Statistikos namu darbas

STATISTIKA

Namų darbas

II variantas

1 užduotis:

Iškrovimopunkto nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stovėjimo laikas, min. 12 10 8 15 19 12 8 10 18 8

1. Laiko vidurkis:

Laiko vidurkis lygus 12 min.

2. Moda:

Mūsų atvėju modos nėra, nes nėra y.

3. Mediana:

8,8,8,10,Ѕ10,12Ѕ,12,15,18,19

Vidutinis laiko stovėjimas yra 11 min.

4. Užmojis:
X =
X = 19 – 8 = 11
Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės yra 11 min.

5. Vidutinis tiesinis nukrypimas:

0 0
-2 4
-4 16
3 9
7 49
0 0
-4 16
-2 4
6 36
-4 16

Vidutinis tiesinis nukrypimas lygus 3,20 min.

6. Dispersija:

Nukrypių nuo vidurkio kvadratas lygus 15 min.

7. Variacijos koeficientas:
Vidutinis kavadratinis nukrypimas:

Ribiniai didžiai: ir
Masės dalis kuriai atstovauja vidurkis nuo 8,13 iki 15,87 yra 50 %
Variacijos koeficientas:

,00 ( % )
Požymio variacija yra labai didelė.
2. Užduotis
Sutarčių rūšis I ketvirčio planas, tūkst. lt Faktiškai sudaryta sutarčių už tūkst.lt Faktiškai sudaryta sutarčių už I ketvirtį, tūkst.lt Plano vykdymo santykinis dydis, procentais

Sausis Vasaris Kovas
Automobilių draudimas 33,5 11,0 11,5 10,8 33,3 99,40
Gyvybės drraudimas 25,5 7,5 9,0 10,0 26,5 103,92

Plano vykdymo santykinis dydis skaičiuojamas taip:

a) %
b) %

Automobilių draudimo planas buvo neįvykdytas 0,6 %.
Gyvybės draudimo planas buvo įvykdytas ir net viršijo planą 3,92 %.
3. Užduotis:
Mėnuo Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Vidurkiai
Dviračių skaičius, tūkst. 30,8 61,2 120,7 200,40 280,1 255,3 300,2 345,1 199.23
Absoliut. pokyčiai, —– 30,4 59,5 79,7 79,7 -24,8 44.9 44.9 44.9
Kitimo tempai, % (K) —– 198.7 197.2 166.0 139.8 91.1 117.6 115.0 146.5
Išlyginta slenk. vid. met. —- 70.9 127.4 200.4 245.3 278.5 300.2 —- —–
Išlyginta pagal kit.tempo vidurkį 30.8 45.1 66.1 108.7 141.9 207.8 304.5 446.1 —-

a) Nežinomas dinamikos eilutės lygis randamas interpoliacijos būdu:
Balandis =
b) Tam, kad rasti už liepą ir rugpjūtį dviračių sk., reikia žinoti DY- nagrinėjamo laikotarpio absoliutinio pokyčio vidurkį:
DY₂ = Y₂-Y₁ = 61.2-30.8 = 30.40
DY₃ = 120.7 – 61.2 = 59.5
DY₄ = 200.4 – 120.7 = 79.7
DY₅ = 280.1 – 200.4 = 79.7
DY₆ = 255.3 – 280.1 = -24.8

Y₇ = Y₆ + = 255.3 + 44.9 = 300.2
DY₇ = 300.2 – 255.3 = 44.9

Y₈ = 300.2 + 44.9 = 345.1

Išlyginame dinamikos eilutę slenkančių vidurkių metodų:
Y₁ = =

Išlyginame dinamikos eilutę pagal kitimo tempo viidurkį:

Dviračių pardavimo dinamiką I ketvirtį lyginant su II ketvirčių:

I ketvirtis II ketvirtis
Dviračių skaičius, tūkst. 212,7 735,8

1) Absoliutinis lygio padidėjimas:

Lyginant II ketvirtį su I, pardavimas užaugo ant 523,1 tūkst. dviračių.

2) Didėjimo tempas, procentais:

3) Padidėjimo tempas, procentais:

Lyginant II ketvirtį su I , pardavimas užaugo 245,9 %
Dviračių pardavimo dinamiką sausio – rugpjūčio mė

ėnesiais:

4 Užduotis
Produkcija Kiekis, vnt Darbo sąnaudos, žm.val.

Sausis ( ) Vasaris ( ) Sausis ( ) Vasaris ( )
A 560 600 8,0 7,5
B 400 500 4,0 4,5

1) A produkcijos individualus darbo našumo indeksas:

arba 106.7 %
Atvirkštinis darbo sąnaudų imlumo indeksas:

arba 93,8 %
Išvados: tai reiškia, kad darbo sąnaudoms sumažėjos 6,2 % A produkto darbo našumas vasario mėnesį palyginus su sausio padidėjo 6,7 %

2) B produkcijos individualus darbo našumo indeksas:

arba 88,9 %
Atvirkštinis darbo sąnaudų imlumo indeksas:

arba 112.5 %
Išvados: tai reiškia, kad darbo sąnaudoms padidėjus 12,5 % B produkto darbo našumas vasario mėnesio palyginus su sausio mėnesio, sumažėjo 11,1 %

3) Darbo laiko faktinių sąnaudų agregatinis indeksas:

arba 111,0 %

val.
Išvados: tai reiškia, kad darbo laiko sąnaudos vasario mėnesio palyginus su sausio mėn. padidėjo 11 % , tai sudarė 670 val.
4) Produktų kiekio (q) ir darbo našumo poveikis bendram darbo sąnaudų pokyčiui nustatomas apskaičiuojant produkcijos fizinės apimties ir darbo našumo indeksus:

Vadinasi, mažesnės darbo sąnaudos ūkyje vasario mėn. palyginus su sausio mėn. pirmiausia nulėmė diidesnis darbo našumas, kuris per analizuojamą laikotarpį padidėjo 0,7 %. Tuo tarpu išaugusi gamybos apimtis ir pakitusi struktūra darbo laiko sąnaudos ūkyje padidino 11,8 %.

Išvados: padidėjus darbo našumui, sunaudota 50 val. mažiau, o padidėjus gamybos apimčiai, darbo laiko sąnaudos padidėjo 720 val.

Leave a Comment