Asmes byla

PlatonasTURINYS

ĮVADAS 3
1. ASMENS BYLOS SUDARYMAS 4
2. DOKUMENTAI, SEGAMI DARBUOTOJŲ ASMENS BYLOJE 4
3. ASMENS BYLOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO IR PILDYMO TVARKA 4 3.1Dokumentų rekvizitai 5
3.2Dokumentų blankų užpildymas 5
3.3Personalo apskaitos dokumentai 6
4. NUSTATYTOS SAUGOJIMO SĄLYGOS 8
IŠVADOS 9
NAUDOTI LEIDINIAI 10
PRIEDAI 11ĮVADAS
Pradėjus lankyti mokyklą pirmą kartą išgirdau žodį ,,Raštvedyba”. Tas žodis buvo man labai svetimas ir tolimas. Bet kas tai yra tą raštvedyba?
Raštvedyba- praktinė vadybos disciplina. Galima drąsiai teigti, kad raštvedybos žinių reikia ne tik darbdaviams, personalo darbuotojams ar juristams, bet ir kiekvienam darbuotojui.
Tvarkantiems personalo reikalus tenka rengti įvairius dokumentus. Pr riimant į darbą reikia parengti darbo sutartį, darbo pažymėjimą, dažnai ir įsakymą dėl priėmimo į darbą, užpildyti asmens kortelę, užvesti asmens bylą.
Šių dienų ekonominė situacija tokia, kad darbo jėgos pasiūla didesnė negu paklausa. Dėl to svarbu, kad žmogus, turėdamas gebėjimų, įgūdžių, profesinių žinių, mokėtu save tinkamai pasiūlyti.
Pirminę nuomonę apie pretendentus darbdavys paprastai susidaro skaitydamas ir įvertindamas tokius dokumentus kaip gyvenimo aprašymai ir motyvacinis laiškas.
Mano tikslas, išmokti teisingai rašyti prašymą, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką. Išmokti parengti darbo sutartį, įsakymus. Mokėti pildyti asmens kortelę.

1.ASMENS BY YLOS SUDARIMAS

Darbo santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
Personalo dokumentai yra:
· darbo sutartys;
· personalo įsakymai (dėl priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas);
· socialinio draudimo pažymėjimai;
· asmens bylos;
· asmens kortelės;
· darbo užmokesčio kortelės.

Tai vieni iš svarbiausių dokumentų, todėl juos rengti, tvarkyti ir saugoti reikia itin kruopščiai. Dirbant su personalo do

okumentais, būtina žinoti, kad asmenų duomenys (žinios apie asmeninio gyvenimo ir darbo faktus, įvykius, aplinkybes) yra konfidencialūs, tokia informacija saugoma įstatymu.
Asmens byla sudaroma po įsakymo apie priėmimą į darbą pasirašymo.
O kas tai yra asmens byla?
Asmens byla- tai dokumentų apie darbuotoją, jo išsimokslinimą, darbo veiklą, šeimos padėtį, visuma.
Asmens bylos sudaromos visiems darbuotojams, dirbantiems įmonėse, kurios perduoda dokumentus valstybiniam saugojimui. Visi esami asmens bylos dokumentai ir gaunami darbo eigoje segami į bylą chronologine tvarka. Bylos viršelyje nurodomas darbuotojo vardas ir pavardė.2.DOKUMENTAI, SEGAMI DARBUOTOJŲ ASMENS BYLOJE
Darbuotojų asmens bylų dokumentams daromas vidaus apirašas. Į bylą dedami:

I. Gyvenimo aprašymas (2 priedas);
II. Prašymas priimti į darbą ar dalyvauti konkurse (1 priedas);
III. Pareigybės nuostatai (5 priedas);
IV. Charakteristikos,rekomendacijos;
V. Darbo sutartis (dviem egzemplioriams, vienas darbuotojui o kitas dedamas į asmens bylą);
VI. Pranešimas apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimo į darbą (kopija);
VII. Kadrų įs skaitos lapas (anketa);
VIII. Mokslo baigimo dokumentų kopijos;
IX. Prašymas perkelti į kitą darbą arba atleisti iš darbo;
X. Įsakymų personalo klausimais kopijos (4 piedas);
XI. Atestacijos lapai;
XII. Kvalifikacijos, konkurso darbo vietai užimti komisijų protokolų išrašai;

3. ASMENS BYLOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO IR PILDYMO TVARKA

Kiekvienoje įmonės veikloje sudaromos įvairios dokumentų rūšys.Tačiau net ir esant daugybei jų, nepriklausomai nuo įmonės specifikos, galima išskirti tokias pagrindines dokumentų grupes:
Ø Organizaciniai įmonės dokumentai
Ø Tvarkomieji dokumentai
Ø Kadrų dokumentai
Ø Finansiniai- buhalteriniai dokumentai
Ø Informaciniai įmonės dokumentai

3.1. Dokumentu rekvizitai

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų subjektų, igaliotų atlikti viešojo administravimo reikalavimus, ku

urie taikomi nepriklausomai nuo šių dokumentų parengimo būdo ar laikmenos.

Visi dokumentai turi šiuos pagrindinius rekvizitus:

1- herbas arba prekių ženklas;
2- dokumento sudarytojo pavadinimas;
3- įstaigos duomenys;
4- specialioji žyma;
5- priedo žyma;
6- dokumento gavimo registracijos žyma;
7- dokumento pavadinimas;
8- dokumento data;
9- dokumento registracijos numeris;
10- gauto dokumento nuoroda;
11- dokumento sudarymo vieta;
12- adresatas;
13- rezoliucija;
14- dokumento tvirtinimo žyma;
15- dokumento tekstas;
16- parašas;
17- dokumento suderinimo žyma;
18- vizos;
19- supažindinimo žyma;
20- rengėjo nuoroda;
21- dokumento paieškos nuoroda;
22- kopijos tikrumo žyma.

3.2. Dokumentų blankų užpildymas

Asmens bylos dokumentai yra rašomi blankuose ( pranešimas apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimą į darbą, darbo sutartis, įsakymai ir kt.).

Darbo sutartis- dokumentas, fiksuojantis ir reguliuojantis šalių susitarimą dėl darbo santykių nustatymo.
Pagal LR Darbo kodeksą darbo sutartis turi būti sudaroma raštiškai.
Sudarant sutari, rekomenduojama nurodyti tokias pagrindines sąlygas:

Ø darbo vietą (įmonės pavadinimą, adresą);
Ø tikslias darbo funkcijas, pareigų pavadinimą, taip pat nurodyti, jeigu darbuotojas priimamas mokiniu;
Ø darbo pradžios ir pabaigos data (jei sudaroma terminuota sutartis);
Ø valandinį tarifinį atlygį, mėnesinę algą, priemokas, priedus; kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis mokamas darbo užmokestis;
Ø įmonės įsipareigojimus užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą;

Įsakymais įforminame įmonės darbuotojų priėmimą, atleidimą ir perkėlimą. Personalo įsakymai įforminami vadovo blankuose.
Įsakymo teksto sudarytas iš dviejų dalių: įvadinės ir tvarkomosios.
Pirmojo dalyje gali būti nurodytos jo išleidimo priežastys, pavyzdžiui, nustatyti darbo drausmės pažeidimai. Vadovo nuožiūra, įvadinė dalies gali ir nebūti.
Antrosios, tvarkomosios, dalies tekstas rašomas vienaskaitos pirmuoju asmeniu

(p r i i m u, s k i r i u, a t l e i d ž i u, p

e r k e l i u ir pan.). Nurodoma darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos, atleidimo, priėmimo ar perkėlimo data. Priimant darbuotoją reikia nurodyti priėmimo pabudį, su bandomuoju laikotarpiu ar be jo.
Su personalo įsakymais darbuotojas supažindinimas pasirašytinai. Susipažinimo žyma įforminama žemiau rekvizito ,,viza”. Pats darbuotojas rašo: ,,Susipažinau”, pasirašo, parašo susipažinimo datą. Ypač svarbi ši žyma atleidimo, nes, iškilus darbo ginčui,darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą per mėnesį nuo susipažinimo su įsakymu dienos.

3.3. Personalo apskaitos dokumentai

Darbdaviai, samdydam.i žmones, taiko tam tikrus atrankos kriterijus. Apie pretendentą sprendžiama iš jo išsilavinimo, darbo patirties. Dažnai atsižvelgiama ir į kitas savybes: socialinę padėtį, amžių, pomėgius. Tokią informaciją reikia pateikti gyvenimo aprašyme (2 priedas).
Gyvenimo aprašymas –tai trumpai, aiškiai ir nuosekliai išdėstyti svarbiausi asmens gyvenimo ir veiklos faktai .
Pastaruoju metu šį dokumentą rekomenduojama vadinti DARBO VEIKLOS APRAŠYMU ir siųsti su MOTYVACINIU LAIŠKU (3 priedas).
Rašant gyvenimo aprašymą anglų kalba, dažniausiai rašomas lotyniškas pavadinimas CURRICULUM VITAE (lot. gyvenimo kelias).
Rekvizitus galima dėstyti pagal prašymų schemą arba pagal Microsoft Word šablonus.

Patarimai:
· Nepamirškite naujausių faktų.
· Patikrinkite, ar nėra kalbos klaidų.
· Pateikite spausdintą gyvenimo aprašymą.
· Rašykite tik ant gero balto popieriaus.
· Surašykite viename popieriaus lape.
· Nerašykite tikrovės neatitinkančių faktų.
· Galite nurodyti, kad, reikalui esant, pateiksite rekomendacijų.
· Patartina rekomendacijomis pasirūpinti iš anksto.

Svarbiausios dalys:
· vardas ir pavardė,
· gimimo data,
· gyvenamoji vieta ir telefono numeris,
· šeimyninė padėtis,
· išsilavinimas ir kvalifikacija,
· darbo patirtis,
· kita informacija (į

įvairūs kursai, kalbos, kompiuteris),
· asmeninės savybės,
· rekomendacijos (rekomendacijų autoriai).

PASTABA. Reikalauti, kad būtų nurodyta gimimo data ir šeimyninė padėtis neetiška, nes tai gali pažeisti žmogaus teises. Jei asmuo pageidauja, šią informaciją gali pateikti.

Gyvenimo aprašymas išsiunčiamas darbdaviams ir jis būna bendro pobūdžio. Šį dokumentą tikslinga siųsti su motyvaciniu laišku (3 priedas). Informacija taptų kryptingesnė ir veikmingesnė, sudomintų konkretų darbdavį.
Darbdavys, skaitydamas motyvacinį laišką (3 priedas), vertins ne tik turinį, bet ir kitus pažymius. Laiško stilius turi rodyti darbui tinkamą išsilavinimą. Dokumentas turi būti taisyklingas ir įtikinamas, darbui reikalingos savybės aprašytos taip, kad pretendentas išsikirtų iš kitų, besisiūlančių į šią vietą.

Motyvaciniame laiške turėtų būti šios dalys:
· trumpas prisistatymas,
· paaiškinimas, kodėl domitės siūlomu darbu ar projektu,
· jūsų tinkamumas konkrečiam darbui,
· patikinimas, kaip galėtumėte prisidėti prie sėkmingos įstaigos ar organizacijos veiklos.
Rašant motyvacinius laiškus nederėtų minėti savybių ir įgūdžių, kurie nėra svarbūs norimoms pareigoms eiti, kartoti gyvenimo aprašyme nurodytų faktų. Esminius dalykus reikia išdėstyti trumpai ir aiškiai.
Įstaigų, organizacijų darbuotojai dažnai kreipiasi į savo įstaigos vadovybę ar kitas įstaigas asmeniniais reikalais, juos išdėstydami prašymuose:
· Prašymas priimti į darbą ar dalyvauti konkurse (1 priedas)
· Prašymas atleisti iš darbo
· Išduoti patentą
· Materialinės paramos
· Suteikti lengvatinius kreditus

Prašymas- dokumentas, kuriuo ko nors prašoma ar pageidaujama.
Rašydamas savo įstaigai, prašymo autorius nurodo savo pareigas, vardą, pavardę (vardininko linksniu) įstaigos struktūrinį padalinį, studentai- kursą, grupę, kurioje mokosi.
Prašyme turi būti šie rekvizitai:

Ø dokumento sudarytojas;
Ø adresatas;
Ø dokumento pavadinimas;
Ø data ir vieta;
Ø tekstas ir parašas;

Kadrų įskaitos lapas (anketa)- jame rašoma informacija apie darbuotoją. Jis pildomas pieš priimant darbuotoją į darbą. Pildo ranka pats darbuotojas, o apačioje pasirašo.
Kadrų įskaitos lape surašomi biografiniai duomenys apie darbuotoją, jo išsilavinimą, šeimyninę padėtį ir kt.
Skiltyje ,,Išsilavinimas” naudojamos formuluotės: ,,pradinis”, ,,pagrindinis”, ,,vidurinis”, aukštesnysis”, ,,nebaigtas aukštasis”, ,,aukštasis” –priklausomai nuo to, kokį dokumentą apie išsilavinimą turi darbuotojas..4.NUSTATYTOS SAUGOJIMO SĄLYGOS
Dokumentus dažnai tenka naudoti, nes beveik nė vieno negalima parengti nesiremiant anksčiau parengtais.
Įmonės raštvedyboje, įvykdžius dokumente numatytus pavedimus bei užduotis, išsprendus keliamus klausimus ir apie tai pažymėjus, dokumentai turi būti skirstomi į bylas. Teisingą skirstymą garantuoja raštvedybos bylų nomenklatūra.
Kas tai yra bylų nomenklatūra?
Bylų nomenklatūra- tai susistemintas įstaigoje formuojamų bylų antraščių sąrašas su nurodytais saugojimo terminais, sudarytas pagal tam tikrą formą ir nustatyta tvarka suderintas bei patvirtintas.
Yra tris bylų nomenklatūrų grupės: tipinės, pavyzdinės ir individualios.
Tipinės ir pavyzdinės gali būti parengtos vidurinėms mokykloms, savivaldybėms kaip metodinės priemonės.
Individuali bylų nomenklatūra sudaroma prieš raštvedybinius metus- iki gruodžio 1 d. (ar rugpjūčio pradžioje).
Darbuotojų asmens bylos saugomos kadrų inspektoriaus arba darbuotojo, atsakingo už personalo apskaitą, seife ir išduodamos laikinai naudotis kai kurių revizuojančių įstaigų atstovams. Pakeitimus asmens bylose tūri teisę daryti tik už jų tvarkymą atsakingi asmenys.
Atleistu iš darbo darbuotojų asmens bylos perduodamos į įmonės archyvą ir saugomos 75 metus, po to perduodamos saugoti į valstybės archyvus.
Visuomenės, mokslo, kultūros veikėjų asmens bylos saugomos nuolat.

ĮŠVADOS

Kiekviena organizacija formuoja savo kolektyvą. Vadovas renkasi darbuotojus, kurie gebėtų siekti organizacijos tikslų, konkurencinio pranašumo, galėtų įgyvendinti naujoves.
Personalo vadybos procesas įforminamas dokumentais. Personalo dokumentai reglamentuoja asmens teisinę padėtį darbo kolektyve: teisę turėti tinkamas darbo sąlygas, socialinio aprūpinimo garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją, siekti karjeros. Personalo dokumentacija įvairi ir dokumentų daug. Jais įforminamos darbuotojų samdos, darbo veiklos, kvalifikacijos ir karjeros, atleidimo iš darbo procedūros. Pagal tipines formas vedama darbuotojų apskaita. Lokaliniuose dokumentuose nustatomose kolektyvo narių teisės ir pareigos, paskirstomi darbuotojų įgaliojimai bei atsakomybė.
Šis referatas padėjo man išmokti, kaip reikia parašyti gyvenimo aprašymą (2 priedas), motyvacinį laišką (3 priedas), prašymą priimti į darbą, dalyvauti konkurse (1 priedas), parengti pareigybines nuostatas (5 priedas) ir įvairius įsakymus.
Man buvo labai malonu rašyti būtent šią temą.NAUDOTI LEIDINIAI
1. Kanceliarinės kalbos patarimai Vilnius, 2003.
2. LAURINAVIČIENĖ A. ir RANCOVA G. Raštvedyba: personalo dokumentai. Vilnius, 2003. ISBN 9955-497-21-1.
3. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės [interaktyvus]. 2001 [žiūrėta 2001 m. kovo 30d.]. Prieiga per internetą:

1priedas

KRISTINA SINKEVIČ
Šalčininkėlių k., Šalčininkų r. Tel. (8~ 380) 32 460

UAB ,, Agrostana”
Gen. Direktoriai
Marijai Voitkevič

PRAŠYMAS

2005-02-15
Šalčininkai

Prašau leisti man dalyvauti konkurse buhalterės vietai užimti.

(Parašas) Kristina Sinkevič

2 priedas

KRISTINA SINKEVIČ

LT-17268 Šalčininkėlių k., Šalčininkų r. Tel.(8~380) 32 460,

el.p.kristina_S@mail.ru

GYVENIMO APRAŠYMAS

2005-02-15

Tikslas:
Dirbti buhaltere-kasininke.

Išsilavimas :
2003 m. baigiau Šalčininkų Jano Sniadeckio vyd.mokykla.
2004 m. išklausiau Profesinio mokymo ir menedžmento institutas buhalterinės apskaitos mokymo programą.

Darbo patirtis:
Nuo 2004 m. vasario mėn. iki 2005 m. sausio mėn.
Buhalterė-kasininkė, UAB ,,Agrostana”
Vilniaus g.7, LT-17102 Šalčininkai.
Atsakomybė: atsiskaitymai su tiekėjais, banko ir kasos operacijų apskaita.

Papildoma informacija:
Gerai kalbu ir rašau lenkiškai.
Gerai kalbu rusiškai ir lietuviškai.
Dirbu kompiuterinėmis programomis ,,Word”, ,,Excel”, buhalterinės apskaitos programos ,,Konto”, ,,Paulita”.

(Parašas) Kristina Sinkevič

3 priedas

KRISTINA SINKEVIČ

LT-17268 Šalčininkėlių k., Šalčininkų r. LT-17268 Šalčininkėlių k.,
Tel.(8~380) 32 460, el.p.kristi@takas.lt

MOTYVACINIS LAIŠKAS

2005-02-15

Gerb. ponas Albertas Mockus

,,Lietuvos ryte” radau žinutę, kad Jūsų įmonė ,,Ažuolas” ieško buhalterės- kasininkės. Tas pasiūlymas mane labai sudomino, nes šiuo metu ieškau darbo.
Turiu darbo patirtį. Dirbau nuo 2004 m. vasario men. iki 2005 m. sausio men. buhaltere- kasininke UAB ,,Agrostana”. Tvarkiau atsiskaitymus su tiekėjais ir banko, kasos operacijų apskaitą.
Jeigu sudomintų mano gyvenimo aprašymas, prašyčiau paskambinti ar atsiųsti elektroninę žinutę dėl pokalbio.

(Parašas) Kristina Sinkevič

4 priedas

UAB AGROSTANA

ĮSAKYMAS
DĖL PERVEDIMO Į KITĄ DARBĄ

2005 m. vasario 17 d. Nr. 0-00
Šalčininkai

Nuo 2005 m. vasario 18 d. p e r v e d u buhalterė Kristina Sinkevič, a/k 48501170367 į buhalterės- kasininkės pareigas.

Direktorė (Parašas) Marija Voitkevič

Personalo skyriaus vedėja
(Parašas)
Vasilisa Černiavskaja
2005-02-17

Susipažinau
(Parašas)
Kristina Sinkevič
2005-02-18

Leave a Comment