Versliniko etiketas

PASISVEIKINIMO REIKALAVIMAI

PAVYZDŽIUI: “GERBIAMASIS MERE, LEISKITE PRISTATYTI…”, “GERBIAMASIS PROFESORIAU, LEISKITE PRISTATYTI…” MOKSLO IR PEDAGOGINIAI MOKSLO VARDAI PRISTATANT PASAKOMI KARTU SU PAVARDE. JEI KAS NORS NE TAIP IŠTARIA JŪSŲ VARDĄ, NESIJAUSKITE ESĄS ĮŽEISTAS. VIS DĖL TO KLAIDĄ REIKIAČIA PAT IŠTAISYTI: “ATLEISKITE, KAD PERTRAUKIU, TACIAU MANO PAVARDĖ…” KAI PRISTATO TREČIASISASMUO, ŠALIMS PAPRASČIAUSIAI DERA PASAKYTI “LABA DIENA” ARBA “LABAS VAKARAS” (PAGAL PAROS METĄ) IR “MALONU SUSIPAŽINTI” (NEDERA PAŽINDINTI LIFTUOSE). NAUJĄ DARBUOTOJĄ ĮSTAIGOJEPRISTATO PADALINIO VIRSININKAS.“RANGO FORMULĖ” NETAIKOMA, JEIVIENAS IŠ ASMENŲ ĮEINA Į PAT ALP Ą, 0 KELI ASMENYS JO LAUKIA, – TUOMET PRISISTATO ĮĖJUSYSIS (IŠIMTYS TAIKOMOS EKSCELENCIJOMS, EMINENCIJOMS, MAGNIFICENCIJOMS. KAI ATEINA JIE, JIEMS PRISIST ATo VISI KITI). JEI SUSIPAŽĮSTA KĄ TIK ATĖJĘ IR JAU SĖDINTYS SVEČIAI, PRIIMTA, KAD VYRAI ATSISTOTŲ, NESV ARBU, KAS PRIĖJO PRIE STALO, – PORA, VYRIŠKIS AR MOTERIS. 0 MOTERIS PATI SPRENDŽIA, ATSISTOTI JAI TOKIU ATVEJU AR NE.

PRISTATYMASSUPAŽINDINANT – BŪTINAS TREČIASIS ASMUO(JAU P AŽĮSTANTIS ABU NORINČIUS B END RA UTI). PIRMIAUSIA KREIPIAMĖS Į SVARBESNĮ ASMENĮ IR JAM PRISTATOME KITĄ PARTNERĮ.(TĄ PAČIĄ INFORMACIJĄ VĖLIAU.PAKARTOJAME PRIEŠINGA KRYPTIMI). PAGRINDINIAI POŽYMIAI, Į KURIUOS BŪTINAATSIŽVELGTI PRISTATANT VIENĄ ŽMOGŲKITAM, YRA SIE:

1. LYTIS (MOTERIAI PRISTATOMAS VYRAS); __.2. AMZIUS (JAUNUOLIS PRISTATOMASP AGYVENUSIAM ŽMOGUI);3. PAREIGOS LAIPSNIS IR PAN. (AUKŠTESNIORANGO ASMENIUI PRISTATOMASŽEMESNIO RANGO ASMUO IR T.T.).

ŽINYBOJE LEMIAMAS POŽYMIS BUSUŽIMAMOS PAREIGOS, 0 RESTORANE ARVAKARĖLYJE – LYTIS.BE TO, REKOMENDUOJAMA INFORMACIJA,SUTEIKIAMA PRISTATANT, SUSIDEDA IŠ ŠIŲ 3ELEMENTŲ (JŲ EILĖS TVARKA NĖRA GRIEŽTAI REGLAMENTUOTA):

1. INSTITUCIJA, KURIAI ATSTOVAUJAASMUO;2. PAREIGOS IR TITULAI; 3. VARDAS, PAVARDĖ

Delegacijos nariai Delegacijos nariai

Delegacijos nariai V Delegacijos nariai

DV

DV1 Likusieji delegacijos nariai (pagal rangą)VV1

DV Likusieji delegacijos nariai (pagal rangą)

V1 DV1 DV V

Dalykinis bendravimas raštu

Populiariausia verslininkų išorinio bendravimo raštu forma yra dalykiniai laiškai, nors skubūs pranešimai dar perduodami ęl.paštu, faksogramomis, telegramomis ir kt. Geraslaiškas yra tas, kuris:

1. tiksliai ir teisingai perteikia informaciją;

2. yra mandagus,draugiškas, nuoširdus;

3. rodo jūsų rūpinimąsi firmos reputacija;

4. aiškus, išsamus, išbaigtas;5. yra lakoniškas ir sklandus (be nereikalingų intarpų ir frazių, nesusijusių su pagrindinėmis laiško mintimis).

Laiškus būtina rašyti trumpus, lakoniškus. “Laikas – pinigai” – daugumos verslininkų devizas. Todėl dalykiniame laiške reikia tiksliai, talpiai ir glaustai reikšti mintis, rašyti aiškiai ir suprantamai, esmę atskleisti keliais žodžiais.

Būkite mandagūs, geranoriški ir nuoširdūs. Jūsų laiško tonas visada turi būti mandagus. Laiške neturi atsispindėti neigiamos emocijos, turi vyrauti draugiškumas ar paslaugumas. Tuo atveju partneriai patikės jumis. Nesistenkime vien žodžiais “prašom” ir “ačiū”, pasistenkime rasti individualesnių mandagumą išreiškiančių frazių.Pavyzdžiui: “Nuoširdžiai jums dėkoju, Jūs buvote labai dėmesingas ir puikiai supratote mūsų ketinimus…”“Labai Jums dėkojame už greitą atsakymą, kuriuo esame visiškai patenkinti… ““Mes sutinkame su Jūsų nuomone, _.kadangi jūs esate visiškai teisus…”“Mums buvo labai malonu sužinoti…” ir pan.

Norėdami parašyti nuoširdų laišką, turite kalbėti su žmogumi, kreiptis i konkretų asmeni, 0 ne apskritai i kažką. Pateikiame keletą posakių, padedančių išreikšti nuoširdumą:“Jūsų problema yra visiškai suprantama…” “Mes sutinkame padaryti išimti ir Jums padėti…“ . “Pritariu jums, kad maža dviejų_ savaičių šiai problemai išspręsti…”

Svarbu – įvaizdis. Kiekvienas dalykinis laiškas turi gretutinį tikslą – rūpinimąsi verslo bendrovės ivaizdžiu.Gerą firmos vardą lemia šie kriterijai:1. gera produkcija arba paslaugos, 2.etiškas elgesys,3. puikus klientų aptarnavimas, 4. stropus dėmesys smulkmenoms, kruopštumas.

Įmonės darbuotojų etiškas elgesys, tesimas pažadas, laiku sumokėtos sąskaitos, melo vengimas, puikus klientų aptarnavimas, jos dori sandėriai visada lemia klientų lojalumą.

Laiškas turi būti nuoseklus, t.y. ankstesnė jo dalis turi būti susijusi su paskesne. Padrikas laiškas, kaip ir padrika kalba, yra sunkiai suprantamas. Nepamirškite, kad dalykiniame laiške svarbiausia minčių nuoseklumas ir logiškumas. Tam reiktų prieš p_radedant rašyti laišką, sudaryti jo planą.

Kiekvienas pastraipa turi išryškinti vieną pagrindinę mintį. Be to, pastraipos nebūtų labai ilgos (6-8 eilučių). Tikslinga nesuskirstyti laiško labai mažamis pastraipomis (tai blaško dėmesį, kenkia laiško sklandumui). Visas laiškas turėtų būti 3-4 pastraipų.

Atsakomieji laiškai.Į visus dalykinius laiškus reikia atsakyti (jei į pasiųstą laišką klientas nesulaukia atsakymo – tai didelė klaida). “Atsakomieji raštai padeda įmonei palenkti klientus. Svarbu atsakymą parašyti taip, kad pelnytume kliento palankumą.

Rašant atsakomuosius laiškus laikomasi pagrindinių keturių principų:1. Atsakymo terminas. Reiktų į verslo laiškus atsakyti per 48 valandas nuo laiško gavimo datos (bet jei jūs tai padarysite per 24 valandas, sulauksite dar malonesnės gavėjo reakcijos).2. Būkite paslaugus. Reikia stengtis klientui padėti, kad jis būtų patenkintas. Viena. JAV firma speciaiioje į darbą priimamų darbuotojų pildomoje anketoje parašė: “Kai rašai laišką šios firmos klientui, įsivaizduok, kad kalbi su bosu”. Svarbiausia gerbti klientą rodyti susidomėjimą. juo ir nuoširdžius firmos ketinimus padėti. 3. Laiškas turi būti išbaigtas ir konkretus. Atsakykite į kliento klausimus tiksliai ir konkrečiai. Jei siunčiate bukletą, informacinę medžiagą, galima pridurti prierašą ranka. Tai visada maloniau nuteikia gavėją. Kai siunčiate spausdintą informaciją, gražia rašysena ranka prirašytas priedas oficialiam laiškui suteikia draugiškesnį toną {paprastai tai daroma pabaigoje po raidžių P .5. (post scriptum).4. Būkite mandagus ir draugiškas. Tai svarbi nuoroda, verslininko etiketo atspindys. Gaunant nemažai panašių klausimų firma susikuria atsakymų šaplonus, iš anksto parengia spausdintus atsakymus ir kitą informacinę medžiagą. Tačiau jei laiškas bus individualesnis, skirtas tik konkrečiam partneriui su jam vienam tinkančiais draugiškais žodžiais sėkmė bus didesnė.

POKALBIAI TELEFONU

POKALBIO METU PAŠNEKOVAS ĮVERTINAJŪSŲ TARTĮ, GEBĖJIMĄ REIKŠTI MINTIS,TIRIA, AR ATIDŽIAI JO KLAUSOTĖS, TAIGI AR APSKRITAI MOKATE PAGARBIAI ELGTIS.

LINKSMAS, AISKUS IR NUOSIRDUS BALSASLABIAUSIAI TINKA BENDRAUJANT TELEFONU.

KITA VERTUS, TELEFONO POKALBIS YRALAISVIAUSIA BENDRAVIMO FORMA. JUKKALBANT TELEFONU PAŠNEKOVAS NEGALI ĮVERTINTI, KAIP JŪS APSIRENGĘS, NEMATO JŪSŲ VEIDO IŠRAIŠKOS TARIANT VIENUS AR KITUS ŽODŽIUS.KALBĖDAMI TELEFONU SAVO GERASMANIERAS PARODOME VIEN TIK ZODZIAIS,TODĖL JUOS REIKĖTŲ PARINKTI RŪPESTINGIAU NEGU KALBANTIS AKIS Į AKĮ.

POKALBIAI TELEFONU

Į VISUS TELEFONO SKAMBUČIUS BŪTINA ATSAKYTI, KAD ATSAKYMUI GALIOJA ĮVAIRIOS TAISYKLĖS. ĮSITVIRTINO THOMO EDISSONO PASIŪLYTAS HELLO.

“ALIO” TAI PATS POPULIARIAUSIAS BŪDAS ATSILIEPTI Į SKAMBUČIUS.

KAD DARBINIAI POKALBIAI VYKTŲSKLANDŽIAIREFERENTAS (SEKRETORĖ) TURĖTŲ:

1. KALBĖTI TELEFONU MANDAGIAI IR KOMPETENTINGAI;2. TELEFONOGRAMAS UZRASYTI AISKIAI IRPERDUOTI ATITINKAMIEMS FIRMOS DARBUOTOJAMS;3. SUDARYTI SĄRASĄ ZMONIŲ, KURIEMSVADOVAS TURI PASKAMBINTI;4. PARENGTI DOKUMENTUS, KURIŲVADOVUI GALI PRIREIKTI SKAMBINANT TELEFONU.

ASMENINIAI POKALBIAI TURI BŪTI TRUMPI. PATOGIAUSIA TAI DARYTI PIETAUJANT ARPER KITĄ PERTRAUKĖLĘ.

POKALBIAI TELEFONU

SUSKAMBĖJUS TELEFONUI RAGELĮ REIKIASTENGTIS PAKELTI KUO GREIČIAU, BET NEANKSCIAU KAIP PO ANTRO SKAMBUCIO. KELIANTISRAGELĮ PAPRASTAI PRISISTATO PIRMAS IR PASAKO TOKIĄ TIPINĘ TRIJŲ DALIŲ INFORMACIJĄ:1. PASISVEIKINIMAS;2. SAVO INSTITUCIJOS PRISTATYMAS;3. SAVĘS PRISTATYMAS, PASAKANTPAVARDĘ.JEI SKAMBINANTIS ŽMOGUS NE TEN PATAIKĖ,PAKLAUSKITE, GAL JAM KUO NORS GALITEPADĖTI. JEI NE TUO NUMERIU PASKAMBINĘSŽMOGUS JŪSŲ ATSIPRAŠO, ATSAKYKITE: “NIEKOTOKIO”.

KAI KURIE ORGANIZACIJŲ VADOVAI PATYSATSILIEPIA Į SKAMBUČIUS. TAI SUDAROATVIRUMO ĮSPŪDĮ, KURIS PAGYVINA ŠIUOLAIKINĮ STANDARTIZUOTĄ PASAULĮ. TINKAMAIATSILIEPTI DERĖTŲ TAIP: “VILIUS MISEVIČIUS”.JEI NORIME NUTRAUKTI POKALBĮ, MANDAGIAI ATSIPRAŠOME: “ATLEISKITE, DABAR KALBĖTINEGALIU, TURIU EITI Į SUSIRINKIMĄ” ARBA“DABAR ESU UŽSIĖMĘS. GAL GALĖTUMĖTE SAVO PASIŪLYMU SURAŠYTI IR ATSIŲSTI?” TIKNERODYKITE NEPASITENKINIMO, NET JEISUSIERZINOTE (IŠGIRDĘS SKAMBINANČIOJOMINTĮ NESAKYKITE “JUK AŠ JUMS JAUAIŠKINAU…”).JEI SKAMBINATE JŪS, DUOKITE ŽMOGUI KITAMELAIDO GALE PAKANKAMAI LAIKO ATSILIEPTI TEGUL TELEFONAS SUSKAMBA MAŽIAUSIAIŠEŠIS KARTUS.

POKALBIAI TELEFONU

PASKAMBINĘ BŪTINAI PASISVEIKINKITE IR PRISISTATYKITE. JEI SURINKOTE NE TOABONENTO NUMERĮ ARBA NE TAIP SUJUNGĖ,NEPAMIRSKITE PASAKYTI” ATSIPRASAU”(0 NE TYLOMIS MESKITE RAGELĮ). JEI POKALBIS GALI ILGAI TRUKTI ARBA JEIMATOTE, KAD VIENO POKALBIO NEUŽTEKS,

PRIVALOTE PAKLAUSTI PAŠNEKOVO, KADA JAM BUS PATOGU TĘSTI POKALBĮ (ARBA JIS NĖRA UŽSIĖMĘS IR GALI KALBĖTI).

JEI ASMUO NEGALI ATSILIEPTI ARKALBĖTI TELEFONU, RAGELĮPAKĖLĘSKITAS ASMUO TURI TRUMPAI PAAIŠKINTI PRIEŽASTĮ IR PAKLAUSTI, AR PAŠNEKOVASNENORĖTŲ PALIKTI ŽINUTĖS (PVZ., “PONASMISEVICIUS YRA POSĖDYJE. GALGALĖČIAU KĄ NORS PERDUOTI?”). 0PRAŠANT SKAMBINUSIOJO PALAUKTIVISADA LENGVIAUSIA PASIŪLYTIPASNEKOVUI PALIKTI ZINUTĘ.JOJE TURI BŪTI: SKAMBINUSIOJO VARDAS, PAVARDĖ, ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, TELEFONO NUMERIS IR, JEI BŪTINA, PATOGIAUSIAS LAIKAS, KADA BŪTŲ GALIMA JAM PASKAMBINTI.KALBANT TELEFONU MŪSŲ BALSAS TURĖTŲSKAMBĖTI AIŠKIAI IR LĖTAl, NES NERIŠLIAIPATEIKTA INFORMACIJA GALI BŪTI PERDUOTA IŠKRAIPYTA.

PRIVATŪS POKALBIAI TELEFONUPRIVAČIAM ASMENIUI GALIMA SKAMBINTI TIK TUO ATVEJU, JEI SAVO NAMŲ TELEFONO NUMERĮ YRA DAVĘS PATS ŠEIMININKAS (T.Y. JEIGU JIS NĖRA GAUTAS IŠ TREČIŲJŲ ASMENŲ). PASKAMBINĘ .

PRISISTATOME PIRMIEJI, NESVARBU, AR ATSILIEPĖ MUMS REIKALINGAS ASMUO, AR KAS KITAS (ATSILIEPIANT PRISISTATYTI NEBŪTINA SAKOMA TIESIOG “ALIO”).

“RYTAIS Į NAMUS GALIMA SKAMBINTI NUO 7 VAL., VAKARAIS – IKI 21 VAL. (JEI SKAMBINAMA VĖLIAU, LEIDIMĄ DERA GAUTI IŠ ANKSTO).

NEDERA SKAMBINTI Į NAMUS IR TUO METU,KAI TRANSLIUOJAMA SVARBIAUSIAINFORMACINĖ LAIDA ARBA KITOSPOPULIARIOS AR VISAI VISUOMENEISVARBIOS LAIDOS (PVZ., FINALINĖSKREPŠINIO VARŽYBOS AR PREZIDENTOKALBA).ASMENINIO POKALBIOTRUKMĖ NERIBOJAMA, BET JEI GERBSIME PAŠNEKOVĄ IR TAUPYSIME PINIGUS, MINTISIŠMOKSIME RAIKŠTI TRUMPAI.POKALBIO PABAIGĄ INICIJUOJA SKAMBINANTYSIS.

KEBLIOS SITUACIJOS IR “NEPATOGŪS

SKAMBUČIAI”

JEI ĮSTAIGOJE ESATE VIENAS IR ŠNEKATE TELEFONU SU SVARBIU ASMENIU, KURIS TURI “DAUG KĄ PAPASAKOTI”,PROTOKOLO POŽIŪRIU LEISTINA JĮ PERTRAUKTI IR PASAKYTI, KAD ESĄ TE UŽSIĖMĘS. TOKIU ATVEJU TURITE PASITEIRAUTI, AR JIS NEPRIEŠTARAUTŲ, JEI P AŠNEKESYS BŪTŲ KURIAM LAIKUI ATIDĖTAS.

SUSKAMBUS DVIEM TELEFONAMS (AR ŠNEKANTIS KELIOMIS LINIJOMIS), ATSILIEPĘ NUSPRENDŽIAME, KURIS PAŠNEKOVAS SVARBESNIS, IR TĘSIAME POKALBĮ SU JUO, PIRMA PAPRAŠĘ KITO PALAUKTI ARBA P AŽADĖJĘ JAM PASKAMBINTI PATYS.

JEI KAS NORS UZEINA Į ĮSTAIGĄ, 0 MESTUO METU KALBAME TELEFONU,ATSIPRASOME PASNEKOVO IRPASITElRAUJAME LANKYTOJO, KUO GALĖTUME PADĖTI (TĘSTI ILGĄ POKALBĮ TELEFONU IR IGNORUOTI SVEČIĄ BŪTŲ PROTOKOLO TAISYKLIŲ NEPAISYMAS).PASTABA. KLIENTUI AR SVEČIUI, TRUMPAM PASILIKUSIAM KABINETE VIENAM, NEDERA KELTI SUSKAMBUSIO TELEFONO RAGELIO, NEBENTJIS BŪTŲ ŠITO PAPRAŠYTAS.

PATARIMAI

JEI PATS NEGALITE ATSILIEPTI ĮSKAMBUTĮ (NES TUO METU VYKSTASVARBUS DAL YKINIS SUSITIKIMAS,DERYBOS IR PAN., PRIES PRASIDEDANTRENGINIUI REIKIA PAPRAŠYTI, KAD JUSPRIE TELEFONO PAKEISTŲ KITAS ASMUO.TAČIAU GERIAUSIA SUSITIKIMĄ ,ORGANIZUOTI TOKIOJE PATALPOJE, KURNETRUKDO JOKIE TELEFONO SKAMBUČIAI.

JEI SUSITIKIMAS NĖRA LABAI SVARBUS ARBA JEIGU DĖL JO NEBUVO IŠ ANKSTO SUSITARTA, GALIMA KELTI RAGELĮ IRPAČIAM, PRIEŠ TAI ATSIPRAŠIUSPASNEKOVO. SVECIAS PATS PASIRENKA, ARJAM LIKTI PATALPOJE, AR IŠEITI.

JEI LAUKIAME SVARBAUS SKAMBUČIO,0 TUO METU PASKAMBINA NE TAS ASMUO, IŠKARTO PERSPĖJAME SKAMBINATĮJĮ IR PAŽADAME JAM PASKAMBINTI, KAI TIK GALĖSIME.JEI MUSŲ PRASO PALAUKTI, KOL PAŠNEKOVAS ATSAKYS Į ĮSITERPUSĮSKAMBUTĮ, LAUKIAME PORĄ MINUCIŲ, BETNE SULAUKĘ PADEDAME RAGELĮ, – ŠIS TURĖTŲ PASKAMBINTI PATS. NEPAMIRŠKIME, KAD Į ĮSITERPUSĮ SKABUTĮ ATSAKINĖTI VISAI NEBŪTINA, ŽINOMA,JEIGU JIS NĖRA SVARBUS.

PATARIMAIJEI PAŠNEKOVAS NEPRISISTATO,SEKRETORĖ TURĖTŲ JO, PAKLAUSTI: “ARGALIU PASAKYTI PONUI MISEVICIUI KASSKAMBINA?” (TIK NE: “KAS ČIA?”).SEKRETORĖ DAR GALI PASITEIRAUTI: “AR GALĖČIAU PAKLAUSTI, KOKIU REIKALU?” JEI SKAMBINANČIAM TOKS KLAUSIMAS NEPATINKA, SEKRETORĖ GALI PAAIŠKINTI: “PONAS MISEVIČIUS VISUOMET PRAŠO PASITEIRAUTI, KAS SKAMBINA”.

. .P ASNEKOVUI SKIRKIME VISĄ DEMESĮ:POKALBIO METU NEŠIURENKIME POPIERIAIS,NESIBLAŠKYKIME, NEKRAMTYKIME GUMOS, NEV AL GYKIME IR NEGURKŠNOKIME, NESIKLAUSYKIME GARSIAI ĮJUNGTO RADIJO AR TELEVIZORIAUS, NEČIAUDĖKIME IR NEKOSĖKIME Į TELEFONO RAGELĮ.JEI POKALBIS NUTRŪKSTA, JĮ TURIATNAUJINTI P ASKAMBINĘS ASMUO.JEI ĮĖJĘ Į KABINE TĄ PATYS RANDAMESEIMININKĄ KALBANTĮ TELEFONU,PALAUKIME UŽ DURŲ (NEBENT JIS PATSPAKVIESTŲ Į VIDŲ), VIS DĖL TO BŪTŲGERIAU ISEITI IR GRĮZTI VELIAU.

DARANT POKALBIO ĮRASĄ BUTINA ĮSPETI.PASNEKOVĄ, KAD POKALBIS ĮRASINEJAMAS.

A TSAKIKLIAI

JEI NAUDOJAMAS ATSAKIKLIS, JAME TURĖTŲ BŪTI TRUMPA IR AIŠKI INFORMACIJA:PAZADAS PASKAMBINTI SKAMBINUSIAJAM,PRASYMAS NURODYTI SAVO VARDĄ,TELEFONĄ IR PALIKTI TRUMPĄ ŽINŲT (REIKIA PRIMINTI, KAD KALBĖTŲ PO VIENO AR KELIŲ SIGNALŲ).DAŽNAI PASITAIKO, KAD PASKAMBINĘSASMUO, PRIESINGAI PROTOKOLOREIKALAVIMAMS, NEPALIEKA ATSAKIKLYJE JOKIOS ŽINUTĖS TEISINDAMASIS NORĖJĘs ŠNEKĖTI SU ŽMOGUMI, 0 NE SU “MAŠINA”. JEI Į SKAMBUTĮ ATSILIEPIA ATSAKIKLIS, BŪTINA KALBĖTI BET KOKIU ATVEJU. TURIME TIKSLIAI PRISISTATYTI IR PALIKTI TRUMPĄ ŽINUTĘ.

JEI KOMPANIJA NAUDOJA BALSO PAŠT Ą, REIKIA JĮ DAŽNIAU TIKRINTI IR ATSAKYTI Į ĮRAŠYTUOSIUS “BALSO LAIŠKUS”.YPAČ SVARBIŲ IR ASMENIŠKŲ ŽINUČIŲGERIAU NEDIKTUOTI (PAVYZDŽIUI,NEVERTA PATIKĖTI ATSAKIKLIUI ŽINIOSAPIE TAI, KAD IŠVYKSTATE ILGAM IR NAMAI LIEKA TUŠTI).

MOBILIOJO RYSIO TELEFONAI

EITI GATVE IR KALBĖTIS TELEFONU GALIMA,TACIAU VIETOS, KUR TRADICISKAILAIKOMASI TYLOS, MOBILIUOJUTELEFONU KALBETIS DRAUDZIAMA.TELEFONAS TURĖTŲ BŪTI IŠ ANKSTOISJUNGTAS BAZNYCIOJE, TEATRE, KINOTEATRE, KONCERTŲ SALĖJE, OPEROJE,MUZIEJUJE, BIBLIOTEKOJE, PASKAITOJE,SEMINARE, KONFERENCIJOJE IR KITOSEPANAŠIOSE VIETOSE.RESTORANE GALIMA ŠNEKĖTIS TELEFONU ,.SĖDINT PRIE STALIUKO, BET IR TEN TONEDERĖTŲ PRAKTIKUOTI NEP ASIKLAUSUSSTALO KAIMYNŲ.RENGINIŲ PERTRAUKŲ METU MOBILIUOJUTELEFONU KALBĖTIS GALIMA, TAČIAUGERIAU, JEI TAI BŪTŲ NUOŠALESNĖ VIETA.

JEI TELEFONAS SUSKAMBA, PAVYZDZIUI,ĮEINANT Į KITO ASMENS KABINETĄ,P AŽADA TE PASKAMBINUSIAJAM PATSPASKAMBINTI VĖLIAU IR APARATĄISJUNGlATE.

NEP AMIRŠKIME, KAD MOBILIEJI IR KITI BELAIDŽIAI TELEFONAI VEIKIA RADIJO BANGOMIS, TODĖL POKALBIUS GALINUGIRSTI PAŠALINIAI, TAI ŠIE TELEFONAI KONFIDENCIALIEMS POKALBIAMSNE TINKA.

Nežodinis bendravimas

Gestai, mimika, intonacija – svarbi dalykinio bendravimo dalis. Jais (neverbaliniu būdu) galima pasakyti kur kas daugiau negu žodžiais (verbaliniu būdu).Žodžiais perduodama 7% info_rmacijos, garso priemonėmis (įskaitant balso toną, intonaciją ir t.t.) – 38%, mimika, gestais, poza – 55%. .Kitaip tariant, svarbu ne tai, __.kas pasakyta, bet kaip padaryta… Neverbaliniai bendravimo komponentai itin reikšmingi pirmomis susitikimo minutėmis.“Pagal rūbą sutinka…” – byloja liaudies patarlė. Ir tas “rūbelis” ne tik kostiumas, bet pašnekovo poza, žvilgsnis, šypsena ir kt. Dar neištarus nė žodžio susiformuoja pirmas įvertinimas ir pokalbių metu jį pakeisti būna sunku.

Neverbalinės bendravimo priemonės yra šios:· balso ypatybės, arba paralingvistika (mokslas, nagrinėjantis kalbąlydinčius nekalbinius, garsinius reiškinius), – .tai intonacijos, pauzės, kalbos tempas, aiškumas, garso tonas, jo aukštumas ir stiprumas ir t.t. Ji praturtina kalbą ir atkreipia pašnekovo dėmesį;· kinetika – gestai, pozos, judesiai; .· regėjimo, tai yra akių, kontaktas; . · tarpasmeninė erdvė;· veido išraiška (mimika);· kūno poza.lšsamiau panagrinėsime keletąjų.

Tarpasmeninė erdvė. JAV mokslininkas T. Hallas nustatė, jog bendraudami žmonės naudojasi keturiomis erdvės zonomis.

Intymioji Asmeninė Socialinė, Visuomeninėzona zona zona zona1 5-46 cm 46-120 cm 120-360 cm Per 360 cm

Intymiąją zoną (15-46 cm) suvokiame kaip tam tikrą nuosavybę. Ji svarbiausia, skirta artimam,nuoširdžiam, patikliam bendravimui, susijusiam sų meile, globa, apsauga, nuraminimu ir t.t. Į šią erdvę leidžiama patekti tik labai artimiems, mieliems.žmonėms (sutuoktiniams, draugams., giminėms).:;. Visų kitų žmonių isiveržimas i intymiąją zoną laikomas nederamu ir vertinamas kaip nemandagumas ar agresyvumas.Asmeninė zona (46-120 cm) – atstumas tarp draugų, kokteilių vakarėlio, priėmimo dalyvių. Toks atstumas pas mus patogiausias draugiškam pokalbiui.Socialinė zona (120-360 cm) tinkamiausia mažaipažistamų ar nepažįstamų žmonių kontaktams. Šis atstumas tinka derybų metu aptariant verslo sutartis, santykius ir kitus būtinus kontaktus ir sandėrius.Visuomeninė zona (per 360 cm) leidžia nekreipti dėmesio į nepatinkančius, nepažįstamus ar potencialiai pavojingus asmenis. Šioje zonoje žmonių kontaktai formalūs, beasmeniai. Ji liudija, jog asmeniniai dalykai turi likti_ nuošalyje. Tai tinka paskaitoms ir viešiems pasisakymams.

Ypač svarbu įvertinti tarpasmeninę erdvę bendraujant su užsienie_iais. Pavyzdžiui, amerikiečiai artimu atstumu tarp pašnekovų laiko zoną nuo 15 cm iki 1 m 20 cm, 0 tolimu – zoną nuo 1 m 20 cm iki 3 m ir daugiau. Prisiartinant ir atsitraukiant nuo pašnekovo “galima reguliuoti santykius su juo. Svarbu atkreipti dėmesi į partnerio norus bei jo reakciją laikantis bendravimo atstumų. Dalykiniuose pokalbiuose rusai prieina prie pašnekovo daug arčiau negu amerikiečiai. Toki atstumo sumažinimą amerikietis gali suvokti kaip “suvereniteto” pažeidimą. Nereikalingą familiarumą, 0 rusai didinimą gali suprasti kaip santykių šaltumą, perdėtą oficialumą. Pavyzdžiui, teko stebėti vienos konferencijos metu amerikieti ir japoną, kurie kalbėdami vaikščioja per kambario Amerikietis manė, kad dalykinio pokalbio metu atstumas turi būti 90 cm ir visą laiką žengė žingsni į šoną, 0 japonas, kuriam toks atstumas 25 cm, visą laiką artinosi prie Jo.

Atkreipsime dėmesį-L s_irtingų

Atstumas TautaArtimas Arabai, japonai, Pietų Amerikos gyventojai, prancūzai, negrai, ispanai, italaiVidutinis Anglai, austrai, vokiečiai, švedai, švelcaralDidelis Australai, Naujosios Zelandijos gyventojai, baltieji Šiaurės Amerikos Qyventojai

Tarpasmeninės erdvės ypatumai

Priėmimai

1. Taurė šampano (arba taurė vynO). Ši priėmimų rūšis labiausiai paplitusi bendravimo praktikoje. Priėmimas dažniausiai vyksta nuo 12 iki 13 valandos. Jo metu paprastai vaišinama ne tik šampanu galima užsisakyti ir degtinės, viskio ar vyno. Užkandžiai nebūtini, tačiau nebus klaidos, jei bus pasiūlyta sumuštinių, mažų pyragaičių, vaisių, riešutų. Svečiai vaišinami stovint. Ši priėmimo rūšis patogi tuo, kad užima mažai laiko ir nereikia sudėtingo pasiruošimo.

2. Dalykiniai pietūs. Rengiami dieną – tarp 12 ir 15 valandos ir trunka apie 1,5 valandos. Dalykinių pietų kviečiama norint ramioje aplinkoje aptarti verslo reikalus.Meniu susideda iš šaltų užkandžių, sriubos, karšto patiekalo ir deserto. Prieš pietus svečiai gali būti vaišinami aperityviniais gėrimais. Nuo senų laikų buvo žinomi tam tikri augalai, turintys savybę atgaivinti arba “atverti” (pranc. “aperire” – atverti) apetitą. Aperityvai (pranc. “aperitifs” nestiprūs, apetitą žadinantys svaigieji gėrimai) – tai gėrimai, pagaminti vynų pagrindu (pvz., vermutas), antpilai, trauktinės ir kt. Geriausia vengti labai stiprių alkoholinių gėrimų, kurie gali pakenkti skonio receptoriams.Per dalykinius pietus patiekiami patiekalus atitinkantys gėrimai, mineralinis vanduo, sultys. Po priėmimo pasiūloma kavos ar arbatos, konjako arba likerio.

3. Furšetas. Šiuo būdu priimant svečius galima pavaišinti daug pakviestųjų mažoje patalpoje. Toks priėmimas prasideda 17-20 valandą ir tęsiasi iki dviejų valandų. Ten vaišės- ivairūs šalti užkandžiai, konditerijos gaminiai ir vaisiai. Kartais paduodami ir karšti užkandžiai, valgomi tik sušakute. Vaišės neturi būti gausios.. Tokio tipo priėmimuose gėrimai statomi ant stalų arba iš karto supilstomi_ i tau res ir padavėjų išnešiojami.Šie priėmimai pradedami stovint. Svečiai prieina prie stalo, isideda užkandžių i lėkštutes ir nueina nuo stalo, kad.. duotų galimybę apsitarnauti .ir kitiems svečiams. Stalus su vaisiais rekomenduojama statyti ne salės ar kambario viduryje, bet išilgai sienų su nedideliais tarpais nuo jų, kad galėtų prieiti aptarnaujantis personalas. Salės arba kambario centras turi būti paskirtas svečiams.4. Kokteilis taip pat rengiamas tarp 17..20 val. ir tęsiasi 1,5 val. Skirtingai nuo furšeto, nėra dengiami stalai, 0 užkandžius ir gėrimus nešioja padavėjai. Šių priėmimų metu svečiai vaišinami ir bendrauja tarpusavyje stovėdami bei prieidami vieni prie kitų.5. Kiti priėmimai. Prie jų priskiriami myzikos ir literatūros vakarai, spaudos konferencijos, draugystės vakarai, susitikimai žaisti šachmatais, kitokius sportinius žaidimus ir kt. Vaišės būna lengvos.

Susodinimo į automobilius taisyklės

Garbingiausia vieta laikoma dešinėje antužpakalinės sėdynės (pagal automobilio judėjimo krypti).Pirmasis isodinamas ir išla_ipinamas garbingiausias asmuo.Jei svečias atvyko su žmona, tai rekomenduojama naudoti daugiavietį automobilį. Jei transportui naudojamas asmeninis automobilis, garbingiausia vieta svečiui yra greta vairuotojo. Priminsime, jog vairuotojas ar vertėjas privalo svečiams atidaryti bei uždaryti automobilio duris.

Susodinimo automobilyje schema: 1 – delegacijos vadovas; 2 – sutinkančios grupės vadovas; 3 – vertėjas (apsauga).

Priėmimo organizavime svarbūs šie darbai:

1. priėmimo rūšies pasirinkimas;2. kviečiamų svečių sąrašo sudarymas;3. kvietimųišsiuntimas;4. svečių sodinimo už stalo plano sudarymas pusryčiams, pietums, vakarienei;5. meniu sudarymas;6. patalpos paruošimas;7. stalų serviravimas;8. svečių aptarnavimas;9. tostų ir kalbų parengimas;10. priėmimo scenarijaus sudarymas (vedimo tvarka).

Kvietimai į priėmimą.

Kvietime turėtų būti nurodyta:

1. kviečiančiojo/osios vardas ir pavardė;2. kviečiamojo asmens vardas, pavardė kreipinys;3. pakvietimo proga arba renginio rūšis;4. renginio data ir laikas;5. renginio vieta;6. pastaba kaip rengtis (jei būtina);7. prašymas atsakyti (RSVP) iki…

Bendrovės “Do bilas” direktoriusAlgirdas V alionis maloniai kviečia dr. Vilių Misevičių ir ponią Reginą atvykti į priėmimą 2002 m. spalio mėn. 23 d. 18 val. Viešbutyje “Centrum”, Vytenio g. 9/25, Vilniuje Prašytume atsakyti iki 10.15, tel.8 698 624403

Kvietimo pavyzdys

Kvietimai išsiunčiami ne vėliau kaip prieš 2-3 savaites iki priėmimo. Jei jie išsiunčiami vėliau, dauguma kviečiamųjų gali atsisakyti, kadangi priėmė anksčiau gautus kvietimus. Pagal konkrečias aplinkybes kvietimai įteikiami asmeniškai arba siunčiami paštu.Rašant adresą, pirmuoju iš poros pavadinamas vyras, po to – moteris., 0 kreipinyje yra atvirkščiai.

Akademiniai ir garbės titulai yra nurodomi, tačiau priskiriami tik titulonešiotojui/ai. Tik reikia įsidėmėti, kad kreipinyje profesoriaus ar daktaro titulai rašomi netrumpinant, pavyzdžiui: “Didžiai gerbiama profesore V.Ragulskiene”. Kvietime rašoma trečiuoju asmeniu (pavyzdžiui, Lietuvos Ministras _Pirmininkas A. Brazauskas kviečia …).

Gavus kvietimą kartu igyjamas ir potencialaus svečio statusas. Etiketo taisyklės reikalauja: į asmeniškus kvietimus visuomet turi būti atsakoma.Atsakyme būtina padėkoti už kvietimą. Jame vertėtų pakartoti renginio datą ir laiką, 0 jei priėmimas vyks ne šeimininkų rezidencijoje – ir vietą: prireikus šeimininkai galės patikslinti vietą ir laiką, .jei svečias bus ką ne taip supratęs. (Pavyzdžiui, Vilius Misevičius dėkoja profesoriams Raimundui ir Genovaitei Jasinevičiams už malonų kvietimą pietų ketvirtadienį, gegužės 3 d. 17.30 val., ir mielai jį priima). Atsisakant dalyvauti nei laikas, nei vieta nekartojama. Rašant neigiamą atsakymą būtina pareikšti apgailestavimą ir trumpai paaiškinti nedalyvavimo priežastį. Apie nedalyvavimąpranešama asmeniškai. (Pavyzdžiui, Vilius Misevičius dėkoja profesoriui Raimundui Jasinevičiui už malonų kvietimą į priėmimą ir labai apgailestauja negalėsiąs atvykti, nes tą dieną nebūsiąs Kaune).Jei vyras ir žmona kviečiami pietų ar vakarienės, bet vienas iš jų negali dalyvauti, paprastai atsisako abu. Tačiau šeimininkei primygtinai prašant, jei priėmimas stovimas, vyras vienas (rečiau – viena moteris) gali priimti kvietimą.Atsakymas tuomet baigiamas taip:Ponia Regina Misevičienė labai apgailestauja negalėsianti atvykti i priėmimą, 0 ponas Vilius Misevičius kvietimą mielai priima.

Stalo kortelės. Firmos, įmonės, organizacijos ir kitos įstaigos jose gali atspausdinti savo firminius ženklus arba emblemas – tik patariama kortelių neperkrauti. Maketuojant stalo kortelių tekstą, išryškinamas pakviestojo vardas, pavardė bei titulas.Daugiausia vartojamas stogo formos kortelės. Patariama abiejose jos pusėse užrašyti svečio vardą ir pavardę originalo kalba. Tai daroma tam, kad būtų galima iš tolo matyti ir nesuklystant kreiptisį svečią pavarde.Kortelės statomos ant stalo kiek dešiniau prieš pakviestojo asmens lėkštę, truputį pasukus “stogelio” užrašytą šoną į kėdės pusę.Kai kortelė padėta lėkštėje, svečias ją paima ir padeda šalia savęs ant stalo. Ne lėkštėje padėtų kortelių liesti visiškai nereikia. Pasiimti kortelę atminimui galima, bet tik pasibaigus pobūviui (nors tai dažniausiai nemandagu).Ant švediško, taip pat kokteilio ir furšeto priėmimų stalo minėtosios kortelės nereikalingos. Apie priėmimo pobūdį galima spręsti iš kvietimo.

SVECIŲ SUTIKIMASNORS SVEČIŲ SUTIKIMAS BIURE NĖRAOFICIALUS RENGINYS, BŪTINA LAIKYTIS PASISVEIKINIMO IR PASODINIMO TVARKOS.VISUS ATVYKSTANCIUS SVECIUS REIKIAPASITIKTI. KUR – PAGAL SVEČIO RANGĄ. PAČIUS AUKŠČIAUSIUS PASITINKAME JAU PRIE VALSTYBĖS SIENOS AR ORO UOSTE,NE TOKIUS SVARBIUS – PRIEORGANIZACIJOS DURŲ LAUKE, 0 KITUS – IR SAVO KABINETE (JEI ATVYKSTA UŽSIENIO FIRMOS VADOVAS, SUTIKTI JĮ TURI TAIPPAT FIRMOS VADOVAS).NUOŠIRDUS SVEČIŲ SUTIKIMAS IRIŠLYDĖJIMAS GERINA TARPUSAVIOSUPRATIMĄ IR DARBO ATMOSFERĄ, TODĖLSUTIKTI IR IŠL YDĖTI SVEČIUS AR JŲGARVEI SURENGTI PRIĖMIMĄ DERĖTŲPAČIAM.JEIGU SVECIAS A TVYKST A SU ZMONA, JĮSUTINKANČIAM ŠEIMININKŲ ATSTOVUITAIP PAT DERA BŪTI SU ŽMONA. PIRMASISPRISISTATĘS PRIIMANCIOS SALIESATSTOVAS PRISTATO SAVO ZMONĄ.TADA ATVYKUSIOS ŠALIES DELEGACIJOS VADOVAS PAGAL RANGĄ (ŽEMĖJANČIA TVARKA) PRISTATO SAVO DELEGACIJOS NARIUS, 0 PASKUI TOKIA PAT TVARKA PRISTATOMA IR ATVYKUSIOS ŠALIES DELEGACIJA.

SVECIŲ SUTIKIMASJEI SVEČIĄ PASITINKAME DARBO VIETOJE(KABINETE), REFERENTAS (SEKRETORĖ)SUTINKA IR APIE JO ATVYKIMĄ PRANEŠAVADOVUI (APIE TAI, KAD LAUKIATE SVEČIO,

REFERENT Ą REIKIA INFORMUOTI IŠ ANKSTO, SVEČIAS PASIJUS PAŽEMINTAS, JEIGUPRISISTATYDAMAS IŠVYS NUSTEBUSĮREFERENTO ŽVILGSNĮ.JEI LANKYTOJAS ATĖJO PER ANKSTI (JEIGUJŪS VĖLUOSITE, TELEFONU PERSPĖKITE, KIEKLAIKO UŽTRUKSITE) PASIŪLYKITE PASIVAIŠINTIKAVA, ARBA TA AR KITAIS GĖRIMAIS (PIRMOJOSUSITIKIMO METU ALKOHOLIU NEVAIŠINAMA).PASITINKANT Į KABINETĄ ĮŽENGUSĮ SVEČIĄAR LANKYTOJĄ REIKIA ATSISTOTI,PASISVEIKINTI (UŽSIENIETĮ REIKTŲ PASVEIKINTIJO KALBA, – TUO PARODOME PAGARBĄ JAM IRMANDAGUMĄ) .P ASISVEIKINUS REIKIA PASIŪLYTI SVEČIUIATSISĖSTI. SVEČIUI SKIRIAMA GARBINGA VIETAANT SOFOS, ŠEIMININKAS SĖDASI Į KRĖSLĄTAIP, KAD SVEČIAS BŪTŲ JAM IŠ DEŠINĖS (JEI SVEČIAS ATVYKSTA SU MOTERIMI, ŠI SODINAMAŠEIMININKUI IŠ DEŠINĖS, 0 VYRAS – IŠ KAlRĖS PUSĖS).PRADĖJUS KALBĖTI PO 5-7 MIN. GALIMAPASIŪLYTI SVEČIUI KAVOS, ARBATOS, SULČIŲ (SIŪLOME PATYS, JOKIU BŪDU NE SEKRETORĖ JI TIK PARUOŠIA KA V Ą AR ARBA TĄ. BEJE,SVEČIAS NETURI MATYTI RENGIMOSI VAIŠĖMS PAVYZDŽIUI, KAD SEKRETORĖ PILA KAVĄ IŠTERMOSO. NEDERA ATNEŠTI TUŠČIUSPUODELIUS, 0 PASKUI PILTI Į JUOS KAVĄ.PUODELIAI P ADUODAMI JAU PRIPIL TI KAVOS,PIRMIAUSIA – SVARBIAUSIAM SVEČIUI).

SVECIŲ SUTIKIMAS

TAIKOMA TA PATI SVEČIŲ SUSODINIMO SCHEMA:

1. CENTRE PRIE STALO SODINAMASSVARBIAUSIAS ASMUO, JAM IŠ DEŠINĖS PAGAL SVARBUMĄ ANTRAS, IŠ KAIRĖS TREČIAS, T.Y. TAIKOMAS DEŠINĖS PUSĖSSVARBUMO PRINCIPAS;2. SVEČIAS TURI SĖDĖTI VEIDU Į DURIS;3. SVEČIAS NESODINAMAS VEIDU Į LANGĄ(ŠVIESOS ŠALTINĮ) (JEIGU KITAIPNEĮMANOMA, REIKIA PASIRŪPINTI, KADŠVIESA NEKRISTŲ TIESIAI JAM Į AKIS);4. ERDVĖS IR ESTETINIO VAIZDO VEIKSNYS TAIPPAT SVARBUS (PATALPOS ERDVĖ NETURILIKTI SVECIUI UZ NUGAROS).JEI ATVYKSTANTIEJI ASMENYS YRA UŽSIENIO SVEČIAI IR ATSTOVAUJA VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS, ANT STALO GALIMA STATYTI VĖLIA VĖLES (0 JEI TAI – PRIVAČIŲ FIRMŲ ATSTOVAI, GALIMA APSIEITI IR BE ŠITO) (VĖLIA VĖLIŲ DYDIS IR STOVELIAI TURI BŪTI VIENODI).JEI DAL YV AUJA DAUGIAU NEGU DVIEJŲ SALIŲATSTOVAI, VĖLIA VĖLĖS STATOMOS ARBAKABINAMOS PAGAL VALSTYBIŲ, KURIOMSATSTOVAUJA SVEČIAI, PAVADINIMUSŠEIMININKŲ ARBA RENGINIO DARBO KALBOSABĖCĖLĖS TVARKA (TARPTAUTINI0DAUGIAŠALIO POKALBIO METU VĖLIA VĖLĖSANT STALO STATOMOS PRIEŠAIS KIEKVIENOSVALSTYBĖS ATSTOVĄ, ŠIEK TIEK Į KAIRĘ NUO JO).

SVECIŲ SUTIKIMAS

NORINT PASIEKTI GERŲ REZULTATŲ, BET KURIO POKALBIO METU DERĖTŲ PRISIMINTI D. KARNEGIO SUFORMULUOTUS PRINCIPUS:

1. NUOSIRDZIAI DOMEKITES PASNEKOVU.

2. SYPSOKITES.3. ŽMOGUI JO PAVARDĖ AR VARDASVISADA SKAMBA MALONIAI (TADDERETŲ DAZNAI KREIPTIS ĮPAŠNEKOVĄ JUO).

4. ATIDZIAI KLAUSYKITES.

5. KALBĖKITE APIE TAI, KAS GALIDOMINTI PASNEKOVĄ.

6. LEISKITE KITAM ASMENIUI PASIJUSTIREIKŠMINGAM (DARYKITE TAINUOSIRDZIAI!).

Komunikacijos sėkmė priklauso ne tik nuo kalbėjimo” bet ir nuo pašnekovo klausymo.

9%

40% _0 klausymasis III kalbėjimas 0 skaitymas 0 rašymas

35%

Įvairiai komunikacijai skiriamas laikasVadybininkai apie pusę darbo laiko klaus(; (žr.paveiksle). Klausymo efektyvumą lemia: 1.suvokimo tikslumas;2.supratimo efektas;3. procedūros kultūra.Dažniausiai skiriamos trys gero klausymo savybės:1. Tiesumas (falšo nebuvimas) – kai klausytojas su kalbančiuoju elgiasi tiesiai, natūraliai,neegoistiškai, be vaidybos;2.Akceptacija (kalbantysis priimamas be išankstinio nusistatymo – jam jaučiama pagarba);3. Empatiškumas (klausytojas jaučia, ką kalbantysis išgyvena emociškai).

Būtina atminti, kad žmogus mąsto apie šešetą kartų greičiau, negu kalba (kalbama apie 100 žodžių per minutę, 0 mąstoma – per 600 žodžių per minutę). Klausydamas žmogus apmąsto, vertina, kritiškai analizuoja gaunamą informaciją, “deda” ją į vietą (be kritinės analizės klausymas beprasmis ).

Rekomenduojamos pagrindinės, klausymosi taisyklės:

Nepertraukinėkime pašnekovo; Nekeiskime pokalbio temos; Nesiblaškykime;Netardykime pašnekovo (neužduokime bereikalingų klausimų);Neprimeskime savo pastabų;Savo elgesiu, gestais ar žodžiais atspindėkime kalbančiojo jausmus; Klausykime … tarp eilučių

Pagrindiniai bendravimo elementai yra šie:

1. Kalbos kultūra. Tai ne tik nepriekaištingas gramatikos ir stilistikos mokėjimas, bet ir vulgarių žodžiųnecenzūrinių posakių vengimas.

2. Nuoširdus mandagumas. Tai mokėjimas pasisveikinti, atsisveikinti, reikiamu laiku pasakyti “prašau”, “būkite malonus”,”atsiprašau”, padėkoti už pagalbą, palinkėti labos nakties, gero ryto, gero apetito, sveikatos ir t.t.

3. Išvaizda. Bendraujant su užsieniečiais labai svarbu apranga. Gerą įspūdį svečiui palieka tvarkingai ir skoningai apsirengęs žmogus.

4. Gebėjimas palaikyti pokalbį. Kad būtum įdomus pašnekovas, neužtenka vien profesinių žinių. Reikia išmanyti savo šalies ir miesto istoriją, meno bei kultūros dalykus.

5. Gebėjimas valdyti savo neigiamas emocijas. lšsiauklėjęs žmogus neįsižeis dėl kito asmens netakto, su šypsena, ramiai išklausys pašnekovą, suteiks pagalbą ir pan.

Apie dovanas ir suvenyrus

Dovana turi atitikti progą: kai ji teikiama jubiliejų ar reikšmingų žmogaus gyvenime įvykių proga, gali būti vertingesnė.Labai svarbu dovaną įteikti laiku (praėjus iškilmėms, įteikta dovana ne tokia reikšminga). Pagal LR Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo tarnyboje istatymą turi būti deklaruojamos ne iš giminių gautos dovanos, kurių vertė viršija vieną. MGL ir paslaugos, kurių suma viršija penkis MGL.Patariama: nedovanokite labai brangių, įpareigojančių ar per daug asmeniškų dovanų. Neseniai dirbantis darbuotojas – turėtų vengti dovanoti brangias dovanas savo viršininkui (kad neatrodytų, jog nori jam isiteikti).Įvairioms progoms tinka gėlės. Jos iteikiamos išvyniotos iš pakavimo taros. Kai į svečius ateina vyras su moterimi, gėlių įteikia šeimininkei svečias (tabu – niekada nedovanojame dirbtinių gėlių!). Beje, pasitinkant ar išlydint gėlių dovanojame jas įvyniojus.Gėles paprastai dovanojame moterims, tačiau jų galima iteikti ir vyrams (pavyzdžiui, jubiliejų ar kitų iškilmių proga).Į siunčiamų gėlių puokštę būtina įdėti sveikinimo atviruką ar vizitinę kortelę.Už visas dovanas (nesvarbu kokia jų materialinė vertė) nuoširdžiai dėkojama. Gautą dovaną būtina išvynioti, ja pasigrožima, išreiškiamas susižavėjimas.

SUSODINIMAS UZ STALO

1 PAVEIKSLE PAVAIZDU OTAS ATVEJIS, KAI PRIĖMIME DALYVAUJA TIK VYRAI.

STALUI VADOVAUJA NAMŲ ŠEIMININKAS.

PAVEIKSLE -1,2,3,4 GARBINGIAUSI SVEČIAI.

SUSODINIMAS UZ STALO

2 PAVEIKSLE – DEŠIMTIES ŽMONIŲ SUSODINIMOPAVYZDYS (X_ – MOTERYS).ČIA YRA BRITŲ VARIANTAS (KAI STALO ŠEIMININKASSTALUGALIO GALE, 0 ŠEIMININKĖ – PRIEŠAIS JĮ.

GARBINGIAUSIO SVEČIO ŽMONA SODINAMA ŠEIMININKO DEŠINĖJE, 0 PATS GARBINGIAUSIASSVEČIAS – ŠEIMININKĖS DEŠINĖJE.BRITŲ VARIANTAS LEIDŽIA TURĖTI DU POKALBIŲPOLIUS – ŠEIMININIKĖS IR ŠEIMININKO ZONOSE.

TARPTAUTINIAME BENDRAVIME

VARTOJAMI TRUMPI SIMBOLIAI – PAPRASTAI RANKA KAIRIAJAME APATINIAME VIZITINĖS KOR TELĖSKAMPE UŽRAŠOMOS LOTYNIŠKOS RAIDĖS.DAŽNIAUSIAI VARTOjAMOS PRANCŪZŲ KALBOSŽODŽIŲ PIRMOSIOS RAIDĖS:p. r. (pour remercier) – išreiškiant padėką irdėkingumą;p. l (pour feliciter) – sveikinant kokios nors _šventės proga. (Atsakoma siunčiant savo kortelę šu užrašu p. r.)p. f. N. A. (pour feliciter Nouvel An) – sveikinantsu Naujaisiais Metais. (Atsakoma savo kortele su– užrašu p. r.)p. c. (pour condolence) – pareiškiant užuojautą.(Atsakoma savo kortele su užrašu p.r.)p. p. c. (pour prende conge) – kai galutinaiišvažiuojate iš šalies (vietoje asmeninio vizito).Neatsakoma.p. p. (pour presenter) – kai neakivaizdžiai pristatomas naujas pareigūnas. Jo viršininkassiunčia savo kortelę kartu pridėdamas naujojo_pareigūno kortelę, ant kurios nieko nerašoma.Atsakoma siunčiant naujajam pareigūnui savokortelę, ant kurios nieko nerašoma.

MAŽIAU OFICIALIOMIS PROGOMIS VIETOJE ŠIŲSIMBOLIŲ UŽRAŠOMI ŽODŽIAI TREČIUOJU ASMENIU,

pvz.: „sveikina su švente“, „…reiškia padėką“

PRIEMIMŲ APRANGA

KĄ RENGTIS BŪTINA PARASYT KVIETIME (cravateblanche, habit, white tie – FRAKAS,. cravate noire, black tie SMOKINGAS; cut-away – VIZITINĖ EILUTĖ; tenue de ville,Informal, stresemann – IŠEIGINIS KOSTIUMAS).

BRITAI VARTOJA TERMINUS: “overdressed” (PER DAUG PUOŠNIAI RENGTIS) IR “underdressed” (NEPAKANIKAMAI ELEGANTIŠKAI RENGTIS), T. Y. BŪTI NEI PERNELYG IŠSIPUOŠUS, NEI NEPAKANKAMAI GERAI APSIRENGUS “AUKSO VIDURYJE”.

Oficialioje aplinkoje SVARKAS TURI BUTI UŽSEGTAS(įeinant pas oficialius asmenis, į restoraną, į kabinetą, kurvyks pasitarimas, teatro žiūrovų salę, sėdint prezidiume, darant pranešimą, šokio metu). Jei yra kelios švarko sagos, apatinioji saga gali būti neužsegama. Atsisegti švarką leidžianla užstalėje pusryčių, pietų ar vakarienės metu, taip pat sėdint fotelyje. Jei dėvima liemenė, švarkas gali būti nesegamas.

Einant į visus priėmimus derėtų vilktis AIKINANČIAIBALTUS MARŠKINIUS IR ELEGANTIŠKĄ KAKLARAIŠTĮbet kokios (tačiau ne ryškios ir ne juodos) spalvos.Prie griežto kostiumo rekomenduotini juodos spalvos artamsių atspalvių batai bei pusbačiai. Į priėmimą negalima ateiti su sandalais. Lakiniai batai dera tik prie frako (galima irprie juodo smokingo).Vyriškų batų spalva bet kuriuo atveju turi būti tamsesnė užkostiumo. Tamsiai mėlynos, tamsiai pilkos, tamsiai žalios irjuodos spalvos (taip pat dryžuotos arba languotos – tačiaujokiu būdu ne į priėmimą) tinka prie bet kokio griežtokostiumo.

TOSTAl

TOSTAI SUTEIKIA POBŪVIUI ŠVENTIŠKUMO.LIETUVOJE PER PUSRYČIUS, PIETUS IR VAKARIENĘ SĖDIMUOSE PRIĖMIMUOSEBŪNA NUO 2 IKI 6 TOSTŲ; JIE GALI BŪTISKELBIAMI PAČIOJE PRADŽIOJE ARBA PO10-15 MIN.STOVIMUOSE PRIĖMIMUOSE SKELBIAMI 1-2 TOSTAI(NORS TAI NĖRA PRIVALOMA).

JEI PRIĖMIME DALYVAUJA GARBĖSSVEČIAS, PIRMĄ TOSTĄ ŠEIMININKAS(ARBA ŠEIMININKE) SKIRIA JAM.ŠEIMININKAS TOSTĄ SKELBIASTOVĖDAMAS. KALBĖTI REIKIAPAKANKAMAI GARSIAI, KAD G IRDETŲVISI, IR LAKONIŠKAI.NIEKO BLOGA, JEI IŠ ANKSTO PARENGTĄTEKSTĄ PERSKAITYSITE, TAČIAU VISADA GERIAU KALBĖTI IŠ ATMINTIES IR IŠ ŠIRDIES.

BAIGĘS KALBĖTI IR IŠKĖLĘS TAURĘ, ŠEIMININKAS PASISUKA Į TĄ ASMENĮ,KURIO GARBEI PASIŪLĖ TOSTĄ. TOSTŲGERIMAI – VYNAS IR ŠAMPANAS (BET NEALAUS, KONJAKO AR VISKIO!).

TOSTAI

PAPRAŠYTAS PASKELBTI TOSTĄVIEŠNAGĖS KITOJE VALSTYBĖJE METUARBA PER KVIESTINIUS PIETUSUŽSIENIEČIO GARBEI, NE VISUOMETSUGEBĖSITE “KALBĖTI TOS ŠALIES ARSVEČIO GIMTĄJA KALBA, TAČIAU BENTJAU FRAZĘ “Į SVEIKATĄ” DERĖTŲPASAKYTI ATITINKAMA KALBA.ŠTAI TOS FRAZĖS ATITIKMENYS KAIKURIOMIS KALBOMIS (PATEIKTA PAGAL T ARIMĄ):ARABIŠKAI – FY SEHE TAHK DANIŠKAI – SKUL .

HEBRAJIŠKAI IR JIDIS-LE KYJIMITALIŠKAI – SALUTE ARBA CIN CIN

JAPONIŠKAI – KAN PAl

KINIŠKAI – GAN BY

LENKIŠKAI – NA ZDAROVIE

PRANCUZIŠKAI – A VOTR SANTE

NORVEGIŠKAI – SKUL

RUSIŠKAI – NA ZDOROV JESUOMIŠKAI – SKULVOKIŠKAI – PROSIT ARBA CUM VIOL