Sociometrinis tyrimas

Tyrimo tikslas

Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti grupė tarpusavio santykius,
išsiaiškinti, kas klasėje yra lyderiai, mėgstamieji, priimtieji,
izoliuotieji, atstumtieji. Nustačius grupės lyderius galima į juos
orientuotis siekiant vienaip ar kitaip paveikti grupės narius. Kita
situacija su grupės izoliuotaisiais ir atstumtaisiais. Tai rodo, kad šis
asmuo (asmenys) nesilaiko bendrų grupės normų, tikslų, elgesio standartų.
Atstumtasis asmuo dažnai atmeta grupės nuomonę bei daromą jam įtaką.

Tiriamosios grupės apibūdinimas

Sociometriniam tyrimui buvo pasirinkta Telšių Žemaitės gimnazijos 2a
gimnazijos klasės mokiniai. Šią grupę sudaro 23 mokiniai, iš kurių 8
vaikinai ir 15 merginų. Šios klasės mokiniai, pasak gimnazijos ddirektoriaus
pavaduotojos ir klasės auklėtojos, yra pažangūs, labai aktyvūs mokyklos
gyvenime, draugiški. Tyriamųjų amžius 16 – 17 metų.

Grupės sąrašas pateikiamas priedų dalyje.

Metodika

Sociometriniame tyrime taikyta Dž. Moreno modifikuota sociometrinės
apklausos metodika. Šiam tyrimui buvo pasirinktas vienas kriterijus –
darbas. Pasirinkimų skaičius buvo ribojamas. Kriterijui pasirinkti šie
klausimai:

1.Įsivaizduokite, kad Jums reikia ruoštis dvyliktos klasės egzaminams.
Ką iš savo klasės draugų pasirinktumėte? Nurodykite jo/ jos vardą, pavardę.

2.Įsivaizduokite, kad Jums reikia ruoštis dvyliktos klasės egzaminams.
Su kuo iš savo klasės draugų nenorėtumėte mokytis? Nurodykite jo/jos vardą,
pavardę.

Pasirinkau limituotą pasirinkimų atvejį, nes prie kiekvieno klausimo
reikėjo nurodyti viieno klasės draugo pavardę. Mano nuomone, mokiniai šiam
darbui atlikti pasirenka žmogų ne tik dėl to, kad jis gerai mokosi, bet ir
dėl to, kad jie šiuo žmogum pasitiki labiausiai.

Orientavausi į teigiamus ir neigiamus pasirinkimus todėl, kad manau,
jog klasėje yra tokių žmonių, su k

kuriais vieni žmonės yra linkę dirbti
kartu ir tokių, su kuriais neįmanoma dirbti dėl vienokios ar kitokios
priežasties.

Tyrimo eiga

Atėjus į mokyklą susiradau mokyklos direktoriaus pavaduotoją. Jai
pasakiau, kad esu Laima Šarpnickytė iš Klaipėdos universiteto, studijuoju
psichologiją, esu I – ame kurse. Mano susitikimas su direktoriaus
pavaduotoja vyko ketvirtadienį. Ji man leido atlikti tyrimą su kontroline
grupe, kuri buvo 2b gimnazijos klasė. Šioje klasėje 7 mokiniams padaviau
anketas su klausimais. Jiems klausimų dėl anketos neiškilo. Šių mokinių
amžius 16 – 17 metų.

Atėjau į mokyklą kitą dieną ir vėl nuėjau pas direktoriaus
pavaduotoją. Mes kartu palaukėm, kol ateis etikos mokytoja, kadangi aš
turėjau per jos pamoką atlikti šią apklausą. Su mokytoja palaukėm, kol
prasidės pamoka ir kartu nuėjom į klasę. Klasėje mokytoja mane mokiniams
pristatė kaip buvusią mokyklos mokinę ir dabar studijuojančią psichologiją.
Kai mane pristatė, užleido trumpam savo vietą man. Aš dar kartelį
prisistačiau ir išdalinau anketas. Mokiniai iškart pradėjo jas pildyti. Tik
vienam vaikinui iškilo klausimas, ką rašyti, jei jis su niekuo negalėtų
mokytis, kadangi nesusikauptų. Aš jam atsakiau, kad jei tokių nėra, tai
nieko ir nerašyk.

Kai mokiniai baigė pildyti anketas, aš jas surinkau ir atsisveikinusi
bei palinkėjusi jiems sėkmės išėjau.

Grupės sutelktumas

GxSUT= 2(sumaABx)

N(N-1)

GxSUT – X grupės sutelktumas, ABx – abipusių teigiamų pasirinkimų
skaičius X grupėje, N – grupės narių skaičius.

GxSUT ≈ 0,016

Grupės integratyvumas

GxINTEGR= 1

N0

GxINTEGER – grupės X integratyvumas, N0 – asmenys negavę nei teigiamų,
nei neigiamų pasirinkimų.

GxINTEGR ≈ 0,167

Rezulatatų analizė

Šioje grupėje išryškėjo vienas lyderis – mergina, ku

urios numeris 11.
Ji gavo 5 teigiamus įvertinimus. Mano nuomone, šioje grupėje išryškėjęs
lyderis yra mergina todėl, kad grupės daugumą sudaro merginos.

Grupėje yra 4 mėgstamieji asmenys, iš kurių dvi merginos ir du
vaikinai. Merginų numeriai yra 2 ir 21, o vaikinų numeriai – 22 ir 23.

Grupėje išryškėja 8 priimtieji asmenys, iš kurių 3 merginos ir 5
vaikinai. Merginų numeriai yra 1, 12, 20, vaikinų – 3, 4, 15, 17 ir 18.

Grupėje yra 6 izoliuotieji nariai, kuriuos sudaro merginos. Jų
numeriai yra 5, 6, 7, 8, 13, 14.

Grupėje yra 4 atstumtieji nariai, iš kurių trys merginos ir vienas
vaikinas. Merginų numeriai yra 9, 10, 19, o vaikino numeris – 16. Numeris
19, mano nuomone, yra labiausiai atstumtas grupės narys, nes surinko 7
neigiamus balsus ir pats, dalyvaudamas šiame tyrime, neparašė nė vienos
žmogaus pavardės, su kuriuo norėtų ar nenorėtų dirbti kartu.

Grupės sutelktumas yra ≈ 0,016. Tai parodo, kad grupės „klimatas“ nėra
labai geras.

Grupės integratyvumas ≈ 0,167.

Aš manau, mano didžiausias trūkumas buvo tai, kad anketoje šalia
klausimo neprašiau, kad mokiniai argumentuotų savo pasirinkimo. Manau, tada
lengviau būtų nuspręsti, kodėl mokiniai pasirinko vieną ar kitą žmogų šiam
darbui. Sunkumų man iškilo darant sociogramą, nes sunku buvo susigaudyti
tarp visų rodyklių.

Išvados

Šiam sociometriniam tyrimui buvo pasirinkta Telšių Žemaitės gimnazijos
2a klasė. Šioje grupėje daugumą sudaro merginos. Tyrimo metu dalyvavo visi
mokiniai.

Mokiniai yra pasidaliję į dvi grupes, nes vaikinai labiau palaikė
vaikinus, o merginos – merginas.

Merginos dominuoja labiau nei vaikinai visuose pogrupiuose. Šitą
dominavimą galima paaiškinti tuo, kad merginos sudaro didžiąją dalį
grupėje.

Naudotos literatūros sąrašas

1. Jacikevičius A. (1995). Žmonių grupių (socialinė) ps

sichologija. V.:

Žodynas

2. Konkrečių socialinių tyrimų metodikos paskaitos. (Originalą red. G. M.

Andrejeva). V.: Mintis, 1976

3. Psichologija studentui. Kaunas: Technoligija, 1996

Leave a Comment