SOCIALINĖS PAGALBOS SVARBA SUNKUMUS PATIRIANCIAI ASMENYBEI

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų organizavimo, teikimo bei gavimo sąlygas, socialinių paslaugų skyrimo ir apmokėjimo principus, yra:
Socialinių paslaugų įstatymas;
LRV nutarimas „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo“;
Visos socialinės paslaugos, išskyrus informacijos teikimą bei konsultavimą, yra mokamos“.
Socialinės paslaugos, teikiamos šeimai ir vaikams: informacijos teikimas, konsultavimas; maitinimo organizavimas; pagalba namuose; dienos globa; laikinas apgyvendinimas; kitos paslaugos.
Soc. paslaugos, teikiamos neįgaliesiems: informacijos teikimas, konsultavimas; maitinimo organizavimas; specialaus transporto paslaugos; aprūpinimas kompensacine technika; būsto ir aplinkos pritaikymas; pagalba namuose; dienos glloba; socialinės reabilitacijos paslaugos; stacionari globa, kitos paslaugos.
Soc paslaugos, teikiamos seniems žmonėms: informacijos teikimas, konsultavimas; maitinimo organizavimas; specialaus transporto paslaugos; aprūpinimas kompensacine technika; būsto ir aplinkos pritaikymas; pagalba namuose; dienos globa; stacionari globa; kitos paslaugos.
Soc. paslaugos, teikiamos rizikos grupių asmenims: informacijos teikimas, konsultavimas; maitinimo organizavimas; pagalba namuose; dienos globa; socialinės reabilitacijos paslaugos; laikinas apgyvendinimas; kitos paslaugos.
Soc. paslaugos, teikiamos beglobiams vaikams: informacijos teikimas, konsultavimas; dienos globa; laikinas apgyvendinimas; stacionari globa; kitos paslaugos.
Informacijos teikimas: informaciją nemokamai teikia ir konsultuoja savivaldybių Socialinės paramos skkyrių, atskirų tarnybų bei įvairių socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai- konsultantai ir specialistai.
Maitinimo organizavimas: paslauga asmenims, kurie dėl ribotų pajamų, skurdo, nepakankamo savarankiškumo ar negalios negali prasimaitinti patys. Atsižvelgiant į asmens materialinę padėtį, socialinį statusą, turtą, sveikatos būklę, šeimyninę padėtį ir kt

t., gali būti organizuojamas: karšto maisto pristatymas; maitinimas valgykloje ar kitoje maitinimo vietoje; talonų maisto produktams nemokamai įsigyti išdavimas, sauso maisto daviniai.
Specialaus transporto paslaugos: organizuojamos pagal konkrečius poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu. Paslaugos teikiamos specialios paskirties automobiliais, pritaikytais vežti negalią turinčius žmones. Apmokėjimo už šias paslaugas ir jų teikimo tvarkas nustato savivaldybė.
Aprūpinimas kompensacine technika: vykdomas parenkant ir skiriant kompensacinės technikos priemones neįgaliems ar seniems žmonėms pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų pateiktas rekomendacijas.
Būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugos: teikiamos siekiant užtikrinti neįgalių bei senų žmonių kuo didesnį savarankiškumą, pritaikant būstą ir aplinką prie asmens negalios: gyvenamųjų patalpų durų platinimas, kitos aplinkos pritaikymas ir kt.
Pagalba namuose: teikiama seniems ir paagyvenusiems, neįgaliems asmenims, vaikams iš šeimų, turinčių socialinių problemų, rizikos grupių bei kitiems asmenims siekiant sudaryti normalias gyvenimo sąlygas ir galimybes gyventi visavertį gyvenimą namuose. Gali būti teikiamos šios paslaugos: buto tvarkymas, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, maisto pirkimas ir ruošimas, buto nuomos, komunalinių mokesčių mokėjimas, gydytojo iškvietimas, vaistų pirkimas, skalbimas, patalynės keitimas, ūkinių darbų organizavimas ir pan. Pagalbos namuose organizavimo tvarką nustato kiekviena savivaldybė. Tvirtinamas paslaugų sąrašas ir paslaugų įkainiai.
Dienos globos paslaugos: teikiamos dienos globos įstaigose: vaikų dienos centre, pa
agyvenusių žmonių dienos centre, bendruomenės centre, dienos centre neįgaliems žmonėms, dienos prieglaudoje rizikos grupės asmenims ir kt. Čia klientai gali praleisti laiką dienos metu, būti ugdomi, poilsiauti ir užsiimti tam tikra veikla. Esant poreikiui, gali būti organizuojamas asmens sveikatos priežiūros, nakvynės ir kitų paslaugų teikimas.
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems žmonėms: teikiamos neįgaliems žmonėms ir jų šeimoms dienos globos įstaigose: dienos centre neįgaliems žmonėms, vaikų ugdymo centre, habilitacijos centre, socialinės reabilitacijos centre, darbo terapijos centre, darbo centre, darbinio mokymo centre, darbinio užimtumo centre, paramos šeimai centre. Jos skirtos ugdyti neįgalių žmonių fizinius ir protinius sugebėjimus, palengvinti jų integraciją į visuomenės gyvenimą, teikiant socialinę, pedagoginę, teisinę ir kitokią pagalbą neįgaliesiems ir jų šeimoms.
Laikino apgyvendinimo paslaugos(didelė socialinė rizika): teikiamos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar laikinai negalintiems ja naudotis, laikino gyvenimo įstaigose: nakvynės namuose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams, nepilnametėms motinoms su kūdikiais, pabėgėlių priėmimo centre, socialinės integracijos centre, reintegracijos centre ir pan. Klientai apgyvendinami įstaigose laikotarpiui iki 6 mėn., kartais ilgiau, kol pašalinamos patekimo į įstaigą priežastys, išsprendžiamos problemos ir žmonės grąžinami į šeimą ar į bendruomenę. Mokėjimo už paslaugas dydį nustato steigėjas.
Stacionarios globos paslaugos vaikams: teikiamos vaikų globos įstaigose: laikinos vaikų globos namuose, šeimynose, vaikų globos namuose, vaikų globos grupėse skirtose vaikams ilgesniam ar nu
uolatiniam gyvenimui, kai jie yra našlaičiai, likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi namuose. Šiose įstaigose apgyvendinami ir globojami vaikai, vyresni negu 3metų.
Stacionarios globos paslaugos seniems žmonėms: teikiamos senų žmonių globos įstaigose(senų žmonių globos namuose, pensionatuose, specializuotuose globos ir slaugos namuose ar skyriuose, specialiuose globos namuose, savarankiško gyvenimo namuose), skirtose senų žmonių ilgesniam ar nuolatiniam gyvenimui, kai jie patys negali savimi pasirūpinti ir jiems reikalinga nuolatinė globa ir slauga.
Socialinės reabilitacijos paslaugos rizikos grupių vaikams: teikiamos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, socialinės reabilitacijos įstaigų, asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ar narkotikais, infekuotiems ŽIV, rizikos grupių asmenų šeimų nariams ir kt. dienos globos įstaigose: socialinės adaptacijos tarnyboje, socialinės- psichologinės pagalbos tarnyboje, pagalbos šeimai tarnyboje. Jos skirtos atkurti dėl įvairių rizikos faktorių sutrikusias asmenų biosocialines funkcijas, ryšius su juos supančia aplinka bei bendruomene ir padėti jų šeimos nariams.
Stacionarios globos paslaugos neįgaliems žmonėms: teikiamos neįgaliems žmonėms įstaigose: globos namuose vaikams, turintiems proto negalią, globos namuose jaunimui neįgaliam, globos namuose suaugusiems, turintiems proto negalią, savarankiško gyvenimo namuose ir pan., skirtose laikinai ar nuolat gyventi, neįgaliems žmonėms, kuriems būtina priežiūra, slauga ir kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai.
Kitos paslaugos: savivaldybių nuožiūra teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į specifines gyventojų reikmes ir savivaldybių galimybes, kai nepakanka anksčiau išvardytų paslaugų(pvz., ne
eįgaliesiems teikiamos vertimo ženklų kalba, palydovo paslaugos ir pan.).
Kiekvienam žmogui yra svarbu žinoti, jog iškilus problemai jis gaus pagalbą, atitinkama įstaiga bus pasiryžusi ir netgi suinteresuota jam pagelbėti. Svarbu, jog įstaigos, kurios egzistuoja ir dabar, ir toliau išliktų ir funkcionuotų, nes problemos niekur nedings.

NAUDOTA LITERATŪRA:

1. A. Suslavičius „Socialinė psichologija“, V., 1998.
2. „Socialinė parama jums“.

Leave a Comment