psichologiniai asmenybes testai

VILNIAUS KOLEGIJA
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
REKLAMOS VADYBOS SPECIALYBĖ

Vartotojų elgsena

PSICHOLOGINIAI ASMENYBĖS TESTAI

Dėstytoja I. Radavičienė

Studentė

Vilnius 2007

Tūrinis:

Įvadas 3
Kas yra psichologija? 4
Kas yra asmenybė? 6
Asmenybės psichologija 8
Testavimas 10
Asmenybės testai 12
Išvados 18
Medžiaga 19

Įvadas

Mano savarankiško darbo tema yra „Asmenybės psichologiniai testai“. Išrinkau ją todėl, kad mane visada domino psichologija, kodėl žmogus elgėsi taip, o ne kitaip. Vienas iš būdų suprasti žmogaus elgesį yra psichologiniai testai. Su testų pagalba psichologai gali sužinoti ne tik žmogaus savybes, nusakyti asmens veiksmus, bet ir sužinoti priežastį, kodėl žmogus taip elgesį.

Kas yra psichologija?

Psichologija &##8211; mokslas apie žmogaus elgesį ir mentalinius procesus. Psichologija tiria psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Mokslas apie sielą.

Psichologija siekia atsakyti į aibę klausimų, susijusių su žmogumi. Kodėl žmogus taip elgiasi? Psichologija imasi sudarinėti sąvokų ir teorijų sistemą, kuri užfiksuotų ir apibūdintų žmogų. Aišku, ta sistema – nėra žmogus, o tik pastangos dėl jo gerovės, noras perprasti, numatyti, kontroliuoti, keisti.
Terminas “psichologija” pirmąkart pavartotas 1732 metais K.Volfo “Empirinė psichologija” ir “Racionalistinė psichologija”. Psichologija kaip savarankiškas mokslas – nuo 1879, kai Leipcige (Vokietija) V.Vundtas įsteigė piirmąją psichologijos laboratoriją. Vundtas introspekcijos pagalba tikėjosi rasti pagrindinius žmogaus sąmonės elementus.
Psichologija skirstoma paprastai pagal tai, kokiu aspektu tiriamas psichologijos objektas (psichiniai reiškiniai, siela). Taip pat – pagal tyrimo uždavinius, metodus ir rezultatų pritaikymo sritis.
Psichologijos sritys:
• Biologinė (fiziologinė) psichologija: nagrinėja elgesio ir bi

iologinių procesų ryšį; pvz. kaip sekshormonai veikia elgesį, kuri smegenų žievės dalis už ką atsakinga, kaip narkotikų vartojimas veikia atmintį ir kt.
• Eksperimentinė psichologija: nagrinėja žmonių reagavimą į sensorinius stimulus, pasaulio suvokimą, išmokimą, atmintį, mąstymą ir kt.
• Raidos psichologija: nagrinėja žmogaus vystymąsi, kokie veiksniai įtakoja elgesį, aplinkos ir prigimties sąveika ir t.t. Pvz. kalbos raida, mąstymo raida, socialinio elgesio raida ir kt.
• Socialinė psichologija: nagrinėja žmonių tarpusavio santykius. Žmogus grupėje. Požiūriai, nuostatos, stereotipai, savęs vertinimas, bendravimas ir kt.
• Asmenybės psichologija: skirtumai tarp žmonių, individualios savybės, asmenybės teorijos, asmenybę aprašantys veiksniai ir kt.
• Klinikinė psichologija: emocinių ir elgesio problemų diagnozavimas ir gydymas. Psichiniai sutrikimai: jų pasireiškimo būdai, priežastys, eiga ir terapija. Psichologinis konsultavimas.
• Mokyklų, pedagoginė psichologija: mokinių adaptacija mokykloje, mokymosi problemos; mokymas ir išmokimas; mokinių-mokytojų tarpusavio santykiai.
• Organizacinė pssichologija: darbuotojų atranka, personalo tyrimai, efektyvus komandos darbas, derybos, konfliktai, vadovavimas ir t.t.
• Kitos sritys: industrinė (inžinierinė: darbo aplinka gamykloje, mygtukų išdėstymas ir kt.); teismo (ekspertizė, nusikalstamo elgesio priežastys, žmogaus elgesio pagal išorinius pasireiškimus pažinimas ir numatymas); reklamos, sporto ir kt. psichologija.

Psichologinių tyrimų tikslai ir metodai:

Numatymas: Kontrolė:
Hipotezės formavimas, Hipotezės formavimas,
koreliaciniai tyrimai Eksperimentiniai tyrimai
hipotezių tikrinimui hipotezių tikrinimui

Aprašymas: Aiškinimas:
Apklausos, apžvalgos, Teorijos kūrimas
atvejų analizės,
stebėjimai

Metodai:
-eksperimentinis (nepriklausomas ir priklausomas kintamasis, eksper. ir kontr. grupės);
-koreliacinis (kai iš anksto negalima sugrupuoti tiriamųjų pagal atitinkamas sąlygas, koreliacinis koeficientas; testai);
-stebėjimo (apklausos, anketos, tiesioginis st

tebėjimas, atvejų analizės, anamnezės).

Kas yra asmenybė?

Žmogaus asmenybė yra labai sudėtinga ir unikali. Mes visada galime atskirti vieną žmogų nuo kito, bet vis tiek tarp skirtingų individų galima rasti panašumų. Visų laikų mokslininkai ieškojo šios skirtumus ir panašumus, norėjo tas savybes suskirstyti į grupes.

Terminas asmenybė (personality) yra kilęs iš lotyniško žodžio persona, reiškiančio senovės Graikijos ir Romos aktorių dėvimą kaukę teatro scenoje. Žodis asmenybė neturi standartinio apibrėžimo:
• Asmenybė – tai visuma individualių savybių, kuriuos daro asmenį nepakartojimą, unikalu, savita ir valdo asmens reakciją į aplinką ir santykius su ta aplinka.
• Asmenybė yra individo vidaus savybių visuma. Ji padaro individus tokius, kokie jie yra, atskiria nuo kitų asmenų, parodo, kaip jie sugeba prisitaikyti prie gyvenimo aplinkybių ir sąlygoja jų unikalų, pastovų reagavimą į aplinkos stimulus.

Iš apibrėžimų galima padaryti išvadą, kad asmenybė visu pirma yra unikali, ji formuoja žmogaus elgseną, turi unikalių bruožų, kurie išskiria žmogų iš kitų. Antra – asmenybė yra nuosekli, ji pasižymi pastovumu, stabilumu, tam tikrais nuspėjamais aspektais. Reiškia, kad pagal tas savybes žmogų galima nuspėti (pvz. Jai kukliai merginai pasyti kad ji graži, ji pradės raudonuoti, tai bus kas kart). Tai nereiškia kad asmenybė nekinta ar nelanksti (pvz. Kukliai merginai nuolat kartoti kad ji yra graži, ji pripras, neberaudonuos). Trečia – asmenybė nėra statiška, gali keistis. Asmenybė br

ręsta kaip ir pats žmogus, keičiasi dėl įvairių įvykių (pvz. Vestuvės, finansinė situacija, veiklos pasikeitimas, amžius).

Asmenybės psichologija

Asmenybės psichologija – vienu metu yra pats seniausias ir pats jauniausias psichologijos mokslas. Mokslo dėka tiriami žmonės iki mūsų laikų.
Savęs suvokimas – tai yra bendras įvaizdis, kurį apie save sudaro pats žmogus, kaip jis pats save mato. Mowen išskiria „savęs suvokimus“:
• Esamas aš – suvokimas, kurį individas turi apie save kaip asmenį;
• Idealus aš – kaip individai norėtų suvokti save. Priešingybė Esamajam Aš;
• Idealus socialinis aš – kaip individai norėtų, kad juos matytų kiti;
• Socialinis aš – individų suvokimas, kaip juos mato kiti;
• Busimasis aš – kaip (kuo) individai tikisi matyti save ateityje.

Zigmund‘as Freud‘as išrado teorija kad egzistuoja proto segmentas, paveikiantis žmogaus jausmus ir elgsena. Pasak jo yra trys asmenybės komponentai :
• ID – asmenybės komponentas, reikalaujantis malonumo ir patenkinimo nedelsiant (nesąmoningas instinktas);
• Superego – asmenybės socialinis, moralinis ir etinis komponentas (nesąmoningas instinktas);
• Ego – asmenybės komponentas suteikiantis pusiausvyrą tarp ID ir Superego (sąmoningas).

Z. Freud‘as išrado penkias seksualines vystymosi stadijas:
• Oralinė fazė – iki 1,5 metų, aplinka daugiausia pažįsta per burną (valgant, šaukiant);
• Analinė fazė – nuo 1,5 iki 3 metų, tuštinimosi organai, mokoma naudotis tualetu. Nuo to kaip tai daroma priklauso tolesnis žmogaus charakteris (žmogus gali būti arba labai smulkmeniškas, pedantiškas arba netvarkingas, neorganizuotas);
• Falinė fazė – nuo 3 iki 6 metų, vaikas prisiriša prie priešingos lyties atstovo. Edipo kompleksas. Pe

eraugęs šią fazę vaikelis identifikuoja tėvą ir motiną;
• Latentinė (užslėpta) fazė – nuo 6 metų iki lytinio brendimo, seksualiniai impulsai užslopinti, fazės metų vaikas įgyja įvairių socialinių ir pažinimo įgūdžių;
• Genitalinė fazė – lytinio brendimo metų žmogus turi įsisąmoninti savo potraukius ir išmokti juos tenkinti natūraliu, visuomėniai priimtu būdu. Traukia kitos lyties atstovai.

K.G. Jung‘as sukūrė asmenybės tipologijas ir išskyrė dvi nuostatas :
• Intraversija – orientacija į savi vidinį pasaulį. Žmogus intravertas yra užsiskleidęs savyje, jautrus, korektiškas, stengiasi būti vienas;
• Ekstraversija ¬– orientacija į išorinį pasaulį. Ekstravertai yra judrus, gyvai reaguoja į aplinką, komunikabilus.
Kiekvienas asmuo turi abi nuostatas, pagal dominuojančia jis skiriamas į intravertą arba ekstravertą.

Testavimas

XX a. Pradžioje Europoje ir Amerikoje imta ieškoti tam tikrų standartų nustatyti psichinių ligonių sutrikimus, ugdytinių gabumus, profesiją, vaikų vystymąsi, socialinius santykius ir kitas psichines savybes. Tokiomis aplinkybėmis atsiranda testavimo metodas, tyrimui naudojant ypatingą instrumentą – testą. Testais mėginama nustatyti tam tikras psichines ypatybes ir rasti palyginamą to asmens vietą tarp kitų asmenų. Iš esmės testavimas yra supaprastintas eksperimentas, kurį galima atlikti be sudėtingos laboratorinės aparatūros ir palyginti per trumpą laiką.
Žodis testas (test) išvertus iš anglų kalbos, reiškia bandymas, patikrinimas, matas. Testas – tai kruopščiai, pagal nustatytas taisykles parengtas klausymų ir užduočių rinkinys, kuris skirtas tiriamiesiems, siekiant įvertinti jų asmenines savybes bei mokymosi rezultatus ar kitas charakteristikas ir atitinkamai pagal jų atsakymus gauti rezultatus.
Psichologijoje išskiriami šie esminiai testo ir testavimo požymiai:
• Kruopštus klausimų, užduočių paruošimas pagal nustatytas taisykles;
• Išankstinis eksperimentinis patikrinimas ir speciali procedūra, siekiant parengti pakankamai objektyvų ir tobulą testą;
• Ypatingų efektyvumo charakteristikų, leidžiančių naudoti duotąjį tekstą, egzistavimas;
• Etalono egzistavimas, palyginimo su juo paprastumas;
• Griežta testavimo procedūros reglamentacija;
• Rezultatų įvertinimo nepriklausomybė nuo asmens, tikrinančio testą, sprendimų;
• Galimybė kokybiškai apskaičiuoti ir statistiškai apdoroti testavimo rezultatus.

Testai yra skirtingi, priklauso nuo to, kokio pobūdžio informacijos norima sužinoti:
• Kognityvinių sugebėjimų testai (įvertina loginį ar neloginį mąstymą, sugebėjimą mokytis);
• Fizinių sugebėjimų (įvertina stiprumą, koordinacija, vikrumą, jėgą, ištvermė);
• Monotoniškumo testai (įvertina per kiek laiko tiriamasis asmuo sugebės įsisavinti tam tikra dalyką, darbą, veiklą);
• Reikalingų žinių testai (vertinamos tam tikros žinios);
• Atlikimo testai arba praktika;
• Asmenybės testai (asmeninės savybės, charakterio bruožai ir t.t.);
• Pomėgių testai (tiriama kas patinka tiriamoji);
• Pasiekimų testai (įvertina tai, ką žmogus yra pasiekęs);
• Narkotikų vartojimo testai (ar asmuo vartoja psichotropines medžiagas);
• AIDS testai (ar serga lytiškai plintančiomis ligomis);
• Poligrafija arba melo detektorius (prietaisas matuojantis psichologinius pokyčius, emocinį stresą, sukeltą melavimu);
• Grafologija (tiriama rašynesa, pagal rašysena galima sužinoti žmogaus poreikius, troškimus, psichologinį tipą).

Atsižvelgiant į tiriamąjį objektą testai skirstomi taip;
• Gebėjimų ar mokslumo testai (bendri, sudėtiniai, specialus);
• Pažangumo (pasiekimo) testai;
• Interesų, asmenybės, nuostatų inventarijai.

Asmenybės testai

Asmenybės testai – tai testai, kuriu dėka galima sužinoti žmogaus asmenines savybes, kaip reaguoja tam tikruose situacijose, temperamento tipą, koks charakteris,komunikalbilumą ir t.t..

Testas № 1. Koks Jūsų temperamento tipas?
Temperamentas – tai pastovios asmenybės savybės, pasireiškiančios psichinių reiškimu intensyvumu, tempu, pastovumu. Jis yra įgimtas.
Iš keturių teste siūlomų variantų išrinkti vieną, kuris Jums labiausia tinka:
1)
a) judrus, smulkmeniškas, bruzgus,
b) linksmas, džiugus,
c) ramus, šaltakraujiškas,
d) kuklus;

2)
a) ūmus žmogus, aršus,
b) energingas, dalykiškas,
c) šalininkas, išrankus
d) pasimetate naujoje vietoje;

3)
a) neištvermingas,
b) nepabaigiate darbus iki galo,
c) atsargus, giliamintis,
d) sunkiai kontaktuojate su naujais žmonėmis;

4)
a) tiesiai riežiate tiesa į akis,
b) kartai pervertinate save,
c) mokate laukti,
d) nepasitikite savo jėgomis;

5)
a) ryžtingas, iniciatyvus,
b) greitai išmokstat naujus dalykus,
c) tylus, nemėgstate daug kalbėti,
d) lengvai pernešate vienatvę;

6)
a) užsispyrę,
b) nepastovus,
c) rami kalba su pauzėmis,
d) jaučiate labai prislėgtas kai kažkas nepavyksta;

7)
a) išradingas ginčuose,
b) lengvai pergyvenate nesėkmes,
c) kantrus,
d) būti pačiam su savim;

8)
a) rizikingi,
b) lengvai adaptuojatės,
c) visada baigiate pradėtus darbus,
d) greitai pavargstate;

9)
a) dirbate iš pradžiu grebiate darbus, paskui nusiraminate,
b) su entuziazmu imate daryti savo reikalus,
c) nešvaistote savo jėgų,
d) tyliai kalbate, kalbėdami dažnai pritildote balsą;

10)
a) nekerštingi,
b) jeigu kažkas jau Jūsų nebedomina, greitai tai pamirštate,
c) griežtai laikotės dienos arba darbo grafiko,
d) nevališkai prisitaikote prie pašnekovo charakterio;

11)
a) Jūsų kalba greita, aistringa, intonacija kinta,
b) lengvai galite persijungti iš vieno darbo į kita,
c) lengvai susilaikote,
d) jausmingi iki ašarų;

12)
a) nestabilus ir agresyvus,
b) nekenčiate kasdienybės,
c) mažai reaguojate į pastabas,
d) keliate per didelius reikalavimus sau ir kitiems;

13)
a) kartai galite agresyviai kabinietis prie kitų,
b) komunikabilus,
c) nepiktybiški, ignoruojate įžeidimus skirti Jums,
d) nepasitikite kitais

14)
a) nekenčiate esant trūkumams,
b) Jus ištvermingas ir darbštus,
c) laikotės tų pačių interesų,
d) labai jautrus;

15)
a) Jūsų mimika yra išraiškinga,
b) Jūsų kalba yra garsi, greita, tiksli. Kalbant labai gestikuliuojate,
c) sunkiai pereinate nuo vieno darbo prie kito,
d) labai lengvai įžeist;

16)
a) mokate greitai imtis veiksmo
b) nepanikuojate naujoje, sunkioje situacijoje,
c) lygus su visais,
d) uždari ir nebendraujantis;

17)
a) visada siekiate naujovių,
b) visada geros nuotaikos,
c) mėgstate tvarką visur,
d) neaktyvus

18)
a) judesiai steigus,
b) greitai užmiegate ir lengvai keliatės,
c) sunkiai priprantate prie naujos aplinkos,
d) darote viską, ką Jums sako;

19)
a) per greitai priimate sprendimus,
b) jai turite tikslą, stengiatės jį pasiekti bet kokia kaina,
c) nejudrus,
d) norite kad kiti Jus guostų;

20)
a) dažna nuotaikos kaita,
b) mokate nukrypti nuo temos,
c) kantrus,
d) labai jautriai reaguojate į komentarus apie Jus.

Dabar paskaičiuokite kiek kartų Jūs išrinkote variantą „a“, kiek „b“, „c“ ir „d“. Kiekvieną sumą padauginkite iš 5.
Pavyzdžiui: variantas „a“ 6 kartus x 5 = 30,

variantas „b“ 3 kartus x 5 = 15,

variantas „c“ 10 kartų x 5 = 50,

variantas „d“ 1 kartas x 5 = 5.
Tokiu būdu mes išreiškiame rezultatus procentais ( a – 30 proc., b – 15 proc., c – 50 proc., d – 5 proc.). Taip matome procentinę dalį, kiek koks temperamento tipas užima procentų. Sudėjus visas procentinis dalis, gausime 100 proc..

Keturi atsakymo variantai išreiškiami keturias temperamento tipais:
A – cholerikas,
B – sangvinikas,
C – flegmatikas,
D – melancholikas.
Cholerikui būdingos savybės – energingas, greitų reakcijų, siekiantis pirmauti, dominuoja, siekia valdyti, gerai jaučiasi įsakinėdamas arba kai jam paklusta, praranda pusiausvyrą ir taktiškumą bendraudamas, maksimalistas, spontaniškas, veikia dažniausia neapgalvotai, geros nuomonės apie save, manantis, kad visada teisus, užsispyręs, linkęs menkinti kitus žmones, ambicingas, įžeidus, nejautrus kitiems, ryžtingas, aktyvus, veiklus, optimistas, stiprios valios.
Sangvinikui būdingos savybės – labai energingas, darbingas, emocijos kyla greitai, rodomos išoriškai, būdingas nepastovumas, emocijų kaita, siekimų kaita, paviršutiniškumas, būdingas dėmėsis savo išorei, optimistas, nepakenčia monotonijos, pasiduoda kitų asmenų įtakai, išsiblaškęs, vienų metų gali daryti kelis darbus, ekstremalus, lengvai susigyvena su kitais, komunikabilus, linkęs padėti kitiems, bet problemos metų, atlaidus, nepakenčia vienatvės.
Melancholikui būdingos savybės – jautrus, emocijos gilios, pastovios, išoriškai nerodomos, tilus balsas, nedrąsus, nepasitiki savimi, trūksta energijos, vengia draugijų, linkęs būti vienas, sunkiai užmezga kontaktus, užima stebėtojo poziciją, drovus, jautriai reaguoja į pagyrimus, kritiką pastabas, jaučia apmaudą dėl neteisybės, dirba letai, bet labai atsakingai, kruopščiai, rūpestingai, empatiškas, skęsta mintimis praeityje, pergyvena praeitus įvykius, uždaras, vadovaujasi širdimi ir jausmais, padeda kitiems, visada išties pagalbos ranką.
Flegmatikui būdingos savybės – lieto tempo, didelis pastovumas ir maža kaita veikloje ir gyvenime, nekelia sau ir gyvenimui aukštu reikalavimų, nerodo didelio aktyvumo, konservatyvus, pasyvus, nesidomi įvykiais,kurie vyksta aplinkui, sunkiai imasi naujos veiklos, nemėgsta keisti seno įprasto kelio, nepervargina savęs, neprisiima sunkesniu pareigų, padarys tik tiek, kiek iš jo reikalauja.

Testas № 2. Ar Jūs mokate daryti įtaka kietiems?
Kiekvienas žmogus pats to nežinodamas yra įtakojamas kito asmens ir pats nori daryti įtaka kitiems. Su šių testu galima patikrinti ar Jūs esate įtakingas. Reikia atsakyti į klausimus „taip“ arba „ne“.

1) Išrinktumėte aktoriaus arba politiko profesiją?
2) Ar Jus erzina žmonės, kurie rengiasi ar elgęsi ekstravagantiškai?
3) Mokate pasidalinti su kitu žmogumi Jūsų asmeniniais pergyvenimais?
4) Ar Jūs reaguojate iškarto jai su Jumis neteisingai elgęsi?
5) Ar pavydite žmonėms kuriems labiau sekasi nei Jums, sferoje, kurioje norėtųsi Jums būti pirmam?
6) Ar pasiruošę imtis labai sunkaus reikalo tik todėl kad parodyti kitiems, kad Jūs galite tai įveikti?
7) Ar galėtume paaukoti viską kad įgyvendinti kažką ekskliuzivaus?
8) Ar norite kad Jus suptų tik tas pats žmonių ratas?
9) Ar laikotės griežtos Jūsų gyvenimo tvarkos ir taisyklių?
10) Ar mėgstate perstatyti baldus bute?
11) Patinka daryti tą patį darbą, reikalą kiekvieną kartą naujai?
12) Mėgstate šaipytis iš žmonių, pas kuriuos per didelis savęs mylėjimas?
13) Ar galite pasakyti savo viršininkui, kad jis yra neteisus?

Balus galite paskaičiuoti pagal lentelę.

Klausimo Nr. taip ne
1 5 0
2 0 5
3 5 0
4 5 0
5 5 0
6 5 0
7 5 0
8 0 5
9 0 5
10 5 0
11 5 0
12 5 0
13 5 0

Rezultatai:
Jeigu surinkote nuo 65 iki 35 balu,tai:
Jūs labai įtakingas žmogus, mokate perauklėti, mokyti ir Jūs gerai jaučiatės būdami tokioje vaidmenyje. Negalvojate, kad žmogus turi užsirakinti savyje, bėgti nuo kitų ir galvuoti tik apie save, o priešingai, jis turi siekti padaryti kažką kitiems, vadovauti jiems, rodyti jų klaidas, mokyti jos matyti šviesias puses supamoje veikloje. Mokate įtikinti ir daryti įtaką kitiems.
Jeigu surinkote nuo 30 iki 0.
Deja, Jūs nemokate įtakoti kitus, nors ir dažnai būnate teisus. Idealus gyvenimas – gyventi pagal senas taisykles, o ateitis – nenusakoma. Jūs nieko nedarote prieš savo valią.

Testas № 3. Ar Jums sunku žodžiais išreikšti savo jausmus?
Atsakykite į klausimus, kiekvienam klausimui galimi atsakymai yra: niekada, kartais, dažnai, visada.
1) Ar prisipažįstate suklydę?
2) Ar atsakote į įžeidimus?
3) Ar pasipasakojate kitiems apie savo rūpesčius?
4) Ar viešai kritikuojate aplinkinius?
5) Ar kalbatės su draugais apie patirtus pažeminimus?
6) Ar galite prisipažįsti esą bejėgiai, susidūrę su neįveikiama kliūtimi?
7) Ar jaučiate poreiki turėti draugų, kurie Jus išklausytų sunkią minute?
8) Ar pasakojate kitiems apie savo gėdingus poreikius?
9) Ar galite kam nors pasiguosti, kai pasijaučiate nevykėliais?
10) Ar pasakote žmonėms, kad ant jų pykstate?
Rezultatai: kiekvienas atsakymas „niekada“ – 1 balas, „kartais“ – 2, „dažnai“ – 3, „visada“ – 4 balai. Sudėkite visus balus.
Atsakymai:
Nuo 10 iki 20 balų, Jums būna sunku žodžiais išreikšti savo jausmus. Patartina stengtis dažniau ir atviriau išsakyti kitiems tai, ką patiriate ir išgyvenate.
Nuo 30 iki 40 balų, Jūs esate labai atviras. Kartais reikėtų būti santuriasniam.
Nuo 20 iki 30 balų, Jūsų sugebėjimas žodžiais reikšti savo jausmus yra vidutinio lygio. Dažniausia Jums pavyksta rasti „aukso vidurį“ tarp pernelyg didelio uždarumo ar perdėto atvirumo bendraujant.

Išvados

Testų pagalba žmogus gali ne tik pažinti save geriau, rasti atsakymą į dominantį klausimą, bet ir įdomiai praleisti laiką.

Medžiaga:

1. Sarah Litvinoff – Mokykimės pasitikėti savimi (2005);
2. Р. Р. Кашапов – Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха (1999);
3. Arvydas Bakanauskas – Vartotojų elgsena (2006);
4. Vartotojų elgsenos paskaitų konspektas;
5. Psichologijos paskaitų konspektas;
6. http://www.ik.ku.lt/lessons/konspekt/moksldarb/testavimas.htm#Testavimas;
7. http://azps.ru/articles/pers/pers21.html;
8. http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/spelich.html.

Leave a Comment