Gestai

Žmonės prisišlieja prie objektų arba vienas prie kito, norėdami pareikšti savo teritorines pretenzijas į tą daiktą arba žmogų. Jeigu žmogus prisišlieja prie to, kas jam nepriklauso, Šis gestas reiškia iššūkį arba norą pabrėžti savo pranašumą. Pavyzdžiui, jeigu norite nufotografuoti savo draugą prie jo naujo automobilio, laivelio, namo ar kokios nors kitos nuosavybės, būtinai pamatysite, kaip žmogus atsirems į savo naujai įsigytą nuosavybę, padės ant jos koją arba ranką . Jam prisilietus prie savo nuosavybės, ji tampa jo kūno tęsiniu, ir tokiu būdu jis ki itiems parodo, kad ji jam priklauso. Isimylėjėliai nuolat laikosi už rankų arba apsikabina viešosiose vietose, kad parodytų kitiems, jog jie turi teisę vienas į kitą. Skyriaus vadovas deda kojas ant stalo ar ant rašomojo stalo stalčių arba įstaigoje prisišlieja prie durų staktos, taip pabrėždamas savo teisę į tą jstaigą ir jos baldus.
Tačiau yra labai paprastas būdas įveikti šias pretenzijas – prisišlieti, atsisėsti arba kitaip pasinaudoti jo nuosavybe be jo leidimo. Be tokio atviro įsiskverbimo į kito teritoriją arba pasikėsinimo į nuosavybę – pasinaudojimo automobiliu arba sė ėdėjimo prie stalo, – galima imtis ir kitų labai rafinuotų slopinančių priemonių. Užėjus į svetimą įstaigą galima prisišlieti prie durų staktos arba “netyčia” atsisėsti į jo kėdę.

Gestas, išreiškiantis pasididžiavimą savo nuosavybe
nuo pat pažinties pradžios jiems niekada nesusiklosto geri santykiai su kitais žmonėmis. Ti

iems žmonėms būtų galima patarti išsiugdyti įprotį stovėti tiesiai, atverstais delnais. Taip jie padarys geresnį įspūdį kitiems. Įspūdis apie nepažįstamą žmogų 90 proc. susiformuoja per pirmąsias 90 bendravimo su juo sekundžių, ir jūs nebeturėsite kitos galimybės padaryti pirmą įspūdį.
SAVININKO GESTAI
Tais gestais nuolat naudojasi administracijos darbuotojai. Pastebėta, jog žmonės, ką tik paskirti į vadovaujančiąsias pareigas, ima naudotis tais gestais, nors iki tol jie nebuvo jiems būdingi.

Pretendentas į jūsų teritoriją
Dažnai galima matyti du artimus bičiulius, sėdinčius ir draugiškai besišnekučiuojančius; tačiau pamąstykime, kokią reikšmę gali turėti šis gestas kitomis aplinkybėmis. Paimkimė tokią konkrečią situaciją: eiliniam tarnautojui iškilo asmeninio pobūdžio problema, ir jis nueina į savo viršininko kabinetą pasitarti. Pasakodamas apie savo problemą, jis truputį palinksta į priekį, rankos ant keliu, galva nulenkta, prislėgtas žvilgsnis, o balsas tylus ir r žemas. Viršininkas atidžiai klauso, sėdi nejudėdamas, paskui staiga atsilošia į kėdės atlošą ir permeta koją per kėdės parankę. Tuo momentu viršininko požiūris į jūsų problemą smarkiai pakito, jam ji visai nebejdomi, – tai rodo jo nerūpestinga poza. Kitaip tariant, viršininkui nerūpi pavaldinys ir jo problemos.
Kyla klausimas: kodėl viršininkas pasidarė toks abejingas? Galbūt jis apsvarstė savo darbuotojo problemą ir nusprendė, kad ji nėra svarbi, o galbūt jo nebedomina pats žmogus. Sėdėdamas
Nesidomintis kitu žmogumi
Su uždėta koja jis pokalbio metu galbūt ir vaizduos susirupinusį, ba

andydamas nuslėpti savo abejingumą. Jis gali net baigti pokalbį žodžiais, kad jums nėra reikalo nerimauti, viskas bus gerai. Tačiau kai tik pavaldinys išeis iš kabineto, šis viršininkas su palengvėjimu atsidus, nuleis koją ir pasakys: “Ačiū Dievui, išėjo!” Jeigu viršininko kėdė neturi parankės (tai mažai tikėtina, nes tokios kėdės paprastai pastatomos lankytojams), jis gali vieną arba abi kojas padėti ant stalo. 0 jeigu pas jį užeis savo padėtimi aukštesnis asmuo, vargu ar jis imsis tokio atviro savininko gesto, veikiau apsiribos rafinuotesne poza – uždės koją ant rašomojo stalo apatinio stalčiaus arba pastatys koją greta stalo kojos, taip pareikšdamas savo nuosavybės teisę į jį.
Pareiškia nuosavybės teises į stalą
Derybų metu tokie gestai gali labai erzinti, ir būtinai reikia priversti žmogų pakeisti pozą, nes kuo ilgiau jis sėdės poza “koja ant kėdės atlošo” arba “kojos ant stalo”, tuo ilgiau jis bus abejingai ar priešiškai nusiteikęs. Tai galima padaryti paprastai – pasiūlykite jam kokį nors daiktą taip, kad jis negalėtų jo pasiekti ir turėtų atsistoti arba pasilenkti į priekį. Jeigu jūs abu turite humoro jausmą, galite pasakyti, kad jam prairo kelnės.
Ar jūs niekada nesate pajutę, kad žmogus, su kuriuo kalbatės, yra ne su jumis, nors ir dedasi, kad jums patinka jūsų draugija? Jeigu nufotografuosime tokią situaciją, pamatysime:
1. Žmogaus galva pasukta į jus, ji
is šypsosi ir linksi galva – tai palankumo ženklai.
2.Bet kūnas ir koja pasukti į priešingą nuo jūsu pusę – į išėjimą arba kitą žmogų. Kūno posūkis ir kojos pirštų kryptis parodo ir jo minčių kryptį. lš jų galima nustatyti, kur jis norėtų išeiti.
Du žmonės, besikalbantys tarpduryje: žmogus kairėje bando atkreipti pašnekovo dėmesį, bet pastarasis nori toliau eiti ta kryptimi, kurią rodo jo kūnas, nors jo galva pasukta ir rodo susidomėjimą. Tačiau tik tada, kai žmogus dešinėje visu kūnu pasisuks į pašnekovą, gali įvykti suinteresuotų žmonių pokalbis.
Jeigu kalbėdamiesi su kitu žmogumi akis į akį pastebėjote, kad šis pasisuka visu kūnu į šalį, reikia pasistengti kaip nors sudominti pašnekovą arba pirmajam pasiūlyti baigti pokalbį – tai leis jums likti padėties šeimininku.

Iš kūno posūkio matyti, ką žmogus nori daryti ir kur jis ketina eiti

KAMPAI IR TRIKAMPIAI
Atviros pozicijos
Tai, kokiu kampu vienas į kitą stovi žmonės, taip pat parodo, kokie jų santykiai. Du žmonės, kurių kūnai pasisukę įsivaizduojamos trikampio viršūnės kryptimi. Tokia poza yra neverbalinis kvietimas trečiajam asmeniui prie jų prisidėti. Tie du žmonės piešinyje demonstruoja socialinės padėties lygybę; tai matyti iš vienodų jų gestų bei pozos, o kampas, kuriuo jų kūnai pasukti vienas į kitą, rodo, kad jie kalbasi laisvai, nesuvaržytai. Jeigu į draugiją priimamas ketvirtas žmogus, susidaro kvadratas, o jeigu penktas – du tr

rikampiai arba ratas.

Uždarosios pozicijos
Norint parodyti savininkiškus arba intymius santykius, kampas tarp kūnų sumažėja iki nulio laipsniu. Vyriškis, norėdamas patraukti moterį, pasinaudoja šia gudrybe kartu su kitais meilinimosi būdais. Jis ne tik pasuka savo kūną į jąš bet ir mažina atstumą tarp jos ir savęs, artėdamas prie jos intymiosios zonos. Jeigu ji priima jo meilinimąsi, jai tereikia pakreipti savo kūną nuliniu laipsniu ir leisti jam peržengti jos teritorijos ribą. Atstumas tarp dviejų žmonių, stovinčių uždarojoje pozicijoje, paprastai mažesnis negu atvirojoje pozicijoje.
Uždara pozicija. Liemuo pasuktas į jus sudominusio žmogaus pusę
Be įprastų meilinimosi gestų, abu partneriai, jeigu jie susidomėję vienas kitu, gali atspindėti vienas kito gestus. Uždaroji pozicija taip pat gali išreikšti vienas kitam priešiškai nusiteikusių žmonių neverbalinį iššūkį.
Žmogaus priėmimo ar nepriėmimo į savo aplinką išraiškos būdai
Ir atviro, ir uždaro tipo trikampio pozicija gali reikšti žmogaus priėmimą arba ėmimą į jūsu draugiją, kai du žmonės priima į savo kompaniją trečiąjį.
.
Jeigu trečiasis asmuo nori prisidėti prie dviejų besikalbančių žmonių, stovinčių uždaroje pozicijoje, tai galima padaryti tik tuo momentu, kai jų kūnai kampais pasukti į įsivaizduojamą trikampio viršūnę. Jeigu trečiasis žmogus į šią draugiją nepriimamas, tai du pirmieji ir toliau stovi uždaroje pozicijoje ir tik galvas pasuka į trečiąjį, pripažindami jį čia esant, bet jų kūnai rodo, kad jie nekviečia jo čia ilgiau užtrukti.
Pokalbio pradžioje žmonės dažnai gali stovėti atviroje trikampio pozicijoje, bet pamažu du iš jų gali sudaryti uždarą poziciją ir taip pašalinti trečiąjį iš savo kompanijos. Tai turėtų paskatinti trečiąjį asmenį palikti šią grupę, kad nesusidarytų kebli padėtis.
Kaip liemens posūkiu išreiškiamas snsidomėjimas greta sėdinčiu žmogumi
Jeigu žmogus sudomintas savo pašnekovu, tai sėdėdamas sukryžiuotomis kojomis užims tokią padėtj, kad keliai bus nukreipti į tą žmogų. Jei pašnekovas juo irgi sudomintas, jo kūno padėtis taip pat bus panaši. Vis labiau įsitraukdami į pokalbį, jie ima mėgdžioti vienas kito judesius bei gestus, ir susidaro uždara pozicija, kai kiti ten dalyvaujantys nebereikalingi. Žmogus, sėdintis dešinėje, galėtų dalyvauti pokalbyje tik tuo atveju, jeigu jis pasiimtų kėdę ir pastatytų prieš tą porą, taip sudarydamas trikampį.

Kūnų posūkiu vienas į kitą jie parodo, kad dešinėje sėdintis asmuo yra nereikalingas
Kaip kojų pėdos išreiškia susidomėjimą
Kojos dažniausiai parodo kryptj, kuria žmogus norėtų eiti, bet jos taip pat parodo jums patrauklų ir įdomų žmogų. Įsivaizduokite, kad jūs esate kokiame nors priėmime ir ten atkreipėte dėmesį į trijų vyriškių ir vienos žavios moters grupę. Atrodo, jog kalba daugiausia vyrai, o moteris tik klausosi. Staiga pastebite įdomų dalyką – visi trys vyrai stovi vienos kojos pirštus pasukę į jos pusę. Tai neverbalinis signalas, kuriuo jie pasako moteriai, kad yra ja susidomėję. Moteris nesąmoningai jaučia tuos “rodomuosius” gestus ir pasiruošusi likti tos grupės centre tol, kol jai rodomas dėmesys. 7 piešinyje ji stovi, laikydama kojas neutralioje pozicijoje, bet kartkartėmis gali pasukti koją į tą vyriškį, kuris jai atrodo patrauklesnis iš visų. Jūs taip pat pastebėsite, kad retkarčiais ji žvilgčioja į vyriškį, stovintį su užkištais už diržo pirštais.

7 pieš. Iš pėdų krypties galima spėti apie šių vyriškių ketinimus
Dalyvių išsidėstymas bendraujant sėdomis
Paanalizuokime tokią situaciją: jūs užimate vadovaujantį postą ir jums reikia pasikviesti pas save ir pasikalbėti su pavaldiniu, kuris ėmė prastai atlikti savo pareigas. Jūs ketinate pateikti tiesius klausimus, reikalaujančius tiesaus atsakymo. Tačiau jums reikės pasistengti suprasti ir jo problemas, o kai kuriais atvejais ir sutikti su jo pozicija. Kaip išreikšti visą šių niuansų gamą savo liemens padėtimi

1. Kadangi tai vyksta jūsų kabinete, jūs galite išeiti iš už stalo ir atsisėsti priešais savo pavaldinį kitoje stalo pusėje (partnerių pozicija).
2. Pavaldinį reikia pasodinti ant tvirtos kėdės be atlošų, kad jis galėtų laisvai gestikuliuoti. Šiuo atveju iš jo gestų bei judesių jūs daugiau sužinosite apie tikruosius jo ketinimus.
3. Jums reikėtų atsisėsti ant besisukiojančios kėdės su atlošais. kad galėtumėte geriau kontroliuoti situaciją ir paslėpti savo gestus bei reakciją.
Esant tokiai situacijai gali būti trys pagrindinės kampų dislokacijos.
Kaip trikampė pozicija stovint, taip ir atvira trikampė pozicija sėdint suteikia pokalbiui nevaržomą, neoficialų atspalvį ir yra gera dislokacija pokalbio pradžioje. Šiuo atveju jūs galėsite išreikšti savo neverbalinį sutikimą su pavaldiniu pakartodami jo gestus.
Kaip ir stovint, abieju pokalbio dalyvių kūnai pakreipti į trečią trikampio tašką, o pats trikampis rodo savitarpio supratimą.
Pasukę savo kėdę tiesiog į pavaldinį, jūs neverbaliniu būdu jam parodote, jog reikalaujate tiesių atsakymų į klausimus. Jeigu jūsų žvilgsnis bus dalykiškas, be to, jūs neparodysite jokios mimikos ir gestų, tokia padėtis padarys pašnekovui didelį neverbalinį poveikį. Jeigu, pavyzdžiui, po jūsų klausimo prieš atsakydamas jis patrins akies voką arba lūpas, o paskui nusuks akis į šalį, pasukite savo kėdę taip, kad atsidurtumėte tiesiai prieš jį, ir paklauskite: “Jūs visiškai tuo įsįtikinęs?” Tokiu paprastu judesiu padarysite jam neverbalinį spaudimą ir priversite pasakyti tiesą.
Jeigu atsisėdate taip, kad jūsų kūnas sudaro statų kampą su pašnekovu, jūs savo poza nebedarote jam jokio spaudimo. Tai puiki padėtis, kuriai esant galima pateikti keblius klausimus ir be jokio išorinio spaudimo paskatinti atvirai atsakyti. Tačiau jeigu pašnekovas pasirodė esąs kietas riešutėlis, reikėtų vėl atsisukti tiesiai ir pasistengti jį paveikti, kad būtų galima sužinoti tiesą.
Išvados
Jeigu norite rasti bendrą kalbą su pašnekovu, pasinaudokite trikampio dispozicija. Jeigu jums reikia padaryti neverbalinį poveikį, pasukite liemenį tiesiai į jį. Jeigu atsisėsite iš dešinės kampu į pašnekovą, tai leis jam elgtis savo nuožiūra ir dėstyti savo mintis be jūsų neverbalinio spaudimo. Mažai kas atkreipia dėmesį į tai, kokią reikšmę turi kūno padėtis norint paveikti kitus ir susilaukti iš jų reikiamos reakcijos.
Norint išmokti naudotis tais būdais, reikia gana daug laiko ir praktikos, bet paskui jie tampa natūralūs. Jeigu jums tenka dažnai bendrauti su žmonėmis, turite išmokti manipuliuoti savo kūnu ir pasinaudoti besisukiojančia kėde. Neverbaliniai bendravimo būdai – kojų pėdų kryptis, liemens padėtis, lengvas palinkimas į priekį, galvos pakreipimas į šoną, šypsena – ne tik padarys jūsu draugiją malonią aplinkiniams, bet ir privers juos sutikti su jūsų nuomone.

Leave a Comment