Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas ir Lietuvos kaimas

711 0

Turinys

1. Įvadas..............................2psl.

2. Žemės ir maisto ūkio integracijos į ESdepartamentas prie Žemės ūkio ministerijos ..............................3psl.

3. Kaimo bendruomenės kūrimas ir stiprinimas.............6psl.

4. Išvados..............................9psl.

Įvadas

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos politinė ir ekonominė orientacija buvo siejama su Europa. Lietuva, kaip ir kitos Vidurio ir Rytų Europos šalys, pasirinko integracijos į Europos Sąjungą (ES) kelią: 1994 liepos 18 d. pasirašyta Laisvos prekybos su ES sutartis, 1995 m. birželio 12 d. Lietuva pasirašė Europos (Asociacijos) sutartį, kuri padėjo teisinį, ekonominį bei socialinį pagrindą tolimesniam šalies integravimuisi į ES. 1995 m. gruodžio 8 d. Lietuva oficialiai pareiškė norą tapti ES nare.

Vienas iš svvarbiausių Lietuvos Respublikos pasirengimo narystei vertinimo kriterijų yra nacionalinės teisės atitikimo Europos Sąjungos teisei lygis. Tuo pačiu metu, kurdama naujus žemės ir maisto ūkį reglamentuojančius teisės aktus, Lietuva pradėjo perėjimo programą žemės ir maisto ūkio sektoriuje, siekdama sukurti tarptautiniu mastu konkurencingą bei panašų į Vakarų ir Vidurio Europos šalių ūkį.

Siekiant užtikrinti šių, pagrindinių pereinamuoju laikotarpiu, tikslų efektyvų įgyvendinimą, 1998 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1303 buvo įsteigtas Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijos. Deepartamento nuostatai buvo patvirtinti ministro 2001 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 357.

Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

DEPARTAMENTO STRUKTŪRA

1. Vadovybė

2. Norminių dokumentų organizavimo skyrius

2.1. Skyriaus funkcijos:

• vykdo departamento teisinį aptarnavimą: departamento sutarčių sudarymas, priėmimas į valstybės tarnybą, atleidimas iš valstybės ta

arnybos, konsultacijos valstybės tarnybos, darbo teisės, kitais Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinės teisės klausimais, vidaus tvarką reglamentuojančių įsakymų, instrukcijų rengimas ir jų registro tvarkymas;

• vykdo žemės ūkio integracijos proceso metodologinę priežiūrą;

• rengia, koordinuoja Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programą (NAPP) (Žemės ūkio ir Žuvininkystės sektoriai), atnaujina programos planus, teikia ataskaitas bei kitą informaciją apie šios programos įgyvendinimą;

• dalyvauja rengiant Nacionalinį institucijų plėtros planą;

• dalyvauja sudarant metinius biudžeto finansinių rodiklių bei Valstybinės investicijų programos projektus;

• pildo Europos Komisijos TAIEX (Techninės pagalbos informacijos keitimosi) biuro parengtą nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise Progreso informacinę duomenų bazę;

• koordinuoja Pasirengimo narystei ES darbo grupių veiklą, dalyvauja šių darbo grupių veikloje;

• pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Stojimo sutartį;

• koordinuoja ir vykdo derybinių įsipareigojimų monitoringą;

• koordinuoja daalį techninės (dvišalės ir daugiašalės) pagalbos;

• organizuoja teisės aktų vertimo bei jų autentikavimo darbus.

3. Europos Sąjungos žemės ūkio politikos skyrius

3.1. Skyriaus funkcijos:

• analizuoja dabartinės ir perspektyvinės ES BŽŪP, struktūrinės/regioninės ir kaimo plėtros politiką;

• rengia medžiagą Europos Sutarties klausimais (Asociacijos tarybos, Asociacijos komiteto ir žemės ūkio bei žuvininkystės pakomitečio susitikimams);

• koordinuoja ES Komisijos pavedimų vykdymą (Lietuvos žemės ūkio pažangos ataskaitų rengimas, atsakymai į įvairius klausimynus);

• koordinuoja žemės ūkio sektoriaus pozicijos derybose dėl narystės ES rengimą ir tobulinimą;

• koordinuoja techninę (dvišalę, daugiašalę ir Phare) pagalbą;
br />
• rengia planavimo dokumentus ES paramai gauti.

4. Informacijos skyrius

4.1. Skyiaus funkcijos:

• organizuoja departamento darbui reikalingos informacijos rinkimą, kaupimą, analizę, apdorojimą ir pateikimą;

• informuoja kitus Žemės ūkio ministerijos struktūrinius padalinius, suinteresuotas valstybines institucijas ir nevyriausybines organizacijas Europos Sąjungos žemės ūkio klausimais;

• rengia medžiagą teminiams leidiniams, informuojantiems visuomenę Europos Sąjungos, Lietuvos integracijos į ES klausimais;

• prižiūri departamento kompiuterines duomenų bazes, atlieka informacijos paiešką nemokamose bei komercinėse duomenų bazėse;

• administruoja ir atnaujina Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento puslapį Internete;

• atlieka departamento organizacinės įrangos techninį aptarnavimą, konsultuoja departamento darbuotojus techniniais klausimais,

• rengia vaizdinę medžiagą departamento darbuotojų pranešimams, sistemina ir apipavidalina medžiagą apie žemės ūkio sektorių: teisės aktų peržiūrai, Lietuvos pasirengimo narystei ES programai (NAPP), rengiant derybinę poziciją ir kt.;

• teikia informaciją apie departamento darbuotojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registrui.

5. Ekonomikos – fiansų ir personalo skyrius

DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Departamento uždaviniai yra:

1.1. vykdyti Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus integracijos į ES procesą ir koordinuoti šio sektoriaus pasirengimą narystei ES, įgyvendinant ES Acquis Communautaire, padėti Žemės ūkio ministerijai formuoti šio sektoriaus politiką;

1.2. kartu su ministerijos padaliniais derinti nacionalinę teisę su ES teise bei vykdyti teisės aktų praktinio įgyvendinimo Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriuje priežiūrą;

1.3. užtikrinti, kad Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriuje būtų vykdomos ir laiku įgyvendinamos va
alstybinės Lietuvos Respublikos integracijos į ES programos;

1.4. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriaus ekonominės integracijos į ES programas;

1.5. ministrui ar ministerijos sekretoriui pavedus, vykdyti kitus Žemės ūkio ministerijos uždavinius.

2. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, departamentas:

2.1. dalyvauja formuluojant užsakymus, planuojant ir kontroliuojant atliekamus mokslinius tiriamuosius darbus bei programas, skirtas integracijos į ES procesui užtikrinti;

2.2. vykdo pasirengimo darbus bei dalyvauja ES teisės peržiūros procese, užsako reikiamus ES ir nacionalinės teisės aktų vertimus;

2.3. rengia Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus derybinę poziciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Žemės ūkio ministro ar ministerijos sekretoriaus nustatyta tvarka dalyvauja oficialių derybų ar techninių konsultacijų su ES procese. Teikia visokeriopą paramą derybų metu, sistemina ir kaupia medžiagą apie derybų procesą. Šių funkcijų įgyvendinimui departamente suformuoja derybų sekretoriatą;

2.4. Žemės ūkio ministerijos vadovybės pavedimu vadovauja ministerijoje įsteigtų pasirengimo narystei ES darbo grupių veiklai, vykdo Lietuvos teisės aktų derinimą su ES teise bei kartu su kitais ministerijos padaliniais rengia teisės aktų, atitinkančių ES reikalavimus, projektus, teikia juos nustatyta tvarka tvirtinti bei rengia siūlymus dėl tinkamo jų įgyvendinimo Lietuvoje;

2.5. užtikrina Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų Šalių Narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, vykdymą. Rengia reikalingą medžiagą Europos sutarties Asociacijos tarybos įsteigtam “Žemės ūkio ir žu
uvininkystės” pakomitečiui, dalyvauja kitų, su žemės ūkiu susijusių, pakomitečių veikloje;

2.6. rengia ir atnaujina Lietuvos pasirengimo narystei ES programą (NAPP). Koordinuoja joje numatytų žemės ūkio ir maisto sektoriui priskirtų teisinių ir institucinių priemonių įgyvendinimą, teikia ataskaitas apie programos vykdymą. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl programos pataisų ir papildymų;

2.7. vykdo TAIEX harmonogramos pildymą bei atsiskaitomumą TAIEX.

2.8. analizuoja Bendrąją žemės ūkio politiką (CAP), jos principus, raidos tendencijas ir perspektyvas;

2.9 žemės ūkio ministro bei ministerijos sekretoriaus ar viceministrų pavedimu rengia medžiagą jiems dalyvaujant ES institucijų organizuojamuose renginiuose (ministrų apvalieji stalai, ekonominės konsultacijos ir pan.);

2.10. rengia ataskaitas apie esamą žemės ūkio ir maisto sektoriaus būklę, kasmetines žemės ūkio sektoriaus pažangos ataskaitas ir teikia ES bei Lietuvos institucijoms, rengia medžiagą VEIK, Seimo Europos reikalų ir Kaimo reikalų komitetams;

2.11. renka ir kaupia informaciją, reikalingą integracijos į ES procesui užtikrinti. Teikia Žemės ūkio ministerijos struktūriniams padaliniams ir ministerijos reguliavimo srities įmonėms, įstaigoms, organizacijoms informaciją, susijusią su žemės ūkio ES klausimais;

2.12. organizuoja ES leidinių, leidinių apie ES ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus integracijos į ES depozitoriumo veiklą;

2.13. rengia apžvalgas apie ES žemės ūkio politiką bei naujausius įvykius ES.

2.14. panaudodamas informaciją, nurodytą šių nuostatų 7.12., 7.13., 7.14. punktuose, leidžia periodinį leidinį apie ES integracijos žemės ir maisto ūkio procesą ir platina valstybės institucijoms bei visuomeninėms organizacijoms;

2.15. planuoja bei nustatyta tvarka ministerijai teikia tvirtinti departamento, Žemės ūkio ministerijos struktūrinių padalinių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje ir užsienyje integracijos į ES klausimais programas, koordinuoja TAIEX organizuojamus mokomuosius vizitus bei seminarus, informuoja apie tokią galimybę valstybės institucijas bei visuomenines organizacijas;

2.16. dalyvauja kartu su ministerijos padaliniais tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su integracija į ES;

2.17. pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio šalių ambasadomis ir atstovybėmis Lietuvos Respublikoje bei Lietuvos ambasadomis ir Misijomis užsienyje. Nustatyta tvarka ruošia ir teikia joms informaciją, sistemingai keičiasi šia informacija su kitais ministerijos padaliniais;

2.18. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis;

2.19. teikia informaciją ir pasiūlymus ministerijos vadovybei bei ministerijos struktūriniams padaliniams integracijos į ES klausimais;

2.20. ministrui ar ministerijos sekretoriui pavedus, vykdo kitas funkcijas.

Kaimo bendruomenių kūrimas ir stiprinimas

Šiuo metu Lietuvoje viena iš problematiškų žemės ūkio sryčių yra kaimas, todėl integruojantis mūsų šalėj į ES viena pagrindinių funkcijų yra Lietuvos kaimo reorganizavimas ir siprinimas. Europos Sąjunga skiria šiam reikalui nemažai dėmesio ir lėšų. Yra įgyvedinamos įvarios paramos programos. Viena iš tokių yra sukūrti ir sustiprinti kaimo bendruomenę.Svarbiausi Europos Sąjungos kaimo vietovių plėtros principai ir integruoto kaimo samprata išdėstyti Europos Tarybos 1995 m. parengtoje Kaimo vietovių chartijoje bei konferencijoje, įvykusioje 1996 m. Cork’e Airijoje. Pagal šią chartiją kaimas turi būti patraukli ir saugi gyventi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu bei puoselėjamu kraštovaizdžiu. Socialinės ir ekonominės politikos derinimo dėka visi kaimo regionai turi būtų plėtojami tolygiai.Be žemės ūkio politikos, kaimo vietovių plėtra ES apima kaimo vietovių teritorinio planavimo, bendruomenių formavimo, turizmo ir laisvalaikio, užimtumo ir socialinės apsaugos, aplinkosaugos, regioninės politikos elementus. Kaimo plėtros prioritetai nustatomi, atsižvelgiant į specifinius regiono išteklius, socialinę, demografinę situaciją, ūkinės veiklos plėtojimo galimybes.

Svarbiausieji ES valstybių kaimo vietovių plėtros strategijos principai:

 Integracijos principas: kaimo problemos apima ne tik žemės ūkį, bet ir socialinę, verslo plėtros sferas. Šioms problemoms spręsti būtinas integruotas požiūris, taikytina integruota paramos sistema.

 Įvairovės principas: kaimo plėtra turi jungti ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą.

 Nenutrūkstamumo principas: kaimo plėtros politika turi saugoti gamtos išteklių, augalų įvairovę bei regionų kultūrinį identitetą ateities kartoms.

 Vietinio savarankiškumo principas: kaimo plėtra turi būti kuo labiau decentralizuota visais lygiais (vietos, regiono, nacionaliniu, Europos).

Taigi, ES žemės ūkio ir kaimo politika orientuota į integruoto kaimo viziją. Svarbiausi dabartinės p

. . .

Literatūros sąrašas:

1.Kuodys A. Ūkių tipologijos nustatymas. Kaimo plėtra: ekonomika ir vadyba 2001. – Kaunas: Akademija. 2001. – P 12-13.

2. Europos žinios // Europos Komisijos Delegacijos Lietuvoje Informacijos centro biuletenis. – 2002. – Nr. 2,4.

3.Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 – 2006 metams programa. – Vilnius: LR Žemės ūkio ministerija, 2000. – 202 p

4.Paraiškos ir verslo plano rengimo rekomendacijos SAPARD paramai gauti. – Vilnius, 2001. – 61 p.

5.Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija (Žin., 2000, Nr. 50 – 1435)

6.http://www.zum.lt/europa/

Join the Conversation

×
×