Transparency International veikla Afrikoje: Kenija, Zambija, Pietų Afrikos Respublika

Turinys:
Įžanga 2
Apie Transparency International organizaciją 2
Transparency International veikla Zambijoje 3
TI organizacijos veikla Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) 4
Transparency International Kenijoje 6
Išvados 7
Literatūros sąrašas: 8Įžanga
Transparency International (TI) – pasaulinė nevyriausybinė organizacija, tirianti įvairaus pobūdžio (taip pat ir politinę) korupciją. Organizacija visuomenei dažniausiai pažįstama dėl jos kasmet skelbiamo korupcijos suvokimo indekso – lyginamojo pobūdžio pasaulinės korupcijos sąvado. Šiai organizacijai priklauso ne tik Lietuva, Europos šalys, bet ir daugelis Amerikos, Azijos ir Afrikos šalių.
Analizavimui ir palyginimui pasirinkau tris Afrikos šalis: Keniją, Zambiją ir Pietų Afrikos Respubliką, nes jos yra vienos iš skurdžiausių pasaulio šaalių, tačiau vis tiek rūpinasi korupcijos problemomis, jos mažinimu. Kiekviena iš šių šalių turi savo Transparency International internetinį puslapį, kuriame išdėstyta kovos prieš korupciją bei šios organizacijos istorija, vizija, misija, vykdomos programos bei kita svarbi informacija.
Šio darbo tikslas palyginti trijų Afrikos valstybių Transparency International organizacijos skyrius, jų tikslus bei vykdomą veiklą.Apie Transparency International organizaciją
Transparency International yra nevyriausybinė organizacija įkurta tam, kad didintų vyriausybių atsakingumą ir pažabotų tarptautinę bei nacionalinę korupciją. TI veikla suinteresuota šiais dalykais:
• Humanizmas, nes korupcija kenkia ir iškraipo pllėtrą bei skatina augti piktnaudžiavimą žmonių teisėmis;
• Demokratija, nes korupcija kenkia demokratiškumui ir kai kuriems pasiekimams daugelyje išsivysčiusių ir greitai besivystančių šalių;
• Etika, nes korupcija kenkia socialinei integracijai;
• Praktika, nes korupcija iškraipo rinkos operacijas ir atima iš eilinių žmonių privilegijas ir naudą, kuri te

eisėtai turėtų priklausyti jiems.
Istorija. TI turėjo laukti ketverius metus, kol pagaliau buvo įregistruota kaip ribotos atsakomybės kompanija 1999 vasario 14. Per kitus kelerius mėnesius skyriaus steigėjai siekė identifikuoti narius, kurie galėtų sudaryti sekretoriatą. 1999 rugsėjo 7 susitiko tam, kad nuspręstų dėl tikslios organizacijos vizijos ir misijos.
TI darbotvarkė. Kova su korupcija yra galima tik dalyvaujant visiems tarpininkams, t.y. valstybei, civiliams piliečiams ir privačiam sektoriui. Pasitelkus TI nacionalinius skyrius šis judėjimas sujungia civilius piliečius, verslą ir vyriausybę dirbti kaip koalicija dėl sisteminių reformų. TI nekovoja prieš asmenis, bet stengiasi sukurti sistemą, kuri kovotų prieš korupciją. TI vaidina svarbų vaidmenį aukštinant visuomenės politinį sąmoningumą, o Korupcijos suvokimo indeksas sukelia reikšmingas reformas daugelyje šalių.
Nacionalinių skyrių reikšmė.Šiandien Transparency International užsiima veikla daugiau nei 77 šalyse ir tarptautinėje arenoje. Nacionaliniai skyriai yrra globalinės antikorupcinės veiklos širdis – jie aktyviai kuria nacionalines antikorupcines strategijas. Tai daro pasitelkdami įspūdingą kiekį veiklų – nuo lobizmo iki visuomenės informavimo per žiniasklaidą, taip priversdami susirūpinti dėl korupcijos jų šalyje.
Nacionaliniai skyriai yra finansiškai ir instituciškai nepriklausomi, bet vadovaujasi pagrindiniais principais: netiriamojo darbo ir nepriklausomumo nuo vyriausybių, komercinių bei šališkų politinių interesų. Jie patys renka sau lėšas. Išrinkti atstovai iš nacionalinių skyrių vaidina pagrindinį vaidmenį renkant Direktorių valdybą, kuri eina vadovaujamąsias pareigas TI. Transparency International veikla Zambijoje
Transparency International-Zambija (TIZ) įkurta 2000-ųjų bi
irželį po to, kai TI ir kiti skyriai regione tarėsi Zambijoje identifikuoti kontaktinę grupę, kuri puoselėtų jų viziją bei idealus. TIZ galiausiai įregistruota tik 2001 sausį kaip neribotos atsakomybės įmonė. TI-Zambija tuo tarpu tvirtai pritaikė TI principus savo vizijai, misijai ir kitiems svarbiems dalykams nustatyti:
• Vizija. Zambijos įsitvirtinimas remiantis sąžiningais piliečiais ir institucijomis.
• Misija. TIZ, įkvėpta socialinio pagrindo sąžiningumo kultūrai, nuoširdumui, skaidrumui ir atsakingumui svarbos, stengsis prisidėti siekiant geros valdžios, kuri visiškai netoleruotų korupcijos ir tyrinėti statybos našumą bei gynybą.
• Organizacijos tikslai. Svarbiausias TI-Zambijos tikslas prisideda prie korupcijos sumažėjimo Zambijoje pasitelkus kitus bendrus organizacinius tikslus:
1. Efektyviai ir efektingai vaidinti sarginio šuns įstaigos prieš korupciją vaidmenį, taip skatinant vientisumą ir gerą valdymą Zambijoje;
2. Skatinti konstruktyvius debatus ir dialogą tarp įvairių dalyvių dėl korupcijos situacijos, gero valdymo ir sąžiningumo Zambijoje;
3. Išvystyti atsinaujinančias koalicijas jungtinių veiksmų tikslais ir padidinti informacijos pasidalijimą su įvairiais tarpininkais;
4. Išvystyti organizacines bei įvairių dalyvių žmogiškąsias galias efektyviam svarstomų korupcijos, gero valdymo ir vientisumo problemų nagrinėjimui.
• TIZ Direktorių valdyba. TI-Zambijos nariai per Metinį visuotinį susirinkimą (AGM) yra svarbiausi ir per šį forumą jie išrenka Direktorių valdybą, kuri valdo organizacijos reikalus. Papildomai, TIZ Valdytojas vadovauja visą darbo laiką dirbančiam Sekretoriatui. Ryšių palaikymo grupė, kuri buvo atsakinga už Zambijos Transparency International skyriaus nustatymą, iš esmės prisiėmė Valdymo ko
omiteto pareigas prižiūrėti pradinį periodą ir padėjo pagrindą narių komplektavimui ir galimam valdybos įkūrimui AGM. 2002 m. spalį, AGM išrinktas Valdymo komitetas kaip pirmas TIZ Valdybos narys. Valdybos sudėtis yra gerai subalansuota, kadangi joje yra profesionalai iš skirtingų sričių, apimant akademines, socialines ir gynimo organizacijas, visuomeninį sektorių, išsivystymo agentūras ir privatų sektorių. Kiekvienas valdybos narys turi užimti postą dviems metams ir gali siekti pakartotinio išrinkimo kitai kadencijai. Tačiau, visi valdybos nariai gali dalyvauti tik dviejose kadencijose, bet, su vienos kadencijos tarpu, Valdybos narys gali siekti pakartotinio išrinkimo. Atsitiktinai likusi laisva vieta turi būti užpildyta, kol įvyks kitas metinis visuotinis susirinkimas, kuriame bus išrinktas naujas narys, kuris pakeis valdybos narį, kuris atsistatydino, buvo išmestas ar diskvalifikuotas. Valdyba renkasi kas ketvirtį, kad gautų ir aptartų pranešimus iš Sekretoriato. Tai vaidina konsultacinį vaidmenį sekretoriatui. Valdytojas yra valdybos narys ir veikia kaip pagrindinė sąsaja tarp sekretoriato ir Valdybos.
• TIZ sekretoriatas. Viena iš pagrindinių užduočių, kurių ėmėsi ryšių palaikymo grupė, buvo dirbančio visą darbo laiką Sekretoriato įkūrimas, kuris susidorotų su kasdieninėmis organizacijos operacijomis. Yra numatytas, kad TIZ būtų Profesinė Asociacija, traukianti visuomenės narius, kurie dirba su problemomis, susijusiomis su korupcija ar turi interesų dėl kovos prieš korupciją. TIZ, kaip ir kiti Nacionaliniai Skyriai,stipriai remiasi bendradarbiavimu ir todėl ne
eleidžia didelio Sekretoriato. Iš esmės, Sekretoriatas šiuo metu vaidina palengvinantį TIZ programų ir veiksmų vaidmenį narystės TI ir Valdybos vardu. Darbuotojų bendras skaičius siekia aštuonis. Sekretoriatas įgyvendina visas TIZ programas ir apie viską praneša Valdybai per Valdytoją.
• TIZ nariai. TIZ nėra masinė narystės organizacija, bet profesinė organizacija. Todėl TIZ nariu galima tapti tik gavus kvietimą per įstaigas, kompanijas, korporacijas, visuomenę ir asmenis, kurie, kaip manoma, yra tarp nuolatinių ir entuziastingų antikorupcijos kampanijos, sąžiningumo vadovavim.e ir teisingo valdymo rėmėjų,. TIZ nariai dalyvauja daugumoje programų, kurių buvo imtasi ir kurios buvo suplanuotos. Jie atneša savo kompetenciją dalyvaudami šitose programose.
TIZ programos. Kaip ir visose šalyse, priklausančiose TI organizacijai, Zambijoje taip pat vykdomos įvairios antikorupcinės programos:
1. Tyrinėjimas ir Gynimas. Svarbiausias šios programos tikslas yra rinkti empirinius duomenis, kurie skatina konstruktyvius debatus ir dialogą tarp įvairių dalyvių dėl būtinų pakeitimų, kurie padidintų kovą prieš korupciją ir skatintų gerą valdymą bei sąžiningumą Zambijoje. Tyrinėjimai teikia empirinę informaciją apie korupcijos paplitimą ir suvokimą įvairiuose sektoriuose, o tai padeda mobilizuoti visuomenę prieš korupciją. Gynimo planas garantuoja sėkmingą ir atsinaujinantį gynimo veiksmų įgyvendinimą aprūpindama aiškumu ir nurodydama strateginės svarbos prioritetus.
2. Bendravimo ir koalicijos kūrimas. Ši programa nusitaiko į informacijos apie įvairius korupcijos ir gero valdymo aspektus tapimą prieinama. Tai daroma pasitelkiant į pagalbą įvairius kelius, tokius kaip, naujienlaiškiai, tyrimų rezultatų publikacijos ir kt. Be to, TIZ, aktyviai dalyvauja bendradarbiaudama su daugybe organizacijų, tokiu būdu ir su visa pilietine visuomene taip kaip ir vyriausybė. Visa apimantis šios programos tikslas yra vystyti atsinaujinančias koalicijas dėl bendros veiklos ir padidinti informacijos pasidalinimą tarp įvairių tarpininkų.
3. Veiksnumo kūrimas. Ši programa yra skirta tam, kad padidintų įvairių dalyvių ir tarpininkų antikorupcijos kampanijoje žinias ir įgūdžius. Svarbiausias tikslas TIZ dalyvavimo šioje programoje yra išvystyti organizacines ir žmogiškąsias įvairių dalyvių galias efektyviai spręsti su korupcijos, geru valdymu ir sąžiningumu susijusiomis problemomis. Daugelis mokymo programų ir mokomosios medžiagos yra gerai išvystyta.
TI-Zambija remdamasi savo vizija, misija bei programomis siekia rezultatų antikorupcijos srityje ir po truputį gerina savo šalies įvaizdį tarptautinėje arenoje.TI organizacijos veikla Pietų Afrikos Respublikoje (PAR)
Transparency International Pietų Afrikos Respublikoje (TSA) įkurta 2003 metais . Tai negaunanti pelno kompanija (Reg. 17260/08 numeris 97), kuri yra nešališka politinėms partijoms bei prijungta prie Transparency International bei SANGO Koalicijos (SANGOCO).
TSA vizija ir misija:
• Organizacijos vizija. „Skaidrumas. Pietų Afrikos Respublika rodo strateginius ketinimus organizacijos dinamiškoje ir besikeičiančioje aplinkoje. Skaidrumas. Pietų Afrikos Respublika rodo nepriklausomą iniciatyvą siekti prisidėti prie antikorupcijos judėjimo PAR, žemyne ir pasaulyje.“ (Šitaip teigia internetinis puslapis)
• Misija. Skaidrumas. Pietų Afrikos Respublika prisideda prie antikorupcinių judėjimų PAR per:
o Visuomenės informavimas ir išsimokslinimas
o Viešas palaikymas
o Gynimas
o Tyrinėjimas ir kontroliavimas.
TSA mano, kad korupcija yra priešiška išsivystymui nacionaliniame ir globaliniame lygmenyje. Pagal socioekonominio teisingumo tikslus TSA siekia imtis veiksmų, kurie:
o skatintų tolimesnį atsakingumą, aiškumą ir skaidrumą;
o aukštintų gerą valdymą vyriausybėje, pilietinėje visuomenėje ir korporaciniame sektoriuje;
o kontroliuotų korupciją visos šalies mastu bei pasauliniu mastu;
o didintų korupcijos neigiamo poveikio supratimą mūsų pasaulyje;
o vystytų skaidrius tinklus prieš korupciją.
Esminiai TI-Pietų Afrikos Respublikos principai ir tikslai:
• TSA vizija yra socialinio ir ekonominio teisingumo pasaulio dominavimas.
• Pagrindinės vertybės:
o Aiškumas
o Atsakingumas
o Sąžiningumas
o Solidarumas
o Drąsa
o Teisingumas
o Demokratija
• Esminiai principai. TSA yra pilietinė visuomenės organizacija, kuriai patikėta kitų principų laikymasis[Teiginiai paimti iš TSA konstitucijos]:
1. Kaip koalicijos kūrėjai, TSA dirba bendradarbiaudama su visais asmenimis ir grupėmis, ypač ne komercinėms organizacijoms, ir su vyriausybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, kurios kovoja prieš korupciją. Remsis tiktai politika ir prioritetais, nustatytais TSA vadovybės. TSA „stengsis patraukti privatų sektorių ir korporacijas ir padrąsinti juos prisijungti prie TSA šioje kilnioje kovoje“, kaip teigia šios organizacijos konstitucija.
2. TSA įsipareigoja būti atviri, dori ir atsakingi santykiuose su kiekvienu, su kuriuo jie dirba su ir su visais kitais.
3. TSA bus demokratiška, politiškai nešališka ir ne sektantiška savo veikloje.
4. TSA pasmerks kyšininkavimą ir korupciją energingai ir drąsiai kur bebūtų tai patikimai identifikuota, nors jie savarankiškai nesiekia kurti atskirus korupcijos atvejus.
5. Pozicija, kurią TSA prisiims bus pagrįstos objektyvia ir profesine analize bei aukštais tyrinėjimo standartais.
6. TSA priims tiktai finansavimą, kuris nestato į pavojų jų gebėjimo atkreipti dėmesį į svarstomas problemas laisvai, kruopščiai ir objektyviai.
7. TSA aprūpins tarpininkus tiksliais ir savalaikiais pranešimais apie jų veiklą.
8. TSA gerbs ir padrąsins pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms.
9. TSA užsiima tuo, kad kuriame ir dirbame su visais tais, kas nuoširdžiai yra prieš korupciją bei gina žmogaus teises, ir ypač su kitais TI nacionaliniais skyriais visame pasaulyje.
Pagrindiniai organizacijos organai:
1. Generalinė asamblėja
2. TSA patariamoji valdyba
3. Direktorių valdyba
4. Valdybos komitetai
5. Sekretoriatas
Plačiau papasakosiu apie sekretoriato įkūrimą ir jo veiklą:
• Organizacija turi įkurti Sekretoriatą ir jo štabą.
• Sekretoriatas turi turėti administracijos vadovą, ir kitus darbuotojus, kuriuos laiko būtinais valdyba.
• Sekretoriatas prižiūrint valdybai turi atlikti kasdienius organizacijos reikalus ir bet kokias kitas užduotis, susijusias su organizacijos tikslais ir nukreiptas valdybos.
• Valdyba turi numatyti sekretoriato darbuotojų reguliavimą ir terminus
• Sekretoriato vadovas turi būti dalyvavęs visuose Valdybos Komitetuose.
Transparency International veikla Pietų Afrikos Respublikoje mažai skiriasi nuo kitų šalių skyrių veiklos. Čia skatinamos tokios pat ve.rtybės, siekimą tų pačių tikslų. Tačiau šioje šalyje jau labai daug pasiekta kovos prieš korupciją srityje, nors TSA ir yra dar labai jauna organizacija.Transparency International Kenijoje
Transparency International veikia taip pat ir Kenijoje. Nors šalis labai skurdi, tačiau joje nemažas dėmesys skiriamas korupcijos problemų sprendimui. Tam buvo įkurta organizacija TI-Kenija. Per 1999 metų spalio mėnesį TI-Kenija buvo pristatyta Joe Vanjui (vieno iš organizacijos steigėjų) devintoje tarptautinėje antikorupcijos konferencijoje (IACC) Durbane, Pietų Afrikos Respublikoje. Per tą patį susirinkimą John Githongo (Kenijos konsultantas ir žurnalistas, kuris buvo aktyvus TI už Kenijos ribų nuo 1996 m.) tapo globalios TI valdybos nariu. 1999 gruodžio 23 d. jis buvo paskirtas TI-Kenijos skyriaus vadovaujančiu direktorium, atsakingu už sekretoriato įsteigimą bei veiklos programos vystymą ir realizavimą. Šis darbas formaliai prasidėjo 2000 sausio 1 d.
TI Kenijoje vizija ir misija. Tapti tauta, kuri yra tikrai nepriklausoma, demokratiška, taiki ir klestinti:
• Svarbiausia Kenijai yra pasiekti skaidrumą ir atsakingumą privačiuose ir asmeniniuose reikaluose bei sutramdyti korupciją kaip didelę šalies nelaimę
• Mokyti Kenijos gyventojus apie augančio skaidrumo ir atsakingumo naudą bei korupcijos padarinius ir aiškiai išreikšti korupcijos esmę, jos apsireiškimą ir kodėl ji išvis bloga.
• Surasti efektyviausius kelius, kaip didinti skaidrumą ir atsakingumą bei kovoti prieš korupciją neryžtingoje institucinėje terpėje.
• Pripažinti, kad korupcija yra globali ir peržengia socialinės, politinės, ekonominės ir kultūrinės sistemos ribas; pripažinti, kad globalizacija tęsia naujų aspektų įvedimą kovoje prieš korupciją Kenijoje; elgtis pagal šią tikrovę garantuojant, kad Kenija vaidins savo vaidmenį šiame kontekste bendradarbiaudama su globalia TI šeima
• Laikytis principų dėl bendradarbiavimo, decentralizavimo, įvairovės, skaidrumo ir atsakingumo su TI-Kenija
• Įtikinamai parodyti TI-Keniją kaip nešališką ir pripažinti, kad čia yra praktinės kaip ir etinės priežastys sustabdyti korupciją.
Kenija pelnytai turi vargingą tarptautinę reputaciją. Joje rūpinamasi korupcija ir kasmetinis rangavimas pagal TI korupcijos suvokimo indeksą yra kaip šito indikatorius. 1996 m. Kenija buvo trečia nuo apačios tarp visų tirtų šalių, tik Pakistanas ir Nigerija buvo žemiau. 1998 Kenija pagal šį indeksą jau buvo 73 iš 85, 1999 m. 90-ta iš 99. Šiuo metu situacija mažai tepasikeitė.
Skaidrumo trūkumas visuomeniniuose bei asmeniniuose reikaluose aštrina korupciją – tai vienas iš didžiausių iššūkių Kenijai, nes tai pakerta neprityrusią, jauną demokratiją, žmonių teises, ekonominę gerovę, augimą ir plėtrą bei nacionalinį stabilumą.
Programos TI-Kenijoje
• Tyrimų programa. Svarbiausi šios programos įrankiai:
1. Kenijos kyšininkavimo indeksas (KBI). Kasmet išleidžiama ataskaita. Ją galima rasti internete ir pasiskaityti anglų kalba.Toliau trumpai aprašysiu šio indekso nustatymo tyrimą. Šiame tyrime stebėtojai naudoja šešių indikatorių, kurie veikia skirtingas korupcijos sritis, konstrukciją: dažnumas, vyravimas, sunkumas (aštrumas), pasikartojimas, kaina ir dydis. Indeksas nustatomas tarp 0 ir 100 (išvedant visų šešių indikatorių vidurkį). Kuo didesnis indeksas, tuo situacija prastesnė. Pagal šį indeksą labiausiai korumpuotos institucijos Kenijoje: Kenijos policija (46,6), Transporto licenzijų ministerija (35,7), Visuomeniniai koledžai ir universitetai (32,6), Imigracijos departamentas (28,5), Savivaldybių departamentas (27,6). Mažiausiai korumpuotos: paštas, finansinės institucijos bei visuomeniniai kooperatyvai.
2. Tyrimų faktų ir straipsnių studijos.
• Gynybos ir koalicijos kūrimo programa. Dėka jos kuriamos koalicijos kovai prieš korupciją, plėtojami inovaciniai komunikacijos keliai (naudojant žinių tarnybą, web žiniatinklį, radijo programas bei kitas vaizdines priemones)
• Komunikacijos programa. Svarbiausi šios programos įrankiai:
1. Internetinis puslapis http://www.tikenya.org
2. Adili žinių tarnyba
3. Radijo programos
4. Skaitmeninės priemonės
5. Mokslo centras
• Finansų ir administracijos programa. Ši programa remia kitas TI-Kenijos. programas parūpindama administracinę ir finansinę paramą įgyvendinant jų veiklą.
TI- Kenijos strateginiame plane 2003-2007 numatyta, kad svarbiausias tikslas yra pripažinimas. Šį tikslą įgyvendinti nelengva, tačiau įdėjus pastangų galima. Ar ji pasiekė savo tikslą, nustatyti būtų sudėtinga, tačiau manau, kad vien to siekimas suteikia šaliai pripažinimą kovos su korupcija srityje.Išvados
Visose trijose valstybėse vykdoma antikorupcinė politika, veikia organizacijos, užsiimančios antikorupcine veikla. Žinoma, jos jau dabar pasiekė neblogų rezultatų, tačiau dar nemažai reikia nuveikti dėl geresnio rytojaus.
Transparency International yra viena svarbiausiu pasaulinių organizacijų, kovojančių prieš korupciją. Jos padaliniai įkurti daugelyje šalių, taip pat ir Kenijoje, Zambijoje bei Pietų Afrikos Respublikoje. Ši organizacija savo veiklą pradėjo anksčiausiai Kenijoje (2000m.), tačiau geriausi rezultatai buvo pasiekti Pietų Afrikos Respublikoje. Sukurti internetiniai puslapiai. Nors informacija juose nėra labai nauja, tačiau esminius principus galima pasiskaityti.
TI-Kenija, TSA ir TIZ yra tos pačios organizacijos dalys, tačiau jos nėra vienodos. Šiek tiek skiriasi jų tikslai, vizijos. Pagrindinis Zambijos tikslas yra jos įsitvirtinimas remiantis sąžiningais piliečiais ir institucijomis. TSA vizija yra socialinio ir ekonominio teisingumo pasaulio dominavimas, tai yra, svarbu ne tik jų šalies ateitis, bet ir viso pasaulio. Kenijos vizija ir misija yra tapti tauta, kuri yra tikrai nepriklausoma, demokratiška, taiki ir klestinti. Čia pabrėžiama demokratija ir nepriklausomumas. Pagrindinės vertybės išlieka tos pačios visose šalyse: aiškumas, atsakingumas, sąžiningumas, solidarumas, drąsa, teisingumas, demokratija, nes šias vertybes propaguoja visa Transparency International organizacija.
Kiekvienoje šalyje vykdomos nacionalinės bei tarptautinės programos, iš jų svarbiausios: Komunikacijos, Gynybos bei Bendradarbiavimo programos. Taip pat vykdomi tyrimai, skaičiuojamas korupcijos suvokimo indeksas (CPI), kurio reikšmė gali kisti nuo nulio iki 10. Kuo skaičius didesnis, tuo korupcijos suvokimas didesnis. 2007 m. aukščiausias korupcijos suvokimo indeksas buvo nustatytas Pietų Afrikos Respublikoje (5,1) ir užėmė 43 vieta tarp visų 180 tirtų šalių. Zambijoje CPI 2,6 ir buvo 123-ia, o Kenijos CPI 2,1 ir buvo 150-ta. Pagal šiuos rezultatus matome, kad PAR gerokai priekyje tarp šių trijų šalių. Ji užima antrą vietą visoje Afrikoje po Botsvanos.Literatūros sąrašas:
1. www.tikenya.org
2. www.tisa.org.za
3. www.tizambia.org.zm
4. www.transparency.org
5. http://lt.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
6. http://www.transparency.lt/new/index.php

Leave a Comment