sodros skyriaus veikla

-1-

1990 metų kovo mėnesį buvo priimtas Lietuvos Respublikos valsty-binio socialinio aprūpinimo pagrindų įstatymas ir įsteigta Vyriausioji socialinio draudimo valdyba, kuriai patikėta vykdyti socialinį draudimą. Socialinis draudimas – tai stabilios visuomenės pagrindas, kuris kaip ir bet kuri kita sistema, kuriamas bei plėtojamas drauge su šalies socialine, teisine ir ūkio sistema. Socialinis draudimas yra pagrįstas kartų solidaru-mo principu: jauni ir sveiki žmonės dalį savo lėšų skiria tiems, kurie dėl nedarbo, senatvės, invalidumo ar ligos negali dirbti ir patys užsidirbti. Taigi Valstybinio socialinio draudimo garantijos teikiamos iš lėšų, kurios surenkamos iš tuo metu dirbančių žmonių. Socialinio draudimo funkcijas, išskyrus bedarbio pašalpų išmokėjimą, atlieka 53 miestuose ir rajonuose veikiantys fondo valdybos teritoriniai skyriai. Vieno iš jų t.y. Akmenės skyriaus veikla ir nagrinėjama šiame darbe.

VSDFV Akmenės rajono skyrius įkurtas 1990 metų gruodžio 5 dieną. Per dvylika jo gyvavimo metų keitėsi darbo patalpos, nes anksčiau įstaiga buvo įsikūrusi Akmenės rajono savivaldybės patalpose ( Pertravičiaus aikštė 2 – aut.past.). Ten buvo jaučiamas darbo patalpų atskiriems specia-listams stygius, truko metodinio kabineto, kur draudėjai ir apdraustieji galėtų susipažinti su socialinio draudimo įstatymais, nutarimais bei kitais normatyviniais dokumentais. Nuo 2000 metų liepos 1d.VSDFV Akmenės rajono skyrius persikėlė į kurkas erdvesnes, ką tik išremontuotas patalpas Respublikos gatvėje 2a. Nuo šiol, įstaigos vadovės manymu, darbo sąly-gos akivaizdžiai pagerėjo. Nei vienas mano kalbintas darbuotojas, paklau-sus kokios problemos kyla jų darbe, nepaminėjo ko nors susijusio su dar-bo vieta.Visi iki vieno teigė, jog čia sudarytos puikios sąlygos darbui. Vienintelė problema, su kuria susidūrė VSDFV Akmenės rajono skyrius- pasenusi kompiuterių bazė. Turimi kompiuteriai dirba lėtai ir į jų atmintį negalima patalpinti pakankamai reikalingos informacijos. Kasmet kovo 23 dieną įstaigoje pažymima profesinė šventė. Pami-nimi ir darbuotojų gimtadieniai, darbo stažo jubiliejai, sutuoktuvių progos ir pan. Šios įstaigos atstovai visuomet dalyvauja rajono Seniūnijų dieno-se, konsultuoja ir atsakinėja į žmonėms rūpimus klausimus.

VSDF sistemos darbuotojų tikslas yra siekti socialinio teisingumo ir socialinės gerovės žmonėms, kurie turi problemų dėl sveikatos, darbinio užimtumo, senatvės ir kitų priežasčių. Savo darbe VSDFV Akmenės rajono skyrius vadovaujasi šiais įstatymais:· Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, priimtu 1994 11 29.-2-

· LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu, patvirtintu 1994 07 18.· LR valstybinių pensijų įstatymu.· LR asmenų, mukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuto įstatymu.

Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą visi teritoriniai skyriai, tame tarpe ir Akmenės rajono skyrius, atlieka labai daug funkcijų:1. tvarko apdraustųjų įskaitą;2. registruoja draudėjais įmones, įstaigas ir organizcijas, ūkininkus bei kitus individualiai dirbančius asmenis;3. nustatyta tvarka atlieka valstybinio socialinio draudimo lėšų apskaitą ir atsiskaito fondo valdybai;4. analizuoja valstybinio socialinio draudimo rodiklius ir įgyvendina priemones šiems trūkumams šalinti, teikia atitinkamus pasiūlymus fondo valdybai;5. kontroliuoja kaip apskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, apskaičiuoja ir ne ginčo tvarka išieško delspinigius, baudas, papildomas bei laiku nesumokėtas įmokas;6. ne ginčo tvarka išieško iš gydymo ir profilaktikos įstaigų arba jas finansuojančių institucijų dėl jų kaltės padarytą žalą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;7. nustatytąja tvarka išreikalauja, kad draudėjai ir asmenys, atsakingi už žalą, padarytą apdraustąjam dėl suluošinimo, profesinės ligos ar kitokio sveikatos pažeidimo, kompen-suotų pensijų, pašalpų sumas, kurios išmokėtos nukentė-jusiesiems, taip pat išieško ne ginčo tvarka permokėtas pensijų, pašalpų ir kitų išmokų sumas;8. priima pereiškimus gauti pensiją ar pašalpą ir jas skiria;9. įformina ir saugo pensijų ir pašalpų gavėjų bylas, išduoda jiems nustatytosios formos pažymėjimus;10. moka pensijas, pašalpas ir tvarko jų apskaitą;11. nagrinėja pareiškimus ir skundus draudimo klausimais, ypatingais atvejais padeda pareiškėjams gauti pensijai ar pašalpai skirti reikalingus dokumentus;

12. LR Vyriausybės pavedimu moka išmokas iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų;13. pagal susitarimą su savivaldybės valdymo institucijomis moka socialinio pobūdžio išmokas iš savivaldybių biudžetų-3-

Kaip matyti, įstaiga palyginus su kitomis socialinėmis įstaigomis atlieka tikrai kurkas daugiau fukcijų. Viena iš pačių pagrindinių ir tik-riausiai visiems gerai žinomų – įvairių pensijų ir pašalpų mokėjimas t.y. VSDFV Akmenės rajono skyrius moka senatvės, invalidumo, našlių ir našlaičių, šalpos, nukentėjusių asmenų, pareigūnų, karių ir mokslininkų bei kitas pensijas, taipogi pašalpas ligos, laidojimo, motinystės atveju, taip pat vienkartines pašalpas, kai šeimą ištinka nelaimingas atsitikimas, kompensacijas ir kt. Išskyrus tik viena pašalpą – tai bedarbio, kurios iš-mokėjimas – Darbo biržos paskirtis. Darbas su negalios, senatvės, ne-laimės paliestais žmonėmis nėra lengvas, juk reikia atiduoti ne vien tai, kas įstatymiškai jiems priklauso – įvairias pensijas ir pašalpas, bet ir iš-klausyti skundus valstybės vardu, pasipiktinimus naujais įstatymais, tvar-ka, galų gale pačiu gyvenimu. Ypač tai aktualu Akmenės rajone, kur visų mūsų žiniai didžiausias nedarbas Respublikos mąstu. Ne mano kompe-tencijoje girti ar tuo labiau ginti šią įstaigą, bet apsilankius joje paste-bėjau, kad personalui atitenka tikrai nelengva užduotis. Ir visdėlto čia dirba tikrai dėmesingi ir atidūs žmonės. Pavarčius rajone leidžiamo laikraščio “ Vienybė” puslapius, paste-bėjau ne vieną pagyrimą įstaigos ir jos vadovės Z.Paulikienės vardu. Ypač daug pasisakymų iš pensininkų pusės, kurie patenkinti maloniu aptarnavimu ir patogiu darbo grafiku.

2000 08 01 įsakymu Nr.27 buvo patvirtintos VSDFV Akmenės rajono skyriaus vidaus tvarkos taisyklės, kuriose kalbama apie tai, jog į įstaigą svečiai ir interesantai įleidžiami darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos. Priėmimo skyrius , kad klientams būtų patogu, dirba valanda ilgiau ir va-landa anksčiau nei įprasta. Žinoma, dalis įstaigos personalo dirba ir šven-čių bei poilsio dienomis. Klientai pensijų ir pašalpų klausimais priimami kiekvieną darbo dieną darbo metu nuo 8 iki 17 valandos , taipogi nedarbo metu nuo 12 iki 13 valandos bei nuo 17 iki 18 valandos. 3 valandas per savaitę savo darbo grafike klientus asmeniniais klausimais konsultuoja skyriaus vedėja Zofija Paulikienė. Tai nėra labai daug, bet paklausus ve-dėjos ar to laiko žmonėms užtenka, ji atsakė, jog neretai pasitaiko, kad per pusę skirto laiko neapsilanko nė vienas žmogus. Kur kas daugiau žmonių, norinčių pasikonsultuoti išmokų ir įmokų klausimais, sulaukia vedėjos pavaduotoja išmokoms Genovaitė Jarašiūnienė ir vedėjos pa-vaduotoja įmokoms Genovaitė Sakavičienė. Pastarosios pavaduotojos darbo grafike numatytos 4 savaitinės darbo valandos priėmimams dėl klientų asmeninių klausimų įmokoms. Tuo tarpu G.Jarašiūnienė net 6 valandas kiekvieną savaitę priiminėja žmonės, ir jų, pasak pavaduotojos, tikrai netrūksta.

-4-

VSDFV Akmenės rajono skyriaus klientus būtų galima sugrupuoti į tris grupes: 1) tai draudėjai – įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios per de-šimt dienų nuo įmonės įsteigimo dienos privalo skyriuje įsiregistruoti; 2) apdraustieji asmenys – visi dirbantys, kurie privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės, sveikatos draudimu taip pat nuo nedarbo bei nelaimingų atsitikimų darbe, ir paskutinioji trečia grupė – pensininkai. Viso skyriuje šiais metais įregistruota 1950 draudėjų, tame skaičiuje: įmonių ir įstaigų – 79, UAB ir AB – 140, individualių įmonių – 401, ūki-ninkų ūkių – 330, visuomeninių organizacijų ir bendrijų – 170 bei paten-tininkų –355. Kas mėnesį iš jų surenkama vidutiniškai 1,700tūkst.Lt. mo-kesčių. Lyginant pvz. 2002m. I ketvirčio ir 2001m. I ketv. įregistruotų draudėjų skaičius sumažėjo 117 . Tai didėjančio nedarbo pasekmė – nau-jos įmonės kuriasi ten, kur yra geresnės galimybės, kur žmonės daugiau uždirba. Deja, Akmenės rajonas, o ypač Naujoji Akmenė, nėra “gerų ga-limybių” miestas. Visus beveik pusantro tūkstančio draudėjų aptarnauja viso 6 darbuo-tojos, taigi kiekvienai darbuotojai tenka panašiai po 250 draudėjų. Kaip teigė įmokų surinkimo padalinio vedėjos pavaduotoja G.Sakavičienė, su-rinkti įmokas sunkiausia, nes nelengva vienu metu registruoti įmokas, bausti delspinigiais ir tuo pačiu išlaikyti malonius santykius su kolektyvų vadovais ir draudėjais. Tai, kad didesnių nesusipratimų nėra buvę, mano nuomone, kalba apie profesinį dalykiškumą. Privalomuoju draudimu apdraustųjų asmenų skaičius 2001m. spalio 10d. buvo – 5526 asmenys, iš kurių 202 individualių įmonių savininkai, 111 – patentininkai, 93 – ūkininkai, 72 – dirbančios motinos, auginančios vaikus nuo 1 iki 3 metų amžiaus, 438 – nedirbančios motinos, auginan-čios vaikus nuo 1 iki 3m. amžiaus ir 100 dirbančių motinų, auginančių vaikus iki 1 metų amžiaus. Labai ryškiai matyti dar viena didelio nedarbo pasekmė – skaičiaus skirtumas tarp dirbančių ir nedirbančių motinų, ku-rios augina vaikus nuo 1 iki 3 metų. Nedirbančiųjų motinų net 366 dau-giau negu dirbančių . Čia būtų galima užduoti retorinį klausimą: “Ką tos motinos darys, kai jų vaikams sueis trys metai? ” Galbūt nevisai etiškai pasakyčiau, jei teigčiau, jog tada paprasčiausiai gims dar vienas vaikas. Darant tokią išvadą būtų galima manyti, jog taip ims palaipsniui didėti gimstamumas mūsų Respublikoje, tik tas būdas gimstamumui didinti, mano nuomone, nelabai tikęs.

Be to sulyginus 2001 – ųjų metų I ketv. ir praėjusių metų I ketv. duo-menis, matyti, kad apdraustųjų skaičius sumažėjo net 701 asmeniu. Tai galima paaiškinti tuo, kad rajone buvusios stambios statybinių medžiagų pramonės įmonės, bendradarbiaudamos su užsienio įmonėmis, taiko va-karietiškas technologijas, tokiu būdu mažeja žmonių poreikis gamybai-5-

vykdyti. Naujų darbo vietų adekvačiai nesukuriama, todėl ir rajone yra didžiausia respublikoje bedarbystė. Savanoriškai apsidraudusiųjų 2001 metais bus vos du asmenys. Pa-lyginus su 2000-aisiais tai vienu atveju daugiau. Savanoriškas draudimas gyventojams aiškinamas per susitikimus, rajoniniame laikraštyje “ Vie-nybė ” , tačiau nepatraukia žmonių dėmesio. Pensininkų skaičius kurkas didesnis už draudėjų ir apdraustųjų, jis lygus – 10519, iš kurių: 6313 – senatvės pensininkai, 1701 – gauna in-validumo pensiją, 2055 – našlių ir našlaičių, 299 – maitintojo netekimo, 6 – ištarnauto laiko, taipogi 125 – gauna kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas. Pensininkų skaičius metų bėgyje vis didėja. Per metus pensininkų skaičius išaugo 3% , tame tarpe 5% invalidų. Galima daryti prielaidą, kad to priežastis yra nedarbas, kuris skatina jaunus žmonės persikelti gyventi į kitus didesnius miestus, kur geresnės perspektyvos, o senesnius, turinčius negalę, kraustytis ten, kur gyvenamasis plotas labai pigus, kur reikia mažiau lėšų pragyvenimui. Jei reikėtų apibendrintai pasakyti ar didėja, ar mažėja įstaigos klientų skaičius, to padaryti vienareikšmiškai neišeitų, nes tai įstaiga, kuri ne tik išmoka pensijas bei pašalpas, bet tuo pat metu ir renka mokesčius, drau-džia piliečius nuo įvairiausių dalykų. Tiesiog, aš manau, kad kaip matyti iš aukščiau pateiktos analizės, svarbu, jog ir apdraustųjų ir draudėjų bei pensininkų skaičius kistų atitinkamai ir tolygiai. Jei vien tik didės pensi-ninkų, kurie taipogi yra VSDFV Akmenės rajono skyriaus klientai, skai-čius, tai dar nereikš, kad ir įstaigos veikla klestės, nes neaugant draudėjų ir apdraustųjų skaičiui, nebus iš ko ir mokėti tų pensijų. Svarbu, kad įs-taiga gautų tiek pajamų, jog ji galėtų ( šiek tiek remiama savivaldybių bei Lietuvos valstybinio biudžeto – aut.past. ) laiku ir tinkamai išmokėti pen-sijas ir pašalpas. Priešingu atveju, jei visas šias išlaidas padengs Savival-dybių bei Valstybinis biudžetai, mano nuomone, ne tik Akmenės rajono skyriui, bet ir visai Valstybinio socialio draudimo sistemai bus pernelyg sunku funkcionuoti.

Tarkim, VSDFV Akmenės skyrius negautų pajamų, tada logiškai mąstant, jis neturėtų ir iš kur išmokėti pensijų bei pašalpų. Didžioji dalis gaunamų pajamų tai surenkami mokesčiai. Kita dalis – savivaldybės, o taip pat ir Lietuvos valstybės biudžeto skiriamos lėšos. Nemažai gaunamų pajamų sudaro ir patikrinimų metu priskaičiuotos bei išieškotos sumos. Paskutiniaisiais metais iš baudų surenkamų pajamų suma padidėjo +49,81% , ir palyginus su 2000-aisiais metais kurkas daugiau išieškota. Tai griežtesnės darbo kontrolės, atsakingesnio darbo pasekmė. Jeigu pa-sidomėtumėme, kodėl didėja pajamų, surenkamų iš baudų, suma, manau, -6-

į tokį klausimą dažnas žmogus atsakytų, kad taip yra dėl to, jog kuo toliau tuo daugiau įmonės slepia savo mokesčius, darbuotojų skaičių, pelną ir t.t. O štai delspinigių suma lyginant 2000-uosius ir 2001-uosius 3% su-mažėjo, galbūt todėl, kad įmonės pasistengė geriau pravesti įmokas lai-kantis terminų. Rajone yra 18 personalinių įmonių sąvininkų, kurie ne-moka įmokų ir nėra nuo jų atleisti. Jų paieškai sugaištama daug laiko. Važiuojama į jų gyvenamąsias vietoves, siunčiami kvietimai-raginimai atvykti į skyrių, ieškoma jų per pažįstamus ir giminaičius. Taipogi krei-piamasi į Migracijos tarnybą, policijos komisariatą, prašoma teismo skelbti įmonių sąvininkų paiešką per policiją. Per praėjusiuosius metus skyrius faktiškai surinko 21605,84 tūkst.litų, kas rodo, jog VSDFV numatytą biudžeto pajamų planą skyrius viršijo 0,3proc. Biudžeto pajamų augimui teigiamos įtakos galėjo turėti didesnė darbdavių laiko kontrolė, kova su nelegaliu darbu. Be to galima pastebėti, kad metų bėgyje pajamos auga netolygiai, bent jau 2001-aisiais, kadangidaugiausiai pajamų surenkama birželio ir gruodžio mėnesiais. Birželio mėnesio pajamoms teigiamos įtakos turėjo tai, kad dauguma darbuotojų išleidžiami atostogų ir padidėja atlyginimų fondas. Gruodžio mėnesį pa-jamų surenkama daugiau paprastai dėl to, jog dauguma įstaigų, organi-zacijų, įmonių darbuotojams moka kalėdines premijas.

2002 metais planuojama surinkti 23823,5 tūkst.litų socialinio draudimo įmokų.

Jei jau kalbėta apie pajamas, tai būtų pats laikas prabilti ir apie VSDFV Akmenės rajono skyriaus išlaidas. Paskaičiuota, kad per mėnesį išmokama iš socialinio draudimo fondo vidutiniškai apie 3 mln. litų, ta-me tarpe: 2,7 mln. litų pensijoms ir pašalpoms, 0,2 mln.lt. ligos ir moti-nystės draudimui ir 0,1 mln.lt. nelaimingiems atsitikimams darbe ir pro-fesinių ligų draudimui. Skyriaus darbuotojams per mėnesį vidutiniškai iš-mokama apie 40 tūkst.lt, kas sudaro 0,01proc. visų socialinio draudimo išmokų rajone. Jei paskaičiuotume kiek vidutiniškai tenka vienam dar-buotojui, tai paaiškėtų, kad suma lygi _1100lt. Žinoma, negalima teigti, jog kiekvienas gauna maždaug po tūkstantį, nes čia dirbančiųjų pareigos ir išsilavinimai skiriasi pvz. skyriaus vedėjos ir sargo ar pan. Manau, jog išlaidos darbuotojų atlyginimams yra adekvačios. Pastebėta, kad sumažė-jo sveikatos draudimo išlaidos ( 1314,6 litais – aut.past. ). Taip yra dėl to, kad rajone sumažėjo sergamumas. Dėl telekomo, komunalinių paslaugų, padidėjusių mokesčių už šilumą kito ir kompensacinės išlaidos, jos šiek tiek padidėjo. Iš esmės, pagrindinė priežastis, dėl kurios kito išlaidų ro-dikliai – pensijų didinimas ( ypač senatvės – aut.past.). VSDFV Akmenės rajono skyrius 2002-iesiems metams prognozuoja 38110 tūkst.lt išlaidų.-7-

VSDFV Akmenės rajono skyriuje dirba – 35 darbuotojai. Iš jų su aukštuoju išsilavinimu yra 14, su aukštesniuoju – 16 ir su viduriniu – 5 . 2002 m. skirta 38 etatai, o panaudota 35. Trūksta specialistų kompiu-terijos ir teisės srityse.Taip yra, nes rajone trūksta šios srities specialistų. Buvo paskelbtas konkursas užimti šias pareigas ( vyr.kompiuteristo bei vyresniojo juristo – aut.past. ), tačiau nebuvo gautas nei vienas pareiš-kimas. Apie tai informuota rajono darbo birža, bet iki šiol ji nėra nukrei-pusi nei vieno asmens su reikiamu išsilavinimu, užimti laisvas darbo vie-tas VSDFV Akmenės rajono skyriuje.

Palyginus su 2001-ųjų metų duomenimis planinis etatų skaičius su-mažėjo 1. Iš 35 etatų administracijai viso priklauso 3, pensionavimo spe-cialistams – 10, ūkio ir ptarnaujančiam personalui – 8, 6 – buhalterijos specialistai, 4 – apskaitos ir 3 – kitų sričių specialistai. Kaip pastebėjau, net trys asmenys su aukštuoju išsilavinimu yra baigę Maskvos koopera-cijos institutą, tarp aukšesnįjį išsilavininmą turinčių asmenų dauguma bai-gė Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą. Žinoma, šio darbo paskirtis nėra išsiaiškinti kokios aukštosios ar aukštesniosios mo-kyklos tuo metu buvo ypač populiarios, tiesiog tebūnie tai mažytis mano pastebėjimas. Beje, apskaičiavau, kad pagal specialybę čia dirba 18 dar-buotojų, kas sudaro 69,2 proc. bendro specialistų skaičiaus. Taigi, iš esmės personalo žmonių išsilavinimas atitinka jų darbo sritį .

2002 01 15 įsakymu Nr. 7 buvo patvirtinta VSDFV Akmenės rajono skyriaus organizacinė struktūra. Pagal ją pagrindinis vadovaujantis asmuo yra skyriaus vedėja, kurios pareigas užima Z.Paulikienė.

-8-

Skyriaus vedėja pateikė per 2001 metus gautus 24 prašymus, 1 skundą ir 18 paklausimų. Remiantis vedėjos žodžiais, į visus juos bu-vo atsakyta nepažeidžiant terminų. Paklausimų negauta daug dėl tos priežąsties , jog pakankamai dažnai organizuojami sisitikimai su ra-jono gyventojais, kurių metu atsakoma į visus rūpimus klausimus. Be to skyriuje yra informacinė lenta. Joje vedėjos pavaduotoja išmokoms G.Jarašiūnienė nuolat informuoja apie įstatymų pasikeitimus.Yra netgi atskiros rubrikos “Žinotina pensininkui” arba “ Svarbu draudėjui “ ir pan.

VSDFV Akmenės rajono skyrius daugiausiai rajone bendradar-biauja su Darbo birža, Valstybine darbo inspekcija ir Antstolių kon-tora. Su Valstybine darbo inspekcija per 2001-uosius metus atlikta viso 14 bendrų reidų, kurių metu nustatyti 3 nelegalūs darbo atvejai. Anstolių kontorai buvo pateikti 26 sprendimai 316764 litų sumai dėl socialinio draudimo įmokų ir baudų išieškojimo. Anstolių kontora iš-ieškojo 49840 litų, kas sudaro nei daug nei mažai, viso – 15,7 proc. Su rajono savivaldybe buvo suorganizuota 18 bendrų susitikimų su gy-ventojais, o su rajono mokesčių inspekcija kas ketvirtį yra rengiami bendri pasitarimai, atliekami patikrinimai. Akivaizdu, kad bendradar-biaujant su kitomis įstaigomis pasiekiama kurkas daugiau ir geresnių rezultatų.

VSDFV Akmenės skyriuje dirbantys žmonės už gerą darbą paska-tinami per profesinę šventę padėkos ir kitokiais raštais, sveikinami įvairiausių jubiliejų proga.

IŠVADOS

Kiek kartų šioje įstaigoje lankiausi, per visus susitikimus man maloniai informaciją teikė ne tik skyriaus vedėja, bet ir pavaduotojos. Nenusisuko ir neuždarė durų pakalbinti kiti įstaigos darbuotojai. Gal-būt neveltui VSDFV Akmenės rajono skyrius kolektyvas, baigiantis 2001 metams, rajono laikraščio “Vienybė” skaitytojų buvo išrinktas šauniausiu aptarnavimo kolektyvu rajone. Ta proga Akmenės rajono savivaldybės meras A.Lupeika padėkos raštu apdovanojo VSDFV Akmenės rajono skyrių. Taipogi reiktų paminėti ir dar vieną įstaigos laimėjimą – 2002 03 23 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įteiktą raštą už sąžiningai, nepriekaištingai ir stropiai atliekamą darbą. Visi šie raštai puikuojasi vedėjos Zofijos -9-

Paulikienės kabinete. Man buvo labai keista tai, jog nepavyko esant tokiems dideliems “SODROS” deficitams, vykstant pensijų reformai ir kt. skyriaus veikloje pastebėti kokių nors ryškių pažeidimų. Netgi prieš keletą mė-nesių atlikta VSDFV biudžeto inspekcijos revizija, tikrinant VSDF biudžetą ir ūkinę finansinę veiklą, neišaiškino esminių pažeidimų skyriaus veikloje. Tiesa, buvo nustatyta pensijų permoka – 3,07lito ir nepriemoka – 153,61 lito. Tokie pinigai, kalbant apie milijonines mė-nesinės įmokas ir išmokas, atrodo juokingi. Be to nustatytos neprie-mokos išmokėtos pensininkams, o permokos įneštos į skyriaus kasą. Baigdama noriu tik pridurti, jog manau, kad gyvenimos rinkos ekonomikos sąlygomis verčia socialinio draudimo sistemos darbuo-tojus daug ką permąstyti ir kitomis akimis pažvelgti į socialinį drau-dimą, pradėti gyventi pagal pajamas. Norint, kad valstybinio socialinio draudimo išmokos būtų pakankamos ir išmokamos laiku, svarbu ne tik gerai rinkti mokesčius, bet ir racionaliai juos naudoti. Kolkas VSDFV Akmenės rajono skyriui tai pakankamai gerai sekasi.