Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai.
Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.
Ministrus skiria ir atleidžia Ministro Pirmininko teikimu Respublikos Prezidentas.
Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo
sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą.
Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus
Respublikos Prezidentą.
Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų
dauguma pritaria jos programai.
Pradėdami eiti savo pareigas, Ministras Pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būūti ištikimi
Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
1) tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja
valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
2) vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos
Prezidento dekretus;
3) koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;
4) rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui
biudžeto įvykdymo apyskaitą;
5) rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus;
6) užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis;
7) vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiiti įstatymai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų
Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti
valstybės kontrolierius.
Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą.
Ministrai, vadovaudami ji

iems pavestoms valdymo sritims, atsakingi Seimui, Respublikos
Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.
Kol nėra Ministro Pirmininko ar jis negali eiti savo pareigų, Respublikos Prezidentas ne
ilgesniam kaip 60 dienų laikui Ministro Pirmininko teikimu paveda vienam iš ministrų jį pavaduoti, o kai
tokio teikimo nėra, Respublikos Prezidentas vienam iš ministrų paveda pavaduoti Ministrą Pirmininką.
Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus,
taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas.
Ministrą laikinai gali pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys.
Ministras Pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbtiverslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį atlyginimą, išskyrus
jam nustatytą pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.
Ministras Pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti
verslo, komercijos ar kiitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį atlyginimą, išskyrus
jam nustatytą pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.
Vyriausybę sudaro šie ministrai :
Petras Baguška(teisingumo ministras)
Zigmantas Balčytis(finansų ministras)
Vilija Blinkevičiūtė(socialinės apsaugos ir darbo ministrė)
Algirdas Butkevičius(susisiekimo ministras)
Jonas Jučas(kutūros ministras)
Arūnas Kundrotas(aplinkos ministras)
Vytas Navickas(ūkio ministras)
Juozas Olekas(krašto apsaugos ministras)
Kazimiera Prunskienė(žemės ūkio ministrė)
Raimondas Šukys(vidaus reikalų ministras)
Rimvydas Turčinskas(sveikatos apsaugos ministras)
Petras Vaitiekūnas(užsienio reikalų ministras)
Roma Žakaitienė(švietimo ir mokslo ministrė)

Leave a Comment