Leninas

Turinys

I.Įžanga ………………………………………………………….3

II.Leninas ir jo įtaka………………………………………………4

III.Išvados……………………………………………………………6

IV.Literatūra…………………………………………………………7

Įžanga:

Remiantis marksistine teorija,valstybė atsirado dėl ekonominių

priežaščių: visuomeninio darbo pasidalijimo,pertekliaus produkto

atsiradimo ir privatinės nuosavybės,o vėliau ir visuomenės skilimas į

klases su skirtingais ekonominiais interesais,šie ekonominiai

pasikeitimai panaikino bendruomeninę santvarką ir pakeitė valstybę.

Leninas,be abejo buvo Stalino dvasios tėvas.Giliausią randą mūsų

tėvynės kūne paliko būtent jis.Visos Rusijos nelaimių šaknys-tai

Leninas ir leninizmas.Leninas niekad nemylėjo Rusijos.Į valdžią jis

atėjo tik po savo tėvynės pralaimėjimo,kurio taip siekė ir po milijonų

tėvynainių žūties.

Pirmasis pasaulinis karas suteikė Leninui puikias sąlygas

pasireikšti.

II.Leninas ir jo įtaka

Vladimiras Iljičius Uljanovas Leninas gimė 1870 m.

Simbirske(Uljanovske),Rusijoje.Lenino tėvas buvo

teisininkas.Būdamas jaunas Leninas pamėgo marksizmą,kur

1895m.už revoliucinę veiklą keturiolika mėnesių sedėjo kalėjime,o

vėliau ištremtas į Sibirą.Jo brolis Aleksandras radikalas,buvo

nužudytas už dalyvavimą pasikėsinime į carą.

Sibire Leninas vedė revoliucionierę ir parašė knygą “Kapitalizmo

vystymasis Rusijoje”.1900m.Leninui baigėsi tremtis ir jis patraukė

Vakarų Europą.

Leninas sugrižęs paragino nuversti esančią laikinają vyriausybę ir

pakeisti ją į komunistinę.Jis bandė tai daryti du kartus,kur pasisekė

tik per antrą kartą-1917m.lapkritį.Čia jis buvo pagrindiniu vadovu.

Valdydamas jis siekė žiaurumu pereiti prie socialistinės ekonomikos.

Leninui pavyko bolševikus atvesti į valdžią,kur buvo pirmoji Rusijos

komunistinė vyriausybė pasaulyje.Jis Markso teorijas pritaikė savo

praktikoje.1917-1979m.komunistų valdžia valdė trečdalį Žemės.

Leninas sakydavo dažnai apie smurto svarbumą”Jokia klasių kovos

problema istorijoje dar nebuvo išspręsta kitu keliu,kaip tik

smurto”1.Leninas buvo užvaldytas proletariato diktatūra.

Leninas tikėjo,kad jo politika išsilaikys per amžius,ir klydo.Jis savo

pakeitimą šalies praktiškai panaudojo iš Karlo Markso raštų.Jo vieta

politikoje galima priliginti su Josifu Stalinu.

Nors tik Stalinas sugebėjo komunizmą paversti globaline jėga,kuri

buvo stipri ir prieš Vakarus.Leninas buvo pradėjas kurti

koncentracijos stovyklas,kad susidorotų su opozicija,bet ten žmonių

žuvo daugiausia Stalino valdymo metais.Tai aišku,kad čia yra mažiau

svarbesnis Leninas,nors jis atverė duris Stalinui,jis tai paruošė,jis

įtakojo kitų šalių komunistinius judėjimus.Jo veiklos rezultatas buvo

žmonių laisvių sužlugdymas.TSRS buvo lenininė sistema,o Stalino

žiaurumas.

Leninas valdė penkerius metus,per tą laiką jis sužlugdė

aristokratijos valdžią,buvo žiaurus ir pragmatiškas,jis vertė be

kompromisų ir greitai pereiti prie socialistinės ekonomikos,jis buvo

pakankamai lankstus,kad pakeistų savo nuomonę ir sukurtų

kapitalistinę-socialistinę ekonomiką,kuri SSRS svyravo 1921-1927 m.

1922 05 mėn. Patyręs stiprų priepolį,iki savo mirties 1924 01 21

Leninas buvo visiškai neveiklus.

Išvada:

Lenino teorinės išvados,pagal kurias buvo kuriamas mūsų valstybės

eskizas,pasirodė labai klaidingos,nemoksliškos.Ir tai nereikalauja

ypatingų įrodymų,nes,kaip mėgdavo sakyti pats Leninas,geriausias

visų mokslinių teorijų patikrinimas-praktika.O su praktika Lenino

išvados nesutaria.Jos neišlaikė laiko išmėginimų.

Nors Leninas buvo didis galbūt didžiausias visų laikų

revoliucionierius,jo genijaus esmėje glūdėjo kuriamasis,o ne

griaunamasis pradas.Svarbiausia,ką pasiekė Leninas,buvo

įgyvendinta po bekraujės 1917 m. Spalio revoliucijos pergalės.

Jo širdis plakė karšta meile visiems darbo žmonėms.Visą savo

gyvenimą Vladimiras Iljičius paskyrė kovai dėl darbininkų klasės.

Literatūra:

Michael H.Hart “100 įtaking