Jeigu buciau prezidente

2003Konstitucija- pagrindinis valstybės įstatymas, nustatantis šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Tik priėmus konstituciją, įmanomas teisinis valstybės funkcionavimas, juridinė aukščiausiujų politinės valdžios organų veikla, betarpiška įstatymų leidyba. Konstitucija nustato valstybės santvarkos pobūdį, pagrindines institucijas, jų kompetencijas, apibrėžia piliečių teises. Valstybės politinės sistemos veikimas, jos sudėtinių dalių sąveikos galimybės priklauso būtent nuo šio pagrindinio valstybės įstatymo.Kad ir koks prezidentas būtų įtakingas jis privalo priimdamas svarbius sprendimus remtis konstitucija. Šis įstatymas nors ir nėra visiškai teisingas visais atžvilgiais, bet jis padeda palaikyti tvarką ir stabilumą mūsų plačioje visuomenėje. Prezidentas- tai žmogus kuris atstovauja savo šaliai. Manau, kad tai labai atsakingas darbas ir jį dirbti gali tikrai ne kiekvienas panorėjęs. Kad būtum prezidentu reik daug ryžto ir segebėjimu rasti bendrą kalbą su žmonėmis. Kaip ir kitur prezidento rinkimuose ir yra blogoji pusė. Ne visi kandidatai į prezidentus siekia geru tikslų. Niekam nėra paslaptis kad rinkimų metu yra klastojami balsai. Na bet pasaulis jau toks yra kad ne vien sąžiningumas vyrauja. Žinoma yra ir labai atsidavusių žmonių šiam darbui. Manau, kad kelias dienas pabūti prezidente aš galėčiau, bet toks darbas yra ne man aš neištverčiau greičiausiai visos kadencijos ir pasitraukčiau, na bet kadangi man reik parašyt šį referata apie tai ką aš daryčiau jei būčiau prezidente tai pabandysiu perteikti savo mintis ir nuomonę.NATO- tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių gynybos organizacija. Šiuo metu ir Lietuva yra pakviesta tapti NATO nare ir manau kad ši pakvietima reikia priimti. Nes mūsų šalis yra maža ir mes esame priklausomi nuo didžiujų valstybių. Taigi mes negalime jaustis saugus, ramiai miegoti žinant kad mūsų šalį bet kuriuo metu gali užpulti.

NATO, kaip gynybinio aljanso, veikimo pagrindą sudaro 5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis: “Šalys susitaria, kad ginkluotas puolimas prieš vieną ar daugiau iš jų bus laikomas puolimu prieš visas; todėl šalys sutaria, kad <…> kiekviena iš jų, pasinaudodama individualios ar kolektyvinės gynybos teise, pagal Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnį padės puolamajai šaliai <…>, įskaitant ir ginkluotos jėgos panaudojimą tam, kad būtų išsaugotas saugumas Šiaurės Atlanto regione<…>. Tokios priemonės nutraukiamos, kai Saugumo Taryba imasi būtinų priemonių tam, kad būtų atkurta ir palaikoma tarptautinė taika ir saugumas.” Būtent 5- asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis padaro organizaciją tokią patrauklią, ypač mažesnėms valstybėms tokioms kaip Lietuva, nesugebančioms apsiginti nuo išorės priešo vien tik savo pajėgomis. Aljanso šalių karinių pajėgų sujungimas ir įsipareigojimas ateiti į pagalbą nelaimės atveju gerokai padidina kiekvienos NATO narės saugumą ir stabilumą.

DU IŠ TRIJŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ BALSUOTŲ UŽ NARYSTĘ NATO

Gerai,Beveik du trečdaliai Lietuvos gyventojų balsuotų už Lietuvos narystę NATO, rodo gruodžio mėnesio visuomenės nuomonės apklausa. Jei vyktų balsavimas, už Lietuvos narystę NATO balsuotų 65 proc. šalies gyventojų. Prieš narystę Aljanse balsuotų 20,2 proc., 14,8 proc. balsavime nedalyvautų. Lietuvos integracijai į NATO pritaria 75,6 proc. gyventojų. 60,4 proc. yra aktyvūs narystės NATO rėmėjai, 15,2 proc. neprieštarauja Lietuvos narystei Aljanse. 3,8 proc. apklaustųjų nesidomi integracija į NATO bei valstybės saugumo perspektyvomis, 20,6 proc. apklaustųjų nuomone, narystė NATO Lietuvai nereikalinga. Reprezentatyvią 1070 gyventojų apklausą gruodžio 5-8 d. atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras “Vilmorus” Užsienio reikalų ministerijos užsakymu. Tyrime dalyvavo 18 miestų ir 56 kaimų vyresni nei 18 metų gyventojai. kad didžioji dauguma pritaria dalyvavimui NATO. Manau, kad šiuo metu yra svarbiausia užtikrinti saugumą. Ir tai garantuoja dalyvavimas NATO.

Europos Sąjunga- tai sąjunga kuri padeda nuosekliai ir solidariai reguliuoti santykius tarp valstybių ir jų piliečių. Mes taip pat esam pakviesti įstoti ir į Europos Sąjungą. Manau kad ir ši sprendimą reikia priimti, nes Europos Sąjungą sudaro kolkas 15 valstybių narių, jose gyvena apie 370 mln. Žmonių Tai didžiausia ir svarbiausia pasaulio rinka.

Sąjunga savo tikslų siekia įgyvendindama bendrą žemės ūkio, žvejybos, transporto, aplinkos apsaugos, užsienio prkybos, konkurencijos, plėtros, regioninės energetikos ir muitų politiką. Ji taip pat koordinuoja tyrimų ir plėtotės, telekomunikacijų, valstybių narių ekonominės politikos programas, kurios užtikrintų ekonominį ir socialinį susitelkimą, ekonominę ir valiutų sąjungą. Europos Sąjunga pritraukia vis dagiau narių, nes joje galioja šie principai :-ekonominio pagrindo principas, didinantis abipusę priklausomybę ir solidarumą;-įstatymo viršenybės principas, apibudinamas privalomomis sutartimis, kurios aiškiai nustato Sąjungos institucijų uždavinius, jų kompetencijos ribas; ginčus reguliuoja Europos Teismas;-demokratiškų sprendimų priėmimų principas, kurį apibudina kompromisai konsensas.Būtent šis pragmatiškumo ir principų derinys leidžia Sąjungai įveikti dideles krizes ir kliūtis, išlaikyti identitetą,susitelkimą siekiant užsibrėžtų tikslų.Didžiausi Europos Sąjungos laimėjimai yra tai, kad:-po šimtmečius trukusių ginkluotų konflikų ji užtikrino ilgalaikę taiką;-siekdama savo tikslų demokratiškais susitarimais, išsaugo tautinį ar vietinį identitetą. Kiekvienas oficialus dokumentas turi būti išverstas į vienuolika oficialių kalbbų, mažumų kalbos ir kultūros yra visokeriopai remiamos ir skatinamos.Dabar rengimo Eropos Sąjugos narystei strategija yra prioritetinė. Europos Komisija laikosi tokios nuostatos, kad ši strategija -rūpėstingai parengtas veiksmų planas, užtikrinantis sėkmingą integraciją,-yra gyvybiškai tinkamam asocijuotų šalių pasirengimui stoti į Sąjungą. Taigi manau kad įstoje į Europos Sąjungą, metams bėgant mūsų gyvenimas gėrės, kad ir kaip dabar būtu sunku įstoti į Europos Sąjungą mes privalom tai padaryti, kad kitos kartos taip pat gerai gyventu. Turime būti optimistais ir galvoti ne vien apie save, bet ir apie kitus.Manau kad šiuo metu yra svarbiausia įstot į NATO ir į Europos Sąjungą. Bet tai sunku bus padaryti kai dalis gyventojų tam prieštaraus. Nors mūsu šalis maža bet mes turime siekti lygių teisių. Ir tai galima padaryti tik bųžūnant vieninga tauta.

Aš plačiau apžvelgiau du punktus, nes manau, kad kai mes juos įvykdisim tai laikui bėgant susitvarkys ir kitos problemos. Nato užtikrins mūsų saugumą, o Europos Sąjunga pasirūpins kita dalimi problemų mūsų ūkiu, komunikacijomis ir kitom problemom. Tik reikia truputi palaukti, laikui bėgant sąlygos tik gėrės. Taigi jei patys žmonės norės, kad jų gyvenimas pagerėtu jie palaikys mano nuosprendį ir taip pat sieks šių narysčių . Na bet kaip ir visur yra tokių žmonių kurie stengiasi priešintis viskam ką daro valstybės vadovai.Na manau kad taip aš elgčiausi jei būčiau prezidentė. Na bet nieko nėra tobulo taigi visada atsiras kokia nors kliūtis darbui kurį norime daryti. Na bet jei mes liksim visad optimistais tai manau kad mums visad ir seksis gerai.