IDEOLOGIJOS VAIDMUO LIETUVOS PARTIJŲ POLITIKOJE DARBO PARTIJOS PROGRAMOS ANALIZĖ

Turinys

1. Įvadas2. Darbo partijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai.3. Darbo partijos veiklos strategijos.3. 1. Valstybės politika ir valstybinė valdžia.3. 2. Ekonomika ir finansai.3. 3. Pramonė, smulkus ir vidutinis verslas.3. 4. Švietimas ir mokslas.4. Išvados

1. Įvadas

Dar visai neseniai įsikūrusi Darbo partija susilaukė didelio populiarumo tiek valdžios pareigūnų, tiek lietuvių bendruomenės tarpe. Jos pagrindėju ir pirmininku tapo Seimo narys, buvęs Ekonomikos Komiteto pirmininkas – Viktoras Uspaskich. Šis žmogus aktyviai dalyvauja Lietuvos valstybės politiniame gyvenime. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymais, Viktoras Uspaskich įkūrė naują partiją ir pavadino ją – Darbo partija.Darbo partija – tai visiems atvira politinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas, sukurti stiprią, demokratiniais principais valdomą teisinę valstybę, pasiekusią aukštą ekonominės, socialinės, sveikatos ir kultūrinės raidos lygį.Darbo partija vienija dorus, darbštus ir aktyvus piliečius, kurie nėra abejingi savo ir Lietuvos valstybės ateičiai, nebijančius prisiimti atsakomybę už savo žodžius bei veiksmus. Ši partija veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, bendradarbiauja su kitomis partijomis. Visos partijos veikia vienodų tikslų – tai politinės santarvės, ir pasisako už plačią demokratinių jėgų konsolidaciją, tačiau visų partijų strategija, veiksmų bei darbų vykdymo planai yra skirtingi.2003 metų spalio mėnesio 18 dieną vykusiame Darbo partijos steigiamajame susirinkime, kuriame dalyvavo daugiau kaip du tūkstančiai Lietuvos Respublikos piliečių, buvo priimta ir patvirtinta Darbo partijos programa ir statusas. Tuo pačiu metu įvyko Darbo partijos Pirmininko ir Pirmininko pavaduotojų rinkimai, jų skaičiaus nustatymas, bei kreipimosi į Lietuvos žmones priėmimas.2003 metų gruodžio mėnesio 21 dieną įvyko Darbo partijos Kauno miesto savivaldybės skyriaus steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo virš 300 žmonių, kandidatuojančių įstoti į Darbo partiją. Ši partija labai greitai įgavo populiarumą politiniame procese, sukėlė didžiulį Lietuvos žmonių susidomėjimą ir pasitikėjimą šia partija.

2. Darbo partijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai.

darbo partija yra nuosaikios centro krypties politinė organizacija, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymą. Ši partija vienija sąžiningus, dorus ir aktyvius Lietuvos Respublikos piliečius, savo darbu ir veikla tarnaujančius Lietuvos žmonių gerovei. Darbo partija siekia įgyvendinti demokratiją, socialinį teisingumą, atsakomybę, kurti pilietinę visuomenę.Darbo partija išskiria ir laikosi savo veikloje šių svarbiausių principų:• savarankiškumo (į Darbo partiją žmonės gali įstoti ir išstoti savo valia);• demokratiškumo (visi sprendimai priimami kolegialiai, grindžiami daugumos nuomone);• tolerancijos (gerbtina kiekvieno nuomonė ir įsitikinimai);• viešumo (partija yra atvira visuomenei, užtikrina veiklos viešumą0.Darbo partija savo veikloje iškelia svarbiausius šiuos tikslus:1. Demokratinės, modernios pilietinės visuomenės sukūrimas.2. Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, jų apsauga ir gynimas. Nuosavybės neliečiamumo stiprinimo prioritetas. 3. Visuomenės pastangų telkimas, siekiant Lietuvą įtvirtinti kaip demokratinę, modernios civilizacijos ir turtingą valstybę Europos Sąjungoje ir pasaulyje.4. Nuosekli šalies vidaus politika, kuri leistų realiai užtikrinti visuomenės narių teisinę lygybę, asmens laisvę ir atsakomybę, pagarbą šeimai ir nuolatinį šalies visuomenės gerovės kūrimą.5. Pasiaukojimas darbas Lietuvos žmonių gerovei.Svarbiausi Darbo partijos uždaviniai:– sudaryti pagrindines sąlygas visuomenės įvairiapusei pažangai, stiprinant civilizacijos tradicijas ir įtaką valstybės gyvenimui; kiekvienam žmogui sudaryti sąlygas dirbti bei saugiai, pasiturinčiai ir kultūringai gyventi;– pasiekti, kad kiekvienas pilietis turėtų pragyvenimo šaltinį, kiekvienas norintis, galintis ir gebantis galėtų turėti darbą arba verslą;– pasiekti, kad visos valdžios institucijos dirbtų visuomenės interesams realiai, o ne deklaratyviai, užtikrintų piliečių teisinę lygybę, asmens laisvę, atsakomybę, sveikatos, gyvybės bei turto apsaugą, vienodas galimybes naudotis mokslo ir kultūros pasiekimais, ugdant pagarbą šeimai, dvasinėms vertybėms, tautos tradicijoms ir valstybei.

Darbo partijos statute, patvirtintame 2003 metų spalio mėnesio 18 dienos suvažiavime yra numatytos ir patvirtintos partijos narių teisės bei pareigos, narystės partijoje pasibaigimo pagrindai, rėmėjai, partijos skyrių, skyriaus tarybos, partijos suvažiavimų, partijos tarybos, prezidiumo, partijos kontrolės institucijų, etikos komisijos, organizacijų bei atsakingų partijos atstovų funkcionavimas ir veikla.Partijos suvažiavimas yra aukščiausias partijos organas, šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Partijos suvažiavimą šaukia partijos taryba. Suvažiavimas laikomas teisėtu ir jame priimti sutarimai tik tuomet, jei dalyvauja 2/3 partijos skyriuose išrinktųjų delegatų.Partijos veiklą organizuoja ir vykdo partijos taryba, skyrių taryba, prezidiumas ir kitos partijos institucijos. Darbo partija yra politinė partija, įregistruota įstatymų numatyta tvarka. Darbo partija yra viešasis juridinis asmuo, veikia pagal savo partijos statutą, bei įgyvendina partijos programą.Galima teigti, jog Darbo partija yra pati jauniausia politinė partija Lietuvoje, pradėjusi savo veiklą 2003 metų spalio mėnesį, turinti patvirtintą savitą statutą ir programą. Apie šios partijos funkcionavimo efektyvumą dar kalbėti anksti. Visa tai parodys ateitis. Tikiuosi, jog ši partija sugebės padėti Lietuvai sėkmingai žengti demokratijos keliu.

3. Darbo partijos veiklos strategijos.

3.1. Valstybės politika ir valstybinė valdžia.

Dalyvaudama valstybės politiniame gyvenime, Darbo partija siekia pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų sistemą. Partijos programos projekte siūloma atsisakyti dabar galiojančios mišrios Seimo rinkimų sistemos, t. y. kai dalis Seimo narių renkami pagal proporcinę rinkimų sistemą, balsuojant už kandidatus iš partijų sąrašo, o kita dalis – vienmandatėse rinkimų apygardose, pagal paprastosios daugumos mažoritarinę rinkimų sistemą. Darbo partija siūlo atsisakyti įstatyme įtvirtintos mišrios rinkimų sistemos ir pereiti prie vienmandatės rinkimų sistemos.Darbo partija siekia, jog į Seimą būtų išrinkti dori, sąžiningi, kompetentingi, principingi ir aktyvūs piliečiai. Teisę kandidatuoti į Seimą, Europos Parlamentą turėtų galimybę ne tik partijos, bet ir visuomeninės organizacijos, be jokių papildomų įstatymo apribojimų. Mano nuomone, kad renkant atstovus atlikti šias pareigas, turėtų būti tam tikri įstatymų apribojimai, tyrimų ar vertinimo komisijos, kurios galėtų padėti įvertinti kandidatuojančių žmonių kompetenciją, siekiant užimti ypatingas pareigas atsakingose valstybės institucijose. Toliau manyčiau, labai teisingai Darbo partija numato – įstatymu įpareigoti kiekvieną Lietuvos Respublikos Seimo narį, periodiškai pateikti savo veiklos ataskaitą savo rinkėjams. Tokiu būdu kiekvienas Seimo narys bus įpareigotas aktyviai veikti politiniame procese ir stengti patenkinti jį rinkusiųjų žmonių poreikius.

Didelį dėmesį Darbo partija numato kreipti į visuomeniniu organizacijų bei pavienių piliečių iniciatyvas, palaikyti pažangių partijų veiklos idėjas. Įstatymais siektų griežtai atskirti įstatymų leidžiamąją valdžią nuo vykdomosios. Tuo tikslu siūlo priimti įstatymą, pagal kurį Seimo nariai, paskirti ministerijų vadovais, privalėtu atsisakyti Seimo narių mandatų.Darbo partijos parengtas projektas, tai žingsnis parengti savarankiškos, demokratinės, politiškai saugios, ekonomiškai stiprios valstybės ir socialiniai aprūpintos, sveikos, išsilavinusios, kultūringos bei šiuolaikiškos visuomenės viziją ir ją įgyvendinti. Siekiama sukurti valstybinio ilgalaikio strateginio planavimo, finansavimo ir valdymo sistemą, užtikrinti realių valstybės prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

3. 2. Ekonomika ir finansai.

Sukurti stiprų , privačia, valstybine ir visuomenine nuosavybe pagrįstą ūkį, kuris galėtų sėkmingai plėtotis Europos bei pasaulio rinkose, – tai vienas iš uždavinių, parengtų Darbo partijos projekte, planuojamas įgyvendinti Lietuvoje. Darbo partija siekia, apriboti valstybės investicinę veiklą, paliekant tik investicijas konkretiems valstybinės reikšmės tikslams ar tarptautiniai paramai koofinasuoti, sudaryti palankesnes sąlygas investavimo ir konkurencijos sąlygas, apginti smulkųjį ir vidutinį verslą nuo monopolinio veikimo. Darbo partija, viena iš politinių partijų, kuri skiria ypatingą dėmesį smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, kurį, mano manymu, yra labai svarbu paremti, norint suteikti geresnes ir palankesnes darbo sąlygas šios srities propaguotojams.Siekiama užtikrinti likusio valstybės turto privatizavimo skaidrumą, garantuojant vienodas sąlygas visiems investuotojams. Privatizuojant siekti maksimalaus valstybės akcijų pardavimo. Tiek valdžios valdymo, tiek ekonomikos ir finansų (kaip ir kitose srityse) Darbo partija ruošiasi parengti įstatymų pataisas. Ekonomikos ir finansų srityje svarbiausia būtų: 1) garantuoti bankų ir pensijų fondų patikimumą;2) paspartinti teisėto turto grąžinimą savininkams.Jeigu, remiantis mokslinėmis analizėmis, subalansuotų mokesčių politiką, naujai parengti įstatymai sureguliuotų mokesčių sistemą taip, kad mokesčiai būtų aiškūs ir stabilūs, palankūs verslo augimui ir skatinantys sąžiningą jų mokėjimą. Šis žingsnis turėtų suvaidinti itin svarbų vaidmenį mokesčių sistemoje, kadangi ši sistema, kuri egzistuoja iki šiol tikrai nėra patogi ir priimtina žmonėms, kurie užsiima smulkiu arba vidutiniu verslu.

Galima teigti, jog tokiu būdu galima siekti išgyvendinti šalyje įsitvirtinusią šešėlinę ekonomiką.

3. 3. Pramonė, smulkus ir vidutinis verslas.

Norint valstybėje sudaryti sąlygas sėkmingai kurtis pramonei, turi būti skirta pakankamai investicijų kurios būtų grindžiamos mokslo žiniomis ir aukščiausiomis technologijomis: biologijos, lazerių, kompiuterių, elektronikos, informacijos ir kt. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai būtina sukurti specialia paramos infrastruktūrą, finansavimo bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo mechanizmą. Darbo partija pabrėžia, jog itin svarbu skatinti eksportą, plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis. Teigiama, jog labai svarbu laikytis nuostatos, kad smulkus ir vidutinis verslas yra valstybės ekonomikos pagrindas, pagrindinis darbo šaltinis ir viduriniosios klasės sukūrimo sąlygos. Siektina, jog verslumo skatinimas vienu svarbiausiu valstybės prioritetu. Tuo tikslu: • valstybės institucijoms tobulinti savo veiklą, kad Lietuva galėtų pasiūlyti geriausią verslo aplinką;• sukurti tokią teisinę, administracinę ir mokesčių sistemą, kuri skatintų verslo veiklą ir pagerintų verslininkų statusą;• gerinti SVV galimybes pasinaudoti finansiniais ištekliais bei valstybės garantijomis;• siekti didesnių valstybės asignavimų SVV skatinimo programai, efektyvesnio jos lėšų panaudojimo, dalinai decentralizuojant (iki savivaldybių lygmens) sprendimų dėl finansavimo priėmimą;• stiprinti inovacijų plėtros ir verslumo dvasią, leisiančią Lietuvos verslui iš anksto numatyti ateities iššūkius ir jiems pasirengti;valdžios ir verslo santykiuose vadovautis tarpusavio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principais;skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse;sukurti gerai subalansuotą ,,Verslas-rinka-vartotojas“ sistemą.Susipažinus ir išanalizavus Darbo partijos pramonės smulkaus ir vidutinio verslo sritį, galima teigti, jog Darbo partija siekia plėtoti verslo savivaldą, sudarant sąlygas verslininkų organizacijoms dalyvauti rengiant teisės aktus, derinant juos su socialiniais partneriais. Pasiekdama, kad verslininkystės mokymas būtų vykdomas visose švietimo ir ugdymo lygiuose.

3. 4. Švietimas ir mokslas.

Darbo partija savo programoje numato švietimo ir mokslo plėtros strategijas. Mokslo ir studijų sistema privalo tarnauti valstybės ekonominės, socialinės bei kultūrinės raidos strateginiams tikslams, priimi pažangią Europos šalių patirtį, nuolat gerinti studijų ir mokslo programas.

Ypač didelį dėmesį Darbo partija skiria vaikų ugdymui. Visų pirma, tai – modernizuoti švietimo sistemą, ugdymo programas derinti prie kintančių gyvenimo poreikių, mokyklose diegti lyčių švietimo programas. Mano nuomone, labai svarbu yra tai, jog Darbo partijos programose numatyta ne tik kaip keisti, reformuoti ar pertvarkyti švietimo ir mokslo sistemą, tačiau didelis dėmesys skiriamas vaikų, nepilnamečių kultūriniam, doriniam ugdymui. Siūlo mažinti pernelyg didelį moksleivių mokymosi krūvį, ypatingą dėmesį skirti sveikatos apsaugai, kovai su žalingais įpročiais – rūkymu, alkoholizmu, narkomanija. Programoje numatyta užtikrinti, kad visi vaikai lankytų mokyklą ir gautų vidurinį išsilavinimą. Tai, galbūt, panašu į sovietmečio šūkį, tačiau nūdienos padėtis rodo visai ką kita. Tai yra svarbus sprendimas. Sunkiai ir vargingai gyvenančios šeimos, ypač tos, kurios gyvena atokiuose, giliuose kaimuose, neturėdami darbo bei pajamų, negali vesti vaikų į mokyklą. Deja, bet šiais laikais taip yra. Todėl, Darbo partija, matydama šią spragą, veiklos programoje numatė socialiai remtinų šeimų vaikus nemokamai aprūpinti mokymosi priemonėmis, efektyviau ir greičiau spręsti moksleivių iš atokių vietovių pavėžėjimo į mokyklą problemą. Partija ruošia parengti kovas su nepilnamečių nusikalstamumu, girtavimu ir narkomanija programą, sugriežtinti tėvų atsakomybę už vaikų nusižengimus.Vienas svarbiausių Darbo partijos programos uždavinių – optimizuoti šalies mokslo ir studijų įstaigų tinklą. Nustatyti mokslo ir studijų asignavimams fiksuotą procentą nuo bendrojo vidaus produkto, prilygstantį Europos Sąjungos šalių vidurkiui ir užtikrinantį normalią mokslo įstaigų bei aukštųjų mokyklų veiklą. Pertvarkyti mokslo įstaigų finansavimą finansuojant konkrečias šalies ūkio, mokslo ir kultūros strategiją atitinkančias programas. Suaktyvinti mokslinių tyrimų institutų veiklą, peržiūrėti jų žinybinį priklausomumą. Vykdyti ilgalaikes investicijas į fundamentinius mokslo tyrimus, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Sudaryti palankias sąlygas didžiąją dalį taikomųjų tyrimų finansuoti užsakovų lėšomis, tokiu būdu išlaisvinant daugiau valstybės lėšų fundamentiniam mokslui plėtoti. Tobulinti studijų finansavimo bei kreditavimo sistemą.
Tad, galima teigti, jog Darbo partijos parengta programa atitinka nūdienos aktualijas mokslo ir švietimo srityje. Lieka itin svarbus uždavinys – visa tai įgyvendinti praktikoje.

4. Išvados

Taigi, išanalizavus Darbo partijos parengtą programą, kuri buvo patvirtinta 2003 metų spalio 48 dieną Vilniuje steigiamajame suvažiavime, galima teigti, jog šioje programoje pažymėti tikrai aktualiausi klausimai mūsų šalies gyvenime.darbo partijos veikla orientuojasi į žmogaus gyvenimą, gerovę. Kad masiškai jauni žmonės nevažiuotų į užsienio šalis užsidirbti, kad galėtų pamaitinti ir į mokslus išleisti savo vaikus, kad galėtų patys gyventi, kaip priklauso civilizuotame pasaulyje, Darbo partija numatė programą, kuri galėtų padėti Lietuvos gyventojams. Šiame darbia nepaminėjau visų Darbo partijos programos veikloje numatytų nagrinėti ir spręsti uždavinių, tačiau ši programa apima, teigčiau, visas sritis. Pirmiausia problemas įžvelgia valstybės politikos ir valstybinės valdžios sistemoje, taip pat numatoma partijos veikla šiose srityse:• ekonomika ir finansai;• pramonė, smulkus ir vidutinis verslas;• žemės ūkis ir aplinkosauga;• švietimas ir mokslas;• socialinė apsauga;• kultūra;• kūno kultūra ir partijos;• jaunimo politika;• informacinės visuomenės plėtra;• teisėsauga;• nacionalinis saugumas ir užsienio politika.Darbo partija, tai viena iš politinių partijų, funkcionuojančių Lietuvoje. Iš pažiūros, visų šių partijų veiklos programų tikslai suteikia daugybę vilčių, siekiant sukurti stiprią, demokratinę valstybę. Tikslai, galbūt, yra ir panašūs, tačiau partijų veiklos uždavinių įgyvendinimo ir laukiamo efektyvumo sulaukti labai sunku. Galima tikėtis,jog ši Darbo partija, galbūt, įneš kitokį atspalvį Lietuvos žmonių gyvenime.