Europos Sąjungos institucijos

ES Institucijos

Svarbiausios Europos sajungos institucijos yra: Europos Parlamentas, Europos Sajungos Taryba, Europos Komisija, Europos Bendriju Teisingumo Teismas, Europos Audito Rumai ir Europos Ombudsmenas .

Viena svarbiausiu instituciju yra Europos Parlamentas, kuria siuo metu sudaro 732 nariai, is kuriu 13 yra Lietuvos atstovai. Šiandien Europos Parlamento nariai mokosi gyventi ir dirbti drauge, pažinti vieni kitus, sugretinti savo kultūras ir suprasti jų skirtumus. 457 milijonų Europos Sąjungos piliečių atstovai pluša, kurdami mūsų bendrus Europos namus. Parlamentas kartu su 25 vyriausybėms atstovaujančia Ministrų Taryba nuolat rengia teisės aktus, tu

u
urinčius tiesioginę įtaką kasdieniam mūsų gyvenimui, įvairiose Europos Sąjungos kompetencijos srityse: aplinkos ir vartotojų apsauga, darbo sąlygų gerinimas, vaikų teisių apsauga, ypač su internetu susijusiose srityse, lyčių lygybės skatinimas, galimybių susipažinti su naujomis technologijomis vystymas. Parlamentas taip pat dalyvauja svarbiose diskusijose dėl Europos ateities. Peržiūrint sutartis Europos Parlamento galios Europos Sąjungos institucijose nuolatos stiprėjo.
Šiandien Europos Parlamentas yra vienas iš įstatymų leidėjų, turi teisę tvirtinti biudžetą ir atlieka visų Europos Sąjungos institucijų demokratinę priežiūrą.

Šiais neramiais laikais Europos Sąjunga kaip niekad reikalinga.

Europos Ta
a
aryba yra pagrindinis Europos Sąjungos politinių sprendimų priėmimo centras. Tarybos vaidmuo – sprendimų priėmimas ir koordinavimas. Europos Sąjungos Tarybai paeiliui pirmininkauja kiekviena valstybė narė.

Europos Komisija dalyvauja ES Tarybos ir jos paruošiamųjų administravimo institucijų susitikimuose, bei politiniuose dialoguose su trečiosiomis valstybėmis. Eu
u
uropos Komisijai priskiriamos keturios pagrindinės funkcijos:
1.siūlyti teisės aktų projektus Parlamentui ir Tarybai,
2.administruoti ir įgyvendinti Bendrijos politiką,
3.kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip laikomasi Bendrijos teisės (kartu su Europos Teisingumo Teismu),
4.reikšti Europos Sąjungos nuomonę ir derėtis sudarant tarptautines sutartis, kurios dažniausia reglamentuoja prekybos ir bendradarbiavimo sritis.

Teisingumo Teismą sudaro 25 teisėjai ir 8 generaliniai advokatai. Teisingumo Teismas turi užtikrinti, kad aiškinant ir taikant Europos Bendrijų steigiamąsias sutartis bei kompetentingų Bendrijos institucijų priimtus teisės aktus būtų laikomasi teisės.
Vykdant šią užduotį Teisingumo Teismui yra suteikta plati jurisdikcija nagrinėti įvairių rūšių ieškinius. Konkrečiai Teisingumo Teismas gali nagrinėti valstybės narės ar institucijos ieškinius dėl panaikinimo ar neveikimo, ieškinius valstybėms narėms dėl įsipareigojimų neįvykdymo, prašymus priimti prejudicinį sprendimą bei apeliacinius skundus dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimų.

Audito rumai yra au
u
udita atliekanti institucija. Jie tikrina visas Europos Sajungos pajamu ir islaidu saskaitas bei uztikrina racionalu finansu valdyma. Europos Audito Rūmų misija – atlikti nepriklausomą Europos Sąjungos lėšų surinkimo ir jų panaudojimo auditą ir tokiu būdu vertinti, kaip Europos institucijos atlieka šias funkcijas. Audito Rūmai tikrina, ar finansinės operacijos yra tinkamai įregistruotos, teisėtai ir tvarkingai atliktos bei ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai valdomos.

Europos ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo administravimo atvejų Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. Istaigos, kurių veiklą gali tirti Europos ombudsmenas, yra Eu
u
uropos aplinkosaugos agentūra, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra ir kitos. Teisę pateikti ombudsmenui skundą turi kiekvienas Sąjungos pilietis.