BENDRASIS GĖRIS VERSUS TEISĖS

677 0

BENDRASIS GĖRIS VERSUS TEISĖS: LIBERALŲ IR KOMUNITARŲ DISKUSIJA“

Turinys

Įvadas 2

1. Liberalioji teisių samprata 3

2. Komunitarų bendrojo gėrio suvokimas 5

3. Liberalų ir komunitarų diskusija 6

Išvados 8

Literatūra 9

Įvadas

Liberalizmas niekada nebuvo griežtai fiksuota politinė doktri­na, vengianti naujų filosofinių interpretacijų. Liberalai jau nuo XIX amžiaus pabaigos susidu­ria su savo politinės doktrinos tapatumo problemomis. Pradėję svarstyti, tarkime, net pačia­me liberalizmo doktrinos pavadinime užfiksuotą laisvės klausi­mą, liberalai šiandien greitai pasidalija į kairiuosius ir dešiniuosius, egalitaristus ir ekonomi­nio liberalizmo šalininkus, libertarus ir komunitarus1.

Su šiuolaikine Vakarų politine filosofija susipažinęs žmogus žino apie liberalų ir koomunitarų diskusiją. Komunitarai kalba apie šeimos, religijos, bendruomenės ir tautos vertybių išsaugojimą, o tuo tarpu liberalai dogmatizuoja laisvosios rinkos, moralinio individualizmo ir žmogaus teisių idėjas. Kai liberalai prabildavo apie prigimtines žmogaus teises, komunitarai būtinai norėdavo pridurti, jog tai tik vienas iš morali­nių pareigų suvokimo variantų. Liberalai vengė plačiau kalbėti apie piliečių moralines pareigas ir daug mieliau kalbėjo apie tei­ses. Jie buvo įsitikinę, kad žmogaus teisės yra toks pat natūralus dalykas, kaip ir gamtinė žmogaus prigimtis. Tuo tarpu komunitarai į jas žiūrėjo kaaip į tam tikrą kultūrinį pasiekimą, nuolat pa­brėždavo, kad žmogaus teisės apima tik labai siaurą piliečių mo­ralinių pareigų aspektą. Jie buvo bendrojo gėrio idėjos, į kurią visada taip įtariai žiūrėjo liberalai, šalininkai. Taigi per kelis paskutinius dešimt­mečius Vakaruose susiformavo net atskira politinio mą

ąstymo tra­dicija – komunitarizmas, kurios pagrindinis tikslas – įveikti libe­ralų bendrojo gėrio ir bendruomenės baimę. Pasak komunitarų, visą dėmesį sutelkę į žmogaus teises, liberalai dažnai nemato kai kurių svarbių šiuolaikinės visuomenės gyvenimo aspektų – piliečių moralinio charakterio, pagarbos religinėms tradicijoms, bendruomeninio solidarumo ir šeimos vertybių.

Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti bendrojo gėrio ir teisių reikšmę liberalų ir komunitarų diskusijoje. Darbo tikslą padės įgyvendinti šie uždaviniai:

1. Apibrėžti liberalų teisių sampratą;

2. Išanalizuoti komunitarų bendrojo gėrio supratimą;

3. Išanalizuoti liberalų ir komunitarų diskusiją apie bendrąjį gėrį ir teises.

Darbe naudojami šie metodai: mokslinės literatūros analizė; aprašomasis bei lyginamasis metodai.

1. Liberalioji teisių samprata

Teisingumo arba teisumo prioriteto idėja yra esminis politinio liberalizmo elementas2. Dauguma liberalų mano, kad žmogaus teisės gali išspręsti visas pagrindines politines problemas, t.y. apginti piliečių laisvę, užtik­rinti lygybę ir įtvirtinti valdžios nešališkumą. Šiuo požiūriu liberalizmas yrra paieška tokių politinio teisingumo principų, kuriems galėtų racionaliai pritarti žmonės su įvairiomis gero gyvenimo idėjomis ir įvairiais požiūriais į pasaulį3. Taigi žmogaus teisių gynimas per paskutiniuo­sius du amžius pasirodė kaip viena veiksmingiausių kovos už politinę laisvę strategijų.

Pirmą didelį savo filosofijos pasikeitimą liberalizmas patyrė XIX ir XX amžiaus sandūroje. Britų liberalas Th.Green‘as pa­siūlė atsisakyti utilitaristinės filo­sofijos. Šis autorius buvo įsitikinęs, kad liberalai negali vadovautis vien tik individualistiniu požiūriu į visuomenę, bet privalo matyti daugybę individą pranokstančių dalykų4. Toks filosofinės perspektyvos pakeitimas atsiliepė ir politinei li

iberalizmo daliai. Šalia kitų įprastinių principų, Green‘o politiniame žodyne lygiavertės tapo bendruomenės, pozityvios laisvės ir bendro gėrio sąvokos. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo liberalizmo politinė filosofija pradedama orientuoti priešin­ga kryptimi, negu norėjo Th. Green‘as. Pagrindinėmis liberalų gairėmis tampa metodologinis individualizmas, sponta­niška ekonominė tvarka, negatyvios laisvės idėja ir atvira visuo­menė5. Taigi be dėmesio buvo paliktos svarbios bendruomenės ir bendrojo gėrio sąvokos, kurią vėliau bandys užpildyti Šiaurės Amerikos komunitarai.

Liberalai negali pripažinti kolektyvo pirmenybės prieš individą, moralinio au­toriteto tiesos prieš moralinį pliuralizmą, religinės tiesos pirmenybės prieš teisingumą. Liberalizmo politinės filosofijos branduolį sudaro du pagrindiniai principai – individo laisvė ir politinė lygybė. Iš šių dviejų principų galima išvesti kitas liberalizmo politinės filosofijos normas – individualizmą, pliuralizmą, toleranciją, žmogaus teises, nešališkumą, neutralumą, negatyviąją laisvę, teisės valdymą, priva­tumo ir viešumo sričių atskyrimą, teisingumo pirmenybę prieš gėrį6.

Liberalai yra įsitikinę, kad pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms suderinama vien tik su metodologi­nio individualizmo pozicija. Liberalai pasirinkdami metodolo­ginį individualizmą, įtariai žiūri į bendruo­menės ir kolektyvinių gėrybių vaidmenį politikoje: orientuodamiesi į individualizmą, jie nekreipia dėmesio į tai, kas visuomenėje yra pirmiau individo, t.y. socialinių normų ir konven­cijų, kolektyvinių vertybių ir nusistovėjusių praktinės veiklos tra­dicijų7.

Liberalizmo politinė filosofija yra pagrįsta prielaida, kad valdžios institucijos turi būti atskirtos nuo piliečių moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinimų. Tai ypač nuosekliausiai pagrindė Jo

ohnas Rawlsas. Jo nuomone, sutardami dėl politinio teisingumo principų, laisvos visuomenės piliečiai gali nesutarti dėl moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinimų. Taip sudaromas įspūdis, kad politika gali turėti savo vertybes, o piliečių moraliniai, religiniai ir filosofiniai įsitikinimai turi būti patraukti iš viešojo gyvenimo arenos8.

Per paskutinius du amžius liberalai sugalvojo daugybę keisčiau­sių argumentų: bendruomenė yra fikcija, viskas priklauso vien nuo individų pasirinkimo, bendruomenė neturi lytinio gyvenimo ir todėl negali būti traktuojama taip pat rimtai, kaip atskiri indivi­dai, kurie šį dalyką pažįsta9. Šie liberalizmo prietarai kilo tik dėl bendrojo gėrio baimės. Jiems pra­dėjo atrodyti, kad netgi prabilti apie bendrąjį gėrį – neleistinas iššūkis piliečių laisvei ir lygybei.

Taigi nemaža dalis liberalų mano, kad bet kokia užuomina apie bendrąjį gėrį atverti kelią pa­čios blogiausios reputacijos kolektyvizmui. Ir siekdami išvengti šito blogio, jie viską bando aiškinti vien iš individo pozicijų, be kokių nors didesnių nuorodų į bendruomenines prasmes.

2. Komunitarų bendrojo gėrio suvokimas

Dauguma Vakarų komunitarų greitai suprato, kad li­beralai gina kai kuriuos tikrai svarbius principus. Tačiau jiems nepatiko jų pastangos viską suvesti į moralinį individualizmą. Komunitarai vadovavosi kita – metodologinio holizmo perspek­tyva, pabrėžė ne tik individualaus pasirinkimo, bet ir daugelio kitų dalykų – tradicijos, bendruomenės, šeimos, kultūros ir religi­jos – reikšmę10.

Komunitarizmas remiasi įžvalga, kurią galima vadinti „socialine teze”, t.y. iš dalies žmonių tapatumą sąlygoja jų ap

plinka: žmonės yra kultūrinių bendruomenių nariai, ir juos formuoja bendruome­nės įpročiai bei vertybės. Kitaip sakant, būdingus žmogiškus sugebėjimus jie išsiugdo tik visuomenėje11. Taigi socialinė tezė leidžia suformuluoti empirinį teiginį, kad žmogaus ge­bėjimai priklauso nuo kultūrinės praktikos.

Naujaisiais amžiais subjektas pradedamas traktuoti kaip visiškai nuo savo kūniškos ir socialinės prigimties galinti objektyvuotis substancija, į jį vis labiau pradedama žiūrėti kaip į socialinio gyvenimo centrą, turintį teisę vien instrumentiškai traktuoti savo aplinką ir kartu visa visuomenė pradedama laikyti individų – ato­mų sutartimi12. Šios trys permainos, pasak komunitarizmo šalininko Ch.Tayloro, moderniąją moralės filosofiją neišvengiamai nukreipė utilitarizmo, o politinę teo­riją – liberalizmo kryptimi.

Moralės filosofai pagrin­dinį dėmesį pradeda skirti individualių veiksmų determinantams ir pamiršta visuomeninį ir kultūrinį tų veiksmų sąlygotumą. Todėl moralė būtinai pradedama tapatinti su kokia nors individualų pasirinkimą pateisinančia procedūra, o ne su visuomeniškai įfor­minta ir šia prasme substancialia gėrio koncepcija13.

Taigi sutelkus visą dėmesį į individo teises, pradedamos šalinti moralinės distinkcijos. Panašiai kaip modernieji gamtos mokslai nekalba verty­biniais klausimais, liberalizmo filosofija taip pat vis labiau pradeda pretenduoti į neutralumą ir nešališkumą. Visose visuomeninio gyve­nimo srityse triumfuojantis egalitarizmas pradeda skverbtis ir į tas sritis, kuriose tiesiog neįmanoma išsiversti be hierarchinių struk­tūrų. Toks nesąlygiškas individo teisių iškėlimas akivaizdžiai skatina pasmerkti užmarščiai bendruomenines vertybes14.

Kaip ir kiti šiuolaikiniai komunitarai, Ch.Tayloras mano, k. . .

1. Jokubaitis A. „Liberalizmo ir demokratijos konfliktas”// Politologija, 2009, Nr.1.

2. Jokubaitis A. „Politika be vertybių”// Politologija, 2008, Nr. 1.

1 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 38.

2 Rawls J. „Politinis liberalizmas”. Vilnius, 2002. P.205.

3 Gray J. „Liberalizmas”. Vilnius, 1992. P. 93.

4 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 45-46.

5 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 46.

6 Jokubaitis A. „Liberalizmo ir demokratijos konfliktas”// Politologija, 2009, Nr.1. P. 7.

7 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 55.

8 Jokubaitis A. „Politika be vertybių”// Politologija, 2008, Nr. 1. P. 26.

9 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 73.

10 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 89.

11 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 44.

12 Taylor Ch. „Autentiškumo etika“. Vilnius, 1996. P. 18.

13 Jokubaitis A. „Postmodernizmas ir konservatizmas“. Kaunas, 1997. P. 222.

14 Taylor Ch. „Autentiškumo etika“. Aidai, 1996. P. 19.

15 Jokubaitis A. „Postmodernizmas ir konservatizmas“. Kaunas, 1997. P. 223.

16 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 47.

17 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 13.

18 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 45.

19 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 45.

20 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 45.

21 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 46.

22 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 47.

23 Jokubaitis A. „Liberalizmo tapatumo problemos“. Vilnius, 2003. P. 51.

24 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 48.

25 Sud. J.Kiss „Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija”. Vilnius, 1998. P. 48.

Join the Conversation