apygardos teismas

Vilniaus apygardos teismas

Vilniaus apygardos teismas – vienas iš Lietuvoje veikiančių bendrosios kompetencijos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas pirmosios instancijos baudžiamąsias ir civilines bylas, taip pat yra apeliacinė instancija apylinkių teismuose išnagrinėtoms byloms.

Vilniaus apygardos teismas- vienas iš penkių Lietuvoje veikiančių apygardų teismų.
Šiame teisme nagrinėjamos baudžiamosios ir civilinės bylos pirmąja instancija bei peržiūrimos apeliacine tvarka apylinkių teismuose išnagrinėtos bylos.
Apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamos baudžiamosios bylos, kurias šiam teismui priskiria Lietuvos Baudžiamojo proceso kodekso 225 straipsnis. Tai bylos, kuriose asmenys kaltinami padarę suunkius ir labai sunkius nusikaltimus, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Lietuvos Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konstitucinio teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais.
Apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamos civilinės bylos, kurias šiam teismui priskiria Lietuvos Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis. Tai civilinės bylos, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, bylas dėl autorinių teisių, dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, dėl bankroto ir restruktūrizavimo, pagal banko laaikinojo administratoriaus pareiškimą dėl banko akcinio kapitalo sumažinimo, bylos, kurių viena šalis yra užsienio valstybė, pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų pardavimo, dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, bei kitos bylos, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismas.
Lietuvos Ci

ivilinio proceso kodekso 28 straipsnis numato bylas, kurias nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas. Tai bylos dėl ginčų, numatytų Lietuvos respublikos patentų įstatyme, dėl ginčų, numatytų Lietuvos respublikos prekių ženklų įstatyme, dėl įvaikinimo pagal užsienio piliečių prašymus, bei kitas bylas, kurias pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas.
Apygardos teismas nagrinėja apygardos teismo teritorijoje esančių apylinkių teismų pirmąja instancija išnagrinėtas bylas, kuriose priimti sprendimai, nuosprendžiai ar nutartys apskundžiami apeliacine tvarka.
Vilniaus apygardos teisme yra Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai, šiuo metu juose dirba 48 teisėjai, teismo posėdžių sekretoriai, patarėjai, teisėjų padėjėjai, vertėjai, raštinių darbuotojai, ūkio personalas.
Lietuvoje veikiančių bendrosios kompetencijos teismų sistemoje apygardos teismas yra aukštesnė instancija apylinkių teismams, kurio priimtus sprendimus apeliacine bei kasacine tvarka peržiūri šiam teeismui aukštesnės instancijos – Lietuvos Apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas.
Apygardos teisme ne tik nagrinėjamos baudžiamosios bei civilinės bylos, bet ir sprendžiami kardomųjų priemonių-suėmimų skyrimo bei pratęsimo klausimai, apygardos teismas vykdo jo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūrą, atlieka kai kurias kitas Teismų įstatymu bei kitais normatyviniais aktais jam priskirtas funkcijas.
Vilniaus apygardos teismo buveinė yra Vilniuje, Gedimino prospekte 40/1, pastate, kuris dar carinės Rusijos laikais buvo pastatytas teismams, o sovietiniais metais jame buvo Lietuvos KGB. Šiuo metu šiame pastate di
irba ir Lietuvos apeliacinis teismas.

Leave a Comment