terminu aiskinimas!

SĄVOKŲ AIŠKINIMAS
FRONTALINIAI MOKYMO(SI) METODAI: PASKAITA, DEMONSTRAVIMAS, DISKUSIJA, MENTORIUAS VADOVAVIMAS, TJUTORIAUS VADOVAVIMAS.

Sąvoka Aiškinimas Literatūra

Mokymo(si) metodai

• Tai mokytojo ir mokinių bendros veiklos būdų sistema, kuri padeda mokiniams įgyti žinių, mokėjimų bei įgūdžių, lavinti sugebėjimus.
• [teaching methods] – vadovavimo mokymuisi veiksmų, būdų visuma konkrečiam mokymo tikslui pasiekti.

Jovaiša L., Vaitkevičius
Pedagogikos terminai. K., 1993. p.125.

Tarptautinių žodžių žodynas.,V.,2001.

Frontalus

• Fronta//us [pranc. frontal] bendras, apimantis visus, atliekamas vienu metu.

Tarptautinių žodžių žodynas.,V.,2001., p. 254.

Metodas

• Žodis kilęs iš graikų kalbos ir reiškia tyrimo arba pažinimo kelią, veikimo būdą.
• [gr. methodas – tyrimo kelias] – 1. veikimo būdas, veiklos tvarka, sąmoningai naudojama kokiam nors tikslui pasiekti; 2. reiškinių tyrimo būdas. Šiaučiukėnienė L., Stankevičienė N., Bendrosios didaktikos pagrindai., K. 2003. p. 84.

Tarptautinių žodžių žodynas.,V.,2001., p.475.

Paskaita

• Pagrindinė mokymo forma, kai nagrinėjamos mokslo problemos. Paskaita efektyvi tik tada, kai yra aiški, tiksli, įtaigi, patikima, pagarbi.

Žodinis temos dėstymas.

Jovaiša L., Edukologijos pradmenys. Š., 2001.

• 1) mokymo metodas (mokyklinė paskaita); 2)aukštosios mokyklos pagrindinė mokymo organizavimo forma; 3) auklėjimo forma.
• Pagrindinė aukštosios mokyklos mokymo organizavimo forma, pradėta taikyti dar viduramžių universitetuose.
• Tai metodas, kurios metu vienas žmogus žodžiu peerduoda tam tikros srities informaciją. Kurios metu galima greitai ir produktyviai pateikti tikslinę ir koncentruotą informaciją.
• Išsamus monologinės programinės temos nagrinėjimas per visą pamoką;
• (lecture method) – mokymo būdas – mokytojas, dėstytojas dideliai grupei klausytojų palyginti ilgai be pertraukos klaba kuria nors mokomojo dalyko te

ema.

Dabartinės Lietuvos kalbos žodynas., IV leidimas. V.,2000. p.,512.
Jovaiša L., Pedagogikos terminai. K., 1993. p., 157.
Rajeckas V., Mokymo metodai. V., 1997., p., 18.

Šiaučiukėnienė L., Stankevičienė N., Bendrosios didaktikos pagrindai., K. 2003. p. 88.

Jovaiša L., Edukologijos pradmenys., Š. 2001.,p. 136.

Gage N., Berliner D.C. Pedagoginė psichologija., V., 1994., p., 592.

Demonstravimas

Diskusija

• Tai konkrečių daiktų, reiškinių ir procesų arba jų atvaizdų rodymas.
• [lot. Demonstro – rodau] – toks mokymo metodas, kuriuo objektyvios tikrovės daiktai ar jų atvaizdai tampa informacijos šaltiniu.
• Viešas rodymas (filmų, madų, bandymų, mišinių veikimo ir pan).

• Mokymo ir auklėjimo metodas, kuriuo tikrovės daiktai, reiškiniai ar jų atvaizdai paverčiami mokymo šaltiniu.
• [plg. Demonstracija] – samprotavimas, kai, remiantis argumentais, įrodomas tezės teisingumas ar klaidingumas.
• Šis metodas dažniausiai naudojamas sugebėjimams įsisavinti.
• Demonstruoti, įrodyti.

• viešos kokio nors dalyko svarstymas, aptarimas; ginčas.

• [lot. Discussio – tyrimas, nagrinėjimas], kurio nors klausimo, prroblemos viešas aptarimas, svarstymas susirinkime, spaudoje; ginčas.
• Tai forumas, kuriame studentai (mokiniai) mokosi aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, įvairiai pateikti tą pačią idėją, kritikuoti ir vertinti bei tolydžiai artėti prie teisingo atsakymo.
• Būdas, kuris nebūtinai yra atskiras, bet gali būti naudojamas su visais mokymo modeliais ir esant įvairioms aplinkybėms.

Rajeckas V., Mokymo metodai. Pamoka. V., 1977., p., 50.

Jovaiša L., Edukologijos pradmenys. Š., 2001.p., 134.

Dabartinės Lietuvos kalbos žodynas., IV leidimas. V.,2000. p.,115.

Jovaiša L., Pedagogikos terminai. K., 1993. p., 40.

Vaitkevičiūtė V., Tarptautinių žodžių žodynas., V.,2002.

Teresevičienė M., An

ndragoginė didaktika.,V.,1998.,p.16.

Alkonas

Dabartinės Lietuvos kalbos žodynas., IV leidimas. V.,2000. p.,126.
Mokyklinis tarptautinių žodžių žodynas., K., 1995.,p., 86.
Vaitkevičiūtė V., Tarptautinių žodžių žodynas., V.,2002.,p 173.

Gage N., Berliner D.C. Pedagoginė psichologija., V., 1994., p., 341.

Arends R., Mokomės mokyti., V., 1994.,p., 385.
Mentoriaus vadovavimas

• Tai patyrusio, sugebančio gerai atlikti kurios nors srities darbą žmogaus bendravimas su dar neįgudusiu toje srityje asmeniu.
• „mentoriaus“ veikla yra vadovavimas („working quidance“) būsimųjų profesijos mokytojų praktinėms pedagoginėms studijoms;
• Abipusė sąveika tarp patyrusio, tobulai savo darbą atliekančio modelio ir beveik naujoko atitinkamoje veiklos srityje – sąveika;
• Būsimų profesijos mokytojų praktinėms pedagoginėms studijoms tiesioginio konsultavimo būdas. Teresevičienė M., Andragoginė didaktika.,V.,1998.,p.17.

Pukelis K.2002
www.oubs.lt

Gage N., Berliner D.C. Pedagoginė psichologija., V., 1994., p., 217.

Mentoriaus knyga. VDU.,2003.,p.,20.

Tjutoriaus vadovavimas

Trys tjutoriaus formos:
• Darbas su prižiūrėtoju – mokinys atsiskaito tjutoriui apie savo atliktą darbą;
• Grupės tjutorius paprastai skiriamas 6-7 besimokančių grupei;
• Praktikos tjutorius – ši darbo forma tinka mokantis praktikos dalykų.

Teresevičienė M., Andragoginė didaktika.,V.,1998.,p.18.

Mentorius

• 1. geras patarėjas, mokytojas, auklėtojas, gyvenimo palydovas; 2. įkirus, išdidus patarėjas;

• Mentorius – tai prityręs ir talentingas pedagogas , kuris dalijasi profesijos paslaptimis bei patirtimi su jaunais mokytojais. Vaitkevičiūtė V., Tarptautinių žodžių žodynas.,V., 2002. p.,673.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija.,V.,1981.
www.panrs.lt

Tjutorius • (dėstytojas-konsultantas) – organizuoja efektyvų kurso įsisavinimą, veda seminarus ir konsultuoja studentus, tikrina ir komentuoja kontrolinius darbus (TMA).
• Tjutorius “vyksta” pas studentą, o ne studentas pas tjutorių.

www.oubs.lt

Vadovavimas • valdžios ir įtakos pasireiškimas klasėje ir jų poveikis klasės grupių sąveikai.
• Resman M.

. vadovavimą suvokia kaip pagalbą žmonėms, turintiems skirtingą išsilavinimą, profesiją, statusą ir atsakomybę. Mokyklinis tarptautinių žodžių žodynas.,K.,1995.

Manau, kad tai yra efektyvūs mokymo metodai. Kuo dažniau juos naudotumėme, tuo manau vyktų įdomiau mūsų kasdieninis darbas. Paskaita, diskusija yra ypač dažnai naudojami, tačiau reiktu nepamiršti, kad yra ir kitų įdomių mokymo metodų. Mentoriaus ir tjutoriaus vadovavimai, manau nėra taip plačiai taikomi.

Leave a Comment