Socialinio pedagogo samprata

Socialinio pedagogo samprata

Socialinis pedagogas – specialistas, kurio darbo objektas nėra techninė negyva užduotis, o gyvas žmogus, kuriam reikia padėti žengti gyvenimo keliu, todėl socialiniam pedagogui kaip ir pedagogams apskritai, keliami tam tikri tinkamumo šiam darbui reikalavimai. Pedagogui reikiamas savybes galima skirstyti i dvi grupes – tai prigimtinės ir įgyjamos. Prigimtinės – tai meilė vaikams ir pakantumas. Jei pedagogui vaikai nemieli, nėra pakantumo jiems, nepavyks sėkmingai su jais bendrauti, sukurti teigiamo mikroklimato tarp mokytojo ir ugdytinių. Įgyjamas savybes pedagogas gauna per įsimokslinimą ir patyrimą, peedagoginį pasirengima, kai įgyjamos bendražmogiškos ir profesinės savybės. Bendražmogiškosios savybės – tai dorovingumas, dvasingumas, intelektualumas.
Profesinės savybės: suprasti savo veiklos pedagoginę prasmę; pažinti savo ugdytinį ir suvokti mokyklos vaidmenį tarp kitų ugdymo institucijų;žinoti ugdymo tikslą, sudėtines dalis ir tuo grįsti pedagoginę veiklą; žinoti auklėjamosios ir mokamosios veiklos tikslus ir metodiką.
Bendriausia socialinio pedagogo paskirtis – optimalių ugdytinio asmenybės tobulėjimo sąlygų sudarymas, mokionio socialinės kompetencijos ugdymas ir vaiko socializacijos proceso garantavimas. Socializacija – istoriškai salygotos socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo procese. Inndividas perima socialinį patyrimą kai yra ugdomas, ir tada, kai jį veikia įvairūs stichiniai, dažnai prietaringi socialiniai veiksniai, tačiau daugiausia socializaciją lemia mokymas ir auklėjimas. Socialinis pedagogas dirba sisteminga pedagoginį darbą su ugdytinių grupėmis, individualų darbą su tuo reikalaujančiais ugdytiniais, be

endradarbiauja su tėvais, vaikų ir jaunimo organizacijomis bei kitais ugdytinių auklėtojais ir teikia jiems pedagoginę pagalbą, teikia vaikų ugdymui gyvenamoje vietovėje funkcionuojančių ugdymo, socialinių, medicininių ir kitų institucijų jėgas.
Sicialinio pedagogo pareigybė integruojadviejų profesijų įpatumus. Viena, jis yra profesionalus pedagogas, gebantis optimozuoti vaiko asmenybės raiškos, sklaidos ir raidos sąlygas. Šiuo aspektu socialinis pedagogas, organizuodamas įvairia vaikų veikla, jų laisvalaikį, įtvirtina asmenybės lygmeniu socialines vertybes, socialiniam pedagogui papildomas ugdymas yra viena pagrindinių veiklos sričių.
Kita vertus, socialinis pedagogas yra socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę bei pedagoginę pagalba ugdytiniams ir jų tėvams asmenybės raidos problemynėse situacijose. Ypatinga dėmesį socialinis pedagogas skiria vaikamas – biologinio bei socialinios vystymosi aukoms, ugdytiniams, atsidūrusiems socialinės – pedagoginės rizikos grupėse. Ugdymo institucijose socialinis pedagogas siekia sėkmingos vaikų socializacijos juos supančioje aplinkoje, padėti jiiems sukurti humaniškus tarpusavio santykius, atskleisti kiekvieno talentus ir sugebėjimus, ginti jų teises, įtraukti į socialiai reikšminga ir naudinga veikla, užtikrinti turtinga laisvalaikį.
Socialinis pedagogas atlieka tokias funkcijas:šviečiamąją, konsultacinę, diagnostinę,psichoterapinę,pedagoginę,vadybinę.

Leave a Comment