Saves vertinimo tyrimas

Teorija

Asmenybė – tai žmogus, pasiekęs pakankamai aukštą fizinio, psichinio ir socialinio šsivystymo lygį, kuris leidžia jam elgtis neatsižvelgiant į tiesioginius poveikius ir situacijas, vadovaujantis esminiais gyvenimo principais ir įsitikinimais.
Pasak C. Rogerso, gerai funkcionuojant asmenybė yra žmogus, kuris visiškai atviras savo vidiniam ir išoriniam patyrimui, išgyvenantis savo buvimo šiame pasaulyje kasdieninę prasmę, sugebantis bendrauti su kitais žmonėmis. J. Pikūnas pateikia įvairių psichologijos krypčių atstovų nurodytus asmenybės brandos požymius.

Lentelė nr. 1 Asmenybės brandos kriterijai ir požymiai

Atstovas Psichologijos kryptis Brandos kriterijai
Freudas Psichoanalitinė Sugebėjimas mylėti ir dirbti.
Adleris Individualinė Socialinių uždavinių radimas.
Jungas Analitinė Savisklaida individualizacijos ir trranscendencijos priemonėmis pasineriant į pasąmonės gelmes.
Eriksonas Neopsichoanalitinė Sugebėjimas intymiai bendrauti su kitais asmenimis ir didelis produktyvumas.
Berne Transakcinė analizė Suaugusiojo ego būvio vyravimas „aš galiu“ atžvilgiu.
Binswangeris Egzistencinė Tapimas savarankišku žmogumi. Prasmingo gyvenimo būdo kūrimas.
Franklis Egzistencinė Gyvenimo prasmės ir misijos radimas.
Kohlbergas Kognityvinė Vadovavimasis sąžine ir bendraisiais etikos principais.
Rogersas Humanistinė Visiškas savęs (savo prigimties) aktualizavimas ir tapimas visapusiškai funkcionuojančiu asmeniu. Besąlygiškas savęs priėmimas ir atvirumas išgyvenimui.

Asmenybės sąvoka, tarsi pažymi žmogaus kokybę. Žmogaus tapsmą asmenybe nusako šie kriterijai: savimonės atsiradimas – apie antruosius gyvenimo metus vaikas pradeda suvokti savąjį „aš“; savarankiškumo atsiradimas – asmuo pats priima sprendimus; pasireiškia taam tikra motyvų hierarchija, atsiranda vyraujantys motyvai, išryškėja vertybinės orientacijos; pasireiškia atsakomybė už savo poelgius, pavyzdžiui, už mokymosi rezultatus ar įsipareigojimus kitiems. Kuo ankščiau ir stipriau pasireiškia šie žmogaus požymiai, tuo teisingiau jį vadinti asmenybe.
Asmenybės sąvokos turinys apima būdingą elgesio st

tilių (įskaitant mąstymą ir jausmus), kurie apibrėžia kiekvieno individo prisitaikymą prie gyvenimo sąlygų (W. Mischel).

Asmenybe laikomas žmogus su ryškiais, paprastai teigiamais, jam būdingais bruožais. Tokie bruožai atsiskleidžia žmogaus sąmoningoje veikloje, sąveikaujant su aplinka ir žmonėmis.
Asmenybę skirtingų srovių psichologai aiškina dviem požiuriais. Idealistinis požiūris pabrėžia jos dvasingumą, sąmoningą autonominę veiklą, kuriančią istoriją. Materialistinis aiškinimas asmenybę laiko visuomenės raidos produktu, apibūdina ją ar kitos visuomenės atstovą.
Asmenybė yra individuali, nepakartojama ir kartu sociali visuomenės, kurioje gyvena narė. Tai individualių ypatybių ir atliekamų socialinių funkcijų vienovė. G. Allporto manymu, asmenybė yra dinamiška (aktyvi ir nuolat besikeičianti) individe slypinčių psichofizinių sistemų, kurios lemia jos savitą elgesį ir mintis, organizacija.
Išskirtinei žmogaus vietai tarp kitų pažymėti vartojama ir sąvoka individualybė – ja pažymimas individo psichikos savitumas, kuris reiškiasi iindivido temperamentu, charakteriu bruožais, interesų, poreikių ir sugebėjimų, pažinimo procesų ir intelekto savybių savitumu. Žmogaus individualybės susidarymo prielaida yra jo anatominės ir fiziologinės savybės, kurios jos skleidimosi procese keičiasi ir lemia didelę individualumo apraiškų įvairovę. Individualybės sąvoka apima tai, kas vieną individą skiria nuo kitų, nuo minios. Taip įvardijamas tik labai stiprios dvasios žmogus.

Savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo tyrimas

Tyrimo tikslas. Savęs vertinimo kiekybinės raiškos nustatymas.

Tyrimo eiga. Tiriamajam pateikiamas popieriaus lapas su žodžiais, reiškiančiais asmenybės savybes:

Draugiškas, darbštus, tvarkingas, plepus tingus, drausmingas, li

inksmas, kerštingas, irzlus, vaišingas, atkaklus, bailus, įžūlus, gražus, išdidus, įkyrus,pavydus, drąsus, teisingas, kantrus, piktas, mandagus.

Įsitikinama ar mokiniai supranta ką šie žodžiai reiškia (paaiškinama, pateikiama pavyzdžių). Tada mokinio paprašoma atidžiai perskaityti žodžius ir sudaryti iš jų stulpelius. Į pirmąjį stulpelį surašomi žodžiai, apibūdinantys teigiamas, tiriamojo nuomone, asmenybės savybes, į antrąjį – neigiamas. Pirmas žodžių stulpelis sudarys „teigiamą“aibę, antras- „neigiamą“ aibę. Po to tiriamasis prie „teigiamos“ ir „neigiamos“ aibės žodžių – savybių, kuriomis, tiriamojo nuomone, pasižymi jis pats, parašo „+“ ženklą (turi orientuotis ne į šio charakterio bruožo pasireiškimo laipsnį, o į jo buvimą ar nebuvimą).

Rezultatų sutvarkymas. Apskaičiuojamas savęs vertinimo koeficientas: kiekvienoje tiriamojo sudarytoje aibėje suskaičiuojamas pasirinktų žodžių skaičius ir dalijimas iš bendro tos aibės žodžių skaičiaus. Pavyzdžiui, jei „teigiamoje“ aibėje, sudarytoje iš 20 žodžių, tiriamasis pliusu pažymėjo 10 savybių, tai:

K = 10 / 20 = 0.5

Rezultatų interpretacija. Teigiamos aibės koeficientas (K+), artimas 1, rodo, kad tiriamasis pervertina save, o neigiamos aibės koeficientas (K-), artimas 1, rodo nepakankamą savęs vertinimą. K+, artimas 0, rodo, nepakankamą savęs vertinimą, k-, artimas 0, rodo savęs pervertinimą. Koeficientai, artimi 0,5, rodo advekatų savęs vertinimą.
Vėliau galima paprašyti mokinio pažymėti duotas savybes “draugo akimis”, “mokytojo akimis”, “tėvų akimis”. (Mokiniui kaskart pateikiamas naujas popieriaus lapas su surašytomis savybėmis ir klausiama: Kaip tau atrodo, kokias savybes pažymėtų (prie kokių savybių parašytų “+”) tavo draugai? Mokytoja? Tėvai?
Skirtingus vertinimus galima pavaizduoti grafiškai.

Išvados. Iš

šanalizavus tyrimo rezultatus, daromos išvados apie mokinio subjektyvų požiūrį į save, analizuojamas savęs vertinimo ir laukiamo vertinimo neatitikimas.

Rezultatų sutvarkymas

Tiriamasis nr. 1 Kamilė 11 metų – pradinukas

Lentelė nr.1 Teigiamų ir neigiamų savybių suskirstymas Lentelė nr.2 Savybės kuriomis pasižymi

pats tiramasis

Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas 1. Plepus
2. Darbštus 2. Tingus
3. Tvarkingas 3. Kerštingas
4. Drausmingas 4. Irzlus
5. Linksmas 5. Bailus
6. Vaišingas 6. Įžulus
7. Atkaklus 7. Išdidus
8. Gražus 8. Įkyrus
9. Drąsus 9. Pavydus
10. Teisingas 10. Piktas
11. Kantrus
12. Mandagus
Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas
2. Darbštus
3. Tvarkingas
4. Drausmingas
5. Linksmas
6. Vaišingas
7. Gražus
8. Teisingas
9. Mandagus

K+ = 12 / 9 = 1.3 (pervertina save);

K – = 0 / 10 = 0 (pervertina save);

Išvados:

Iš 22 savybių pradinukas į teigiamąją aibę priskyrė net 12 jų, o į neigiamą – 10. Pliusiuku pažymėjo tas savybes kuriomis jis pasižymi pats, jų teigiamoje aibėje pažybėjo 9, nepažymėta liko tik akaklumas, drąsumas ir kantrumas. Neigiamjoe aibėje Kamilė nepažymėjo nė vienos blogos savybės, tai rodo, kad vaikas labai jau gerai mano apie save.

Tiek teigiamos, tiek neigiamos aibės koeficientas rodo, kad pradinukas labai save pervertina. Jis mano pasižymintis vien geromis savybėmis, nemano, kad gali turėti ir neigiamų.

Tiriamasis nr. 2 Justina 17 metų. – paauglys

Lentelė nr.1 Teigiamų ir neigiamų savybių suskirstymas Lentelė nr.2 Savybės kuriomis pasižymi

pats tiramasis

Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas 1. Tingus
2. Darbštus 2. Kerštingas
3. Tvarkingas 3. Irzlus
4. Plepus 4. Bailus
5. Drausmingas 5. Įžūlus
6. Linksmas 6. Įkyrus
7. Vaišingas 7. Pavydus
8. Atkaklus 8. Piktas
9. Gražus
10. Drąsus
11. Teisingas
12. Kantrus
13. Mandagus
14. Išdidus
Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas 1. Tingus
2. Plepus
3. Linksmas
4. Teisingas
5. Kantrus

K+ = 5 / 14 = 0.3 (advekatus savęs vertinimas);

K- = 1 / 8 = 0.1 (savęs pervertinimas);

Išvados:

Iš 22 savybių Justina (17 metų) į teigiamą aibę priskyrė 14, o į neigiamą – 8 savybes. Pliusiuku pažymėjo tas savybes kuriomis ji pasižymi pati, jų teigiamoje aibėje pažybėjo tik 5, o neigiamoje tik 1. Justina pagal teigiamos aibės koeficientą savęs nepervertina, jos advekatus savęs vertinimas, tačiau pagal neigiamą ai

ibės koeficientą, ji per daug save pervertina. Kaip tik paauglys turėtų manyti, kad turi daugiau neigiamų savybių, tačiau Justina taip nemano ir nepripažįsta, kad turi blogų savybių.

Tiriamasis nr.3 Justina 19 metų – jaunystė

Lentelė nr.1 Teigiamų ir neigiamų savybių suskirstymas Lentelė nr.2 Savybės kuriomis pasižymi

pats tiramasis

Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas 1. Tingus
2. Darbštus 2. Kerštingas
3. Tvarkingas 3. Irzlus
4. Plepus 4. Bailus
5. Drausmingas 5. Įžūlus
6. Linksmas 6. Išdidus
7. Vaišingas 7. Įkyrus
8. Atkaklus 8. Pavydus
9. Gražus 9. Piktas
10. Drąsus
11. Teisingas
12. Kantrus
13. Mandagus
Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas 1. Pavydus
2. Linksmas
3. Atkaklus
4. Teisingas
5. Mandagus

K+ = 5 / 13 = 0.4 (advekatus savęs vertinimas);

K- = 1 / 9 = 0.1 (pervertina save);

Išvados:

Iš 22 savybių Justina į teigiamą aibę priskyrė jų net 13, o į neigiamą aibę – 9. Pliusiuku pažymėjo tas savybes kuriomis ji pasižymi pati, jų teigiamoje aibėje pažybėjo tik 5, o neigiamoje tik 1. Tai lygiai taip pat kaip ir paauglys – Justina (17 metų). Tai galima daryti išvadas, kad paauglys ir jaunuolis mąsto labai panašiai ir save vertina beveik vienodai. Justinos (19 metų) savęs vertinimas pagal teigiamos aibės koeficientą yra advekatus, o pagal neigiamą – pervertintas. Ji taip pat kaip ir paauslys ar pradinukas, neigiamoje aibėje nepažymėjo labai daug neigiamų savybių, nenori pripažint, kad jų turi.

Tiriamasis nr.4 Marytė 63 metai – pagyvenęs amžius

Lentelė nr.1 Teigiamų ir neigiamų savybių suskirstymas Lentelė nr.2 Savybės kuriomis pasižymi

pats tiramasis

Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas 1. Plepus
2. Darbštus 2. Irzlus
3. Tvarkingas 3. Išdidus
4. Drausmingas
5. Linksmas
6. Vaišingas
7. Atkaklus
8. Teisingas
9. Kantrus
10. Mandagus

Teigiama aibė Neigiama aibė
1. Draugiškas 1. Plepus
2. Darbštus 2. Tingus
3. Tvarkingas 3. Kerštingas
4. Drausmingas 4. Irzlus
5. Linksmas 5. Bailus
6. Vaišingas 6. Įžūlus
7. Atkaklus 7. Išdidus
8. Gražus 8. Įkyrus
9. Drąsus 9. Pavydus
10. Teisingas 10. Piktas
11. Kantrus
12. Mandagus

K+ = 10 / 12 = 0.8 ( savęs pervertinimas);

K- = 3 / 10 = 0.3 ( advekatus savęs vertinimas);

Išvados:

Iš 22 savybių Marytė į teigiamą aibę priskyrė jų net 12, o į neigiamą 10. . Pliusiuku pažymėjo tas savybes kuriomis ji pasižymi pati, jų teigiamoje aibėje pažybėjo net 10, o neigiamoje aibėje pažymėjo 3. tai pats didžiausias skaičius blogų savybių iš vių tiriamųjų. Kadangi žmogus jau pagyvenęs jis jau kritiškaiu ir realiau žiūri į save, į savo savybes, tiek blogas, tiek geras. Pagal teigiamos aibės koeficientą Marytės savęs vertinimas per didelis, o pagal neigiamos – advekatus. Ji kritiškiau žiūri į savo neigiamas savybes, bet taip pat mano, kad turi daug gerų savybių.

Vardas K+ aibės koeficientas K- aibės koeficientas
Kamilė 11 metų Savęs pervertinimas Savęs pervertinimas
Justina 17 metų Advekatus savęs vertinimas Savęs pervertinimas
Justina 19 metų Advekatus savęs vertinimas Savęs pervertinimas
Marytė 63 metai Savęs pervertinimas Advekatus savęs vertinimas

Lentelė nr.1

Išvados:
Beveik visų tiriamųjų K- aibės koeficientas pervertintas, tik vienos Marytės (63 metai) – advekatus. Tai rodo, kad kuo jaunesni asmenys, tuo jiems sunkiau pripažinti savo neigiamas savybes, jie neigia, kad jų turi ar jomis pasižymi. K+ aibės koeficientai pasidalina lyg ir į dvi grupeles: savęs pervertinimas (Kamilė 11 metų ir Marytė 63 metai) ir advekatus savęs vertinimas ( Justina 17 metų ir Justina 19 metų). Kaip sakoma, kad pagyvenusio amžiaus asmenys „suvaikėja“, elgiasi tiap kaip vaikai, tai šis tyrimas gali tai įrodyti, kad jų mąstymas labai panašus, o paauglys ir jaunystės amžiaus atstovė taip pat labai panašiai atliko užduotis ir todėl jų savęs vertinimo koeficientai labai panašūs.

Literatūra:
1. LAPĖ, Juvencujus; NAVIKAS, Gediminas. Psichologijos įvadas 2003. 219p.
2. ZAMBACEVIČIENĖ, Eugenija Palmira. Vaiko psichologinis pažinimas 2006. 98p.
3. ZAMBACEVIČIENĖ, Eugenija Palmira. Bendrosios psichologijos kontroliniai darbai 1979. 84p.

Leave a Comment