Raštvedyba

VILNIAUS KOLEGIJA

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO SKYRIUS

OLGA KOTENKOVA

MVNO3M1

RAŠTO IR VERSLO KORESPONDENCIJOS

KONTROLINIS DARBAS

Dėstytojas (a)M.Kunčinienė

Vertinimas

2004/2005 m.m.

vilnius

Turinys

1.Dokumentai.Jų reikšmė. Dokumentu rekvizitai, jų rašymo būdai. .
.............2
2.Verslo korespondencija.verslo laiškų stiliai, struktūra, kalba ir tonas
...........4
3Apibūdinkite įsakymą, raštą, įgaliojimą, aktą. Parašykite rašto ir įsakymo
pavyzdžius......5
Literatūros sąrašas..............................14
Priedai..............................15

2.

1.Dokumentai. Jų reikšmė.Dokumentų rekvizitai, jų rašymo būdai.
Dokumentai skiriami ;
a.Tvarkomuosius pvz.;nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai,
b.Organizacinius.pvz.;nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai,
c.Informacinius.pvz;raštai, pažymos, aktai, protokolai.
Šių trijų grupių dokumentai rašomi pagal skirtingas schemas. Dokumentai
spausdinami tik vienoje lapo pusėje, išskyrus numatytas žymas ar nuoradias,
rašomas antroje lapo pusėje. Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių
kalbos normų ir tteisės terminijos. Pirmenybė teiktina lietuviškiems
terminams. Prireikus tarptautinis terminas gali būti nurodytas pagrečiui su
lietuviškuoju. Dokumentuose turi būti vartojami tik sunorminti lietuviški
vietovardžiai.kiekvienas rekvizitas turi jam skirtą vietą ar plotą. Jei
dokumentas vien parašo rekvizitas ir po juo rašomi kiti rekvizitai.
Dokumentu rekvizitai,jų rašymo būdai.
1.Herbas arba prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viršuje per
vidurį, herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.
2.dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbu arba prekių ženklu
didžiosiomis paryškintomis raidėmis, kurios gali būti didesnės negu kiti
rekvizitai, ir išdestomas išilginiu centruotu būdu. Kai herbas arba prekių
ženklas nespausdinamas, ddokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po
viršutine parašte. Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės
aktais įteisintą pavadinimą.
3. įstaigos duomenys rašomi po dokumento sudarytojo pavadinimu arba
dokumento pirmojo lapo apačioje.Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu
kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskirti linija.pvz.;

Kodas 22222222.Ąžuolų g.20,LT-01001 Vilnius

Tel.(8-5)22222222,faks.(8-5)3332233

4.Specialioji žyma rašoma do

okumento pirmojo lapo viršuje dešinėje pusėje
paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas,pvz.; Projektas, Išrašai,
Kopija, Faksograma. 5.Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršuje dešinėje
pusėje. Žymą sudaro:dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas
kilmininko linksniu, priedo eilės numeris ir žodis“priedas „, pvz.:aplinkos
apsaugos taisyklių 1 priedas.

3.
6.Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas dokumento
pirmojo lapo viršuje dešiniajame kampe. Žymą sudaro:dokumentą gavusios
įstaigos pavadinimas, žodis”Gauta“, gavimo data ir registracijos numeris.
7.Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto
antraštė. Dokumento rūšies pavadinimas tvarkomuosiuose ir informaciniuose
įstaigos vidaus dokumentuose rašomas po dokumento sudarytojo pavadinimu, o
informaciniuose dokumentuose, kuriuose yra adresato rekvizitas, – po šiuo
rekvizitu. Tvarkomųjų dokumentų pavadinimas ir antraštė rašomi atskirose
eilutėse, antraštė dažniausiai būna prielinksnio“DĖL“konstrukcija su
kilmininku, pvz.:ĮSAKYMAS/DĖL ATOSTOGŲ. Pažymų antraštės gali prasidėti
prielinksniu“APIE“pvz.:PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS;kai kurių dokumentų
pavadinimas ir antraštė gali būti sujungti į vieną jungtinį, rašomą vienoje
eilutėje, pvz.:PERDAVIMO AKTAS, PATIKRINIMO PAAŽYMA.
8.Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu ir kartu su dokumento
registracijos numeriu dėstoma išilginiu centruotu būdu.
9.Dokumento registracijos numeris sudaromas iš simbolio Nr., registracijos
žurnalo identifikavimo žymens ir skaitmeninio dokumento registravimo eilės
numerio rašomas šalia datos dešinėje pusėje.
10. Gauto dokumento nuoroda rašoma siunčiamuosiuose raštuose po dokumento
datos ir registracijos numerio rekvizitais.
11. Dokumento sudarymo vieta rašoma po dokumento datos ir dokumento
registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu; pradedama
didžiąja raide, toliau rašoma mažosiomis raidėmis.
12.Adresatas.
13.Rezoliucija rašoma lapo dešinėje pusėje laisvame plote tarp dokumento
sudarytojo pavadinimo ir dokumento pavadinimo, neliečiant kitų rekvizitų.
Rezoliucija paprastai ra

ašoma ranka.
14.Dokumento tvirtinimo žyma rašoma lapo dešinėje pusėje virš dokumento
pavadinimo. Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, tvirtinimo
žymą sudaro:žodis PATVIRTINTA,tvarkomojo dokumento sudarytojo pavadinimas,
dokumento data , dokumento rūšies pavadinimas ir dokumento registracijos
numeris. Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu. Kai informacinis
įstaigos vidaus dokumentas tvirtinamas įstaigos vadovo parašu, tvirtinimo
žymą sudaro:žodis TVIRTINU,įstaigos vadovo pareigų pavadinimas, parašas,
vardas, pavardė, jei reikia data.

4.
15. Dokumento tekstas rašomas po dokumento datos, registracijos numerio,
sudarymo vietos, raštuose- po antraštės rekvizitais. Tekstas nuo aukščiau
parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.
Tekstą gali sudaryti lentelė ar grafikas. Tekstas gali būti skirstomas
skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais.
16.Parašas rašomas po dokumento tekstu.
17.Dokumento suderinimo žyma rašoma po parašo rekvizitu, organizaciniuose
dokumentuose- po baigiamuoju brūkšniu. Suderinimo žymą sudaro didžiomis
raidėmis rašomas žodis SUDERINTA,įstaigos, su kuria dokumentas suderintas,
visas vadovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data.
18.Vizos rašomos po parašo rekvizitu ir gali būti išdėstytos viena šalia
kitos arba viena poi kitos.
19.Supažindinimo žyma rašoma po parašo ir vizų rekvizitais esančiame
laisvame plote kampiniu vėliaviniu būdu.
20. Rengėjo nuorada rašoma dokumento paskutinio lapo apačioje kairėje
pusėje. Rengėjo nuorodoje vienoje eilutėje rašomas dokumentą parengusio
tarnautojo vardas ir pavardė, galimi ryšio duomenys.
21. Dokumento paieškos nuoroda rašoma dokumento pirmojo lapo apatinės
parašrės dešinėje pusėje, ją sudaro rinkmenos kompiuterinėje laikmenoje
pavadinimas.
22. Kopijos tikruma žyma rašoma dokumento apatinėje dalyje esančiame
laisvame plote. Ją sudaro žodis“TIKRA“, dokumento kopijos tikrumą
liudijančio įstaigos v

vadovo ar kito teisės aktų suteiktus įgaliojimus
turinčio tarnautojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė, data,
antspaudas.
2.Verslo korespondencija. Verslo laiškų stiliai, struktūra, kalba ir tonas.

Rašydami laišką, priešais save turėtumėte gautą laišką. Prieš pradėdami
rašyti dar kartą perskaitykite arba pabraukite tas laiško vietas, į kurias
būtinai reikia atsakyti. Rašykite aiškiai, remdamiesi tik patikrintais
faktais. Rašydami laišką turite numatyti, kaip jį suvoks adresatas- tai
svarbiausias dalykinio laiško sėkmės laidas. Būkite nuoširdus. Laiškais
netenka svarumo, jeigu jis nėra nuoširdus. Tuščiažodžiaujant neįmanoma
įgyti pasitikėjimo. Skaitytojas visai nebus sudomintas, jei netikės jūsų
nuoširdumu. Būkite mandagus ir draugiškas. Į geras manieras visada
palankiai atsiliepiama. Sunku neigiamai atsakyti tam, kuris yra draugiškas
ir nuoširdus.
Nepabrėžkite savo asmens ir padėties visuomenėje. Entuziazmas veikia
užkrečiamai. Bet kuris dalykinis laiškas, susijęs su gaminio, paslaugų ar
idėjų pardavimu, turėtų būti parašytas su entuziazmu. Tegu jūsų skaitytojas
pajunta, kad jūs pats tikite tuo, ką sakote, ir esate visiškai atsidavęs
tam reikalui. Venkite neigiamų sakinių. Neminėkite nieko, kas galėtų
sukelti skaitytojui abejonių. Rašykite taip, kaip kalbate. Vartokite
paprastą, kasdieninę kalbą. Aiškiai

5.
įsivaizduokite savo skaitytoją ir pasistenkite būti jam naudingas.
Kreipkitės į skaitytoją norėdamas padėti jam, o ne sau pačiam. Būkite
atidus ir supratingas. Vertinkite skaitytojo nuomonę, gerbkite jo teises,
norus ir poreikius. Naudokite diplomatiją. Tikras diplomatas visada leidžia
kitam pajusti jo svarbumą ir žinojimą. Su noru pripažinkite savo klaidas.
Rašykite trumpais sakiniais, aiškiai ir iš esmės. Iki galo užbaikite vieną
mintį prieš pe

ereidami prie kitos. Nė vienas laiškas nėra geras, jeigu jis
nėra draugiškas skaitytojo atžvilgiu ir jo nesudomina. Dalykinis laiškas
neturi būti sausas ir formalus, koks esti oficialus dokumentas. Nevartokite
ilgų ir įspūdingų žodžių. Visada stenkitės rašyti taip, lyg kalbėtumėt su
savo skaitytoju. Pvz; Dažniausiai yra rašomi šie laiškai;

1. Užsakymai.

2. Atsakymai į užsakymus ir pasiteiravimus.

3. Skundai ir atsakymai į juos.

4. Pasiteiravimo laiškai ir atsakymai į juos.

5. Laiškai dėl kredito.

6. Laiškai, kuriais raginama apmokėti sąskaitas.

7. Pareiškimai, prašymai.

8. Rekomendaciniai laiškai.

9. Pristatymo ir rekomendavimo laiškai.

10. Padėkos laiškai.

11. Laiškai, kuriuose siūloma parduoti prekes.

12. Memorandumai.
3.Apibūdinkite įsakymą, raštą, įgaliojimą, aktą. Parašykite rašto ir
įsakymo pavyzdžius.
Įsakymas –dokumentas, kuriame fiksuojamas įstaigos vadovo oficialus
sprendimas. Įsakymas spausdinamas blanke, kuriame yra herbas arba prekių
ženklas ir dokumento sudarytojo pavadinimas. Įsakymus leidžia įstaigos ar
įmonės vadovas . įsakymo tekstas gali būti skirstomas į punktus. Jei
įsakymo dėstomoji dalis skirstoma punktais, po įvadinės dalies dedamas
dvitaškis, kiekvienas punktas numeruojamas ir pradedamas iš naujos eilutės
tvarkomąjį veiksmą reiškiančiu žodžiu. Punktai žymimi arabiškai. Kai
įsakymą pasirašo moteris vadovė, įsakymo sudarytojo pavadinime nurodomas
apibendrintas pareigų pavadinimas vyriškąja gimine, parašo rekvizite rašoma
moteriškosios giminės forma-direktorė.pvz.;
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų
įstatymo(Žin.,1998,Nr.56-1548)6str.2dalies 11punktu, laikau netekusiu
galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001m.vasario 1 d.įsakymą
Nr.36“Dėl Bendrojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo taisyklių
patvirtinimo“(Žin.,2001,Nr.12-384)

6.
Raštas – dokumentas, kurį įstaiga rašo ko nors klausdama, prašydama, į ką
atsakydama,informuodama. Raštas įforminami blankuose, kurie turi tris
privalomus rekvizitus:herbą arba prekių ženklą, dokumento sudarytojo
pavadinimą ir įstaigos duomenis.
Kairėje lapo pusėje rašomas adresas, dešinėje lapo pusėje rašoma data,
paprastai arabiškų skaitmenų grupėmis, ir dokumento numeris. Jei raštas
atsakomasis, po data rašoma gauto dokumento nuoroda. Raštuose nerašomas
dokumento pavadinimas, tik jo antraštė didžiosiomis raidėmis, pradedama
prielinksniu dėl:DĖL NUOMOS SUTARTIES TIKSLINIMO.siunčiamųjų dokumentų
lydraščiuose antraštė nerašoma. Raštų būna įvairių, nuo jų paskirties
priklauso teksto formulavimas. Raštas rašomas dokumento sudarytojo vardu,
pagrindinis veiksmažodis gali būti daugiskaitos pirmojo asmens formos arba
trečiojo asmens formos. Siunčiameji raštai yra tokia dokumentų rūšis, kur
įmanomos šiek tiek mandagesnės formuluotės, prieš parašą gali būti pridėtas
pagarbos žodis.pvz;prašome jus pranešti Mokslo ir studijų departamentui,
kaip vykdote Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įpareigojimus. Arba,
pvz; pranešame, kad Telšių Romos katalikų bažnyčios giminių knygas turime
nuo 1919 metų. Patikrinus 1919-1923m. gimimų knygas, jūsų ieškomo įrašo
nerasta. Jūsų prašymą persiuntėme į Lietuvos centrinį metrikų archyvą. Iš
ten gausite atsakymą. Įgaliojimas- dokumentas, kurio suteikiama teisė ką
nors atlikti kito asmens ar įstaigos vardu. Įgaliojimus gali rašyti
įstaigos, įmonės ar organizacijos ir privatūs asmenys. Įgaliojimas rašomas
pirmuoju arba trečiuoju asmeniu. Kai įgaliotojas yra įstaiga, įmonė ar
organizacija, jis nurodomas annt raštinėje dokunento dalyje. Įgaliojimas
pradedamas esamojo laiko veiksmažodžio pirmuoju asmeniu arba neutralesne
trečiojo asmens forma, gali būti vartojamas ir neveikiamosios rūšies
dalyvis įgaliojamas. Kai įgaliojimą rašo privatus asmuo, jis savo duomenis
kaip dokumento sudarytojas gali nurodyti dokumento viršuje. Toliau
įvardinamas įgaliotinis; nurodomas jo vardas ir pavardė, paso duomenys ir
apibudinamas tai, kas įgaliojama atlikti. Jeigu darbas yra tęstinis,
nurodoma, kuriam laikui įgaliojimas išduotas. Individualų įgaliojimą
pasirašo įgaliotojas ir nurodo savo vardą ir pavardę, įstaigos įgaliojimus
pasirašo jos vadovas. Jei privataus asmens įgaliojimas yra svarbus, jį turi
patvirtinti notaras. Darbuotojo įgaliojime parašą gali patvirtinti turintis
teisę tai daryti įstaigos darbuotojas. Pvz; Aš, Jeronimas Jankauskas,
asmens kodas 34310101043, gyv. Krantinės g. 20-21, Vilniuje(įgaliotojas),
įgalioju Žilviną Markauską, gyv.Taikos g. 6-6, Panevėžyje, tvarkyti ir
valdyti man priklausantį lengvąjį automobilį “Audi100“, vaziuoklės
Nr.111111, variklio Nr. 222222, kėbulo Nr.333333, valstybinis Nr. LVV666,
esantį Vilniaus kelių policijos įskaitoje, transporto priemonės liudijimo
Nr.444444, rūpintis lengvojo

7.
automobilio technine būkle, būti mano atstovu Kelių policijoje ir draudimo
įstaigose, už mane pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiuo
įgaliojimu .
Įgaliojimas išduotas penkeriems metams.
Aktas – faktus ar įvykius patvirtinantis dokumentas, kurį surašo keli
asmenys. Gali būti rašomi darbo priėmimo, patvirtinimo, nušalinimo nuo
darbo, darbo nutraukimo, turto ar dokumentų perdavimo, turto nurašymo,
įvykio tyrimo ar kitokie aktai. Akto pavadinima siūloma sujungti su
antrašte, pvz; BYLŲ PERDAVIMO AKTAS, ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS, NURAŠYMO AKTAS, o
ne AKTAS APIE BULŲ PERDAVIMĄ. Tekstą paprastai sudaro įvadinė ir dėstomoji
dalys ir išvados. Įvadinėje dalyje nurodomas akto surašymo pagrindas,
t.y.dokumento, kuriuo rementis buvo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir
numeris, toliau surašomi komisijos pirkimo ir narių vardai bei pavardės,
gali būti nurodomos ir jų pareigos. Dėstomojoje dalyje pateikiami komisijos
nustatyti faktai, nurodoma, kas daroma, kas padaryta. Išvadose nustatyti
faktai apibendrinami, jais remiantis gali būti teikiami siūlymai. Aktą
pasirašo visi įvadinėje dalyje nurodyti asmenys; komisijos pirmininkas, jos
nariai, jei buvo –ir kviestieji asmenys bei liudytojai. Perėmimo akto
įvadinėje dalyje nurodomas teisinis veiksmų pagrindas, tada įrašomas
perdavėjas ir perėmėjas. Įvardijami perduodami dalykai- nurodomi jų
pavadinimai ir kiekis. Aktą pasirašo perdavėjas ir perėmėjas.
Pvz.;Vadovaudamasi Aplinkosaugos tarnybos pirmininko 2003m.gegužės 22d.
įsakymu Nr.12, komisija, kurioje dirbo Aldona Jocevičienė, Danguolė
Kairytė ir Povilas Pocius, patikrinusi likusius ir sugadintus Aplinkos
būklės pažymėjimų blankus, nustatė, kad:
1.2003-06-01 rasta 12 nepanaudotų pažymėjimų blankų;
2.Nuo 2002-01-01 iki 2003-06-01 sugadinti trys pažymėjimo blankai.

Leave a Comment