Planavimas

Planavimas

Teminė sritis – vaiko asmenybės vystymosi trukdžiai išsiskyrusioje šeimoje ir socialinio darbo metodai su tokiais vaikais. Ši teminė sritis yra tapdiscipliniame kontekste: psichologiniame ir socialinio darbo, apima interpersonalinį lygmenį ir socialinės veiklos metodus.
Problemos apibrėžimai:
· Vaikų, augančių išsiskyrusiose šeimose, adaptacijos sunkumai mokykloje;
· Tėvų skyrybų neigiamas poveikis vaiko savivertei;
· Išsiskyrusiose šeimose augančių vaikų atskirtis bendraamžių tarpe;
· Bendraamžių požiūris į vaikus, augančius išsiskyrusiose šeimose;
· Mokytojų požiūris į išsiskyrusiose šeimose augančius vaikus.
Problemos pagrindimas.
Galutinė problema – tėvų skyrybų neigiamas poveikis vaiko savivertei.
Skyrybos yra toks procesas, kuris skaudžiai paliečia ne tik sutuoktinius, bet ir vaaikus. Vaikas išgyvendamas tėvų skyrybas dažnai linkęs kaltinti save, kad jis padarė ne viską, jog šeima neiširtų. Vaikų jaučiama kaltė gali būti išorinė ir vidinė. Išorinė – su jų auklėjimu susiję tėvų tarpusavio nesutarimai. Vidinė – susijusi su vaiko įsitikinimu, kad tėvai išsiskyrė todėl, kad jis buvo blogas. Savęs kaltinimas ir laikymas save blogesniu už tuos, kurie turi šeimas ugdo vaiko menkavertiškumo jausmą. Po skyrybų kyla materialinių sunkumų, keičiasi bendravimas su tėvais bei aplinkiniais, vaiką ima veikti daugybė įvairių stresorių, kurie didina joo nepasitikėjimą savimi. Tai gali sąlygoti elgesio, bendravimo, mokymosi problemas. Nauja padėtis po skyrybų trukdo vaikui jaustis lygiaverčiu partneriu su bendraamžiais, o tai skatina žemą savivertę, izoliaciją. Tėvų skyrybos pažeidžia vieną svarbiausių bręstančios vaiko asmenybės poreikių – saugumą, dėl to vaikas ga

ali tapti gynybiškas, nepasitikėti žmonėmis, jaustis vienišas ir nereikalingas. Žema savivertė neigiamai veikia ne tik individo veiklą, bet ir asmenybės vystymosi efektyvumą.
Objektas – tėvų skyrybų poveikis vaiko savivertei. Objekto tipas – ryšys (priežastinis).
Tyrimo klausimas: ar tėvų skyrybos daro poveikį vaiko savivertei? Tai yra uždaras klausimas.
Hipotezė – tėvų skyrybos daro poveikį vaiko savivertei.
Kintamieji: nepriklausomas kintamasis – tėvų skyrybos, priklausomas kintamasis – vaiko savivertė.

Tikslas – įvertinti tėvų skyrybų poveikį vaiko savivertei ir išsiaiškinti vaikų savivertės stiprinimo galimybes socialiniame darbe.

Uždaviniai:
1. Teoriškai apibrėžti tėvų skyrybas;
2. Teoriškai paaiškinti vaiko savivertės formavimosi ypatumus;
3. Remiantis literatūros šaltiniais, parengti vaiko savivertės stiprinimo teorinį modelį;
4. Teoriškai pagrįsti tėvų skyrybų poveikį vaiko savivertei;
5. Empiriškai įvertinti tėvų skyrybų poveikį vaiko savivertei;
6. Apibendrinus tyrimo duomenis, parengti rekomendacijas socialiniams darbuotojams, dirbantiems su vaiku ir šeima, apie skyrybų poveikį vaiko savivertei.
Tyrimui atlikti paasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. Tyrimo strategija: kiekybinis, atrankinis, diagnostinis, individualus. Tyrimo tipas – priežastinis lyginamasis, nes tyrimo objektas yra poveikis ir tyrimo paskirtis jį nustatyti. Tyrimas turi populiaciją, iš kurios formuojama imtis.
Skyrybos yra šeimos krizė, paliečianti kiekvieną jos narį. Krizė yra neigiamas pokytis ir nuo to, kaip ji sprendžiama ir išgyvenama, priklauso tolesnis asmens funkcionavimas. Tyrime skyrybos grindžiamos Linderman ir Caplan krizių teorija. Savivertė – tai savęs, savo sugebėjimų ir poelgių vertinimas; svarbus elgesio reguliuotojas. Tai glaudžiai susiję su mąstymu, kuris veikia žm

mogaus elgesį. Remiantis savęs suvokimu ir vertinimu, savivertė tyrime grindžiama J. Piaget kognityvine teorija.
Nepriklausomas kintamasis – tėvų skyrybos, todėl populiacijai ir imčiai sudaryti pasirenkami vaikai, kurių tėvai išsiskyrę ir tie, kurių tėvai neišsiskyrę, nes tyrimui reikalingos dvi grupės. Tyrimo populiacija – visi Kauno miesto vaikų dienos centrų vaikai. Tyrimo imtis – penkių Kauno miesto vaikų dienos centrų vaikai. Imtis atrenkama blokinės atsitiktinės atrankos būdu. Iš Kauno mieste esančių aštuonių vaikų dienos centrų atsitiktinai atrenkami penki ir juose pateikiami savivertės matavimo testai (žiūrėti priede nr. 1) visiems vaikams. Po testavimo tyrimui atrenkamos dvi respondentų grupės: vaikai, kurių tėvai yra išsiskyrę ir vaikai, kurių tėvai neišsiskyrę. Tai išsiaiškinama teste respondentams pateikus klausimą – ar jų tėvai išsiskyrę.
Duomenų rinkimo metodas – testavimas. Duomenų rinkimo priemonė – savivertės testas . Savivertės skalė sudaryta Bruce R. Hare (1985), paimta iš Fischer, J., Corcoran, K. (1994). Measures for clinical parctice. Second edition. New York: A division of Macmillan. Ši skalė sudaryta iš 30 teiginių ir skirta mokyklinio amžiaus, 10 metų ir vyresnių, vaikų savivertės įvertinimui. Skalė susideda iš trijų mažesnių skalių (po 10 teiginių), kurios apima skirtingas sritis: bendraamžius, mokyklą ir namus. Visų 30 teiginių suma yra suvokiama kaip bendros savivertės įvertinimas. Respondentams pateikiamas testas sudarytas iš savivertės skalės ir trijų klausimų, kurie skirti nustatyti ar respondentų tėvai išsiskyrę ir re
espondentų amžių bei lytį.
Kintamųjų reikšmių kodavimas (žiūrėti priede nr. 2).
Nuo 1 iki 30 imtinai yra ranginiai kintamieji. Savivertės skalės teiginių (kintamųjų), turinčių teigiamą prasmę, kurių eilės numeriai teste: 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 30, reikšmės yra koduojamos taip:
Visiškai nesutinku – 1;
Nesutinku – 2;
Sutinku – 3;
Visiškai sutinku – 4.
Savivertės skalės teiginių (kintamųjų), turinčių neigiamą prasmę, kurių eilės numeris teste: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, reikšmės koduojamos atvirkščiai:
Visiškai nesutinku – 4;
Nesutinku – 3;
Sutinku – 2;
Visiškai sutinku – 1.
Visų 30 skalės teiginių suma įvertina bendrą savivertę. Didesnė suma rodo aukštesnę savivertę.
31 kintamasis – dichotominė skalė. 32 kintamasis – vardų skalė. 33 kintamasis santykinis.
Duomenų apdorojimas.
Pirminiai duomenys – testai. Duomenys koduojami ir suvedami į matricą (žiūrėti priede nr. 3) SPSS programoje. Bus apskaičiuojami dviejų grupių vidurkiai ir atliekamas statistinų skirstinių palyginimas. Bus nustatomas vidurkių skirtumas ir jo reikšmingumo lygmuo. Kadangi gretinami skirtingų grupių duomenys, tai tyrimo statistinė procedūra – nepriklausomi T – testai.

Priedai

Priedas nr. 1

Aš esu Kristina Girtaitė, Vytauto Didžiojo Universiteto I kurso socialinio darbo magistrantė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslui reikalinga įvertinti vaikų savivertę. Tavo dalyvavimas šiame tyrime yra labai svarbus. Garantuojamas Tavo atsakymų anonimiškumas. Prašau, atsakinėjant į klausimus, pasirinkti vieną, Tau labiausiai tinkantį atsakymą.
Dėkoju už dalyvavimą!

Atsakinėdamas(a) į klausimus, padėk kryželį langelyje ties tau labiausiai tinkančiu atsakymu.

Klausimai Visiškai nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
1. Aš turiu mažiausiai draugų, palyginti su kitais mano bendraamžiais
2. Aš nesu toks populiarus, kaip kiti mano bendraamžiai
3. Dalykuose, kuriuos mano bendraamžiai mėgsta daryti, man sekasi blogiausiai, palyginti su kitais mano amžiaus va

aikais
4. Bendraamžiai dažnai pasitiki manimi
5. Kiti žmonės galvoja, kad su manimi smagu leisti laiką
6. Aš dažniausiai pasitikiu tik savimi, nes aš nesu toks kaip kiti mano bendraamžiai
7. Kiti žmonės nori būti tokie kaip aš
8. Aš norėčiau būti kitoks, nes tada turėčiau daugiau draugų
9. Jei mano draugų grupė nuspręstų išsirinkti lyderius, tai mane išrinktų aukštai pozicijai
10. Aš nesu tas žmogus į kurį kreiptųsi pagalbos mano bendraamžiai, kai jiems sunku

Klausimai Visiškai nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
11. Mano tėvai manimi didžiuojasi
12. Namuose niekas nekreipia dėmesio į mane
13. Mano tėvai jaučia, kad manimi galima pasitikėti
14. Aš dažnai jaučiuosi taip, kad tėvai mane iškeistų į kitą vaiką, jei galėtų
15. Mano tėvai stengiasi mane suprasti
16. Mano tėvai per daug iš manęs tikisi
17. Savo šeimai aš esu svarbus asmuo
18. Savo namuose aš dažnai jaučiuosi nereikalingas
19. Mano tėvai tiki, kad ateityje manęs laukia pasisekimas
20. Aš dažnai noriu to, kad būčiau gimęs kitoje šeimoje

Klausimai Visiškai nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai sutinku
21. Mano mokytojai iš manęs per daug reikalauja
22. Atlikti mokyklos užduotis man sekasi blogiausiai, palyginus su kitais klasiokais
23. Aš dažnai jaučiuosi niekam tikęs mokykloje
24. Aš dažniausiai didžiuojuosi savo rezultatais (pažymiais) mokykloje
25. Mokykloje man yra sunkiau negu daugeliui kitų
26. Mano mokytojai dažniausiai patenkinti mano darbu
27. Daugelis mano mokytojų nesupranta manęs
28. Pamokose aš esu svarbus asmuo
29. Man atrodo, kad nesvarbu kiek aš stengčiausi, tačiau niekada negaunu pažymio, kurio aš esu vertas
30. Aš manau, kad man sekasi nuo mokyklos lankymo pradžios, nes mane moko geri mokytojai
31. Ar Tavo tėvai yra išsiskyrę? (apibraukti tinkantį atsakymą)
a) Taip
b) Ne

32. Tavo lytis
a) Vaikinas
b) Mergina

33. Tavo amžius (įrašyti)
...................

Ačiū už atsakymus. Sėkmės!

Priedas nr. 2
Kintamojo pilnas pavadinimas Kintamojo kodas Kintamojo reikšmių kodavimas
1. Turėjimas mažiausiai draugų, palyginti su kitais bendraamžiais mazdr Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
2. Nebuvimas tokiu populiariu, kaip kiti bendraamžiai nepop Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
3. Dalykuose, kuriuos mėgsta daryti bendraamžiai, sekasi blogiausiai, palyginti su jais sekbl Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
4. Bendraamžių pasitikėjimas manimi benpa Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
5. Žmonės galvoja, kad su manimi smagu leisti laiką smasm Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
6. Pasitikėjimas tik savimi, nes aš nesu toks kaip kiti mano bendraamžiai patks Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
7. Kiti žmonės nori būti tokie kaip aš tokas Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
8. Norėčiau būti kitoks, nes tada turėčiau daugiau draugų bukit Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
9. Jei mano draugai rinktų lyderius, tai mane išrinktų aukštai pozicijai isrma Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
11. Tėvai manimi didžiuojasi tevdi Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
12. Namuose niekas nekreipia dėmesio į mane nekde Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
13. Tėvai jaučia, kad manimi galima pasitikėti tevpas Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
14. Aš dažnai jaučiuosi taip, kad tėvai mane iškeistų į kitą vaiką, jei galėtų tevis Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
15. Tėvai stengiasi mane suprasti tevsu Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
16. Tėvai per daug iš manęs tikisi tevti Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
17. Savo šeimai aš esu svarbus asmuo essva Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
18. Savo namuose aš dažnai jaučiuosi nereikalingas janer Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
19. Tėvai tiki, kad ateityje manęs laukia pasisekimas tevpa Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
20. Aš dažnai noriu to, kad būčiau gimęs kitoje šeimoje nogim Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
21. Mokytojai iš manęs per daug reikalauja mokre Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
22. Mokyklos užduočių atlikimas man sekasi blogiausiai, palyginus su kitais klasiokais moksb Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
23. Aš dažnai jaučiuosi niekam tikęs mokykloje janet Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
24. Aš dažniausiai didžiuojuosi savo rezultatais (pažymiais) mokykloje didre Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
25. Mokykloje man yra sunkiau negu daugeliui kitų masmo Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
26. Mokytojai dažniausiai patenkinti mano darbu mokpa Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
27. Daugelis mano mokytojų nesupranta manęs mokne Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
28. Pamokose aš esu svarbus asmuo passv Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
29. Nepriklausomai nuo pastangų aš niekada negaunu pažymio, kurio esu vertas nepaz Visiškai nesutinku – 4;Nesutinku – 3;Sutinku – 2; Visiškai sutinku – 1.
30. Man sekasi nuo mokyklos lankymo pradžios, nes mane moko geri mokytojai germok Visiškai nesutinku – 1;Nesutinku – 2;Sutinku – 3;Visiškai sutinku – 4.
31. Tėvai išsiskyrę tevis Ne – 1, Taip – 2
32. Lytis lytis Vaikinas – 1, Mergina – 2
33. Amžius amz Metai – nekoduojama, rašomas skaičius

Priedas nr. 3

Kintamųjų reikšmių kodavimas

mazdr nepop sekbl benpa smasm patks tokas bukit isrma
1. 2 2 3 4 2 1 2 3 1
2. 3 3 4 2 3 1 2 1 1
3. 2 1 3 2 2 1 3 2 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Leave a Comment