Mikas Petrauskas

[pic]
Mikas Petrauskas (1873-1937). Kompozitorius, dainininkas (tenoras), choro
dirigentas.

Muzikos mokėsi pas tėvą ir Rokiškio vargonininkų mokykloje (1898-1899).
Vargoninkavo Labanore, Obeliuose, Gervėčiuose.

Nuo 1901 m. studijavo Peterburgo konservatorijoje dainavimą ir privačiai
muzikos teorines disciplinas.

Peterburge vadovavo lietuvių chorams, rengė vakarus, juose dainavo, sukūrė
pirmąsias lietuviškas operetes.

1906 m. baigė konservatoriją ir kartu su suaugusiųjų gimnazija, gavo
laisvojo menininko diplomą. Tais pačiais metais išvyko į Šveicariją, buvo
trumpam apsigyvenęs Paryžiuje, privačiai studijavo kompoziciją.

1907-1930 metais gyveno JAV. Rengė koncertus, lietuviškus vakarus, vadovavo
chorams.

Bostone, Čikagoje, Detroite, Niujorke buvo įsteigęs muzikos mokyklas,
kurios vadinosi lietuviškomis koncervatorijomis.

1911-1912 metais gilino dainavimo studijas Italijoje.

1912 m. koncertavo Lietuvos mi

i
iestuose, Tilžėje. Lietuvoje lankėsi ir vėliau
(1920, 1924-1925, 1926 metais).

Nuo 1930 m. iki mirties gyveno Kaune.