Igoris Stravinskis

Igoris Stravinskis

Stravinskis Igoris rusų kompozitorius.Jo tėvas Fedoras buvo dainininkas, todėl sūnus nuo mažens pradėjo muzikos studijas ir jas,eidamas 25 m., baigė Petrapilio koncervatorijoj, N. A. Rimskio-Korsakovo klasėje.Kai 1908 m. Rimskis-Korsakovas mirė, Stravinskis jau buvo sukųręs įvairių muzikos kūrinių, tarp jų ir Dirbtines ugnis.Lemtingas Stravinskio susitikimas buvo Stravinskis Igoris gimė 1882 m. Oranienbaume prie Petrapilio.Jis rusų su S. P.Diagilevu, kuris užsakė parašyti baletą Žar ptica (Ugnies paukštis).Pastatytas 1910 m. Paryžiuje, šis baletas susilaukė didelio pasisekimo.1911m. Paryžiuje pastatytas baletas Petruška, 1913m.- baletas Le sacre du prrintemps (Pavasario apeigos), kurio partitūra yra itin reikšminga moderninės muzikos istorijoj.Pastarasis baletas sukėlė tokią kovą, kokios iki to meto teatro istorija nežinojo.Dėl revoliucijos visai palikęs Rusiją, Stravinskis gyveno Šveicarijoj, ilgus metus Prancūzijoj, vis nepaliaudamas komponuoti, diriguoti ar savo muziką skambinti.Šio baleto skandalinga premjera įvyko 1913 m. Paryžiuje. Skandalas ir triukšmas salėje buvo toks, kad choreografas Vaclavas Nižinskis iš užkulisių šokėjams rėkte rėkė, skaičiuodamas šokio taktus ir figūras. Ir vis dėlto, praėjus beveik šimtmečiui, drąsiai teigiame: tai vienas novatoriškiausių ir įdomiausių 20 a. baaletų dėl jo įspūdingos, ekspresyvios muzikos. Kūrinys buvo sumanytas kaip pagoniškų apeigų paveikslas, kai dievams aukojama mergina šoka tol, kol krinta negyva. Kiekvieno choreografo vaizduotė tai interpretuoja savaip. Xin Peng Wangas sako: „Tai ne baletas, turintis istoriją ar charakterius. Tai ga

aivališkas pavasario prabudimas.,, Pavasarinio ritmo paslaptis.”
1914m. Paryžiaus Operoj buvo pastatyta Stravinskio 3 veiksmų opera Le Chant du rossignol (pradėta rašyti 1908); vėliau jos antras ir trečias veiksmas buvo perkurti į simfoninę poemą (1917),taip pat atlikta kaip baletas 1920m.1917 Stravins- kis pradėjo komponuoti baletą Les noces, choreografines rusų scenas solistams, chorui,keturiems fortepijonams ir mušamiesiems instrumentams.Darbas baigtas 1923m. ir pastatytas Paryžiuje Theatre de la Gaite Lyrique.1917m. sukomponavoRenard, trumpą scenos veikalą burleskinio pobūdžio, kurio tekstus, pasiremdamas rusų pasakomis, davė Ch. F. Ramuz.1918m. Stravinskis parašė Lhistoire du soldat,pantomiminį veiksmą, atliekamą 7 instrumentų ir rečituojančio balso.Toliau sekė: dainuojamas baletas Pulcinella- Stravinskio perkomponuota Pergolesi muzika Paryžiaus teatro scenomis (1920m.); komiška opera Mavra, pastatyta 1922m.; opera- oratorija Oedipus (pagal Sofoklį tekstus parašė J.Danielou), paties autoriaus diriguotą 1927m.; baletas Apollon Musagete 19928m.; baletas Lebaiser de la fee 1928m.; melodrama Persephone (tekstas A.Gide) 1934m.; baletas Jeu de cartes 1937m.
Paminėtiniai Stravinskio simfoniniai, simfoniniai- choriniai ir kameriniai kūriniai: 3 pjesės 1914m., Concertino kvartetui 1920m., Ragtime vienuolikai instrumenų 1918m., Simfonijos pučiamiesiems Debussy atminimui 1920m., Pučiamųjų orchestras 1923m., Koncertas 1924m., Capricio fort. Ir ork.1929m.,Psalmių simfonija chorui ir ork. 1930m., Koncertas smuikui ir ork. 1931m., Koncertinis duetas smuikui ir fort. 1932m., Koncertas dviem fort. 1935m.
1938m. Stravinskis atvyko į JAV ir gavo šio krašto pilietybę.Amerikoje sukurti šie veikalai:Koncertas Dumbarton Oaks 19
938m.; Simfonija do major 1940m.; Koncertiniai šokiai 1941-1942m.;Odė N. Kusevickienės atminimui 1944m.;Sonata dviem fort. 1943-1944m.;Baleto scenos 1944m.;kantata Babelis 1944m.;eilė kūrinių solistams, chorams ir orkestrui (nuo 1958m.).
Biografiniame veikale Chroniques de ma vie 1935m. Stravinskis sako, kad jam visada rūpėjo spręsti kūrybos problemas, pasiremiant tik savo paties jėgomis ir neatsižvelgiant į kitų jau atliktus ir išbandytus darbus, nepaisant ir asmeninių patyrimų.Savo kūrybiniais Stravinskis įrodė,kad jis visą gyvenimą laikosi to kriterijaus ir nepaliaudamas ieško naujų pasisakymų kelių, nors logiškasis ryšys tarp jo darbų nenutrūksta.Tiek rusiškame,tiek neoklasikiniame laikotarpy Stravinskio kūryba remiasi diatonika, kuri yra priešybė Schonbergo pamėgto chromatizmo.Stravinskis ir Schonbergas, nors ir du priešingi poliai, savo darbais yra itin būdingi mūsų amžiaus muzikos kūrėjai.Stravinskis savo kūryba atstovauja visoms pagrindinėms apraiškoms mūsų laiko muzikos kūryboj.Būdamas viešpats šių dienų žmogaus muzikinio skonio, Stravinskis didžiausio populiarumo sulaukė, kai buvo pastatyti jo rusiški baletai, bet iki šiol muzikos pasaulyje dėmesys nenukrypsta ir nuo kitų jo kūrybinių darbų.Be minėto veikalo prancūzų k., JAV yra išspausdinti šie Stravinskio raštai:An Autobiography 1936m.,Memories and Commentaries 1960m., Expositions and Developments 1961m.
Apie savo kilmę Stravinskis autobiografijoje rašo, kad jo sentėviai Lenkijon atkilo iš Pabaltijo kraštų.Stravinskio senelis Ignotas Soulima- Stravinskis lenkas ir katalikas, iš Lenkijos persikėlęs gyventi į Rusiją Kotrynos D. laikais.Ten jis vedė rusę, ir jo va
aikai jau buvo stačiatikiai.Stravinskio pavardė sietina su lietuviška Strėva.Stravinskų yra ne tik dabar, bet jų yra buvę Lietuvoje ir ankščiau (XVI a.); Stravinskiai.Jei Stravinskio protėviai atkilo Lenkijon iš Pabaltijo, tai jie galėjo atvykti tik iš Lietuvos.

Leave a Comment