Rezenzuojamo darbo tema: kineziterapijos poveikis rankos funkcijos sergant reumatoidiniu artritu.

Rezenzuojamo darbo tema: kineziterapijos poveikis rankos funkcijos sergant reumatoidiniu artritu.

Šį bakalaurinį darbą sudaro tokios struktūrinės dalys: titulinis lapas, turinys, santrauka, įvadas, teorinė dalis, empirinė dalis, išvados, rekomendacijos, literatūra, priedai. Pagal V, Žižiunaitę, turėtų būti: titulinis puslapis, santrauka, lentelių sąrašas, paveikslų sąrašas, trumpiniai, turinys, įvadas, teorinė dalis, empirinė dalis, išvados, rekomendacijos, literatūra, priedai. Taigi, kaip ir aišku, jog šiame darbe trūksta lentelių, paveikslų sąrašo bei trumpinių (nors autorius vis tiek naudoja santrumpas, pvz. RA). Kalbant apie baigiamojo darbo temą: kineziterapijos poveikis rankos funkcijoms sergant reumatoidiniu artritu. Ši tema atitinka visus V. Žižiūnaitės reikalavimus. Ji susijusi su konkrečia studijų programa, nėra per plati, netiksli, visos temoje vartojamos sąvokos yra prasmingos ir reikalingos. Pavadinimas atitinka darbo turinį ir nagrinėjamą problemą. Tik jis neparodo, kas bus tiriamieji t.y. tyrimo objektas, formuluočiau temą taip: kineziterapijos poveikis pacientams sergantiems rankų reumatoidiniu artritu. Tuomet išryškėja tyrimo objektas. Kita struktūrinė dalis šiame darbe yra turinys. Jame yra ir dalys ir skyriai ir poskyriai. Viskas parašyta teisingai, skyriai didžiosiomis raidėmis, poskyriai mažosiomis. Tik turinio puslapis turėtų būti nenumeruojamas, kaip ir kiti prieš jį. Taip pat pastebėjau jog, 1.4 skyrius yra „Reumatoidinio artrito gydymo būdai“. Tačiau 1.4.5 poskyryje darbo autorius rašo „Kineziterapija ir jos efektyvumas gydant reumatoidinį artritą“. Šito poskyrio neturėtų būti, nes tai ne gydymo būdas. Šis poskyris galėtų būti atskiru skyriumi. Kalbant apie santrauką, ją reikia rengti labai atsakingai, nes čia atsispindi visa darbo esmė. Jame tiksliai turėtų būti išdėstomi: tyrimo problema, objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, kiekvienos išvados trumpas apibendrinimas ir raktiniai žodžiai. Skaitant santrauką, pasigedau tyrimo problemos bei tyrimo metodų. Kita struktūrinė dalis šiame darbe yra įvadas. Tai labai svarbi dalis, kuri turi aiškią struktūrą. Įvado turinį sudaro tokie parametrai: darbo temos aktualumas, darbo temos naujumas, tyrimo problema, tyrimo objektas, darbo tikslas, darbo uždaviniai, tyrimo metodai, sąvokų operacionalizacija (atliekant kiekybinį tyrimą) , reikšminiai žodžiai, darbe taikytos profesinės kompetencijos(kolegijos studentams). Šio darbo įvade matau parašytą tik darbo tikslą ir uždavinius. Manau, jog įvadas prasideda tyrimo aktualumu tik nėra tai įvardinta. Tyrimo objektas ir reikšminiai žodžiai yra nurodytos santraukoje. Nėra nurodyta tyrimo naujumo, problemos, tyrimo metodų. Kalbant apie tyrimo aktualumo pagrįstumą, tyrimo aktualumas turi atsakyti į klausimą: kas šiame darbe yra aktualu, kuom yra svarbi pasirinkta tema? Manau, šiame darbe parašytas aktualumas yra puikus ir tikrai atsako į mano pateiktus klausimus. Šios temos aktualumas pagrįstas tiek Lietuvos šaltiniais, tiek pasaulio. Taip pat visi jame paminėti aspektai yra grindžiami konkrečiais autoriaus t.y. parašytos skaitytų mokslo šaltinių autorių pavardės ir jų publikavimo metai. Tyrimo objektas, kaip jau minėjau yra nurodytas santraukoje nors turėtų būti įvade. Tyrimo objektas šiame baigiamajame darbe yra per ilgas ir visiškai netinkamas. Tyrimo objektas turi nurodyti temos „pagrindinį veikėją“, jis turi būti glaudžiai susijęs su tyrimo tema. Baigiamojo darbo tikslas: įvertinti kineziterapijos taikymo efektyvumą rankų funkcijoms sergant reumatoidiniu artritu. Tikslo pradžia puiki, ji pradedama aktyviu veiksmažodžiu „įvertinti“. Po to yra derinama darbo temos formuluotė. Tyrimo tikslas dera su baigiamojo darbo formuluote. Pats žodis efektyvumas rodo, jog darbo autorius sukurs konkretų vertinimo metodą, kurį taikydamas surinks tyrimo duomenis, įrodančius, jog taikoma konkreti intervencija yra efektyvi arba ne. Tyrimo uždaviniai. Pirmiausia, tyrimo uždaviniai turėtų prasidėti aktyviu veiksmažodžiu (apibrėžti, pagrįsti, palyginti). Tačiau šie veiksmažodžiai neturi kartotis. Rašant baigiamojo darbo uždavinius reiktų kreipti dėmesį į jų nuoseklumą. Pirmi tyrimo uždaviniai turėtų būtų siejami su teorine dalimi, o vėliau turi būti pateikti uždaviniai susiję su empirine dalimi. Kiekviename uždavinyje privalo būti tyrimo objekto sąvoka. Šio autoriaus suformuoti tikslai yra visiškai netikslūs, autorius surašė visus uždavinius atstovaujančius empirinei baigiamojo darbo daliai. Taip pat aktyviuosius veiksmažodžius surašė vienodus, tad derėtų juos pakoreguoti. Kalbant apie teorinės baigiamojo darbo dalies struktūrą, šiame darbe teorinę dalį sudaro keli skyriai kaip ir turėtų būti (gali būti ir daugiau priklausomai nuo turimos informacijos). Taip pat skyrius yra skirstomas ne mažiau kaip į du poskyrius. Pačio skyriaus dalijimas į poskyrius yra priklausomas nuo turimų mokslo šaltinių kiekio ir jų prasmingumo. Šiame darbe prieš skirstant skyrių į poskyrius reikėjo tiksliai apgalvoti ar yra tiek turimų šaltinių, kad galėtum daryti atskirą poskyrį. Nes poskyrio apimtis būtų ne mažesnė kaip trys poskyrių A4 formato puslapiai. Šiame darbe poskyriai užima labai mažai vietos. Jeigu nėra pakankamai medžiagos poskyriams, geriau pateikti vientisą skyrių be poskyrių. Taip pat šiame darbe skyrių apimtys yra kiek nevienodos. Pvz: vieno skyriaus apimtis 4,5 puslapio, kito apimtis tik puse puslapio. Tokiu atveju darbo autorius turėtų gilintis į mokslo šaltinius ir papildyti mažesnio skyriaus apimtį bent jau iki 3 puslapių, arba mažesnės apimties dalį jungti su didesniuoju skyriumi ir pastarąjį skirstyti į poskyrius. Empirinę dalį pagal V. Žižiūnaitę sudaro tyrimo metodologija, tyrimo procesai, tyrimo imtis, tyrimo etika, tyrimo metodai, tyrimo instrumentai. Šiame darbe yra tik tyrimo metodai bei tyrimo imtis, kuri įvardinta kaip tiriamieji. Žiūrint bendrai empirinėje dalyje yra viskas nuoseklu, visi duomenys yra pateikti sistemingai, logiškai bei nuosekliai. Duomenys pavaizduoti lentelėse bei paveikslėliuose.

Išvadų šiame darbe yra pateikta tiek kiek išsikelta uždavinių, neatsižvelgiant į tai, kad uždavinius reiktų koreguoti. Gerai, kad išvadose nėra citavimo, nuorodų į metus, skaitinių reikšmių bei iliustracijų. Tačiau jos per siauros, neinformatyvios ir neišsamios, reiktų daugiau aprašyti.

Baigiamojo darbo rekomendacijos. Rekomendacijos turi būti orientuotos į konkretų adresatą – konkrečios srities praktikus, pacientus/klientus. Šiuo atveju, į pacientus ir kineziterapeutus. Kiekvienam konkrečiam adresatui turi būti pateikiamos kelios įvykdomos, realios rekomendacijos. Autorius turėjo pateikti rekomendacijas ir pacientams, ką jie gali atlikti patys namuose, ko jiems vengti ir t.t. Nes šiame darbe rekomendacijos surašytos tik kineziterapeutams, nors to ir nėra nurodyta, bet perskaičius galime tai suprasti.

Beje, darbo kokybė šiame darbe yra vidutiniška. Labai rėžia akį jog, tituliniame puslapyje parašytas netikslus žodis „UNIVERISTETAS“, galbūt tai paprastas apsirikimas, bet prieš pristatant darbą jis turi būti idealus ir be klaidų. Be šios menkos klaidos tekstas yra parašytas taisyklinga lietuvių kalba, nėra stiliaus klaidų. Yra pateiktas nuoseklus ir rišlus tekstas, cituojami autoriai ir jų mintys. Skyriai ir poskyriai yra nuoseklūs ir siejasi vienas su kitu. Kiekvienas teorinę dalį sudarantis skyrius turi baigtis 1-2 sakinių apibendrinimu, to nėra šiame darbe nėra.