Rezenzuojamo darbo tema: kineziterapijos poveikis rankos funkcijos sergant reumatoidiniu artritu.

1696 0

Rezenzuojamo darbo tema: kineziterapijos poveikis rankos funkcijos sergant reumatoidiniu artritu.

Šį bakalaurinį darbą sudaro tokios struktūrinės dalys: titulinis lapas, turinys, santrauka, įvadas, teorinė dalis, empirinė dalis, išvados, rekomendacijos, literatūra, priedai. Pagal V, Žižiunaitę, turėtų būti: titulinis puslapis, santrauka, lentelių sąrašas, paveikslų sąrašas, trumpiniai, turinys, įvadas, teorinė dalis, empirinė dalis, išvados, rekomendacijos, literatūra, priedai. Taigi, kaip ir aišku, jog šiame darbe trūksta lentelių, paveikslų sąrašo bei trumpinių (nors autorius vis tiek naudoja santrumpas, pvz. RA). Kalbant apie baigiamojo darbo temą: kineziterapijos poveikis rankos fuunkcijoms sergant reumatoidiniu artritu. Ši tema atitinka visus V. Žižiūnaitės reikalavimus. Ji susijusi su konkrečia studijų programa, nėra per plati, netiksli, visos temoje vartojamos sąvokos yra prasmingos ir reikalingos. Pavadinimas atitinka darbo turinį ir nagrinėjamą problemą. Tik jis neparodo, kas bus tiriamieji t.y. tyrimo objektas, formuluočiau temą taip: kineziterapijos poveikis pacientams sergantiems rankų reumatoidiniu artritu. Tuomet išryškėja tyrimo objektas. Kita struktūrinė dalis šiame darbe yra turinys. Jame yra ir dalys ir skyriai ir poskyriai. Viskas parašyta teisingai, skyriai didžiosiomis raidėmis, pooskyriai mažosiomis. Tik turinio puslapis turėtų būti nenumeruojamas, kaip ir kiti prieš jį. Taip pat pastebėjau jog, 1.4 skyrius yra „Reumatoidinio artrito gydymo būdai“. Tačiau 1.4.5 poskyryje darbo autorius rašo „Kineziterapija ir jos efektyvumas gydant reumatoidinį artritą“. Šito poskyrio neturėtų būti, nes ta

ai ne gydymo būdas. Šis poskyris galėtų būti atskiru skyriumi. Kalbant apie santrauką, ją reikia rengti labai atsakingai, nes čia atsispindi visa darbo esmė. Jame tiksliai turėtų būti išdėstomi: tyrimo problema, objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, kiekvienos išvados trumpas apibendrinimas ir raktiniai žodžiai. Skaitant santrauką, pasigedau tyrimo problemos bei tyrimo metodų. Kita struktūrinė dalis šiame darbe yra įvadas. Tai labai svarbi dalis, kuri turi aiškią struktūrą. Įvado turinį sudaro tokie parametrai: darbo temos aktualumas, darbo temos naujumas, tyrimo problema, tyrimo objektas, darbo tikslas, darbo uždaviniai, tyrimo metodai, sąvokų operacionalizacija (atliekant kiekybinį tyrimą) , reikšminiai žodžiai, darbe taikytos profesinės kompetencijos(kolegijos studentams). Šio darbo įvade matau parašytą tik darbo tikslą ir uždavinius. Manau, jog įvadas prasideda tyrimo aktualumu tik nėra tai įvardinta. Tyrimo obbjektas ir reikšminiai žodžiai yra nurodytos santraukoje. Nėra nurodyta tyrimo naujumo, problemos, tyrimo metodų. Kalbant apie tyrimo aktualumo pagrįstumą, tyrimo aktualumas turi atsakyti į klausimą: kas šiame darbe yra aktualu, kuom yra svarbi pasirinkta tema? Manau, šiame darbe parašytas aktualumas yra puikus ir tikrai atsako į mano pateiktus klausimus. Šios temos aktualumas pagrįstas tiek Lietuvos šaltiniais, tiek pasaulio. Taip pat visi jame paminėti aspektai yra grindžiami konkrečiais autoriaus t.y. parašytos skaitytų mokslo šaltinių autorių pavardės ir jų publikavimo metai. Tyrimo objektas, kaip ja
au minėjau yra nurodytas santraukoje nors turėtų būti įvade. Tyrimo objektas šiame baigiamajame darbe yra per ilgas ir visiškai netinkamas. Tyrimo objektas turi nurodyti temos „pagrindinį veikėją“, jis turi būti glaudžiai susijęs su tyrimo tema. Baigiamojo darbo tikslas: įvertinti kineziterapijos taikymo efektyvumą rankų funkcijoms sergant reumatoidiniu artritu. Tikslo pradžia puiki, ji pradedama aktyviu veiksmažodžiu „įvertinti“. Po to yra derinama darbo temos formuluotė. Tyrimo tikslas dera su baigiamojo darbo formuluote. Pats žodis efektyvumas rodo, jog darbo autorius sukurs konkretų vertinimo metodą, kurį taikydamas surinks tyrimo duomenis, įrodančius, jog taikoma konkreti intervencija yra efektyvi arba ne. Tyrimo uždaviniai. Pirmiausia, tyrimo uždaviniai turėtų prasidėti aktyviu veiksmažodžiu (apibrėžti, pagrįsti, palyginti). Tačiau šie veiksmažodžiai neturi kartotis. Rašant baigiamojo darbo uždavinius reiktų kreipti dėmesį į jų nuoseklumą. Pirmi tyrimo uždaviniai turėtų būtų siejami su teorine dalimi, o vėliau turi būti pateikti uždaviniai susiję su empirine dalimi. Kiekviename uždavinyje privalo būti tyrimo objekto sąvoka. Šio autoriaus suformuoti tikslai yra visiškai netikslūs, autorius surašė visus uždavinius atstovaujančius empirinei baigiamojo darbo daliai. Taip pat aktyviuosius veiksmažodžius surašė vienodus, tad derėtų juos pakoreguoti. Kalbant apie teorinės baigiamojo darbo dalies s. . .

Join the Conversation

×
×