ODONTOLOGIJOS KABINETO AR KLINIKOS ĮRENGIMAS

ODONTOLOGIJOS KABINETO AR KLINIKOS ĮRENGIMASGyd. epidemiologe Aušrinė Eligija Motiejūnaitė Kauno visuomenės sveikatos centras

Rengiant odontologijos kabinetą ar kliniką, pirmiausia reikia išnagrinėti šių norminių do¬kumentu reikalavimus:• HN 45:2004 „Infekcijos kontrolė odonto¬logijos įstaigose: darbuotojų saugos ir svei¬katos reikalavimai, prietaisų, paviršių higie¬ninė priežiūra”.• HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstai¬gos. Higieninės ir epidemiologinės priežiū¬ros reikalavimai”.• HN 74:1998. „Stomatologijos kabinetai, kli¬nikos. Higienos normos ir taisykles”.• HN 47:1995. „Medicinos ištaigos. Higie¬nos normos ir taisykles”.Netrukus turėtų pasirodyti atnaujintos 47 hi¬gienos normos antroji dalis. Joje numatoma pa¬teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pro¬jektavimo ir įrengimo higieninius reikalavimus. Kol ši norma nepatvirtinta, galioja HN 47:1995 ir HN 74:1998.• HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos la¬boratorijų įrengimas ir priežiūra”.. HN 55:2001 „Viešieji tualetai”.• HN 33-1:2003 .Akustinis triukšmas. Leidžia¬mi lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai”.• HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugosir kokybes reikalavimai”.• HN 42:1999 „Gyvenamųjų ir viešosios pa¬skirties pastatų mikroklimatas”.• HN 31:2002 „Radiacinės saugos reikalavi¬mai medicininėje rentgeno diagnostikoje”.• HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbovietų apšvietimas. Apšvietos ribinės ver¬tės ir bendrieji matavimo reikalavimai”.

Higienos normos, statybos įstatymas, staty¬bos techniniai reglamentai (STR) ir daugelis kirų Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos normatyvinių dokumentų reglamentuoja as¬mens sveikatos priežiūros įstaigų projektavimą ir įrengimą.Pasirinkus patalpas, reikia kreiptis į seniū¬nijos architektą, pasitarti su radiacinės saugos bei visuomenės sveikatos specialistais. Jie įver¬tins, ar šias patalpas galima įrengti pagal nu¬matytus reikalavimus. Tai padėtų išvengti klai¬dų, sutaupytų jūsų laiką bei pinigus.Odontologijos kabinetų ir klinikų projekta¬vimas, statyba, rekonstrukcija turi būti vykdo¬ma pagal suderintą užduotį, statybiniai ir tech¬nologiniai projektai turi būti suderinti nustaty¬ta tvarka.

Pastatyti, rekonstruoti ir suremontuoti objektai priimami eksploatuoti LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Statybinės ir apdailos medžia¬gos turi būti sertifikuotos, leidžiamos naudoti Lie-tuvoje ir skirtos medicinos įstaigoms.Odontologijos kabinetus galima įrengti as¬mens sveikatos priežiūros įstaigose, mokymo ii kitose vaikų priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties pastatuose, tačiau įrengiant kabinete turi būti numatytos visos būtinos patalpos ar zo¬nos – personalo poilsio patalpa, personalo rūbi¬nė, personalo ir pacientų sanitariniai mazgai, va¬lymo inventoriaus laikymo patalpa ar zona, kom¬presorinė, laukiamasis. Minėtomis patalpomi; gali naudotis ir kitas toje įstaigoje dirbantis per¬sonalas, pvz., kiti poliklinikos, mokyklos ar kito: įstaigos darbuotojai. Jei kabinetas įrengtas įmones teritorijoje ir į jį nėra numatyta atskiro įėjimo iš gatvės, kabinetas gali būti skirtas tik tos įmonės darbuotoju ar lankytoju (pvz., mokinių) reikmėms.Odontologijos klinikas galima įrengti visuo¬meninės paskirties ar specialiai projektuotuose pastatuose, individualiuose, daugiabučiuose gy¬venamuosiuose namuose. Visuomeninės pa¬skirties pastatuose, jei klinika numatyta ne pir¬mame aukšte, turėtų būti keleivinis liftas. Ne¬galima medicinos įstaigų steigti greta patalpų, kuriose vykdoma gamyba, yra vibracijos, spin-duliuotės ar kitokios taršos šaltinių. Galima kli¬nikas įrengti gyvenamųjų namų pirmuose aukš¬tuose, bet reikia gauti gyventojų sutikimą, būti¬nas atskiras įėjimas (gyventojai juo negali naudotis), turi būti garantuota garso izoliacija, atskira mechaninė ventiliacija. Rūsiuose, pus¬rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose gydytojų ka¬binetų įrengti negalima (gali būti numatytos pa¬galbinės patalpos), šalia klinikos turi būti auto¬mobilių stovėjimo aikštelė pacientams ir dar¬buotojams. Asmens sveikatos priežiūros įstai¬gos turėtų būti įrengtos taip, kad galėtų patogiai judėti neįgalūs žmonės.Individualiai odontologo veiklai reikia pasi¬rinkti patalpas, kurios atitiks klinikos reikalavi¬mus. Klinikoje reikia numatyti šias patalpas:
• gydytojo kabinetas;• personalo persirengimo ir poilsio patalpa;• laukiamasis (gali būti kartu su registratūra);• tualetas;• valymo inventoriaus laikymo patalpa;• kompresoriaus patalpa.Gali būti numatyta atskira sterilizacinė, nors tai nėra būtina – kabinete gali būti instrumentų higienos zona bei medicinos atliekų dezinfekci¬jos zona. Jei klinikoje vyks chirurginė veikla, reikia įrengti chirurgijos kabinetą. Planuojant chirurginio implantavimo procedūras, būtina nu¬matyti operacinę su priešoperacine patalpa chi¬rurgų rankų higienai. Jei nėra galimybės įrengtiiratskirą valymo inventoriaus laikymo patalpą, tai būtina numatyti zoną su tinkamai įrengta spin¬ta, numatyti, kur valymo inventorius bus dezin¬fekuojamas ir džiovinamas. Gydytojo kabinete, tualete ir kompresorinėje sandėliuoti bei džio¬vinti valymo inventoriaus negalima. Reikia nu¬matyti, kur pacientai, prieš įeidami į gydytojo kabinetą, galės saugiai palikti lauko drabužius. Tam dažniausiai įrengiama kabykla ar rakina¬ma spinta laukiamajame. Kartais prie klinikos įrengiamas atskiras rentgeno kabinetas.Patalpų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 2,5 m, vienos odontologo kėdės kabineto plotas -ne mažesnis kaip 10 m2. Numatant papildomą kėdę, daromos pertvaros ir plotas didinamas 7 m2 (10+7 m2). Personalo patalpos plotas reko¬menduojamas 8-10 m2, laukiamasis – ne mažes¬nis kaip 5 m2, tualetas gali būti bendras perso¬nalui ir pacientams – ne mažesnis kaip 3 m2, numatomas įvažiavimas invalidams.Apdaila turi atitikti funkcinę paskirtį, pavir¬šiai turi būti lygūs, lengvai valomi, plaunami, dez¬infekuojami. Pakabinamos lubos įrengiamos iš neperforuotų, lygiais paviršiais, atsparių plovi¬mui ir dezinfekcijai medžiagų. Plokštės sumon¬tuojamos nepaliekant plyšių. Sienų paviršiai ly¬gūs, šviesių spalvų, lengvai valomi ir dezinfe¬kuojami. Grindys dengiamos atsparia drėgmei danga, lygios, be plyšių. Jei dengiama PVC dan¬ga, tai siūlės suvirinamos, o grindų dangos kraš¬tai pakeliami l O cm nuo grindų ir priklijuojami prie sienų l O cm aukščio nuo grindų.
Šaltuoju metų laikotarpiu oro temperatūra kabinete turi būti 20-23°C, šiltuoju – 22-25°C, santykinė drėgmė – 40-6 proc.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 940 žodžiai iš 3112 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?