Greitoji medicinos pagalba

TURINYS
SANTRUMPOS 3
PAAIŠKINIMAI 3
ĮVADAS 5
GMP TARNYBOS STRUKTŪRA 9
GMP BRIGADA 12
GMP PATALPOS BEI ĮRANGA 14
GMP TRANSPORTAS 14
MEDICINOS PRIETAISAI 14
GMP STOTIES DARBAS 18
GMP IŠKVIETIMO TECHNOLOGIJA 18
GMP DOKUMENTACIJA 18
IŠVADOS 20
LITERATŪROS SĄRAŠAS 22SANTRUMPOS
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga

BPG – bendrosios praktikos gydytojas

GMP – greitoji medicinos pagalba

LSIC – Lietuvos sveikatos informacijos centras

PSPC – Pirminės sveikatos priežiūros centras

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija

SPĮ – sveikatos priežiūros įstaiga

TLK – teritorinė ligonių kasa

VLK – Valstybinė ligonių kasa

VšĮ – viešoji įstaiga

PSDF – privalomojo sveikatos draudimo fondasPAAIŠKINIMAI
Greitosios medicinos pagalbos stotis (tarnyba) – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti skubią būtinąją medicinos pagalbą pacientams įvykio vietoje ir atsakinga už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą stočiai prriskirtoje teritorijoje.
Skubi būtinoji medicinos pagalba – kvalifikuota pagalba (be kurios padidėtų paciento mirties arba sunkių komplikacijų rizika) tais atvejais, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei, arba ji gali kilti bet kuriuo atveju.
Asmens sveikatos priežiūros specialistas – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė verstis asmens sveikatos priežiūra.
Skubios pagalbos specialistas – asmuo, įgijęs aukštojo medicininio neuniversitetinio išsilavinimo studijų baigimo diplomą bei skubios pagalbos specialisto profesinę kvalifikaciją.
Paramedikas – asmuo, baigęs specialiąją su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą, Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą, ne trumpesnę kaaip 6 mėn. trukmės vieningą mokymo programą. Mokymą vykdo formaliojo švietimo akredituotos medicinos profilio įstaigos. Baigusiems šią mokymo programą išduodamas valstybės pripažintas kvalifikacinis pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti paramediku.
Gyvybinės veiklos – tai asmens kasdieninės gyvenimo veiklos, iš kurių vienai sutrikus, keičiasi asmens fizinė, ps

sichikos ir socialinė būklė.
Kritinės būklės – žmogaus gyvybei pavojingos būklės, pasižyminčios kritiniu kvėpavimo, kraujotakos, galvos smegenų veikos bei kitų organizmo funkcijų sutrikimu, kuomet reikia gaivinti bei imtis kitų medicinos pagalbos priemonių, stengiantis išsaugoti žmogaus gyvybę.
Pacientas – asmuo, kuris naudojasi asmens sveikatos priežiūra nepriklausomai nuo to, ar sveikas, ar ligonis.
GMP automobilis A1 tipo – skirtas pervežti vienam pacientui.
GMP automobilis A2 tipo – skirtas pervežti kelis pacientus.
GMP automobilis B tipo -skirtas gyvybinių funkcijų atstatymui ir trumpalaikiui palaikymui.
GMP automobilis C tipo – reanimobilis.ĮVADAS
“Greitosios funkcija – gelbėti gyvybes“
Greitoji medicinos pagalba – specializuota sveikatos priežiūros tarnyba, teikianti medicinos pagalbą žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingos traumos, apsinuodijimo ar ūmios ligos atveju [1].
Pagrindinis greitosios medicinos pagalbos uždavinys yra pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje sergantiems arba sužeistiems asmenims ir skubiai juos nugabenti į stacionarinę assmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ [5].
Lietuvos gyvetojai, pasiklydę medicinos labirintuose, visas viltis deda į GMP tarnybą. Vos tik sušlubuoja sveikata, tuoj pat čiumpa telefono ragelį ir renka 03 arba 112, bei tikisi, jog GMP atvyks, ir suteiks būtinąją medicininę pagalbą. Anaiptol taip nėra. Ne visada greitosios tarnyba lekia į iškvietimą, kadangi šiuo metu ypač padaugėjo nusiskundimų dėl pakilusios temperatūros ar galvos skausmo. Suteikti būtinąją pagalbą sergančiajam – ne vien greitosios medikų darbas. Pacientas, o ne medikas renkasi, ar jam kviestis šeimos gydytoją, pačiam vykti į
ligoninės priimamąjį ar kviestis greitąją. Tenka pažymėti, kad šiuo metu šeimos gydytojo institucija neužtikrina medicininio gyventojų aptarnavimo 24 val. ir švenčių dienomis. Dėl to dalis GMP iškvietimų yra ambulatorinio pobūdžio. Tai sudaro apie 30 proc. visų GMP iškvietimų.
Greitosios stoties dispečerės visuomet iššsiaiškina ar nėra galimybės ligoniui pačiam išssikvieti šeimos gydytoją ar pas jį nuvykti, bei ar nėra galimybės atvykt į gydymo įstaigą savo pastangomis. Taip pat sprendžia siųsti ar ne GMP atsižvelgiant į paros metą, bendrą savijautą, ligos simptomus ir pan. Jei GMP neatvyksta mieste per 5 – 10 min., kaime per 10 – 20 min., patariame skambinti vėl, tuomet yra užtikrinamas GMP iškvietimas ir galima manyti, jog greitoji pagalba greičiausiai atvyks, kadangi pirmą kartą iškvietus ją, dar gana ilgai yra abejojama ar ištiesų reikia skubios medicininės pagalbos ir tuo pačiu metu gali būti iškvietimas į vietą, kur tikrai reikalinga skubi medicininė pagalba. Dėl lėšų trūkumo GMP mažinamas etatų skaičius, automobiliųnėra pakankamai daug ir GMP stotys nesugeba užtikrinti pilnavertės, operatyvios ir visiems suteikiamos greitosios medicininės pagalbos.
Šiuo metu absoliuti dauguma GMP skyrių yra Pirminių sveikatos priežiūros centrų padaliniai. Už GMP paslaugas apmokama iš privalomojo sveikatso draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Lėšos pervedamos į bendrą pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) sąskaitą ir daugeliu atveju naudojamos neracionaliai. Kaip rodo praktika, maždaug 20-30 proc. skirtų lėšų GMP fi
inansuoti yra sunaudojama PSPC reikmėms tenkinti, bet ne GMP skyriui finansuoti. Be to, už suteiktas GMP paslaugas teritorinė ligonių kasa (TLK) vėluoja sumokėti iki 1,5 mėnesio. Dėl šios priežasties (pavyzdžiui Kauno, Kauno rajono, Šakių, Skuodo, Kazlų Rūdos ir kitose GMP stotyse) atsiranda kreditorinių įsiskolinimų dėl darbinių santykių, automobilių kuro bei jų remonto. Kalbant apie esamą GMP paslaugų kokybę privalu pažymėti, kad šios paslaugos žymai skiriasi didžiųjų miestų ir rajonų gyventojams. Didžiųjų miestų GMP stotys yra juridiniai asmenys, todėl gaunamas finansavimas naudojamas racionaliai, automašinų parkas žymiai geresnis, turima daugiau šiuolaikinės medicininės aparatūros, brigados sudarytos dažniausiai iš dviejų medikų, kas leidžia efektyviai suteikti skubią medicininę pagalbą, reanimuoti ligonius. Tuo tarpu rajonuose automobilių parkas žymiai prastesnis, daugiau nusidėvėjęs, trūksta kokybiškos šiuolaikinės medicininės aparatūros, brigadoje dirba tik po vieną mediką, kuris atlikti kokybiškos reanimacijos fiziškai nepajėgus [2]. GMP šiuo metu yra finansuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2000-06-14 įsakymu Nr. 328 “Dėl GMP paslaugų, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo” [3]. Vadovaudamasi šiuo įsakymu TLK turi paskirstyti gautas lėšas, kurias sudaro: 80 proc. – bazinis mokėjimas, 15 proc. – papildomas mokėjimas, 5 proc. bazinio mokėjimo priedas už kokybę. Tačiau., faktiškai yra mokamas tik bazinis mokėjimas tai yra 80 proc. Taip pat TLK dirbtinai mažina faktinį gyventojų skaičių, dėl ko žymiai sumažėja ir pats ba
azinis mokėjimas. Be to, TLK, revizuodamos GMP įstaigas, vykdo atskaitymus už ,vadinamus ne GMP priskirtus iškvietimus (pavyzdžiui, esant tam tikrai iškvietimo priežasčiai: bloga savijauta, pakilusi temperatūra, silpna ir t.t.) bei reikalauja dalies iškvietimų atsisakyti, kas sukelia gyventojų pasipiktinimą, nes dažnai pasitaiko, kai žmogus suserga svečiuose, nėra prisirašęs prie šeimos gydytojo, yra bedarbis. Tokius ligonius toje teritorijoje dirbantys gydytojai atsisako aptarnauti. Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vyriausiasis gydytojas Rimvydas Juodviršis neneigė, jog jau kelerius metus greitoji vyksta ne pagal visus iškvietimus. Lietuvoje vykstančios sveikatos apsaugos reformos tikslas, pasak R. Juodviršio, bendrosios praktikos gydytoją padaryti “vartininku”. Tai reiškia, jog ateity prieš skiriant pacientui gydymą, kad ir kokios sunkios būklės jis bebūtų, sergantįjį visų pirma privalės apžiūrėti šeimos gydytojas. “Natūralu, kad atsiradus Bendrosios praktikos gydytojų normoms greitosios medikai vyksta ne pagal visus iškvietimus, – aiškino vyr. gydytojas. – Mūsų funkcijos – teikti būtinąją pagalbą, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei. Įstatymo apibrėžta, kad greitoji yra gelbėjimo tarnyba, o ne gydymo įstaiga. Suteikti būtinąją pagalbą sergančiajam – ne vien greitosios medikų darbas. Pacientas, o ne medikas renkasi, ar jam kviestis šeimos gydytoją, pačiam vykti į ligoninės Priimamąjį ar kviestis greitąją” [4]. GMP dispečeriams yra neįmanomą telefonu nustatyti, ar žmogui reikalinga būtinoji pagalba, ar ne. Tenka pažymėti, kad šiuo metu šeimos gydytojo institucija neužtikrina medicininio gyventojų aptarnavimo 24 val. ir švenčių dienomis. Dėl to dalis GMP iškvietimų yra ambulatorinio pobūdžio. Tai sudaro apie 30 proc. visų GMP iškvietimų. GMP finansavimas kiekvienais metais mažėja. Todėl mažėja GMP brigadų, naikinamos darbo vietos, įstaigos neįstengia atnaujinti automobilių parko, nusipirkti reikiamos medicininės aparatūros, brangesnių efektyvių medikamentų skubiai pagalbai, nes lėšų užtenka tik atlyginimams išmokėti ir autoūkiui išlaikyti. Dėl šių priežasčių blogėja GMP paslaugų kokybė, geriausiu atveju ji nekinta į teigiamą pusę [2]. Naikinant rajonines ligonines ar specializuotus skyrius atstumai iki artimiausių ligoninių žymiai padidėja (pavyzdžiui, Šilalės greitosios atstumai į vieną pusę yra: 100 km į Klaipėda, kur vežami infekciniai, komplikuoti terapiniai, chirurginiai ligoniai; 150 km į Kauną, kur vežamos gimdyvės su priešlaikiniais gimdymais, ligoniai su akių, komplikuotomis mišriomis traumomis, nudegimais; 45 km į Švėkšną vežami psichiniai ligoniai). Brangstant kurui didėja ir piniginės sąnaudos. Neigiamos įtakos GMP paslaugų organizavimui turi SA ministro 2002-05-23 įsakymas Nr.232, kuris leidžia vienam GMP paslaugų teikėjui turėti vieną brigadą (anksčiau buvo ne mažiau dviejų) [5]. Esant vienai brigadai neįmanoma užtikrinti operatyvumo. Dėl to nukenčia GMP paslaugų kokybė ir gyventojai. Dažniau gaunama gyventojų skundų. GMP tarnybos pastebi, kad daugėja užleistų ligų atvejų, jie tampa labiau komplikuoti. Daugėja komplikuotų gimdymų. Daugėja gimdymų GMP automobiliuose, namuose. Pagrindinė priežastis – dideli atstumai iki akušerinių stacionarų. Norėčiau pakomentuoti LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą “Dėl bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”, 2004 04 09, Nr. V-216. Šiuo įsakymu buvo patvirtinti “Bendrieji GMP paslaugų teikimo reikalavimai”.Įsakymas neužtikrina lygių galimybių laiku gauti skubią medicinos pagalbą kaimo ir miesto vietovėse ir tuo pažeidžiamos žmogaus teisės. Kodėl gyventojams kaime skubioji medicinos pagalba bus suteikta pavėluotai? Atsakymas paprastas – nesutvarkyta GMP struktūra. Nustatant teritoriją, kurioje GMP stotis (skyrius) teikia paslaugas, normatyvai skaičiuojami neteisingai. N.ėra atsižvelgiama į miesto ir kaimo sąlygas, todėl skaičiuoti reikia ne tai, kiek gyventojų turi aptarnauti viena brigada, o tai, kiek reikia transporto priemonių, kad būtų užtikrinta laiku suteikiama medicinos pagalba vienodai visuose šalies regionuose.
Šis įsakymas pasmerkia kaimo gyventojus GMP nesulaukti, nes klinikinė mirtis tęsiasi 5-7 minutes. Įsakymas numato, kad greitoji pagalba atvyks kaimo vietovėje per 10-20 minučių. Dar paminėti kiti atvejai, neaišku, kokie, kuomet minėta pagalba kaime bus suteikta po 25-45 minučių.Mūsų Vyriausybė, skubėdama į ES, dar neatkreipė reikiamo dėmesio į pirminę sveikatos apsaugos grandį. Nėra reikiamo ryšio tarp bendrosios praktikos gydytojo ir GMP, nėra sutarčių tarp ambulatorinę pagalbą teikiančių gydytojų (šeimos gydytojų) ir GMP, užtikrinant pagalbą nakties metu, savaitgaliais ar švenčių dienomis.
Reikia sutvarkyti GMP struktūrą, ją aprūpinti deramos kokybės transportu, teisingai jį išdėstyti šalies teritorijoje, kad kaimo gyventojai vienodai greitai, kaip ir mieste, sulauktų atvykstant GMR Skaičiuojama, jo miestui 15000 gyventojų turi būti skiriama viena transporto priemonė, kaimo vietovėje – 12000 gyventojų, bet pamirštama, jog kaimo vietovėje blogi keliai ir dideli atstumai. Reikia skaičiuoti ne pagal gyventojų skaičių, o pagal regiono plotą. Tam yra priimti ES normatyvai – 150 kv. km skiriama viena transporto priemonė.
Pagal įsakymą (8 str.) gydytojai per paskutinius 5 metus turi būti išklausę ne mažiau kaip 36 val. intensyvios terapijos bei reanimacijos tobulinimosi kursus, bet valstybė visiškai nesirūpina, kad už tai būtų mokama išjos biudžeto [9].
GMP stoties funkcijos organizuoti ir teikti skubią būtinąją medicinos pagalbą pacientams stočiai priskirtoje teritorijoje bei, esant indikacijoms, skubiai juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.GMP TARNYBOS STRUKTŪRA
Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikia Greitosios medicinos pagalbos stotys (juridiniai asmenys) ir jų padaliniai. GMP stotis yra valstybės ar savivaldybės viešoji ASPĮ, ne pelno siekianti organizacija, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pekeitimo įstatymu, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, GMP stoties įstatais.GMP tai įstaiga turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, savo antspaudą.
GMP paslaugos priskiriamos pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. GMP paslaugų teikėjai – tai pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba jų, įstatymų nustatyta tvarka turinčios teisę teikti GMP paslaugas.
GMP paslaugų teikėjai sudaro GMP brigadas. GMP brigadų skaičius kiekvienos savivaldybės teritorijoje nustatomas pagal normatyvą: kaimo vietovėse viena brigada aptarnauja ne mažiau kaip 10 000 – 12 000 gyventojų; miesto vietovėse viena brigada aptarnauja ne mažiau kaip 13 000 – 15 000 gyventojų.
Vienas GMP paslaugų teikėjas privalo sudaryti ne mažiau kaip dvi brigadas. GMP paslaugoms, apmokamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, priskiriama:
a) GMP teikėjų teikiamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose (GMP paslaugos asmens sveikatos priežiūros įstaigose gali būti apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų tik tuo atveju, kai pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją);
b) pacientų pervežimas (iš vienos stacionarinės ASPĮį kitą stacionarinę ASPĮ); gulinčių pacientų, kurie gali būti transportuojami tik tam skirtu transportu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo skyriausį namus po to, kai pacientui buvo suteiktos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos). GMP teikėjai gali teikti ir kitas pacientų pervežimo paslaugas, kurios nėra apmokamos iš PSDF lėšų, o siunčiančioji ASPĮ, pacientas savo lėšomis, arba skubią konsultacinę pagalbą teikianti ASPĮ iš Skubios konsultacinės pagalbos finansavimo programos lėšų.
Iš PSDF lėšų mokėjimo už GMP paslaugas būdai:
a) bazinis mokėjimas už GMP brigadų budėjimo valandas, kuris nustatomas pagal GMP paslaugų poreikį ir aptarnaujamą teritoriją (80 proc.);
b) papildomas mokėjimas už įvykdytus iškvietimus (15 proc.);
c) bazinio mokėjimo priedas už gerus darbo rezultatus, pagal GMP kokybės vertinimo kriterijus (5 proc.).
GMP paslaugų kokybės vertinimo kriterijai – tai atskiri rodikliai, pagal kuriuos vertinama greitosios medicinos pagalbos veikla ir nustatomas papildomas apmokėjimas.
1998 m. Lietuvoje buvo 55 greitosios ir neatidėliotinos pagalbos skyriai ir 7 stotys. Nuo 1995 yra pastebima išteklių apimties augimo mažėjimo teikiamų paslaugų atžvilgiu tendencija.
GMP tarnybos uždavinys – pradėti teikti pirmąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje ir, esant indikacijų, skubiai juos nugabenti į stacionarą arba patarti kreiptis į ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas.
GMP stotys teikia paslaugas teritorijoje, kuri nustatoma sutartyje su teritorine ligonių kasa, suderinus su apskrities viršininko administracija. Šioje sutartyje papildomai nustatoma teritorija, kurioje stotis teikia paslaugas ekstremalių situacijų atvejais, ir šių paslaugų teikimo sąlygos.
Reikalavimuose nustatyta, kad GMP paslaugas teikia išvažiuojamosios brigados, kuriose dirba gydytojai, bendruomenės slaugytojai, skubios pagalbos specialistai, paramedikai (kol bus parengti paramedikai, brigadose dirba vairuotojai). Gydytojai per paskutinius 5 metus turi būti išklausę ne mažiau kaip 36 val. intensyviosios terapijos bei reanimacijos tobulinimosi kursus
GMP stotis privalo turėti automobilių rezervą kokybiškai ir veiksmingai pagalbai teikti. Paslaugos teikiamos naudojant medicinos prietaisus, vaistus, asmenines. apsaugos priemones, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemones. Šios struktūros turi užtikrinti skubią medicinos pagalbą visoms gyventojų grupėms – tai svarbiausia ikistacionarinės medicinos sritis, nuo kurios išsivystymo lygio priklauso, ar kasdieniame gyvenime nukentėjusiajam bus laiku ir tinkamai suteikta medicinos pagalba. Norėčiau pakomentuoti LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą “Dėl bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”, 2004 04 09, Nr. V-216. Šiuo įsakymu buvo patvirtinti “Bendrieji GMP paslaugų teikimo reikalavimai”. Įsakymas neužtikrina lygių galimybių laiku gauti skubią medicinos pagalbą kaimo ir miesto vietovėse ir tuo pažeidžiamos žmogaus teisės. Kodėl gyventojams kaime skubioji medicinos pagalba bus suteikta pavėluotai? Atsakymas paprastas – nesutvarkyta GMP struktūra. Nustatant teritoriją, kurioje GMP stotis (skyrius) teikia paslaugas, normatyvai skaičiuojami neteisingai. Nėra atsižvelgiama į miesto ir kaimo sąlygas, todėl skaičiuoti reikia ne tai, kiek gyventojų turi aptarnauti viena brigada, o tai, kiek reikia transporto priemonių, kad būtų užtikrinta laiku suteikiama medicinos pagalba vienodai visuose šalies regionuose. Šis įsakymas pasmerkia kaimo gyventojus GMP nesulaukti, nes klinikinė mirtis tęsiasi 5-7 minutes. Įsakymas numato, kad greitoji pagalba atvyks kaimo vietovėje per 10-20 minučių. Dar paminėti kiti atvejai, neaišku, kokie, kuomet minėta pagalba kaime bus suteikta po 25-45 minučių. Mūsų Vyriausybė, skubėdama į ES, dar neatkreipė reikiamo dėmesio į pirminę sveikatos apsaugos grandį. Nėra reikiamo ryšio tarp bendrosios praktikos gydytojo ir GMP, nėra sutarčių tarp ambulatorinę pagalbą teikiančių gydytojų (šeimos gydytojų) ir GMP, užtikrinant pagalbą nakties metu, savaitgaliais ar švenčių dienomis. Reikia sutvarkyti GMP struktūrą, ją aprūpinti deramos kokybės transportu, teisingai jį išdėstyti šalies teritorijoje, kad kaimo gyventojai vienodai greitai, kaip ir mieste, sulauktų atvykstant GMR Skaičiuojama, jo miestui 15000 gyventojų turi būti skiriama viena transporto priemonė, kaimo vietovėje – 12000 gyventojų, bet pamirštama, jog kaimo vietovėje blogi keliai ir dideli atstumai. Reikia skaičiuoti ne pagal gyventojų skaičių, o pagal regiono plotą. Tam yra priimti ES normatyvai – 150 kv. km skiriama viena transporto priemonė.
Greitosios medicinos pagalbos stotys ir skyriai turi būti perduoti iš savivaldybių į valstybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų, pavaldžių apskritims, nomenklatūrą. Kitoms GMP stotims steigti būtinas apskrities, kurios teritorijoje steigiama įstaiga, viršininko administracijos leidimas. Apskrities viršininkas organizuoja ir koordinuoja GMP veiklą apskrityje. GMP stotys ir jų padaliniai išdėstomi atsižvelgiant į būtinosios medicinos pagalbos poreikį. GMP medicinos personalas: skubios pagalbos specialistai ir paramedikai vairuotojai. Paramedikai vairuotojai privalo turėti teisės aktuose nustatytą išsilavinimą, specialų pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemones su specialiaisiais šviesos ir garso signalais. GMP tarnyboje gali dirbti gydytojai ir bendruomenės slaugytojai. GMP transporto priemonėse turi būti sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyto sąrašo vaistai, medicinos pagalbos priemonės, medicinos įranga, asmeninės apsaugos priemonės, ryšio priemonės. GMP iškvietimams priimti, informacijai įvertinti ir perduoti GMP tarnybai organizuojami Bendrieji pagalbos centrai (toliau – BPC). Bendruosius pagalbos centrus steigia Vidaus reikalų ministerija. BPC medicininę veiklą koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Vidaus reikalų ministerija.
Greitosios medicinos pagalbos transporto priemone esant sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintoms indikacijoms ar būklėms pacientai turi būti skubiai gabenami į stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas pagal apskrities patvirtintą ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą skubios būtinosios medicinos pagalbos teikimo planą.
Visie.ms pacientams, atvežtiems greitosios medicinos pagalbos automobiliu ar kita transporto priemone į stacionarinės ASPĮ Priėmimo skyrių, stacionarinėje ASPĮ turi būti atlikta:
1. nustatyta preliminari diagnozė;
2. esant reikalui: suteikta skubi stacionarinė medicinos pagalba šioje ligoninėje arba nukreipta gydymui į kitą ASPĮ.
Skubią stacionarinę medicinos pagalbą teikiančios ligoninės turės atitikti sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus skubios stacionarinės medicinos pagalbos teikimo reikalavimus [6]GMP BRIGADA
GMP stotis (skyrius) privalo turėti ne mažiau kaip dvi brigadas, kaimo vietovėse aptarnauti ne mažiau kaip 20 000 gyventojų, miesto vietovėse – 24 000 gyventojų. GMP paslaugas teikia išvažiuojamosios brigados, kuriose dirba gydytojai, bendruomenės slaugytojai, skubios pagalbos specialistai, paramedikai (kol bus parengti paramedikai, brigadose dirba vairuotojai). Gydytojai per paskutinius 5 metus turi būti išklausę ne mažiau kaip 36 val. intensyviosios terapijos bei reanimacijos tobulinimosi kursus. GMP stotis (skyrius) paslaugoms teikti privalo turėti *B tipo (vidutinės komplektacijos, gyvybinių funkcijų atstatymo ir trumpalaikio palaikymo)automobilius. GMP paslaugoms teikti gali būti naudojamos *A1 tipo (skirtas pervežti vieną pacientą), *A2 (skirtas pervežti kelis pacientus) ir *C tipo (reanimobilis) transporto priemonės. A tipo automobilių gali būti ne daugiau kaip 25 proc. A1 ir A2 tipo transporto priemonėse GMP paslaugas teikia dviejų tipų brigados: 1. bendruomenės slaugytojas arba skubios pagalbos specialistas bei paramedikas; 2.du paramedikai. B tipo transporto priemonėje GMP paslaugas teikia trijų tipų brigados: 1. gydytojas, bendruomenės slaugytojas arba skubios pagalbos specialistas bei paramedikas; 2. bendruomenės slaugytojas (turintis medicinos felčerio diplomą arba bendrosios praktikos slaugytojo diplomą ir įgijęs atitinkamą GMP kvalifikaciją) arba skubios pagalbos specialistas bei paramedikas; 3. gydytojas bei paramedikas. C tipo transporto priemonėse GMP paslaugas teikia: gydytojas, 1–2 bendruomenės slaugytojai arba 1–2 skubios pagalbos specialistai bei paramedikas. GMP iškvietimams priimti, informacijai įvertinti ir GMP tarnybai perduoti organizuojamas Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC).
Kol pradės veikti BPC, GMP iškvietimus priima, registruoja, GMP brigadai perduoda GMP stoties (skyriaus) dispečerinė tarnyba. GMP stotis (skyrius) šią funkciją pagal sutartį gali deleguoti kitai GMP stočiai (skyriui). GMP dispečeriais gali dirbti slaugos specialistai, išvardyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakyme Nr.254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ir profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr.47-1498; 2000, Nr.70-2086). GMP iškvietimai telefonu, nurodant tikslų laiką, turi būti registruojami kompiuteriu [11].
Greitosios medicinos pagalbos stotyje dirba asmens sveikatos priežiūros specialistai: gydytojai, slaugos personalas (bendruomenės slaugytojai, bendrosios praktikos slaugytojai), skubios pagalbos specialistai ir paramedikai.
GMP brigadą sudaro GMP automobilis, vairuotojas, vienas arba du asmens sveikatos priežiūros specialistai ir paramedikas. GMP brigados formuojamos pagal poreikį įstaigos vadovo įsakymu.
GMP brigadų skaičius nustatomas pagal normatyvus, kuriuos tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija [8].
VŠĮ Trakų GMP stotyje budi trys postai, kuriuose dirba ne tik bendruomenės slaugytojai GMP felčeriai, bet ir GMP gydytojai. Anksčiau šioje GMP stotyje gydytojai neturėjo etato, tačiau siekiant didesnio efektyvumo ir gerinant darbo kokybę be gydytojo etato apseiti neįmanoma. Žinoma aptarnavimo kokybę gerina ir vaistų įvairumas, naujų medūicininių prietaisų įsigijimas, transporto būklė, tačiau svarbiausia yra kvalifikuotas medicinos personalas. Viena Trakų GMP brigada vidutiniškai aptarnauja 8967 Trakų rajono gyventojus. Šioje GMP stotyje dirba 38 asmenys (57 etatai), iš jų 8 gydytojai (12 etatų), 20 bendruomenės slaugytojų (32,5 etato) ir 10 aptarnaujantis personalas (12,5 etato) [7].
Kauno apskrityje GMP tarnybos įsteigtos Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Prienų (aptarnauja ir Birštono savivaldybės gyventojus) ir Raseinių rajonų savivaldybėse. Kauno miesto, Jonavos ir Kauno rajonų (pastarosios buveinė yra Kauno mieste) GMP stotys yra viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra savivaldybių tarybos. Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų ir Rase.inių rajonų GMP tarnybos yra pirminės sveikatos priežiūros centrų (toliau – PSPC) padaliniai, neturintys juridinio asmens statuso. Kauno GMP stotis turi 4 pastotes Kauno mieste, Kauno rajono GMP stotis turi 2 pastotes (Vilkijoje ir Garliavoje). Kauno rajone GMP paslaugas nuo 2001 m. teikia ir privati įstaiga (dirba 0,5 brigados). Kiekviena GMP stotis ir skyrius turi atskirą dispečerinę. Kauno apskrityje dirba 51 GMP brigada (27 brigados Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir 24 apskrities rajonų savivaldybių teritorijose). Viena GMP brigada vidutiniškai aptarnauja 13755 apskrities gyventojus. Kauno apskrities GMP stotyse ir skyriuose dirba 746 darbuotojai (816,5 etato), iš jų 152 gydytojas (152 etatai) ir 239 bendruomenės slaugytojai (274 etatai) [8].GMP PATALPOS BEI ĮRANGA
GMP stoties patalpos: dispečerinė, patalpos ambulatoriniam priėmimui, personalo kambariai, administracinės ir pagalbinės patalpos.
Gali būti ir kitų papildomų patalpų, įrangos bei priemonių, atitinkančių kokybės reikalavimus bei standartus.GMP TRANSPORTAS
Įranga bei pagalbinės priemonės, naudojamos teikti skubią būtinąją medicinos pagalbą, turi atitikti LST EN 1789: 2000 ,,Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai” ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-428 ,,Dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 71-3253) reikalavimus [8].
Nuo 2005 m. sausio 1d. ant kiekvienos GMP mašinos turės būti atvirkčšiai užrayta AMBULANCE. Taip daroma tam, kad priekyje važiuojantys vairuotojai žinotų, kad paskui juos važiuoja greitosios pagalbos automobilis, ir praleistų. Priekyje važiuojantys vairuotojai mato iš paskos važiuojančias mašinas užpakalinio vaizdo veidrodėliuose, todėl atvirkščiai užrašytas žodis, žiūrint į jį per veidrodį, matomas normaliai, o ne apverstas.
GMP automobiliuose, priklausomai nuo jo paskirties, turi būti šios priemonės:MEDICINOS PRIETAISAI
Nr. Pavadinimas GMP automobilio tipas

A1 (skirtas pervežti vieną pacien-tą) A2(skirtas pervežti kelis pacientus) B(vidutinės komplektacijos, gyvybinių funkcijų atstatymo ir trumpalai-kio palaikymo) C (reani-mobilis)
1. Defibriliatorius su monitoriumi, EKG užrašymo funkcija *x
2. Defibriliatorius su monitoriumi, EKG užrašymo funkcija ir išoriniu širdies
stimuliatoriumi x
3. Portatyvinis EKG aparatas x
4. Portatyvinis dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas x
5. Gleivių (skysčių) siurbtuvas x x
6. Gliukometras x x
7. Infuzinis švirkštas – pompa *x x
8. Ambu maišas suaugusiesiems ir vaikams x x x x
9. 2 l talpos deguonies balionas su reduktoriumi ir kauke x x x x
10. Trachėjos intubacijos rinkiniai (laringoskopai, intubaciniai vamzdeliai, pravedikliai) x x
11. Kombinuotas intubacijos vamzdelis *x x
12. Trachėjos pradūrimo adata x x
13. 10 l talpos deguonies balionai *x x
14. Portatyvinė paciento monitoravimo sistema: kardiomonitorius su neinvaziniu AKS matuokliu, pulsoksimetru (Sp O2 ) ir spausdintuvu x
15. Išskleidžiami keičiamų pozicijų neštuvai su ratukais x x x x
16. Kaušiniai neštuvai (patyrusiems stuburo traumą nešti)
Spinalinė lenta su galvos imobilizacijos priemonėmis *x x
17. Minkštieji neštuvai x x x x
18. Vakuuminiai ir paprasti imobilizacijos įtvarai *x *x x x
19. Vakuuminiai neštuvai *x x
20. Vilnonė anklodė x x x x
21. Deguonies inhaliatorius su drėkintuvu ir kauke x x
22. Aerozolių inhaliatoriai x x
23. Tirpalų pašildymo krepšys *x x
24. Kraujospūdžio matavimo suaugusiesiems ir vaikams aparatas x x x x
25. Stetofonendoskopas x x x x
26. Termometras (28°–42°C) x x
27. Gimdymo priėmimo rinkiniai x x x x
28. Pagalbos nudegus, patyrus traumų rinkiniai x x
29. Stuburo kaklo srityje imobilizavimo priemonės (trijų dydžių apykaklės) x x
30. Skrandžio plovimo rinkinys x x
31. Šlapimo pūslės kateterizavimo rinkinys x x
32. Infuzinės tirpalų sistemos x x
33. Krūtinės drenavimo rinkinys *x
34. Perikardo punkcijos rinkinys *x
35. Švirkštai, tvarsliava, žnyplės svetimkūniams pašalinti, žirklės x x x x
36. Intraveniniai kateteriai x x
37. Antelė, basonas x x x x
38. Vėmimo maišas x x x x
39. Sterilios ir nesterilios pirštinės x x x x

VAISTAI 1. A1 ir A2 tipo greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse turi būti šių vaistų: Amoniako tirp. 10% 40ml, Analginum amp. 50% 2ml, Aspirinum tab. 500mg, Glyceryli trinitras tab. 0,5mg, Salbutamolum aeros. 100mcg 200 doz
2. B ir C tipo greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse turi būti šių vaistų: Ac. ascorbinicum amp. 5% 2ml, Adrenalinum amp. 1% 1ml, Amiodaronum amp. 150mg/3ml, Amoniako tirp. 10% 40ml, Ampicilino tab. 250mg, Analginum amp. 50% 2ml, Aspirinum tab. 500mg, Atropini sulfas amp. 0,1% 1ml, Benzylpenicillinum Na 1 000 000 IU, Calcii chloridum amp.10% 5ml, Captoprilum tab. 25mg, Clemastinum amp. 1mg/1 ml, Clonidini hydrochloridum tab. 0,15mg, Dexametasonum amp. 4mg/1ml, . Diazepamum tube 10mg, Diazepamum amp. 0,5% 2ml, Eufilino amp. 2,4% 5ml, Gliukozės tirp. 5% 500ml, Jodo 5% sol. spirit. 10ml, Kalii chloridum amp. 10% 100ml, Lidocainum amp. 2% 2ml, . Morfino hidrochlor. amp. 1% 1ml, Natrii chloridum amp. 0,9% 5ml, Natrii chloridum sol. 0,9% 500ml, Natrii chloridum amp. 0,9% 5ml, Paracetamolum 125 supp. 125mg, Paracetamolum 250 supp. 250mg, Salbutamolum aeros. 100mcg 200 doz, Spiritus aethylicus 96,6%, Tramadolum amp. 100mg/2ml, Vandenilio peroksidas tirp. 3% 40ml, Verapamilum tab. 80mg ir kt.
ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS: B ir C tipo greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse turi būti šių apsaugos priemonių:
chirurginių ir paprastų kaukių, panoraminių veido kaukių su universaliu (kombinuotu) filtru, specialiųjų kostiumų su atšvaitais, apsauginių pirštinių ir avalynės.
GELBĖJIMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS :Visose greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse. turi būti šių gelbėjimo ir apsaugos priemonių:
rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonių, vienkartinių nosinių, rankšluosčių, prožektorius, žiebtuvėlis, apsaugos diržo pjoviklis, konteineris medicininėms atliekoms, polietileno maišų (infekuotiems ir nešvariems drabužiams).
RYŠIO PRIEMONĖS : Greitosios medicinos pagalbos stotyje – centrinė radijo stotis, greitosios medicinos pagalbos automobilyje – portatyvinė radijo stotis, mobiliojo ryšio telefonai, kiekviename GMP automobilyje – iškvietimų priėmimo gaviklis su spausdintuvu.
Pastaba.
* Iki 2007 metų neprivaloma. [12]GMP IŠKVIETIMO TECHNOLOGIJA
GMP DOKUMENTACIJA
Didžiausią GMP darbe pildomų formų dalį užima informacija apie iškvietimus, jų registravimą, bei aptarnavimą.
Telefonu gavus iškvietimą, jis registruojamas į „ Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalą“ forma Nr. 109/a. Šis įrašas žurnale saugomas trejus metus. Žurnale nurodoma viskas apie iškvietimą, t.y. Eil. Nr., iškvietimo data, ligonio vardas ir pavardė, gimimo data, namų adresas, kvietimo priežastis, GMP kvietusiojo pavardė, telefonas, kvietimo laikas, GMP automobilio išvykimas. Sugrižus iš paciento užpildomos likusios grafos: diagnozė. Suteikta pagalba, kur nusiųstas. Taip pat nurodomos pagalbą suteikusiųjų pavardės ir brigados išvykimo trukmė. Nuo 2005m. Sausio 1 d. įsigalios nauja tvarka, pagal kurią, kiekvienas iškvietimas bus registruojamas ir viso pokalbio turkmė bus įrašoma į kompiuterį, bei saugoma. Taip pat bus privaloma apie GMP darbuotojų atvykimo pas pacientą laiką pranešti dispečerinei, kuri tai registruos kompiuteriu. Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo gyvybei grėsmingais atvejais pradžios mieste būtų 5-10 min., kaime 25-45 min.
Po truputi ši sistema Lietuvoje įdiegiama, o po naujųjų metų visos, be išimties GMP stotys privalės naudotis įranga įrašančia kiekvieną kvietimą, kiekvieną pokalbį. Kol kas šis žurnalas geras pagalbininkas, kada reikia atkurti prireikusių kvietimų istoriją, kuri dažnia būna reikalinga policijos pareigūnams, tačiau daug patogiau ir informacija naudotis kompiuterių pagalba, kuri yra prieinamesnė specialiųjų tarnybų pareigūnams.
Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą – operatyvumas (laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojams atvykus pas pacientą). Apie GMP darbuotojų atvykimo pas pacientą laiką turi būti pranešta dispečerinei, kuri tai registruoja kompiuteriu. Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo gyvybei grėsmingais atvejais pradžios mieste būtų 5–10 min., kaime 10–20 min., kitais atvejais – mieste 15–30 min., kaime 25–45 min.
Sekantis kvietimo registravimo etapas yra formos Nr. 110/a pildymas (1 priedas). Dispečeris pildo „ Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės“ viršutinę dalį, kurioje tie patys duomenys kaip ir žurnale. Ši kortelė įduodama į iškvietimą vykstančiammedikui, kuris likusią kortelės dalį užpildo suteikęs pagalbą. Antroje kortelės dalyje medikas surašo atvykimo laiką, kuris turi sutampti su laiku praneštu dispečerinei, nusiskundimus, diagnozę, nelaimingo atsitikimo šifrą, komplikacijas, ligonio būklę, suteiktą pgalbą. Taip pat kur ligonis pristatytas, ar su policijos priežiūra, brigados sudėtį ir kilometražą.
Jei ligonis vežamas iš namų į ligoninę pildoma forma Nr. 114/1a (2 priedas) ir 114/a (3 priedas), t.y „pranešimas apie GMP siųsta ligonį“ ir „ GMP ligonio siuntimas“. Pastaroji forma lieka prie ligos istorijos, o kita grįžta į GMP stotį, pagal kurią vertinami diagnozių nesutapimai.
Taip pat yra pildomas ligonio atsisakymas „ Ligonio atsisakymas vykti gydytis į II lygio ligoninės stacionarą“ (3 priedas). Ši atsisakymas pildomas kiekvieną kartą pacientui atsisakius vykti į stacionarą siekiant apsaugoti nuo nesusipratimų GMP darbuotojus, kurie gali kilti dėl paciento nepsaitenkinimo pareiškiant, jog jo niekas nevežė į stacionarą ar net nesiūlė.
GMP stotis (skyrius) privalo turėti automobilių rezervą kokybiškai ir veiksmingai pagalbai teikti. GMP paslaugos teikiamos naudojant medicinos prietaisus, vaistus, asmeninės apsaugos priemones, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-428 „Dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.71-3253).
Greitosios medicinos pagalbos transporto priemone, esant sveikatos apsaug.os ministro įsakymu patvirtintų indikacijų ar būklių, pacientai turi būti skubiai gabenami į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Priėmimo (skubios pagalbos) skyrių. Gyvybei grėsmingomis situacijomis GMP informuoja ASPĮ Priėmimo (skubios pagalbos) skyrių apie pacientą, transportuojamą į šį skyrių. Atvežti į Priėmimo (skubios pagalbos) skyrių pacientai perduodami budinčiam gydytojui. Perdavusi pacientą GMP brigada grįžta į GMP stotį (skyrių), budėjimo vietą arba vyksta į kitą iškvietimą. GMP stoties (skyriaus) veiklos apskaita ir atskaitomybė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas formas [11]IŠVADOS
Su tikslu tobulinti GMP teikiamų paslaugų kokybę SA ministro 2002-07-01 įsakymu Nr.324 patvirtinta GMP koncepcija ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Vienas iš koncepciją ruošusių specialistų tikslų buvo tas, kad ateityje visos GMP stotys ir skyriai turi būti savarankiški ir turėti juridinio asmens statusą. Tą numato ir 3 koncepcijos punktas. Tačiau tos pačios koncepcijos 4 punktas palieka galimybę greitąsias prijungti prie ligoninių. Jei GMP bus prijungtos prie stacionarų, greitųjų situacija niekuo nesiskirs nuo dabar esamos, nes GMP negaus tiesioginio finansavimo ir negalės racionaliai naudoti greitajai skirtų lėšų. Reikia paminėti tai, kad buvo aktyviai vykdomas GMP priemonių įgyvendinimo planas, tačiau dėl neaiškių priežasčių šis procesas šiuo metu sulėtėjęs. Todėl apibendrinant galima teigti, kad esamas GMP finansavimas yra nepakankamas, kad būtų galima užtikrini kokybiškas šiuolaikinio mokslo lygio GMP paslaugas nacionaliniu mastu. GMP atlieka apie 30 proc. jai nepriskiriamų paslaugų. To priežastis – netobulai organizuojamas BPG darbas, ne pagal paskirtį naudojamas GMP transportas. VLK ir TLK vykdydama apmokėjimus už GMP paslaugas pažeidinėja galiojančią finansavimo tvarką (SA ministro 2002-05-23 įsakymą Nr.232). Ateityje būtina peržiūrėti GMP finansavimo tvarką, skatinti skubiai rengti teisinius aktus reguliuojančius GMP veiklą bei GMP paslaugų kokybę, pavyzdžiui, medicinos normą “GMP stotis”. Lietuvoje atsirado neigiama tendencija skaldyti GMP stotis. Šio reiškinio pretekstas – SA ministro 2002-05-23 įsakymas Nr.232, kurį būtina atšaukti. Taip pat netikslinga leisti GMP stotis prijungti prie stacionarų. Pavyzdžiui, tokį norą yra išreiškę Plungės, Šakių ir kitos ligoninės. GMP stočių steigėju turi išlikti savivaldybės. GMP stotys turi būti savarankiškos ir turėti juridinio asmens statusą. Tam, kad būtų užtikrinta efektyvi ir kokybiška GMP paslauga, būtina, kad GMP brigadą sudarytų vairuotojas – paramedikas ir mažiausiai du medikai. Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos prezidentas Algirdas Radvila [2].
Didžiausi esamos sistemos trūkumai, trukdantys užtikrinti efektyvią GMP tarnybų veiklą ir turimų išteklių panaudojimą:
1. GMP skyrių priklausymas PSPC;
2. palyginti didelė paslaugų, kurias galėtų teikti pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, dalis;
3. bendrosios praktikos gydytojų trūkumas kaimo vietovėse;
4. nepakankamo lygio bendradarbiavimo tarp GMP tarnybų ir stacionarinių ASPĮ sistema;
5. dauguma GMP automobilių yra visiškai nusidėvėję, naudoja daug kuro, jų remontas reikalauja didelių išlaidų;
6. GMP automobiliuose trūksta medicinos įrangos (defibriliatorių, laringoskopų, deguonies įrangos ir kt). Esanti įranga, reikalinga teikiant pagalbą nuvykus pas pacientus ir transportavimo metu, pasenusi, jos naudojimas neužtikrina kokybiškos medicinos pagalbos teikimo;
7. GMP tarnybų dispečerinės nekompiuterizuotos, ryšio priemonės pasenusios. Nėra galimybės objektyviai fiksuoti laiką nuo iškvietimo priėmimo iki atvykimo pas pacientą.LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. http://sec.lt/pages/zodynas/paaiskinimai/G2H.html 2004 10 28
2. http://www.medicine.lt/naujienos/index.asp?year=2003&month=8 (Greitoji medicinos pagalba šiandien (2003.08.28)) 2004 10 29
3. http://www.sam.lt/lt/sam/teisine-informacija/ta-pilnas/?strid=103374 (“Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų, bazinių kainų, organizavimo bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ ) 2004 10 29
4. http://monitoring.press.lt/Article_m.asp?Lang=L&ID=524915 (“greitosios funkcija – gelbėt gyvybes”) 2004 11 01
5. http://www.sveik.lt/index.jsp?action=article_rubric_gen_gen_articleInfo&sArticlePrKey=3732664145099502356 (“GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS NŪDIENA”)
6. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=174589&Condition2 (“Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo”) 2004 11 03
7. VŠĮ Trakų GMP stoties duomenys 2004 11 05
8. http://vaspvt.sam.lt/files/tap/mednorma.doc 2004 11 07
9. http://www.sam.lt/images/Dokumentai/Apzvalgos/sam_20040602.htm#40703 (“Nepagrįsti pertvarkos vykdytojų žingsniai, Kauno diena, p. 12“) 2004 11 07
10. http://www.sam.lt/images/Dokumentai/Apzvalgos/sam_20040602.htm#40703 (“Greitosios medicinos pagalbos pertvarkai – dvejus metus, Medicina ir dar kai kas visiems, p. 6”) 2004 11 07
11. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=231100&Condition2=Medicinos_transporto_priemonës_ir_jø_áranga._Greitosios_pagalbos_automobiliai (“ DĖL BENDRŲJŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“) 2004 11 06
12. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=215477&Condition2= („DĖL PRIVALOMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ, VAISTŲ, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ, GELBĖJIMO IR APSAUGOS BEI RYŠIO PRIEMONIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO PRIEMONĖSE SĄRAŠO PATVIRTINIMO“) 2004 11 07
13. http://www.vlk.lt/old/sd/2003/03%20Nr56-2.htm („GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS, JŲ KOKYBĖ, APMOKĖJIMAS 1998 – 2002 METAIS IR PLĖTRA“) 2004 11 07

Leave a Comment