Masinu elementai

A. Elektros variklio parinkimas ir pavarų kinematinis skaičiavimas

Pavaros mechanizmas paprastai pradedamas skaičiuoti, parenkant elektros variklį. Pradiniai duomenys pas mane yra duoti tokie (lentelė 1):

Lentelė 1: Pavaros duomenys

PARAMETRAI
Galingumas P, kW 3,0
Kampinis greitis W, rad/s 3,8

Pagal šiuos duomenis aš vygdau kitus skaičiavimus variklio parinkimui.

I. Elektros variklio parinkimas.
1. Pasirenkame perdavimo skaičius. Sliekiniai pavarai parenku u1 = 30; atvirai krumplinei pavarai u2 = 2 .

2. Tada kampinis greitis (w) velenuose apskaičiuojamas:

w = w1 • u; (1.1)

mūsų atveju gauname:

trečiojo veleno: (duota) w3 = 3,8 rad/s;

antrojo veleno:
w2 = w3 • u2 = 3,8 ∙ 2 = 7.6 rad/s;

pirmojo veleno:
w1 = w2 • u1 = 7,6 ∙ 30 = 228 rad/s;

3. Suradę kampinį greitį , paskaičiuojame n &##8211; apsisukimų skaičių per minutę.
1 aps/min = 2π rad/min
tai w3 = 4 rad/s = 3,8 ∙ 60 = 240 rad/min.
w2 = 7,6 rad/s = 7,6 ∙ 60 = 480 rad/min.
w1 = 228rad/s = 228 ∙ 60 = 13680 rad/min.

Paskaičiuojame apsisukimų skaičių:

n = (1.2)
n3 = 240 / 2 ∙ 3,14 =38,3 aps/min
n2 = 480 / 2 ∙ 3,14 = 76,4 aps/min
n1 = 13680 / 2 ∙ 3,14 = 2840 aps/min
4. Toliau pasiskaičiuojama reikalingą variklio galią :

(1.3)
η = ηiš.pav ηred ηm = ( 0,94 • 0,99) • ( 0,70 • 0,994 ) • ( 0,98) = 0,65

Movos – tampri pirštinė mova.

Guolių poros naudingumo koeficientas lygus 0,99

Sliekinės pavaros su 1 pradžia η = 0,70 ( tepalo vonioje );

Krumplinės atviros pavaros η = 0,94.

Taigi turime trečio veleno galingumą N3 = 3 kw;

Reikalingas variklio galingumas bus
N1 = w.

5. Pasirenkame variklį, kuris labiausiai atitinka mūsų pavaros reikalavimus.

Tai yra bendros paskirties asinchroninis elektros variklis su trumpai sujungtu rotoriumi. Jo techniniai duomenys (lentele 2):

Lentelė 2
Elektros variklio tipas Nominalinis galingumas Nvvar, kW nvar, aps/min Mprad/Mnom
A 42-2 4.5 2870 1.8

6. Toliau viska skaičiuosime pagal pasirinkto variklio charakteristikas.

Pavaros velenų apsisukimų skaičius per minutę:

Pirmo veleno n1 = nv = 2870 aps/min;

Antro veleno n2 = aps/min ;

Trečiojo veleno n3 = 95,6 / 2 = 47,8 aps/min.
7. Apsiskaičiuojame kiekvienam velenui perduodamą galingumą:

Pirmam velenui N1 = Nv = 4,5 kw;

Antram velenui N2 = Nv η1 = 4,5 • 0,65 = 3,58 kw;

Trečiam velenui N3 =

N2 η2 = 3,58 • 0,92 = 3,29 kw;

η1 – pirmo ir antro veleno naudingumo koeficientas;

η2 – trečio veleno naudingumo koeficientas;
η1 = 0,70 • 0,994• 0,98 • 0,99 = 0,65
η2 = 0,94 • 0,99 = 0,92
8. Sukamojo momento ( T ) skaičiavimas:

(1.5)
T1,T2,T3 – pirmo, antro ir trečio velenų sukimo momentai.

9. Visus gautus duomenis surašau į 3 lentelę
3 lentelė Skaičiuojamos pavaros pagrindiniai duomenys

Velenai Apsisukimų skaičius

n (aps/min) Sukamasis momentas

T (Nm) Galingumas

N (kw) Kampinis greitis

w (rad/s) Perdavimo sk.

u

1 2840 19,7 4,5 228 30

2 76,4 471 3,58 7,6

3 38,3 865,7 3,29 3,8 2
B. Atviros cilindrinės krumplinės pavaros skaičiavimas

I. Pavaros skaičiavimas

1. Reduktoriaus perdavimo skaičius pagal GOSTą 2185-55 (16P lent.) parenku u¬2 = 2.
2. Pavaros velenų kampiniai greičiai :
Varančiojo

aps/min;
varamojo z4

aps/min.
3. Atviros krumplinės pavaros tipas: lėtaeigė – tiesiakrumplė .
4. Krumplinės medžiagos pasirinkimas. Mažajam krumpliaračiui pasirenku plieną 50 Γ, terminis apdirbimas – pagerinimas , kietumas HB 241.

Didžiajam krumpliaračiui – plienas 40, terminis apdirbimas – normalizavimas, kietumas HB 152 .

Iš lentelių parenku metalų mechanines charakteristikas: mažajam krumpliaračiui (z3) σB= 686 MN/m2, σT= 392 MN/m2 ( santykinis ruošinio skersmuo bus iki 200 mm ); didžiajam krumpliaračiui (z4) σB= 530 MN/m2, σT= 265 MN/m2 ( santykinis ruošinio skersmuo bus iki 300 mm ).
5. Tai medžiagų patvarumo ribą pagal foormulę σ-1= 0.43 σB gauname:

mažajam krumpliaračiui

σ-1= 0,43 ∙ 686= 294,98 MN/m2

didžiajam krummpliaračiui

σ-1= 0,43 ∙ 530= 227,9 MN/m2
6. Leistini įtempimai lenkiant mažąjo krumpliaračio z3 krumpliams, paėmus [n] = 1,5, kσ= 1.6 ir

krl= 1,

[σ0]’l = MN/m2

didžiojo krumpliaračio (z4) krumpliams, paėmus [n] = 1,5, kσ= 1.5 ,

[σ0]”l = MN/m2
7. Mažojo krumpliaračio (z3) leistini kontaktiniai įtempimai, kai rėžimo koeficientas krl= 1 (82

psl.)

[σ]k= 2,75HBkrk = 2,75 ∙ 241 = 662,75 MN/m2
8. Reduktoriaus velenų sukimo momentai:

varantysis velenas

MG= N2/w2 = 3580/7,9 = 453,2Nm;

Varomasis velenas

ML= N3/w3 = 3290/4= 822,5Nm.

Atviros krumplinės pavaros laipsnio skaičiavimas

1. Nustatome tarp ašinį atstumą A, vadovaudamiesi krumplių paviršių kontaktiniu stiprumu.

Tarp ašinį atstumą nustatome pagal formulę

;

čia u2= 2 – perdavimo skaičius;

Msk1 = MGK – Mažajo krumpliaračio skaičiuojamasis momentas;MG – mažojo krumpliaračio

nominalinis momentas; K –

apkrovimo koeficientas, iš anksto paėmę K= 1.5, gausime

Msk1 =453,2 ∙1,5= 679,8Nm;

[σ]k – leistinas kontaktinis įtempimas;

ΨA=B/A – pločio koeficientas; imame ΨA= 0,4;

kp= 1 – tiesekrumplei pavarai, kontaktinės linijos suminio ilgio padidėjimo sąskaita.

Įrašę reikšmes į formulę , gausime

m.

Pagal GOSTą 2185-55 priimu AL=180 mm (13P lent.).

2. Krumpliaračių skaičius (z) ir kabinimo modulis (m) . Pagal (3.14) formulę

m= (0,01 – 0,02)A = (0,01 – 0,02) ∙ 180 =1,8 – 3,6 mm;

priimu m= 3 (pagal GOSTą 9563-60, 54 psl., 3.2 lent.).

Krumpliaračio z3 krumplių skaičius

.

Krumpliaračio z4 krumplių skaičius

z4= u2 ∙ z3 = 2∙40 = 80.

3. Krumpliaračių poros pagrindiniai matmenys mm:

dd3 = mz3 = 3 ∙ 40= 120 mm;

dd4 = mz4 = 3 ∙ 80= 240 mm;

B3 = B4 + 5 = 72 +5 = 77 mm;

B4 = ψLA = 0.4 ∙ 180 = 72 mm;

De3 = dd3 + 2m = 120 + 2 ∙3 =126 mm;

De4 = dd4 + 2m = 240 +2 ∙ 3 = 246 mm;

Di3 = dd3 – 2.5m = 120 – 2.5 ∙ 3 = 112,5 mm;

Di4 = dd4 – 2.5m = 240 – 2.5 ∙ 3 = 232,5.

Čia dd3,dd4 – dalijamųjų apskritimo skersmenys (mažojo ir didžiojo krumpliaračių);

De3 , De4 – viršūnių apskritimų skersmenys ;

Di3 , Di4 – pašaknų apskritimų skersmenys;

B3 , B3 – krumpliaračių plotis.

4. Krumpliaračio z3 apskritiminis greitis v

m/s.

Kai yra toks greitis ir krumpliaračių medžiagų kietumas mažesnis kaip HB 350, lėtaeigės

krumpliaračių poros krumplių gamybai imame 9 tikslumo laipsnį (žr. 3.11 lent.).

5. Patiksliname apkrovimo koeficientą

K= KkoncKd;

Kur čia Kkonc – apkrovimo koncentracijos koficientas;

Kd – dinaminis koficientas;

Kai ir krumpliaračiai išdėstyti nesimetriškai, tai pagal 3.12 lent., turint

galvoje (3.56) formulę, K‘konc=1,55 , tai

Kkonc= ;

Be to , kai v2= 0,46 m/s ir pavaros 9 tikslumo laipsnis, Kd= 1,1 (3.8 lent.)

K= 1,1 ∙ 1,3= 1,43.

6. Patikriname skaičiajuomuosius kontaktinius įtempimus priimtiems pavaros matmenims ir patiksliname apkrovimo koeficientą.

,

kur A= 0.18 m;

Msk3= MT ∙ K = 453,2 ∙ 1,43 = 648Nm

u= u2 = 2

B= B4 = 72

kp= 1.

Įstatę skaičius turime

N/m2= 659 MN/m2<[σk].

Viršijantys įtempimai sudaro

Neviršijamas kontaktinis įtempimas, tai visiškai priimtina.

7. Jėgos veikiančios sukabinime:

Apskritiminė jėga

N;

MT – mažojo krumpliaračio nominalinis momentas;

dd3 – mažojo kr

rumpliaračio dalijamasis apskritimo skersmuo;

radijalinė jėga

T2=P2 ∙ tg α = 7553 ∙ tg 20 = 2749 N.
8. Patikriname krumplių stiprumą pagal įtempimus lenkiant

.

Krumplio formos koeficientai pagal 3.4 lent.: krumpliaračiui z3, kai z3= 40, y3 = 0,442;

krumpliaračiui z4, kai z4 = 80, y4 = 0,478.

Krumpliaračių z3 ir z4 krumplių stiprumo lenkiant palyginimasis įvertinimas:

krumpliaračiui z3

y3[σ0]l’= 0,442 ∙ 184.4 = 81,5 MN/m2;

krumpliaračiui z4

y4[σ0]l”= 0,478 ∙ 152 = 73 MN/m2;

Toliau skaičiuojame pagal krumpliaračio z3 krumplį, kaip ne tokį stiprų. kpl= 1 –

tiesiakrumpliams krumpliaračiams, koeficientas, įvertinantis apkraunamojo pajėgumo

padidėjimą;

Skaičiuojamoji apskritiminė jėga

Psk= P2 sk = P2K = 7553 ∙ 1,43 = 10800 N

B=B4= 0.072 m;

Skaičiuojamasis (darbinis) įtempimas lenkiant krumpliaračio z3 pavojingame krumplio

pjūvyje

MN/m2< [σ0]l`.

Pagrindinius atviros krumplinės pavaros parametrus suvedu į 3 lentelę.

3 lentelė

Parametrai Lėtaeigis laipsnis
Varančiojo veleno galingumas .......
Laipsnių perdavimo skaičius ........
Kampinis greitis:

varančiojo veleno .............

varomojo veleno .............
Pavaros tipas ................
Tarpašinis atstumas ..............
Mažajo krumpliaračio krumplių skaičius ...
Didžiojo krumpliaračio krumplių skaičius .
Krumplių įstrižumo kampas .........
Modulis ....................
Krumplų pločio koeficientas ........
Dalijamųjų apskritimų skaesmuo:

mažojo krumpliaračio ...........

didžiojo krumpliaračio .........
Krumpliaračių plotis ............

Jėgos, veikiančios sukabinime:

apskritiminė jėga ........

radialinė jėga ..........

ašinė jėga ............ N1 = 4,5 kW
u2 = 2

nG = n2 = 76,3aps/min
nL = n3 = 38,3aps/min
tiesiakrumplė
A = 0,18 m
z3 = 40
z4 = 80

m = 3
ψA = 0,4

dd3 = 120 mm
dd4 = 240 mm
B3 = 77 mm
B4 = 72 mm

P2 = 7553 N
T2 = 2749 N
Q2 = 0

III. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas

Sukimo momentai:
varančiojo veleno skerspjūviuose

Ms2 = MG = 453,2 Nm;
varomojo veleno skerspjūviuose

Ms3 = ML = 822,5Nm.

Varantysis velenas

Kadangi varantysis krumpliaratis yra užmautas ant sliekračio veleno, tai nieko papildomai ir neskaičiuosime, tik patikrinsime ar pasirinkras veleno diametras, nėra per mažas..

Patikriname veleną ar atlaikys apkrovimą . Paėmę [τ]s = 24 MN/m2 , nustatome veleno išeinančio galo minimalų skersmenį pagal atsparumo sukimui skaičiavimą:

m;
Varomasis velenas
Paėmę [τ]s = 24 MN/m2 ,g

gauname:

d3 = mm;
Priimu veleno skersmenį d3 = 60 mm., ties guoliais dG = 65 mm.

Krumpliaračio konstrukciniai matmenys
Orientuodamasis pagal duomenis pateiktus 256 psl., (11,1 pav.), ir pagal konstrukcinius matmenis, nustatau krumpliaračio z3 ir z4 pagrindinius konstrukcinius matmenis.

Krumpliaračiui z4 :

Stebulės skersmuo dst = 1,6 ∙ d2” = 1,6 ∙ 60 = 96 mm,
priimu dst = 100 mm.

Stebulės ilgis lst = 1,2 ∙ d2” = 1,2 ∙ 60 = 72 mm,
priimu lst = 70 mm;

Ratlankio storis δr = 2,5 ∙ mn = 2,5 ∙ 3 = 7,5 mm
priimu δr = 8 mm;

Disko storis C = 0,3 ∙ B4 = 0,3 ∙ 72 = 21,6 mm,
priimu C = 25 mm;

Krumpliaračiui z3 :

Stebulės skersmuo dst = 1,6 ∙ d2” = 1,6 ∙ 60 = 96 mm,
priimu dst = 95 mm.

Stebulės ilgis lst = 1,2 ∙ d2” = 1,2 ∙ 60 = 72 mm,
priimu lst = 80 mm;

Kadangi krumpliaračio skersmuo yra mažas, tai jis neturės ratlankio, bus ištisinis (vienodo storio) .

Guolių parinkimas

Greitaeigiam velenui guoliai buvo parinkti skaičiuojant sliekinę pavarą ( 5,1 punkte).
Lėtaeigiam velenui parenku guolius rutulinius radialinius vienaeilius guolius 313 vidutinės serijos , kurių , darbingumo koeficientas C = 106000. Jie statomi vienas šalia kito.

Tepimas

Guoliams ir krumpliaračiams ir krumpliaračiams parenku konsistencinį tepalą, nes krumplinė pavara yra neuždengta. Parenku sintetinį solidolą УСc-2 (GOSTas 4366-56).

Krumplinę pavarą, kas tam tikrą laiką bus sutepama. Guoliai bus sutepami išardžius pavarą.

C. Sliekinės pavaros skaičiavimas

I. Pavaros kontaktinio stiprumo skaičiavimas

1.Slieko ir sliekračio vainiko medžiagos parinkimas.

Kadangi projektuojamam reduktoriui nekeliami specialūs reikalavimai.tai ekonomijos tikslais sliekračio vainikui imame bealavę bronzą – aliuminio-geležies bronzą
БpAЖ9-4Л (atlieta žemėje).Slieko medžiaga – plienas 45.užgrūdintas iki kietumo didesnio kaip HRC 45 ir vėliau šlifuojamas.

2. Bealavėms bronzoms režimo koeficentas ,skaičiuojant kontaktinį stiprumą, krk=1.Kai reduktoriui tenka dirbti ilgai , sliekračio krumplių apkrovimo ciklų skaičius Nc2>25∙107 ir todėl minimalus režimo koeficentas ,skaičiuojant atsparumą lenkimui, krl=0,543 (G.Ickovičiaus knyga 99psl.).Slydimo greitis sukabinime spėjamas vsl=3 m/s;atitinkamai imamas leistinas kontaktinis įtempimas (G.Ickoviciaus knyga 4.8 lent.99 psl.) [σ]k=167 MN/m2; leistinas įtempimas lenkiant (4.7 lent. 98 psl.) [σo]l=[σo]‘l ∙ krl=98,1 ∙ 0,543=53,3 MN/m2.

3. Skaičiuojamasis apkrovimas.

Iš anksto paimta slieko dalijamojo cilindro skersmens modulių skaičius q=8 ; kai z1= 1,slieko deformacijos koeficentas (4.5 lent.96 psl.) Θ=72.Kadangi reduktorius bendros paskirties , apkrovimas gali svyruoti nemažose ribose. Dydį x apibudinantį apkrovimo netoligumą ,imame x = 0,5. Tuomet apkrovimo koncentracijos koeficentas

Pavaros tikslumo laipsnis 7.Šiuo atveju dinaminis koeficentas Kd=1 ,ir apkrovimo koeficentas

K=Kkonc ∙ Kd =1,07 ∙ 1 = 1,07

Skaičiuojamasis sliekračio momentas

Msk2=ML∙ K = 453,2 ∙ 1,07 = 485 Nm.

4. Tarpašinis atstumas remiantis kontaktiniu stiprumu

I I. Pagrindiniai pavaros matmenys.

1. Kabinimo modulis;

Artimiausi slieko standartiniai parametrai pagal (4.2 lent.87 psl.) ms = 6 mm. ir q = 10. Tuomet tarpašinis atstumas

2. Pagrindiniai slieko matmenys:

dalijamojo cilindro skersmuo

dd1= ms ∙ q = 6 ∙ 10 = 60 mm;

viršunių ir pašaknių cilindrų skersmenys

slieko (šlifuoto) įpjautos dalies ilgis

imame L = 105 mm.Vijos kilimo dalijamuoju cilindru kampas pagal (4.3 lent.88 psl.) λ=5o42’38’’

3. Sliekračio vainiko pagrindiniai matmenys:

dalijamojo apskritimo skersmuo viduriniame pjuvyje

viršūnių ir pašaknų apskritimų skersmenys viduriniame pjūvyje

išorinis skersmuo , kai z1 = 1

Sliekračio vainiko plotis , kai z1 = 1

III.Reduktoriaus naudingumo koeficentas; sukabinimo jėgos

1. Slydimo greitis ;

čia w1-slieko kampinis greitis rad/s.

Esant tokiam greičiui , trinties koeficentas ,kai panaudota bealavė bronza ir šlifuotas sliekas (4.4 lent. 90psl.) f = 0,018 ir trinities kampas .Reduktoriaus naudingumo koeficentas ,įskaitant nuostolius atramose ,o taip pat tepalo taškymui ir maišymui,

2. Sukabinimo jėgos:

sliekračio apskritiminė jėga lygi slieko ašinei jėgai

sliekračio ašinė jėga lygi slieko apskritiminei jėgai

kur slieko veleno (greitaeigio) momentas

sliekračio ir slieko radialinės jėgos

Pagrindinius duomenis surašome į 4 lentelę.

4 lentelė Sliekinės pavaros pagrindiniai parametrai

Parametrai Lėtaeigis laipsnis
Varančiojo veleno galingumas .......
Laipsnių perdavimo skaičius ........
Kampinis greitis:

varančiojo veleno .............

varomojo veleno .............
Pavaros tipas ................
Tarpašinis atstumas ..............
Mažajo krumpliaračio krumplių skaičius ...
Didžiojo krumpliaračio krumplių skaičius .
Modulis ....................
Dalijamųjų apskritimų skaesmuo:

mažojo krumpliaračio ...........

didžiojo krumpliaračio .........
Krumpliaračių plotis ............

Jėgos, veikiančios sukabinime:

apskritiminė jėga ........

radialinė jėga ..........

ašinė jėga ............ N1 = 5,5 kW
u1 = 38

nG = n1 =2900 aps/min
nL = n2 =76,3 aps/min
sliekine
A = 0,144 m
z1 = 1
z2 = 76
m = 6

dd1 = 60 mm
dd2 = 228 mm
L = 105 mm
B2 = 54 mm

P2 = 3975 N
T2 = 1447 N
Q2 = 463 N

IV.Patikrinamasis pavaros skaičiavimas

1.Skaičiuojamojo apkrovimo patikslinimas.

Kai z1=1 ir q = 10 ,slieko deformacijos koeficentas Θ=72. Tuomet , kai x= 0,5 ir z2=38 , apkrovimo koncentracijos koeficentas

Pagal GOSTą 3675-56 tikslumo laipsnis 7 ir slydimo greitis vsl = 9,15 m/s,dinaminis koeficentas Kd = 1,2.Apkrovimo koeficentas K=0,647 ∙ 1,2 = 0,78 ir skai2iuojamasis apkrovimas

2. Pavaros kontaktinio stiprumo patikrinimas.Skaičiuojamieji kontaktiniai įtempimai ;

Gautajam slydimo greičiui leistini kontaktiniai įtempimai pagal (4.8 lent.99psl.) [σ]k=138MN/m2 ,vadinasi σk >[σ]k , kas yra leistina.

3. Sliekračio krumplio atsparumo lenkimui patikrinimas.
Fiktyvus (redukuotas)sliekračio krumplių skaičius

Tuomet krumplio formos koeficentas pagal (3.4 lent.58 psl.) y = 0,423 ir darbiniai (skaičiuojamieji ) įtempimai lenkiant sliekračio krumpliuose

Čia Psk – skaičiuojamoji sliekračio apskritiminė jėga.

γ – koeficentas ,įvertinantis dylimo sukeltą krumplio susilpnėjimą;uždaroms pavaroms

jis lygus γ = 1.

y – krumplio formos koeficentas.

V. Kai kurie pradiniai duomenys reduktoriaus pagrindinių detalių skaičiavimui

1. Bendros paskirties reduktorius turi būti paskaičiuotas įvairioms , kad ir blogoms darbo sąlygoms ; pavyzdžiui , reikia numatyti galimyti galimybę keisti išeinančio veleno sukimosi kryptį ir sujungti su darbine mašina ne tiktai per movą , bet ir per vienokią ar kitokią pavarą (diržinę , grandininę ir kt.).Pastaruoju atveju lėtaeigio veleno išeinančiojo galo skersiniuose pjūviuose , be sukimo momento ,taip pat kyla ir lenkimo momentas dėl gembinio apkrovimo.

2. Daugelio pagamintų reduktorių parametrų analizė parodo , kad leistinas gembinis lėtaeigio veleno apkrovimas (QL0) nustatomas taip , kad , jam veikiant veleno skersiniame pjūvyje sutampančiame su atramos viduriu , atsirastu lenkimo momentas (Ml0) , maždaug lygus sukimo momentui ,perduodamam šiu velenu, t.y. (Ml0) = (ML)

3. Jeigu pavarai nėra specialių reikalavimų , tai sliekas daromas su dešnine vijos kryptimi.Paimtajai reduktoriaus schemai slieko ir sliekračio sukimosi kryptys priešingos.

VI. Provizorinis velenų skaičiavimas

1. Lėtaeigio veleno išeinančios galo skersmenį provizoriškai nustatome , skaičiuodami atsparuma lenkimui, kai dar veikia sukimas :

Pagal didžiausių tangentinių įtempimų hipotezę ekvivalentinis momentas

Sutinkamai su ankstesniojo skyriaus 2 punkto skaičiavimu:

Velenui parenkame plieną 45 , kurio stiprumo riba

σB = 590 MN/m2

Velenus skaičiuojant apytiksliai (pagal ekvivalentinį momentą) , leistinas itempimas imamas kaip simetriškam įtempimų kitimo ciklui.Pagal (G.Ickovičiaus vadovėlio duomenis) plienui 45 imame

MN/m2
tuomet

Lėtaeigio veleno išeinančio galo skersmuo imamas dL0 = 65 mm.Veleno skersmuo tarpikliams dLt = 65 mm., skersmuo guoliams dLg = 70 mm. ir skersmuo sliekračiui dL=75mm.

2. greitaeigis velenas pagamintas išvien su slieku.Preliminariai slieko veleno laiptų skersmuo nustatomas remiantis slieko skersmeniu.

3. Greitaeigio veleno skaičiuojamasis ilgis – atstumas tarp atramu – paimtas LG = Diš = 200 mm.

VII. Sliekinio reduktoriaus eskizinis komponavimas
1. Lėtaeigis velenas

Iš [1] vadovėlio 239 psl. pasirenkame guminius manžetinius tarpiklius (GOSTas

8752-61), pagal pasirinktą veleno skersmenį dLt = 65 mm. Tarpiklio matmenys:

išorinis skersmuo D = 90 mm, plotis B = 10 mm.

Toliau iš [1] knygos 577 psl. pagal veleną pasirenkam ritininius kūginius

vienaeilius vidutinės serijos guolius 7314 (GOSTas 333-71).

Guolio matmenys : vidinis skersmuo dLg = 70 mm, išorinis skersmuo D = 150 mm,

plotis B = 37 mm, posvirio kampas β = 11° 40‘, darbingumo koeficientas

C = 270000.

Pagal sliekračio plotį priimu veleno storiausios dalies plotį BL = 70, skersmuo

dL = 75 mm. Parenku presuotą sujungimą.
2. Greitaeigis velenas

Greitaeigis velenas pagamintas iš vien su slieku. Preliminariai slieko veleno laiptų

skersmuo nustatomas, remiantis slieko skersmeniu. Kai Dil = 45,6 mm, slieko

neįpjautos dalies skersmenį imame 46 mm. Tada veleno skersmenį guoliams

imame dLg = 30 mm; skersmenys tarpikliams dGt = 28 mm ir greitaeigio veleno

išeinančio galo skersmenį dG0 = 25 mm.

Pagal [1] vadovėlio 239 psl. pasirenkame guminius manžetinius tarpiklius

(GOSTas 8752-61), (kaip ir lėtaeigiam velenui) , pagal pasirinktą veleno skersmenį

dLt = 28 mm. Tarpiklio matmenys: išorinis skersmuo D = 47 mm, plotis

B = 10 mm.

Toliau iš [1] knygos 577 psl. pagal veleną pasirenkam ritininius kūginius

vienaeilius vidutinės serijos guolius 7306 (GOSTas 333-71).

Guolio matmenys : vidinis skersmuo dLg = 30 mm, išorinis skersmuo D = 72 mm,

plotis B = 19 mm, posvirio kampas β = 13° 30‘, darbingumo koeficientas

C = 60000.

Išeinančio veleno ilgi priimu 65 mm. Nes ant jo turi užsimauti mova .
3. Pagal rekomendacijas greitaeigio veleno skaičiuojamasis ilgis – atstumas tarp atramų – paimtas LG = (0,8 – 1) Diš . Priimu daugiklį 0,8.

Tai gauname LG = 0,8 • 249 = 200 mm.

Čia Diš = 249 mm – sliekračio išorinis skersmuo.
4. Apskaičiuojame tarpą tarp sliekračio ir korpuso

α = 0,045A+3 = 0,045 • 144 + 3 = 8,48 mm., priimu α = 9 mm.

VIII. Parinktų guolių tikrinimas

Greitaeigis velenas:

1. Guolių patikrinimui nustatome atramines reakcijas:

N;

RBx = T1 – RAx = 1083 – 988 = 95 N;

N;

RBy = P1 – RAy = 463 – 231,5 = 231,5 N;

QA = Q1 = 2975 N;

N;

.

2. Musų reduktoriuje paimti vienaeiliai vidinės serijos ritininiai kūginiai guoliai, priimantys didelius ašinius apkrovimus.

Kai guolio kūgiškumo kampas β = 13.3°, radijalinių apkrovimų ašiniai

komponentai S = 1,3R tg β = 1,3R tg 12° = 0,312R:

SA = 0,312 • 1107 = 345 N;

SB = 0,312 • 251 = 72 N.
3. Suminis ašinis apkrovimas :

Asum = Q1 + SB – SA = 2975 + 72 – 345 = 2702 N.

Sąliginis šio guolio apkrovimas [(9.11) formulė psl.]

QA = ( RAKk + mAsum ) • KdaKt .

Kai velenas sukasi, kinematinis koeficientas Kk = 1; redukcijos koeficientą

ritininiams guoliams imame (žr. 9.5 lent.) m = 1,5; dinamiškumo koeficientą

reduktoriams pagal 9.3 lent. paimame Kda = 1,3. Kadangi reduktoriaus guolio mazgo

temperatūra mažesnė kaip 100° , tai Kt = 1 ; tuomet

QA = (1107• 1 + 1,5 • 2702 ) • 1,3 • 1 = 5492 N.
4. Musų projektuojamo reduktoriaus eksplotacijos laikas yra 36000 val . Per visą

eksplotacijos laikotarpį guolius keisime vieną kartą, tai guolių eksplotacijos laiką

imame h = 20000 val. Reikiamas guolio darbingumo koeficientas [(9,2)]

Cr = 0,2QA • ( wG h )0,3 = 0,2 • 5492 • ( 219 • 20000 )0,3 = 107945

Musų pasirinktų guolių darbingumo koficientas yra per mažas C = 60000. Todėl

pasirenku kitus guolius. Parenku vidutineję plačiąją seriją 7606 , kurios d = 30 mm.

D = 72 mm., B = 29 mm., β = 12° , C = 100000.

Kadangi musų įrengimas turi dirbti 36000 valandų o vina karta pakeitus guolius pagal musų skaičiavimus gaunasi 40000 valandų vadinasi guoliai tokius apkrovimus atlaikys.

Lėtaeigis velenas

1. Guolius parenkame pagal didžiausią apkrovimą, kylantį esant mažiausiai palankioms veleno išeinančio galo apkrovimo sąlygoms. Gembinio apkrovimo kryptis gali būti bet kuri , todėl skaičiavimą atliekame atvejui, kai atraminių reakcijų, sukeltų gembinio apkrovimo, ir sukabinimo jėgų kryptys sutampa. Nustatome atramoms tenkančius apkrovimus, sukeltus sukabinimo jėgų, po to nustatome gembinio apkrovimo pavojingą kryptį ir randame papildomus atramų apkrovimus. Pagal suminius apkrovimus patikriname pasirinktus guolius.
2. Veleno apkrovimas. Atraminės reakcijos, sukeltos sukabinimo jėgų:

N;

R‘Dx = R’Cx – T2 = 927 – 1083= -156 N;

N;

R‘Dy = P2 – R’Cy = 2975 – 1488 = 1488 N;

N;

N.

QC = Q2 = 541 N.

Reakcijų kryptys

, φ`C= 58° 13`

, φ`D= 84° 03`

Kampas tarp radijalinių reakcijų veikimo plokštumų

φ‘ = φ’D – φC = 84° 03`- 58° 13` = 26°30’

3. Kadangi atrama C daugiau apkrauta, tai gembinio apkrovimo QL0 veikimo plokštumą sutapatiname su reakcijos R’C veikimo plokštuma, o patį apkrovimą nukreipiame taip, kad jis papildomai apkrauna atramą C, t.y. į priešingą veikiančios R‘C pusę. Gembinio apkrovimo dydis :

N.

Papildomos atramų reakcijos

N;

N.

Suminės atramų reakcijos

= 2079 N.
4. Lėtaeigis velenas montuojamas , kaip ir greitaeigis , ritininiuose kūginiuose guoliuose. Radialinių apkrovimų ašiniai komponentai

SC = 0,276 • 9548 = 2635 N., ir SD = 0,276 • 2079 = 574 N.

Suminis ašinis apkrovimas ( žr. Pav.)

Asum = Q2 + SD – SC = 463 + 574 – 2635 = -1596 N;

Minuso ženklas rodo, kad šis apkrovimas nukreiptas priešingai Q2 , ir tokiu būdu jį priima guolis D.
5. Kai pataisos koeficientas Kk = 1, m = 1,5 , Kda = 1,3 ir Kt = 1 sąlyginis guolio D apkrovimas bus

QD = ( RDKk + mAsum ) • KdaKt = (2079 • 1 + 1,5 •1596) 1,3 • 1 = 5097 N.

Sąlyginis guolio C apkrovimas [(9.4)formule ]

Qc = RCKkKdaKt = 9548 • 1 • 1,3 • 1 = 12412 N.

Parenkame guolį pagal didesnį sąlyginį apkrovimą. Kai lėtaeigio veleno kampinis greitis w2 = 7,6 rad/s, reikiamas guolio darbingumo koeficientas

Cr = 0,2QC(wLh)0,3 = 0,2 • 12412 • ( 72,5 • 20000 )0,3 =175098.

Musų parinktų guolių darbingumo koeficientas yra daug didesnis taigi įvertina sąlygą

Cr < C

199697 < 270000 .
Taigi parinkti ritininiai kūginiai vienaeilei vidutinės serijos 7314 (GOSTas 333-59) guoliai tenkina visas sąlygas.

IX. Reduktoriaus eskizinis komponavimas . Antrasis etapas

1. Iš [1] knygos 296 psl., pasirenkam tampriają įvorinę-pirštuotą movą MN 2096-64. Pagal veleno skerspjūvį ir sukimo momentą pasirenku movą, kurios matmenys:

d = 25 mm., perduodamas momentas Msk = 127 Nm., maksimalus apsisukimų skaičius

nmax = 4750 aps/min., išorinis skersmuo D = 120 mm., plotis L = 125 mm., c= 5 mm.,

pirštų skaičius 4.
2. Iš 285 psl., (11,30 pav) pasirenku tepalo matuoklę.
3. Sienelių storį paskaičiuoju pagal formulę δ = 0,025∙A +3 = 0,025 • 144 + 2 = 6,8mm; priimu δ = 8 mm.
4. Dangčio priveržimo varžtų skaičiavimas. Pagal sąlyga d3 = 0,5d1 gauname

d3 = 0,5 • 16 = 8 mm. Priimame dangčiui priveržti varžtus M8. čia d1 – pamatinių

varžtų diametras.
5. Tepalo išleidimo varžtas M6.
6. Papildomos aušinimo briaunos. Paskaičiuoju pagal duotas sąlygas [1] 287 psl.:
Briaunos aukštis H = 5δ = 8 • 5 = 40 mm.,
Didžiausias briaunos plotis a = δ = 8 mm;

Viršūnės užapvalinimo spindulys r1 = 0,25δ = 0,25 • 8 = 2 mm;

Pagrindo užapvalinimas r = 0,5δ = 0,5 • 8 = 4 mm;

Atstumas tarp briaunų centrų b = 2δ = 2 • 8 = 16 mm.
7. Ąsiniai varžtai (GOSTas 4751-52) reduktoriui pakelti. Parenku iš [1] 276 psl., 11.6

lentelės pagal reduktoriaus svorį. Iš [1] 11.7 lent., nustatome pagal tarpašinį svorį sliekinio reduktoriaus svorį 120 kg.

Pasirenku dviem ąsiniais varžtais , kurios gali atlaikyti 160 kg., svorį. Jos

matmenys: sriegis M8; išorinis skersmuo 36 mm; vidinis 20 mm; svoris 0,054 kg.

X. Reduktoriaus įšilimo skaičiavimas.
1. Preliminariai nustatę korpuso matmenis, apskaičiuojame reduktoriaus įšilimą. Projektuojamo reduktoriaus paviršiaus plotas F = 0,36 m2 . Ši korpuso konstrukcija užtikrina pakankamai gerą oro cirkuliaciją, ir galime šilumos perdavimo koeficientą imti kŠ = 17 W/m2 laipsn. Kai aplinkos temperatūra t0 = 20°C, tepalo temperatūra skirtumas bus

t = ;
kur

kš – šilumos perdavimo koeficientas ( vidutiniškai kš = 11 – 17 W/m2• laipsn.);priimu

kš = 17.

Η – reduktoriaus nk (žr );

F – reduktoriaus korpuso šilumą atiduodančio paviršiaus plotas m2.

Kad reduktorius neperkaistu, jo darbo sąlyga

t < [t],

t = °C
tai viršija leistiną tepalo įkaitimo temperatūrą.

2. Kad padidėtų aušinimo paviršius , reduktoriaus korpusas daromas briaunuotas . Briaunų paviršiaus plotas apitiksliai 0,07 m3 bendras reduktoriaus aušinimo paviršius tuomet gaunasi F’= F + 0,5 Fb = 0,36 + 0,5 ∙ 0,07 = 0,395 m2 .Tuomet tepalo įkaitimo temperatūra bus;

t = °C , tai leistina.

XI. Guolių ir sukabinimų tepimas

1. Kadangi slydimo greitis yra didelis 9,15m/s , tai sliekas turi būti panardintas per vijos aukštį, bet tepalo lygis neturi būti aukščiau už riedėjimo guolio apatinio ritinėlio centrą. Bet ši sąlyga yra neįvykdoma, tai ant slieko veleno įtaisome taškiklius, kurie panardinti į tepalą aptaško juo sliekratį .

Iš 11.9 lent. rekomenduojamas tepalo klampumas γ100 = 12 cst , tai atitinka

Cilindrini lengvajį 11 tepalą.
2. Tepalo tūrį nustatome skaičiuojant 0.25 litro tepalo – 1 kw perduodamo galingumo. Musų atveju gauname 1,4 litrio.
3. Guoliams tepti konsistentiniu tepalu. Ritininiams kūginiams guoliams, kai darbo temperatūra iki 110 °C, pagal 9.23 lentelę parenku sintetinį konstaliną УTc – 1 .
4. Tepalą perijotiškai papildome per dangtyje esantį dangtelį. Guoliai bus tepami, kai bus keičiami į naujus.

XII. Pagrindinių detalių suleidimai

1. Pagal 11.12 lentelę parenkame presuojamąjį sujungimą sliekračio ir veleno suleidimams .
2. Kai velenai sukasi , o korpusas nejuda, pagal 9.8 ir 9.9 lentelę parenkame guolių suleidimus : ant veleno – įveržtąjį ( k6 ), įleidimui į korpusą – slystantįjį ( H7)

XIII. Pleištų parinkimas ir patikrinamasis skaičiavimas

Krumpliačiui ant veleno, kurio skersmuo d = 65 mm, užtvirtinti parenkame prizminį

pleištą tokių matmenų : ( žr. 8.8 lent.); pleišto darbinis ilgis

ld = 76 mm ; glemžiamos plokštumos skaičiuojamasis aukštis K = 7,4 mm. Tuomet

įtempimai glemžiant darbinėse briaunose

MN/m2 < [σ]gl. (1.47)
XIV. Slieko stiprumo ir standumo patikrinimas

1. Slieko medžiaga – plienas 45, grūdintas, kuriam galima imti σB = 760 MN/m2 ; σ-1 = 325 MN/m2; τ-1= 0,85σ-1 = 0,85 • 325 = 195 MN/m2 , ψσ = 0,2; ψτ = 0,1 .

Įtempimų koncentracijos dėl įpjovimo efektyviniai koeficientai ( žr. 169 psl. )

kσ = 2,5 ir kτ = 1,9 , kai Dil = 46mm, masteliniai faktoriai ( žr. 8.1 lent. ) εσ =

ετ = 0,78 .
2. Lenkimo momentas pavojingame slieko pjūvyje (žr. pav. ).

Ml = RAlA = 1107 • 0,1 = 110,7 Nm.

Maksimalūs įtempimai lenkiant

N/m2 = 11,43 MN/m2 .

Įtempimai gniuždant

N/m2 = 1,79 MN/m2 .

Maksimalūs įtempimai sukant

N/m2 = 0,72 MN/m2 .
3. Normaliniai įtempimai keičiasi pagal asimetrinį ciklą amplitudę σv = σl = 11,43 MN/m2 ir vidinius įtempimus σm = – 1,79 MN/m2 . Šiuo atveju stiprumo atsargos koeficientas pagal normalinius įtempimus ( atsižvelgiant į tai , kad, kai σm < 0, imame ψσ = 0 ):

MN/m2 .
4. Laikome, kad tangentiniai įtempimai sukant keičiasi pagal pulsuojantį ciklą, kuriam

MN/m2 .

Stiprumo atsargos koeficientas pagal tangentinius įtempimus

5. Slieko stiprumo atsargos koeficientas

6. Slieko standumo patikrinimas

Redukuotas slieko pjūvio inercijos momentas

m4.

Įlinkis

mm.

Leistinas įlinkis

[f] mm, t.y. f « [f].

XV. Sliekračio veleno patvarumo skaičiavimas

7. Slieko medžiaga – plienas 45, grūdintas, kuriam galima imti σB = 760 MN/m2 ; σ-1 = 325 MN/m2; τ-1= 0,85σ-1 = 0,85 • 325 = 195 MN/m2 , ψσ = 0,2; ψτ = 0,1 .

Įtempimų koncentracijos dėl įpjovimo efektyviniai koeficientai ( žr. 169 psl. )

kσ = 2,5 ir kτ = 1,9 , kai Dil = 46mm, masteliniai faktoriai ( žr. 8.1 lent. ) εσ =

ετ = 0,78 .
8. Lenkimo momentas pavojingame slieko pjūvyje (žr. pav. ).

Ml = RAlA = 1107 • 0,1 = 110,7 Nm.

Maksimalūs įtempimai lenkiant

N/m2 = 11,43 MN/m2 .

Įtempimai gniuždant

N/m2 = 1,79 MN/m2 .

Maksimalūs įtempimai sukant

N/m2 = 0,72 MN/m2 .
9. Normaliniai įtempimai keičiasi pagal asimetrinį ciklą amplitudę σv = σl = 11,43 MN/m2 ir vidinius įtempimus σm = – 1,79 MN/m2 . Šiuo atveju stiprumo atsargos koeficientas pagal normalinius įtempimus ( atsižvelgiant į tai , kad, kai σm < 0, imame ψσ = 0 ):

MN/m2 .
10. Laikome, kad tangentiniai įtempimai sukant keičiasi pagal pulsuojantį ciklą, kuriam

MN/m2 .

Stiprumo atsargos koeficientas pagal tangentinius įtempimus

11. Slieko stiprumo atsargos koeficientas

12. Slieko standumo patikrinimas

Redukuotas slieko pjūvio inercijos momentas

m4.

Įlinkis

mm.

Leistinas įlinkis

[f] mm, t.y. f « [f].
Sliekračio veleno patvarumo skaičiavimas

1. Veleno medžiaga – plienas 48, normalizuotas, kuriam galima imti σB = 600 MN/m2, σ-1 = 260 MN/m2 ; τ-1 = 0,58σ-1 = 0,58 • 260 = 151 MN/m2 ;

ψσ = 0,2; ψτ = 0,1.

Skaičiuodami veleną, įvertinsime gembinio apkrovimo QL0 veikimą; tarp kitko, parenkame jo kryptį tokią, kad maksimalus lenkimo momentas būtų didžiausias. M`x ir M`y – lenkimo momentai koordinačių ašių atžvilgiu ir M`l = – suminis lenkimo momentas. Labiau apkrautas veleno ruožas yra nuo jo išcentrinio galo iki pjūvio, esančio po sliekračiu. Norint padidinti lenkimo momentą šiame ruože, gembinis apkrovimas QL0 turi veikti reakcijos RC veikimo plokštumoje; šių jėgų kryptys turi sutapti ( Nustatant guolio C didžiausią apkrovimą , buvo priimta priešinga gembiniam apkrovimui kryptis . Pagal 7,3 skyriaus duomenis suminės atraminės reakcijos

RC = R“C – R‘C = 7795 – 1753= 6042 N;

N.

Lenkimo momentas pjūvyje 1 – 1 ( per sliekračio vidurį ) :

Iš atramos D pusės

MID = RDlD = 2079 • 0,0685 = 142,4 Nm;

Iš atramos C pusės

MIC = QL0(lL0 + lC ) – RClC = 4487∙(0,101 + 0,0685) – 6042 • 0,0685 = 347Nm

Lenkimo momentas pjūvyje II – II ( per atramos C vidurį )

MII = QL0lL0 = Ml0 = 453,2 Nm.

Sukimo momentas

Ms2 = ML = 453 Nm.

Patvarumą apskaičiuojame pjūviui II – II , kur kyla didžiausias lenkimo momentas ir susidaro įtempimų koncentracija, kurią sukelia guolio užpresavimas, ir pjūviui I – I , kur kyla truputi mažesnis lenkimo momentas ir susidaro įtempimų koncentracija, kurią sukelia sliekračio užmovimas.
2. Stiprumo patikrinimas pjūvyje I – I . Ašinis atsparumo momentas:

m3.

Neto pjūvio atsparumo sukant momentas

m3.

Normaliniai įtempimai lenkiant keičiasi pagal simetrinį ciklą amplitude

N/m2 = 8,4 MN/m2.

Laikome , kad tangentiniai įtempimai sukant keičiasi pagal pulsuojantį ciklą amplitude ir vidutiniu įtempimu

N/m2 = 2,74 MN/m2.

Esant sliekračio ir veleno presuojančiam suleidimui , iš 8.7 lent.

Įtempimų konsentracija, kylanti dėl sliekračio užpresavimo. Stiprumo atsargos koeficientai

Stiprumo atsargos koeficientas pjūviui I – I

3. Stiprumo patikrinimas pjūviui II – II.

Šiame pjūvyje veleno skersmuo dLg = 70 mm. Atsparumo momentai

m3.

m3.

Maksimalūs įtempimai lenkiant

N/m2 = 13,1 MN/m2.

Įtempimai sukant

N/m2 = 3,3 MN/m2.

Patvarumo ribų sumažėjimo koeficientai

Stiprumo atsargos koeficientai

Stiprumo atsargos koeficientas pjūviui II – II

Skaičiuojamasis atsargos koeficientas yra n = 9,6.

XVI. Pamatinių varžtų skaičiavimas

Pamatiniai varžtai :

d = 0,036A + 12 = 0,036 • 144 +12 = 17,18mm.

Priimu standartinius varžtus M 18 ( GOSTas 9150-59 ), kurių žingsnis s = 2,5 mm., vidinis skersmuo d1 = 17,294 mm., vidurinis skersmuo d2 = 18,376 mm., rakto matmuo S = 30., galvutės aukštis 13 mm., varžto ilgis l = 70 mm., sriegio ilgis l0 = 45 mm.

Reikiamas varžtų kiekis reduktoriui priveržti :

Pagal reikalavimus, nemažiau 4 pamatinių varžtų, priimam, kad sliekinė pavara prie pagrindo bus priveržta 4 varžtais.

XVII. Reduktoriaus surinkimas

Surinkimui detalės pateikiamos tik atitinkančios brėžinius ir techninius reikalavimus jų gamybai. Prieš surenkant reduktoriaus korpuso vidus kruopščiai išvalomas ir nudažomas tepalui atspariais dažais, paprastai raudonos spalvos. Surenkamas pagal reduktoriaus bendrą vaizdą.

Reduktoriaus surinkimo tvarka. Prieš bendrą surinkimą surenkami velenai su ant jų sumontuotomis detalėmis.

Varantysis velenas (sliekas). Iš pradžių pagal brėžinį ant veleno sumaunamo tepalo taškikliai, po to ant vieno veleno galo užmaunamas ritininis kūginis guolis, prieš tai iki 80-100 laipsnių pašildytas alyvoje. Po to užkalamas iš kitos pusės kitas guolis.

Varomasis velenas. Pradžioje užpresuojamas sliekratis ant veleno. Po to užmaunami tepalą sulaikantys žiedai. Tada užmaunami pagal brėžinį ant abiejų galų alyvoje pašildyti guoliai. Taip surinktas velenas statomas į korpusą.Toliau su ąsiniais varžtais uždedamas korpuso dangtis, Įleidžiami kūginiai kaiščiai: dangtis ir korpuso pagrindas suveržiami varžtais. Iš anksto dangčio ir pagrindo plokštumos sutepamos specialiu silikonu LM -14. Po to uždedami guolių dangteliai su tarpikliais ir varžtais pritvirtinami prie korpuso.Prasukamas keletą kartų velenas; tuo būdu patikrinama, ar neįstrigo guoliai. Guolių kameros užpildomas konsistenciniu tepalu.

Varomojo veleno gale įstatomas pleištas, užpresuojamas krumpliaratis. Į tepalo išleidimo skylę įsukamas kamštis, įsukama matuoklė-alsuoklis. Prieš prisukant stebėjimo angos dangtelį į vidų įpilama 2,1 litro tepalo, po to angos dangtelis su tarpikliu prisukamas varžtais. Ant slieko veleno Įstatomas pleištas ant kurio lengvai užpresuojama sparnuotė, o iš galo mova.

Surinktas išbandomas ir įdirbamas.

Literatūra

1. G. Ickovičius „ Mašinų detalių kursinis projektavimas “ 1976 m.
2.
3. Π.Φ. ДУНАЕВ „КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН“ 1985 Maskva.
4. D.V. Černiliovas „Mašinų detalių kursinis projektavimas“

Leave a Comment