Liejimo technologija

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

METALŲ TECHNOLOGIJOS KATEDRA

LIEJIMAS

Mokomosios praktikos ataskaita

Atliko:

Tikrino: .

KAUNAS 2005

Saugaus darbo taisyklės liejant liejinius:

Atliekant mokomosios praktikos liejininkystės darbus reikia laikytis
darbų saugos.

Dirbant su formavimo mišiniais, ypac juos nupučiant ar valant juos
nuo formų reikia dėvėti apsauginius akinius, kad mišinio nepatektų į akis.

Darant tokius darbus tenka dirbti su aukštos temperatūros islyditu
metalu. O tai dar labiau reikalauja būti atsargiam. Dėstytojui išimant
skystą metalą iš laboratorinės elektrinės varžinės krosnies reikia laikytis
3 metrų atstumo. Skystas metalas į formas taip pat pilamas tik po vieną, o
kiti viską stebi iš atstumo. Teisingas formos už

ž
žpilimas – per indo snapą į
priekinę taurelės dalį, indą atrėmus į formos kraštą ar viršų. Jei indas
yra pilnas skysto metalo, tai reikia nepamiršti kad skubant pilti, gali
būti per didelė srovė ir metalas gali išsilieti iš formos liečių sistemos
taurelės.

Išmuštas iš formadėžės liejinys neimamas rankomis, kol neataušta.

Taip pat reikia žinoti, kad vykstant gamybos procesama gali
išsiskyrti įvairios dujos ir patalpų oras turi būti pakankamai grynas.

Formavimo darbams reikalinga įranga ir medžiagos:

Mediniai ar metaliniai tam tikro gabarito rėmai skirti vienetiniai
formos gamybai vadinami formadėze.

Liejinio kopija pagaminta iš metalo, m

m
medžio arba gipso vadinama
modeliu. Jų paviršius yra dažomas, kad būtu slidus. Modelis yra skirtas
liejimo ertmei formoje sudaryti.

Formavimo mišiniai – tai medžiagos, iš kurių gaminamos liejimo
formos. Svarbiausia jų sudedamoji dalis yra smėlis, jam surišti pridedama
molio, vandens. Kad mišiniai nepridegtų, į juos dar pridedama ma
a
altos akmens
anglies, malto kvarco arba kitokių priedų. Formavimo mišiniai skirstomi į
modelinius, užpildančiuosius ir bendruosius.

Iš gurgučių mišinių daromi gurgučiai. Gurgučiui tenka didesnis
šiluminis bei mechaninis poveikis nei formai, todėl gurgučiai daromi iš
geresnėmis savybėmis pasižyminčių mišinių negu formos. Jie ruošiami iš
kvarcinio smėlio ir įvairių rišančiųjų medžiagų, dažniausiai kompleksinių.
Atsižvelgiant į gurgučių gamybos būdą, jų mišiniai skirstomi šitaip:
kietėjantieji džiovinant (šiltai džiovyklose), kietėjantieji karštoje
įrangoje (karštose gurgdėžėse), skystastikliai (sukietinami CO2), takūs
savaime kietėjantieji.

Formos gaminimo procesas vadinamas formavimu. Jis susideda iš
formavimo mišinio sutankinimo formadėžėje, liečių kanalų ir ortakių
įruošimo, modelio išėmimo iš formos, formos surinkimo.

Minėtoms operacijoms atlikti reikalingi spejialūs įrankiai: kastuvai
mišiniui kasti, plūktuvai mišiniui sutankinti (paprasti ir pniaumatiniai),
lancetai formos apdailai ir liečių kanalams išpjauti, kabliukai modeliui
išimti iš formos, ylos formai subadyti ir kiti įrankiai bei prietaisai.

Liejimo formos gamybos technologija

Praktikos darbuose liejom k

k
keletą detalių, pasirinkęs vieną iš jų
pateiksiu jos liejimo formos gamybos technologija, pateikiant eskizus ir
paaiškinat atliekamas operacijas.

Pradėsime nuo detalės analizės. Nustatome ar detalės konstrukcija
technologiška ar ne. Mūsų nagrinėjama detalė yra technologiška, todėl jos
pagaminimo laikas bus mažesnis, esant minimalioms lėšų sąnaudoms. Detalės
savikaina taip pat bus mažesnė.

Liejiniui keliami pagrindiniai technologiniai reikalavimai:

1. Liejinio išorinė konfigūracija turi būti kuo paprastesnė.

2. Liejinio sienelių storiai turi būti kiek galima tolygesni;

3. Liejinio kontūrai turės būti kiek galima tiesesni, nes tuo atveju

lengviau ir pigiau pagaminsime modelį.

4. Liejinio modelio skyros paviršius turi būti kuo pa

a
aprastesnis ir tų

paviršių turi būti kuo mažiau.

5. Vertikalias liejinio sieneles padarysime su nuolydžiu, nes taip

lengviau modelį išimsime iš formos.

6. Liejinio sienelių susikirtimus užapvalinsime, tuomet bus mažesnė

įtempimų kontcentracija.

7. Liejinio konstrukcija turi būti tokia, kad užtikrintų kiek galima

mažesnį liejinio pasipriešinimą metalo traukimuosi.

8. Liejinio metalo aušimas skerspjūvyje turi būti tolygūs, nes taip

mažins liejinio deformacijas.
Liejinyje neturi būti didelių metalo sankaupų, nes kitaip gali susidaryti
subėgimo kiaurymės.

Parenkant liejinio padėtį formoje reikia laikytis tokių reikalavimų:

1. Atsakingos liejinio dalys turės būti apatinėje formos dalyje, nes

šioje dalyje metalas bus tankiausias.

2. Liejinio padėtis formoje bus tokia, kad užpilant ir stingstant

metalui jo kietėjimas vyktų kriptingai.

3. Liejinio paviršiai, kurie yra bazės apdirbant mechaniškai, bus

vienoje pusformėje.

4. Labai ilgi liejiniai užpilami, jiems esant pasvirusioje padėtyje, o

cilindrinės formos liejiniai, kurių išoriniai ir vidiniai paviršiai

mechaniškai apdirbami, vertikalioje padėtyje (Mūsų atveju liejinys

užpilamas vertikalioje padėtyje).

5. Tiekiant skysta metalą kanalu, esančiu formos skyros paviršiuje,

horizontalios liejinio sienelės bus apatinėje formos dalyje, nes

forma geriau užpildoma metalu.

6. Liejinio padėtis formoje turės būti tokia, kad forma skystu metalu

užsipildytu ramiai ir jos atskiros dalys ir gurgučiai nebūtų

suardyti metalo srovės.

7. Liejinio padėtis formoje bus tokia, kad bendras formos aukštis būtų

mažiausias, o pusformės bus apyligės.

Modelio ir skyros paviršiai bus parenkami atsižvelgiant į tokius

reikalavimus:

1. Visą liejinį, jei konstrukcija leidžia talpinsime apatinėje

pusformėje, tuomet liejinys negalės persikreipti.

2. Formos skyros paviršius, bus horizontalus ir užtikrins lengvą

modelio išėmimą iš formos bei patogų gurgučių įstatymą.

3. Parinktas formos skyros paviršius užtikrins patogų formos suplūkimą

ir surinkimą.

4. Formoje bus minimalus gurgučius skaičius. (Gurgučių nenaudosime).

5. Formos skyrų paviršius bus minimalus, o skyros paviršius plokščias.

6. Formos skyros paviršius užtikrins gerą dujų pašalinimą iš visų

gurgučių.

7. Reikia vengti kreivų modelio skyros paviršių, nes tai apsunkins

modelio gamyba ir formavimą.

Liečių sistemos parinkimas yra vienas sudėtingiausių klausimų liejimo
technologijoje. Teisingai parinkta liečių sistema apsprendžia liejinio
kokybę. Metalo tiekimo vieta turės didelės įtakos liejinio metalo tankiui,
jo išorinei išvaizdai ir galimiems liejinio defektams.

Parenkant liečių sistemą laikysimės tokių reikalavimų:

1. Liečių sistema turės užtikrinti gerą formos užpildyma metalu ir

tolimesnį jo tiekimą liejiniui kietėjant.

2. Ji privalo užtikrinti gera paviršiaus kokybę.

3. Liejinio kietėjimas turi būti kryptingas.

4. Metalo išeiga liečių sistemai turi buti minimali.

Metalo tiekimas į plonesniąją liejinio vietą užtikrins tolygų
liejinio aušimą visame jo tūryje, o tai mažins atsirandančius įtempimus ir
subėgimo tuštumas. Stengsimės liečių sistemos maitintojus išdėstyti taip,
kad metalo srovė nesmūgiuotų į formos sienelę arba gurgutį.

Kadangi pasirinktos detalės modelis ženklų neturi, tai gurgučių
nereikės. Pirmiausia pradedant gaminti formą reikia pasigaminti tinkamą
formavimo mišinį. Jei mišinys yra sukietėjęs jį smulkiname, jei per sausas
pilame į jį vandens ir maišome. Jei gavome per drėgną mišinį, tai į jį
dedame dar sauso mišinio ir vėl viska maišome. Tinkamai paruoštas mišinys,
suspaudus jį saujoje, turi sulipti į gumulą, o prie delno nelipti. Modelelį

ištepame grafitu, kad būtu slidesnis išimant jį iš formos. Kai formavimo
mišinys ir modelis yra paruošti, galime pradėti formos gamyba. Imame aptinę
formadėžės dalį ir užraktais žemyn dedame ant lygaus paviršiaus – stalo.
Formadėžės dugną pabarstome kvarciniu smėliu, kad formavimo mišinys
nepriliptu prie stalo paviršiaus. Tada į formadėžę dedame modelį,
atsižvelgiant į tai, kad modelio nuožulos turi būti į viršų. Į formadėžę
sijojame formavimo mišnį ir jį pirmiausia priplakame – pritrombuojame prie
modelio. Kiti mišinio sluoksniai gali būti nesijoti. Kai visiškai užpildome
šia formadėžės dalį ir jos viršų nulyginame su linuote ir subadome yla,
pagerinti dujų pasišaliniui iš formos, galime ją apversti.

2 pav. Apatinės dalies formavumas

Kadangi mišinio išpjauti nereika dedame viršutinę formadėžės dalį
taip kad formadėžes užraktai susijungtu. Pabarstome kvarciniu smėliu.
Ortakių sistemą išdėstom aukčiausioje modelio vietoje, mūsu atvėju ji
sutampa su storiausia liejinio vieta, kur bus daugiausiai metalo ir gali
susidaryti subėgimas. Taigi liejinys galės dar pasimaitinti ir iš metalo
kuris užpildymo metu pateks į ortakį. Formuojant užpildymo kanalą pagaliuką
įstatome 7-10 mm gylyje apatinėje formadėžės dalyje, tam kad suformuotu
šlako surinkėjas. Prie modelio pridėję kuoliukus, kurie sudarys ortakių
sistemos kanalus ir kuoliuką, kuris sudarys užpildymo taurelės kanalą,
galime formuoti viršutinę formos dalį. Kai viršutinė formadėžės dalis yra
užpyldita ir subadyta yla, ištraukiame pagaliukus ir išpjauname užpildymo
taurelę. Nukeliame viršutinę formadėžės dalį nuo apatinės ir nupučiame nuo
jos neprikibusius formavimo mišinio gabaliukus. Iš apatinės dalies išimame
modelį. Ir taip pat nupučiame neprikibusį mišinį. Abi formadėžės dalis
galime sujungti ir turime paruoštą formą.
[pic]

3pav. Surinkta forma

Metalą (aliuminį) pilame indą atrėmę į formos viršų ir pilame
nestabdant srovės, nes kitaip sustings metalas užpildymo taurelės kanale.
Palaukiame apie 5 min. ir galime išmušinėti liejinį iš formos. Leijinys
išmušinėjamas pagal formadėžės kraštus. Reikia nepamirši, kad įkaitusios
formadėžės gali deginti paviršius į kuriuos atremsime jas išmušinėdami
liejinius. Kai jis ataušta galima gaminį paimti ranka.

Tolesnės skriemulio apdirbimo operacijos bus tekinimas ir drožimo
operacija pleištui.

Metalų lydymas, tam naudojami įrengimai:

Metalų lydinių mechaninės ir fizikinės savybės daug priklauso nuo to,
kiek juose yra dujų ir nemetalinių intarpų ir kaip jie pasiskirstę
liejinyje. Dujų ir nemetalinių intarpų kiekis lydinyje priklauso parinktos
lydimo krosnies tipo ir lydimo eigos. Prieš lydant į lydimo krosnis
sukraunama ligarūrų, fliusų ir metalų įkrpva. Lydomi metalai – tai
dažniausiai techniškai grynų metalų luitai, mašinų laužas, gamybos
atliekos. Ligatūros – tai pagalbiniai lydiniai, reikalingi išlydito metalo
arba lydinio vienodai cheminei sudėčiai palaikyti, nes kai kurie metalo
elementailydant išdega. Fliusai – jie naudojami šlakams sudaryti ir jų
sudėčiai reguluoti, atsižvelgiant į reikalavimus, kuriuos turi atitikti jų
fizikinės ir cheminės savybės. Šlakas apsaugo metalą nuo oksidacijos lydant
ir pašalina nemetalinias priemaišas. Lydant metalai (lydinai) yra
rafinuojami ir modifikuojami. Rafinavimas – nereikalingų ir žalingų
priemaišų pašalinimas. Modifikuojant į lydalą įdedama truputis metalų ar
jų lydinių, kurie jame sudaro papildomus kristalizacijos centrus. Taip
gaunama smulkiagrūdė lydinio struktūra ir geresnės jo mechanunės savybės.

Lydiniai daugiausiai lydomi elektrolankinėse krosnyse (šiose krosnyse
lydomas plienas ir ketus), indukcinėse krosnyse su šerdimi (tokiose
krosnyse lydomi juodieji ir spalvotieji lydiniai) ir be šerdies (lydomas
plienas, ketus ir spalvotieji lydiniai), elektrovaržinėse krosnyse,
elektronaspindulinėse krosnyse (lydimi sunkiai lydūs metalai) ir
lydkrosnėse (išgaunamas ketus).
———————–
[pic]

1- forma
2- užpyldymo taurelė
3- vertikalus kanalas
4- šlako surinkėjas
5- maitintuvas
6- ortakiai

1- modelis
2- formavimo mišinys
3- ylos skylės

[pic]