Lapinių spaudos mašinų struktūra ir ypatybės

Untitled

Lapinės rotacinės mašinos

Lapinės rotacinės mašinos pagal spausdinimo greitį užima antrąją vietą po ruloninių rotacinių mašinų. Jų greitis ribojamas popieriaus padavimo sistemos, ypač poieriaus padavimo ir priėmimo įrenginiais. Ta pačia mašina spausdinant galima spausdinti ant skirtingo storio ir formato popieriaus ir kartono; taip pat galima pakartotinai praleisti popierių norint pagerinti spalvingumą arba atspausinti ant kitos pusės; lapai praleidžiami per mašiną be įtempimo veikiančio išilgai juostos ruloninėse mašinose, todėl lapinėse mašinose mažesnė persispaudimo ir lengviau atitaikyti spalvas lyginant su roloninėmis; popieriaus lapai prieš spausdinimą ilgą laiką išsiguli ir kondicionuojasi, todėl tampa plošti. Nesigarankščiuoja ir nesideformuoja, tai taip pat atsiliepia spalvų atitaikymui;popieriaus likučiai nedideli, todėl kad derinimo operacijų metu nevienąkart naudojami tie patys atspausdinti makulatūros lapai. Lapines rotacines mašinas galima pagaminti su specialaus tipo lenkimo apartais. Bet tokios mašinos kolkas neišplito, todėl lyginant darbų atlikimo greitį ir kainą lapinėse ir ritininėse mašinose žiūrima ne tik į darbo greičius bet ir į tai, kiek trunka vėlesnis popieriaus kipos apdirbimas (pjaustymo ir lankstymo įrenginiuose). Lapinėmis spaudos mašinomis spausdinama ir tekstinė produkcija ir iliustracijos (knygos, žurnalai plakatai, meninės atvirutės, daugiaspalvės reprodukcijos, vertybiniai popieriai, įvairūs įpakavimai ir etiketės). Šios mašinos efektyviausios kai spausdinamos vidutinio tiražo knygos bei žurnalai.

Pirmąjame paveikslėlyje pavaizduota struktūrinė lapinės spaudos mašinos schema. Mašiną sudaro lapų padavimo įrenginys, spausdinimo sekcijos ir priėmimo – išvedimo įrenginys; lapų perdavimas tarp spausdinimo sekcijų atliekamas lapų perdavimo įrenginiais. Kiekviena spausdinimo sekcija turi spausdinimo įrenginį ir dažų aparatą. Esant reikalui spausdinimo sekcijoj įrengiami drėkinimo aparatai (plokščiaspaudėse). Tame tarpe kuris yra tarp spausdinimo sekcijos ir priėmimo įrenginių prijungiami džiovinimo įrenginiai. Lapinių mašinų klasifikacija atliekama pagal bendrus spausdinimo mašinų požymius.

0x01 graphic

Pav. Lapinės rotacinės spaudos mašinos schema

Lapinės dvispalvės ir daugiaspalvės mašinos būna sekcijinio ir planetarinio tipo;keturių spalvų mašinos pagal šį požymį gali būti planetarinės – sekcijinės, t.y., gali susidėti iš dviejų planetarinių dvispalvių sekcijų.

Mašina, kurios schema pavaizduota 1 pav. galima pavadinti lapine rotacine ofsetine sekcijinio tipo plokščiaspaude; kai nėra lapų apvertimo įrenginio, mašiną galima vadinti dvispalve vienpuse, o kai jis yra – kombinuojama, t.y., spaudos mašina gali būti naudojama kaip dvispalvė arba dvipusė.

Pagrindiniai lapinių spaudos mašinų įrenginiai

Spausdinimo įrenginiai

Spausdinimo įrenginių sudėtis ir paskirtis lapinėse mašinose tokia pati kaip ir ruloninėse mašinose; spausdinimo aparatų įrengimo schemos abiejose mašinose analogiškos; išimtis – giliaspaudės, kurias sudaro tik spausdinimo ir forminiai vienodo skersmens cilindrai.

Spausdinimoaparato cilindrai, dekelio tvirtinimo ir lapo padavimo formos mechanizmai

Spausdinimo aparato kiekvieno cilindro paviršius dalijamas į darbinę dalį ir į išpjovą.

Forminio cilindro darbinio paviršiaus ilgio santykis su visu jo paviršiaus ilgiu lapinėse mašinose lygus spausdinimo laiko santykiui su ciklo laiku ir vadinasi ciklo panaudojimo koeficientu Kc. Lapinėse mašinose šis koeficientas būna 0,6-0,85.

Iškiliosios arba giliosios spaudos lapinių mašinų spausdinimo cilindrai išpjovoje turi ne tik paėmimo, bet ir dekelio įtvirtinimo įrenginius. Ofsetinių mašinų spausdinimo įrenginiai dekeliu neaptraukiami, todėl jų išpjovoje įtaisomi tik paėmimo įrenginiai.

Ofsetiniai cilindrai būna aptraukiami dangalu, kurį sudaro viena arba dvi guminės dangos arba guminė danga ir padėkliukas. Keturių cilindrų spausdinimo aparatuose skirtuose dvipusei spaudai, ant ofsetinių cilindrų būna uždedami paėmimo įrenginiai, nes tuose aparatuose nebūna spausdinimo cilindrų ir lapas patenka per spausdinimo kontakto zoną dėka ofsetinių cilindrų.

Forminiai cilindrai lapinėse mašinose kaip ir ruloninėse gali būti stacionarūs arba išimami ir turi formos tvirtinimo įrenginį.

1.2 Prispaudimo mechanizmai

Prispaudimo mechanizmai lapinėse mašinose dirba cikliškai, taip, kad automatinis spaudimo išjungimas netrugdytų išspausdinti visą prieš tai buvusį lapą. Daugiaspalvėse mašinose įjungiant tempimą spaudimas įsijungia iš pradžiųpirmojoje sekcijoje, o paskui kitose sekcijose – kol trunka atspaudo išgavimas. Spaudimą išjungiant pirmiausia nustojama spausti pirmojoje sekcijoje, po to kitose iš eilės, tam, kad būtų galima atspausdinti lape daugiaspalvį atspaudą, kuris išjungimo metu kaip tik ir būna spaudžiamas.

Lapų padavimo įrenginiai

Šie įrenginiai naudojami automatiškai atskirti popieriaus lapus iš krūvos po vieną ir tiksliai, patikimai paduoti į spausdinimo aparatą nepažeidžiant paviršiaus ir kraštų. Kad atitiktų šiuos reikalavimus reikia, kad lapų kraštai prieš paduodant juos į spausdinimo mašiną būtų sulyginti priekinėse ir šoninėse atramose, lapai turi būti paduodami tolygiai ir svarbu kontroliuoti, kad būtų paduodama būtent po vieną lapą ir kad padavimo greitis atitiktų spausdinimo cilindropaviršiaus sukimosi greitį.

Lapų padavimo įrenginį sudaro automatinis dėtuvas, lapų išlyginimo mechanizmai ir lapus greitinantys įrenginiai; kontrolės – blokavimo įrenginiai iš dalies įtaisyti automatiniame dėtuve ir yra jo sudėtinės dalys, o iš dalies yra prie išlyginimo mechanizmo stalo.

Pagal veikimo būdą lapų padavimo įrenginiai skirstomi į pneumatinius, frikcinius ir elektrostatinius. Atitinkamai vadinami ir automatiniai dėtuvai. Ypač patikimi ir greiti yra pneumatiniai įrenginiai. Jie naudojami visose spaudos mašinose išskyrus kai kurias specialiųjų mašinų rūšis, kurioms jie būtų pernelyg sudėtingi.

Lapai gali būti paduodami nuosekliai (tolygiai, vienas paskui kitą) arba laipteliais (pakopomis). Tai parodyta paveikslėlyje 7.6 a ir b.

0x01 graphic

2. pav. Lapų padavimas nuosekliai (a) ir pakopomis (b)

0x01 graphic

3. pav. Lapus paduodančio nuosekliai automatinio dėtuvo schema

2.2 Lapų išlyginimo mechanizmai

Nuo lapo išlyginimo priklauso atspaudų kokybė, ypač spausdinant daugiaspalvę produkciją, kadangi tas pats lapas pereina per kelias spausdinimo sekcijas ir yra labai svarbu atitaikyti spalvas. Spalvų atitaikymo paklaida nuo 0,2 – 0,3, o kartais ir 0,1 mm jau laikomas broku, todėl prieš paduodant visi lapai išlyginami tarp atramų ant dėtuvo stalo; atramos turi būti įrengtos tiksliai tam tikroj padėty, atitinkančioje spausdinimoformą. Priekinių ir šoninių lapų kipos atramų išdėstymo schema vaizduojama 3 pav. Lapas (1) krašteliais prispaudžiamas prie priekinių atramų (2), kurios išlygina lapo prikinį kraštą, o stumtelint prie šoninės atramos (3) lyginamas iš krašto. Lapo priekinio kraštelio ilgis yra B.

0x01 graphic

3 pav. Priekinių ir šoninių lapų kipos atramų išdėstymo schema

2.3 Lapų greitinimo įrenginiai

Lapų greitinimo įrenginiai naudojami lapams greitinti iki spausdinimo cilindro sukimosi greičio, kad lapo perdavimas į to cilindro griebtukus, tam kad to lapo perdavimas ir pagriebimai vyktų lapui nejudant šio cilidro paviršiaus atžvilgiu. Kai kuriose didelio formato lapinėse mašinose papildomai naudojami įrenginiaipastumiantys lapą iš galo. Forgreiferis paprastai pagreitina traukimą už priekio (jie naudojami ne visose mašinose, kartais būna naudojami pastumiamieji ratukai).

2.4 Kontrolės – blokavimo įrenginiai

Lapų padavimo įrenginio darbe gali būti pažeidimų: gali būti paduodami du lapai vienu metu; lapas praleidžiamas arba paduodamas ne pagal ciklą; lapas gali būti pakreipiamas. Paduodant du lapus gali būti pažeidžiami dekelis arba guminė ofsetinė plokštelė, nepaduodant lapo dažai patenka ant cilindro paviršiaus, norint tuos dažus nuvalyti reikia stabdyti mašina. Lapui pakrypus ne tik brokuojamas atspaudas, bet ir gali patekti šiek tiek dažų ant spausdinimo cilindro, lapas gali patekti į dažų aparatą, o tai irgi stabdo mašiną. Visais atvejais būtina užblokuoti atskirus mechanizmus ir mazgus, kurie išjungia automatinį dėtuvą arba išjungia arba sumažina mašinos darbo greitį, kurie sumažina įtempimą. Ofsetinėse mašinose netgi atjungia spalvinimo ir drėkinimo aparatus.

Lapų perdavimo įrenginiai

Daugiaspalvės lapinės rotacinės mašinos plačiai naudojamos, jos susideda iš paeiliui sujungtų vienspalvių ir dvispalvių sekcijų. Šiose mašinose lapai tarp sekcijų perduodi lapų perdavimo įrenginiais, nuo kurių darbo tikslumo priklauso dažų atitaikymo tikslumas. Lapų perdavimo įrenginiai neturi leisti lapams pakrypti ar pasislinkti, deformuotis, gadinti popieriaus lapų kraštus, sutepti perdavimo mechanizmų. Jie turi patikimai dirbti visame greičio diapazone, nes kitaip dažai bus nesistemingai paskirstyti, to neišeina kompensuoti reguliuojantforminius cilindrus. Lapo perdavimas tarp spausdinimo sekcijų atliekamas arba grandininiais transporteriais (4 pav. a, b) arba perdavimo cilindrais (4 pav. v, g).

0x01 graphic

4. pav Lapų perdavimo tarp sekcijų schemos

Grandininių lapų transporterių traukos mechanizmai yra dvi paraleliai einančios uždaros atšakos vtuločno-rolikovych grandinių 1, jos užsikabina už žvaigždučių. Grandinės juda trasa. Norint, kad grandinės normaliai dirbtų, jos turi būti įtemptos su jėga, kuri palaikoma reguliuojant nukreipiančias šyn.

Priklausomai nuo paskirties transporteriai būna tarpsekciniai arba su kiaurymėmis. Tarpsekcinis grandininis lapų transporteris (4pav. a) perduoda ottiski nuo spausdinimo cilindro 2 čiuptuvų iš pirmos dvispalvės sekcijos į antros sekcijos spausdinimo cilindrų čiuptuvus.Iš jos lapas išvedamas ant priėmimo stalo lapo išvedimo transporteriu. Grandininis lapo perdavimo transporteris su kiauryme (4 pav. b), perėmęs lapą iš forgreiferio, praveda jį per visas spausdinimo sekcijas.

Spausdinimo mašinų schemos su lapo perdavimo cilindrais pavaizduotos pav 4 pav.v ir g. Viena nuo kitos schemos skiriasi cilindrų skaičiais ir diametrais. Mašinos, kurios skirtos vienspalviam spausdinimui, turi nelyginį cilindrų skaičių, o dvipusės be apvertimo įrenginio lyginį perdavimo cilindrų skaičių.

Scemoje v (4 pav.) perdavimo cilindrų 1 diametrai lygūs spausdinimo aparato cilindrų diametrams 2. Lapo peravimą tarp sekcijų atlieka trys cilindrai. Schema pav. 4 pav. g skiriasi nuo prieš tai buvusios schemos tuom, kad spausdinimo 2 ir perdavimo 1 cilindrai yra vienodo diametro, ir dvigubai didesni už forminio ir ofsetinio cilindro diametrus. Tarp sekcijų įrengta po vieną cilindrą.

4 Lapų priėmimo – išvedimo įrenginiai.

Jie skirti lapų kipos išvedimui iš spausdinimo aparato ir tvarkingam sudėjimui ant priėmimo stalo neįplešiant ir nepažeidžiant. Bet kokio formato ir storio lapai turi būti išvedmi vienodai patikimai. Tam, kad spausdinant ant tik ant vienos pusės būtų mažiau suplėšymų, kypų išvedimas turi vykti atspausdinta puse į viršų; tam, kad būtų galima kontroliuti spausdinimo kokybę, turi būti galima nuimti kontrolinę kypą nestabdant mašinos. Greitaeigėse spausdinimo mašinose atspausdintus lapus nuo stapelio taip pat pageidautina iškrauti nestabdant mašinos. Lapinėse spaudos mašinose naudojami aukštastapeliniaiir žemastapeliniai priėmimo – išvedimo įrenginiai. Irvienus ir kitus sudaro lapo išvedimo grandininis transporteris ir priėmimo stalo įrenginys.