ADR konspektas 9 dalies

Turinys

1. Turinys..............................1
2. Bendrieji reikalavimai transporto priemonių konstrukcijai ir tinkamumo
patvirtinimui..............................2
3. Bendrosios nuostatos..............................2
4. Atskiras tinkamumo patvirtinimas........... ............... .3
5. Elektros įranga..............................6
6. Bendrosios nuostatos....................... ............6
7. Elektros laidų sistema..............................6
8. Pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis........ .................6
9. Akumuliatoriai..............................6
10. Nuostatos dėl elektros instaliacijos dalies, esančios už vairuotojo kabinos.......6
11. Elektros laidų sistema..............................6
12. Apšvietimas..............................6
13. Stabdymo įranga........................ ..............7
14. Avariniai stabdymo įtaisai priekaboms.........................7
15. Gaisro pavojaus prevencija..............................7
16. Transporto priemonės kabina.......... ...................7
17. Kuro bakai.................... .....................7
18. Variklis.............................. .............7
19. Išmetimo sistema................... ..................7
20. Transporto priemonės dėvėjimuisi atsparus stabdys. ..................7
21. Kurą naudojantys šildytuvai............ ..................8
22. Greičio ribojimo įtaisas..............................8
BENDRIEJI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJAI IR TINKAMUMO PATVIRTINIMUI

Bendrosios nuostatos

„Transporto priemonė“: reiškia bet kokią sukomplektuotą (pvz., autofurgonai, sunkvežimiai, vilkikai, priekabos), nesukomplektuotą (pvz., važiuoklė, važiuoklė su kabina, vaažiuoklė su priekaba) ar kombinuotą (pvz., važiuoklė su kabina su kėbulu) transporto priemonę, skirtą vežti pavojingus krovinius keliais;
„Bazinė transporto reiškia transporto priemonę, sudarytą iš važiuoklės su priemonė“: kabina, vilkiko puspriekabei, važiuoklės su priekaba ar priekabos su save laikančiu kėbulu, skirtą pavojingiems kroviniams vežti
„EX/II transporto priemonė“
ar „EX/III transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, skirtą vežti sprogstamąsias medžiagas ir gaminius (1 klasės);

„FL transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, skirtą vežti skysčius, kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 61°C arba skirtą vežti liepsniąsias dujas konteinerinėse cisternose, kiilnojamose cisternose ar DDK, kurių talpa didesnė nei 3 m3, stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 1 m3, arba reiškia transporto priemonę bateriją, kurios talpa didesnė nei 1 m3, skirtą vežti liepsniąsias dujas;

„OX transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, skirtą vežti va

andenilio peroksidą, stabilizuotą vandenilio peroksidą, stabilizuotą vandeninį vandenilio peroksido tirpalą, turintį daugiau kaip 60 procentų vandenilio peroksido (5.1 klasė JT Nr. 2015), konteinerinėse cisternose ar kilnojamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 3 m3, stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 1 m3;

„AT transporto priemonė“:

reiškia transporto priemonę, išskyrus FL ar OX, skirtą vežti pavojingus krovinius konteinerinėse cisternose, kilnojamose cisternose ar DDK, kurių talpa didesnė nei 3 m3, stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa didesnė nei 1 m3, arba reiškia transporto priemonę bateriją, kurios talpa didesnė nei 1 m3, išskyrus FL transporto priemonę.

Pavojingus krovinius vežančios transporto priemonės turi atitikti šioje dalyje numatytus reikalavimus konstrukcijai.

Atskiras tinkamumo patvirtinimas

EX/II, EX/III, FL, OX ir AT transporto priemonėms jų registracijos šalyje turi būti atlikta kasmetinė techninė apžiūra, kurios tikslas yrra įsitikinti, kad transporto priemonės tenkina atitinkamas šios dalies nuostatas ir bendrąsias saugos taisykles

Jei reikalaujama, kad transporto priemonėse būtų įrengta dėvėjimuisi atspari stabdžių sistema, transporto priemonės gamintojas

Susitariančiosios ADR Šalies kompetentingų institucijų šios Susitariančiosios ADR Šalies teritorijoje registruotai transporto priemonei išduotas tinkamumo patvirtinimo sertifikatas jo galiojimo laikotarpiu yra pripažįstamas kitų Susitariančiųjų ADR Šalių kompetentingų institucijų.

Tinkamumo patvirtinimo sertifikatas turi atitikti toliau pateiktą pavyzdį. Jo matmenys turi būti 210 mm×297 mm (A4 formatas). Abi pusės – aversas ir reversas – pusės turi būti naudojamos. Jis tu

uri būti baltos spalvos su įstrižai perbraukta rožine juosta. Tinkamumo patvirtinimo sertifikatas transporto priemonei su vakuumine cisterna atliekoms privalo turėti šią pastabą: „transporto priemonė su vakuumine cisterna atliekoms“.

TRANSPORTO PRIEMONĖS TINKAMUMO VEŽTI TAM TIKRUS PAVOJINGUS KROVINIUS PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Šis sertifikatas liudija, kad toliau nurodyta transporto priemonė atitinka Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) nustatytas sąlygas.

1. Sertifikato Nr.: 2. Transporto priemonės gamintojas: 3. Transporto priemonės identifikacinis Nr.: 4. Registracijos Nr. (jei toks yra):
5. Vežėjo, valdytojo ar savininko pavadinimas/pavardė ir adresas:
6. Transporto priemonės aprašymas:1
7. Transporto priemonės žymėjimas(-ai) pagal ADR 9.1.1.2:2
EX/II EX/III FL OX AT
8. Dėvėjimuisi atspari stabdžių sistema:3

 NETAIKOMA

 Efektyvumas pagal ADR 9.2.3.3 yra pakankamas transporto vieneto bendrai masei____t4
9. Stacionarios cisternos(-ų)/transporto priemonės baterijos aprašymas (jei taikoma):

9.1 Cisternos gamintojas:

9.2 Cisternos/transporto priemonės baterijos patvirtinimo numeris:

9.3 Cisternai gamintojo suteiktas serijos numeris/transporto priemonės baterijos elementų identifikacija:

9.4 Pagaminimo metai:

9.5 Cisternos tipas pagal ADR 4.3.3.1 ar 4.3.4.1:

9.6 Specialiosios nuostatos pagal ADR 6.8.4 (jei taikomos):
10. Leidžiami vežti pavojingi kroviniai:
Transporto priemonė atitinka sąlygas, reikalaujamas vežant pavojingus krovinius, priskirtus 7 punkto aprašyme
(-uose) nurodytoms transporto priemonėms.

10.1 EX/II ar EX/III transporto priemonės3 atveju  1 klasės kroviniai, įskaitant J suderinamumo grupę
 1 klasės kroviniai, išskyrus J suderinamumo grupę

10.2 Autocisternos/transporto priemonės baterijos3 atveju

 gali būti vežamos tik medžiagos, leistinos pagal cisternos kodą ir bet kokias 9 punkte nurodytas specialiąsias nuostatas5

arba

 gali būti vežamos tik šios medžiagos (klasė, JT numeris ir, jei reikia, pakavimo grupė ir tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas):
Gali būti vežamos tik medžiagos, nelinkusios pavojingai re

eaguoti su korpuso, tarpiklių, įrangos ir apsauginės vidinės dangos (jei taikoma) medžiagomis.
11. Pastabos:
12. Galioja iki: Išdavusios įstaigos spaudas

Vieta, data, parašas
1 Vadovaujantis mechaninių transporto priemonių ir priekabų N ir O kategorijų aprašymais, pateiktais Jungtinės rezoliucijos dėl transporto priemonių konstrukcijos (SR.3) 7 priede ar 97/27/EC direktyvoje.
2 Netinkamus išbraukti.
3 Tinkamus pažymėti.
4 Nurodyti atitinkamą vertę. Vertė, lygi 44 t, neribos „didžiausios leistinos registracijos/eksploatavimo masės“, nurodytos registracijos dokumente(-uose).
5 Medžiagos, priskirtos 9 punkte nurodytam cisternos kodui ar kitiems cisternos kodams, leistiniems pagal 4.3.3.1.2 ar 4.3.4.1.2 nustatytą hierarchiją, jei reikia, atsižvelgiant į specialiąją(-iąsias) nuostatą (-as).
13. Galiojimo pratęsimas
Galiojimas pratęstas iki: Išdavusios įstaigos spaudas, vieta, data, parašas:

Elektros įranga

Bendrosios nuostatos

Elektros instaliacija turi visiškai atitikti1.2–1.6 nuostatas pagal 1 lentelę.

Elektros laidų sistema
Laidai turi būti pakankamo storio, kad būtų išvengta perkaitimo. Laidai turi būti pakankamai gerai izoliuoti. Visos elektros grandinės turi būti apsaugotos saugikliais ar automatiniais elektros grandinės išjungikliais. Pirmiau paminėtos neapsaugotos grandinės turi būti kiek įmanoma trumpesnės. Elektros laidų sistema turi būti patikimai įtvirtinta ir išvedžiota taip, kad laidai būtų pakankamai apsaugoti nuo mechaninio ir šiluminio poveikio.

Pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis

Jungiklis, skirtas elektros grandinėms išjungti, kiek tai įmanoma praktiškai, turi būti kuo arčiau akumuliatoriaus.

Išjungimo ir įjungimo funkciją atliekančio jungiklio valdymo įrenginys turi būti įrengtas vairuotojo kabinoje. Jis turi būti lengvai pasiekiamas vairuotojui ir aiškiai pažymėtas. Jis turi būti apsaugotas, kad atsitiktinai nesuveiktų, naudojant apsauginį gaubtą, dvigubą va

aldymo įjungimo įtaisą ar kitas tinkamas priemones.
Akumuliatoriai

Akumuliatoriaus išvadai turi būti elektriškai izoliuoti ar uždengti izoliuotos akumuliatoriaus dėžės dangteliu. Jei akumuliatoriai yra kitoje vietoje nei po variklio dangčiu, jie turi būti statomi į ventiliuojamą dėžę.

Elektros grandinės, kuriose nuolat yra įtampa.Tos elektros instaliacijos dalys, įskaitant jungiamuosius laidus, kuriose turi išlikti įtampa, kai akumuliatoriaus pagrindinis jungiklis išjungtas, turi būti tinkamos naudoti rizikos zonose.

Aplenkiamieji sujungimai, sujungti su elektros įrangos, kurioje turi likti įtampa, kai akumuliatoriaus pagrindinis jungiklis išjungtas, akumuliatoriaus pagrindiniu jungikliu, turi būti tinkamomis priemonėmis apsaugoti nuo perkaitimo. Tokios priemonės gali būti, pavyzdžiui, saugiklis, grandinės pertraukiklis ar apsauginis barjeras (srovės ribotuvas).

Nuostatos dėl elektros instaliacijos dalies, esančios už vairuotojo kabinos

Visa ši instaliacija turi būti suprojektuota, sukonstruota ir apsaugota taip, kad normaliomis transporto priemonių naudojimo sąlygomis nesukeltų jokio įkaitimo ar trumpojo elektros jungimo ir kad šis pavojus smūgio ar deformacijos atveju būtų kuo mažesnis.

Elektros laidų sistema

Už vairuotojo kabinos esanti elektros laidų sistema turi būti apsaugota nuo smūgių, nudilimo ir nusitrynimo esant normalioms transporto priemonių naudojimo sąlygoms. Tinkamos apsaugos pavyzdžiai pateikti toliau 1, 2, 3 ir 4 paveiksluose. Tačiau stabdžių antiblokavimo sistemos daviklių laidams papildoma apsauga nebūtina.

Apšvietimas

Neturi būti naudojamos apšvietimo lempos su srieginiais cokoliais.

Stabdymo įranga

Avariniai stabdymo įtaisai priekaboms

Priekabose turi būti įrengta efektyvi sistema, sustabdanti ar sulaikanti jas, jei priekabos atsikabina nuo jas velkančios motorinės transporto priemonės. Priekabose turi būti įrengtas efektyvus stabdymo įtaisas, veikiantis visus ratus, paleidžiamas reguliuojant velkančiosios transporto priemonės darbiniu stabdžiu ir automatiškai sustabdantis priekabą tuo atveju, jei nutrūksta sujungimas.

Gaisro pavojaus prevencija

Transporto priemonės kabina

Vairuotojo kabinos konstrukcijai turi būti naudojamos tik mažai degios medžiagos.
Jei vairuotojo kabina pagaminta iš medžiagų, kurios nėra mažai degios, už kabinos turi būti sumontuotas metalinis ar kitos tinkamos medžiagos ekranas, kurio plotis turi būti lygus cisternos pločiui. Visi langai, esantys kabinos galinėje sienelėje arba ekrane, turi būti sandariai uždaryti ir pagaminti iš ugniai atsparaus saugaus stiklo su ugniai atspariu rėmu. Be to, tarp cisternos ir kabinos arba ekrano turi būti ne mažesnė kaip 15 cm laisva erdvė.

Kuro bakai

Kuro bakai, skirti tiekti kurą į transporto priemonės variklį, turi atitikti šiuos reikalavimus:
a) Bet kokio nutekėjimo atveju degalai turi tekėti ant žemės, nekontaktuodami su įkaitusiomis transporto priemonės dalimis ar kroviniu;
b) Benziną talpinančiuose kuro bakuose turi būti įrengtas efektyvus liepsnos gaudytuvas, apsaugantis įpylimo angą, arba uždarymo įtaisas, sandariai uždarantis angą.

Variklis

Variklis, kurio dėka juda transporto priemonė, turi būti įrengtas ir pastatytas taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam kroviniui kylančiam įkaitimo ar užsidegimo pavojui

Išmetimo sistema

Išmetimo sistema, taip pat ir išmetimo vamzdžiai, turi būti išdėstyti arba apsaugoti taip, kad nebūtų sudarytos sąlygos bet kokiam kroviniui kylančiam įkaitimo ar užsidegimo pavojui. Išmetimo sistemos dalys, esančios tiesiog po kuro baku (dyzelinas), turi būti bent 100 mm nuo jo arba apsaugotos šiluminiu ekranu.

Transporto priemonės dėvėjimuisi atsparus stabdys

Transporto priemonėse, kuriose įrengta dėvėjimuisi atspari stabdžių sistema, įkaistanti iki aukštos temperatūros ir esanti už galinės vairuotojo kabinos sienelės, tam, kad būtų išvengta bet kokio, netgi vietinio cisternos sienelių ar krovinio įkaitimo, turi būti įrengtas tvirtas pastovus šiluminis ekranas, esantis tarp šios sistemos ir cisternos ar krovinio.

Kurą naudojantys šildytuvai
Kurą naudojantys šildytuvai ir jų išmetimo sistema, pašalinanti dujas, turi būti sukonstruoti, išdėstyti, apsaugoti ar padengti taip, kad nekiltų jokia nepageidaujama krovinio įkaitimo ar užsidegimo rizika.
Kurą naudojantys šildytuvai turi būti išjungiami bent jau šiais metodais:

a) Planuotai išjungiant rankiniu būdu vairuotojo kabinoje;

b) Užgesus transporto priemonės varikliui; šiuo atveju šildymo įtaisą vairuotojas gali vėl įjungti rankiniu būdu;
c) Motorinėje transporto priemonėje pavojingiems kroviniams įjungus kurą tiekiantį siurblį.

Kurą naudojantys šildytuvai turi būti išjungiami rankiniu būdu. Programuojami įtaisai yra draudžiami. Neleidžiama eksploatuoti dujinį kurą naudojančių šildytuvų.

Greičio ribojimo įtaisas
Šis įtaisas turi būti sureguliuotas taip, kad greitis neviršytų 90 km/h, įskaitant techninį įtaiso nuokrypį.

Leave a Comment