lotyniskos sentencijos

Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai Pradėta kurti: 07-07-2005ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.ab antiquo – nuo senų senovės.abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu.abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos!ab incunabulis -pažod.nuo vystyklų; nuo vaikystės; nuo pat pradžiosab in malam crucem! – [Plautus] kad tu prasmegtum! ; kad tave kur kelmai rautų!abi tuam viam – [Plautus] eik savo keliu.above majore discit arare minor – jaunesnysis jautis mokosi arti iš vyresniojo; vyresniųjų pavyzdžiu seka jaunesnieji.absurdum in quidem est – juk tai nesamonė.accusare laesae majestatis – [Seneca] apkaltinti jo didenybės įžeidimu.actam rem agis – [Plautus] darai kas jau padaryta.ad agnatos et gentiles est deducendus – [Varro] jį reikia vesti pas gimines, t.y. jam vieno šulo trūksta; jam ne visi namie.adamante durius – kietesnis už plieną.ad astra – prie žvaigždžių; į garbę; aukštyn.ad augusta per angusta – į aukštybes siauru keliu; per sunkumus į laimę.ad diem dictum – nurodytą dieną.ad feliciora tempora – iki geresnių laikų; geresniems laikams.ad infinitum – iki begalybės; be galo.ad plures se penetrare – [Plautus] keliauti pas protėvius, t.y. mirti.ad succurrendum pronus esto, ad implorandum tardus – eidamas pagalbon – skubėk, prašydamas pagalbos – vėluok.ad unum omnes – visi ligi vieno.aegroto dum anima est, spes est – kol ligonis gyvas, yra vilties kad pasveiks.aequam memento rebus in arduis servare mentem – [Horatius] neužmiršk sunkiomis aplinkybėmis išsaugoti blaivų protą.aequo animo audienda sunt imperitorum convicia – [Seneca] reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.alea jacta est – [ Suetonius]pažod.burtų kauliukas mestas [Julijus Cezaris, nepaisydamas senato draudimo, su savo legionais perėjo Rubikono upę ir sušuko šiuos žodžius]; galutinai nutarta; tvirtai pasiryžta.alibi – kur kitur [kaltinamojo buvimas kur kitur, ne nusikaltimo vietoje; tatai įrodymas, kad jis nekaltas]alienum malum ne feceris tuum gaudium – nesidžiauk dėl svetimos nelaimės.alienum nobis, nostrum plus aliis placet – [Publilius] mums labiau patinka kas svetima, kitiems – kas mūsų.aliis tempora desunt, alii tempori supersunt – vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.aliquando et insanire jucundum est – kartais ir pakvailioti malonu.alium silere quod voles, primus sile – jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk.alma mater – motina maitintoja [taip studentai seniau vadindavo universitetą, teikiantį “dvasinį peną”; ir dabar taip sakoma apie aukštąją mokyklą]alter ego – [Ciceronas]pažod.antrasis “aš”; artimas bičiulis [toks artimas, kad gali jį pavaduoti]altissima flumina minimo sono labuntur – [Curtius] giliosios upės labai tykiai teka.amantes – amentes – [Terentius] įsimylėjusieji – be galvos.amare et sapere vix deo conceditur – [Publilius] mylėti ir protauti gali tik dievas.amare juveni fructus est, crimen seni – [Publilius] jaunam mylėti dera, senam – nusikalstama [nedera]ambages narras – [Terentius] kalbi išsisukinėdamas; neišsisukinėk.amici optima vitae supellex – [Ciceronas] draugai geriausias gyvenimo papuošalas.amicum laedere ne joco quidem licet – draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.amicus amico [sum] – [Plautus] draugui esu draugas.amicus certus in re incerta cernitur – [Ciceronas] tikrą draugą pažinsi nelaimėje.amicus humani generis – žmonių giminės draugas.amicus stultorum similis efficietur – draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.anguilla est, elabitur – [Plautus] išslysta kaip ungurys.apage Satanas ! – atstok, šėtone ! [kai norima griežtai atmesti kokį gundantį pasiūlymą]aposse ad esse – nuo to, kas galima, prie to, kas esama [kas realu]apparet id etiam caeco – [Livius] tai aišku net aklam.apriori – iš anksto; nepatikrinus; nepriklausomai nuo patirties [spręsti, daryti išvada]aquas in mare fundere – [Ovidius] vandenį į jūrą pilti, t.y. dirbti nenaudingą darbą.aqua vitae – pažod. gyvybės vanduo, degtinė.aquilam cornix provocat – varna erelį kursto.aquila non captat muscas – erelis musių negaudo, t.y. didelis žmogus nepasineria į smulkmenas.argumentum ad crumenam – argumentas, pagrįstas įrodančiojo pinigine.ars bene vivendi – menas gerai gyventi.asinus ad lyram – [Terentius]pažod.asilas prie lyros; netalentingas žmogus.aspera nec terrent – sunkumai negąsdina.audentes deus ipse juvat – [Ovidius] drąsiems ir pats dievas padeda.audiatur et altera pars – [Seneca] tebūnie išklausoma ir antroji pusė [pvz., ginčyjantis teisme]audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace – klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.aura academica – palaidas studentiškas gyvenimas.aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – netikėk, kad tatai auksas, ką matai žibant;plg.liet. ne visa auksas, kas auksu žibaaurea praxis, sterilis theoria – praktika – auksinė, teorija – bevaisė.auri sacra fames – [Vergilius] nepasotinamas aukso troškimas.aurora Musis amica – aušrinė – mūzų draugė, t.y. rytmečio laikas geriausias protiniam darbui.aut amat aut odit mulier,nihil est tertium – moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.aut bene, aut nihil – arba gerai, arba nieko.aut Caesar, aut nihil – pažod. arba Cezaris, arba nieko; arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnes, arba nieko iš manęs nebus.avarita – scelerum mater – gobšybė – nuodėmių motina.ave, Caesar, morituri te salutant ! – [ Seutonius] būk sveikas, Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina ! [tokiais žodžiais prieš kovą gladiatoriai sveikindavo imperatorių]averbis ad verbera – nuo žodžių prie smūgių.ave, vita! – būk sveikas gyvenime!ave, vita, moriturus te salutat! – būk sveikas, gyvenime, pasiryžęs mirti tave sveikina [J.Janonis]

barba non facit philosophum – barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo bei mokslingumo.beatus ille, qui procul negotiis – [Horatius] laimingas, kurs neturi rūpesčių.bellum omnium contra omnes – karas visų su visais [anglų filosofo Hobso, gyv. 1588-1679 m., aforizmas, charakterizuojantis jo laikų visuomeninę santvarką]bellum pacis est causa – [Sallustius] karas – taikos priežastis.beneficia non obtruduntur – malonė prievarta nesiūloma.bene habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.bene vixit is, qui potuit, cum voluit, mori – [Publilius] laimingai gyveno tas, kurs galėjo numirti tada, kai panorėjo.bis ille miser est, qui felix fuit – dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.bis pueri senes – seni žmonės dvigubi vaikai; seni žmonės suvaikėja.

boni pastoris est tondere pecus, non deglubere – [Seutonius] geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.

cacatum, non est pictum – priterliota, o ne nupiešta [apie prastą paveikslą]caecus claudo pede commodat – [Ausonius] neregys šlubiui padeda eiti.calamitas nulla sola – nelaimė niekada nesti viena; nelaimė viena niekada nevaikščioja.calumniare audacter, semper aliquid haeret – šmeižk drąsiai, visada kas prilips.canis timidus vehementius latrat, quam mordet – [Curtius] bailus šuo smarkiau loja negu kanda.canities non affert sapientiam – žili plaukai nerodo išminties.carum, quod rarum – brangu, kas reta.casta ad virum matrona parendo imperat – [Publilius] dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.casus belli – karo pretekstas; karo priežastis; formali dingstis karui pradėti.cave canem! – saugokis šuns! [užrašas prie romėnų vartų]cavendi nulla est dimittenda occasio – [Publilius] nereikia praleisti nė vienos progos saugumui užtikrinti;plg. liet.atsarga gėdos nedaro.cedant arma togae ! – [Ciceronas] tenusileidžia ginklai togai; tenusileidžia karas taikai! ; tebūnie taika! [toga – romėnų viršutinis drabužis, nešiojamas taikos metu]cedendum multitudini – reikia nusileisti daugumai.cena comesa venire – [Varro] ateiti po pietų, t.y. pavėluoti.charta non erubescit – [Ciceronas] popierius nerausta [iš gėdos]; popierius nesigėdina [rašyk ką nori].cibi condimentum est fames – [Ciceronas] alkis – maisto prieskonis.ciconia exsul hiemis – Publilius] garnys – žiemos tremtinys.citato loco [C.l.] – cituotoje vietoje; minėtoje [knygos, dokumento] vietoje.citius, altius, fortius! – greičiau, aukščiau, stipriau! [olimpinių žaidynių šūkis].civiliter mortuus – pilietiškai miręs, t.y. asmuo, kuriam atimtos visos teisės.claude os, aperi oculos – užčiaupk burną, atverk akis.coacta juramenta robur non habent – prievarta duotos priesaikos negalioja.cogitationis poenam nemo patitur – niekas neturi būti baudžiamas už [savo] mintis.cogito, ergo sum – mąstau, vadinasi, egzistuoju [prancūzų filosofo Dekarto, gyv. 1596-1650 m., žodžiai]cogit rogando, cum rogat potentior – galingesniojo prašymas lygus įsakymui.cognosce te ipsum – pažink pats save.comparatio non est ratio – palyginimas dar nėra įrodymas.compressis manibus sedere – [Livius] sėdėti rankas sudėjus; nieko neveikti.concordet sermo cum vita – [Seneca] tesiderina kalba su gyvenimu.conjugium sine prole est quasi dies sine sole – santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.conscientia – mille testes – [Quintilianus] sąžinė – tūkstantis liudininkų.consuetudo est altera natura – [Ciceronas] įpratimas – antras prigimimas.consultor homini tempus utilissimus – [Publilius] laikas – geriausias patarėjas žmogui.consumitur annulus usu – [Ovidius] ir žiedas nešiojamas sudyla.contra naturam – prieš prigimtį.contra torrentem bracchia dirigere – [Juvenalis] plaukti prieš srovę.contra vim mortis non est medicamen in hortis – prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.contra vim non valet jus – prieš smurtą įstatymai negalioja.convenienter naturae vivere – [Ciceronas] gyventi pagal gamtos dėsnius.cornix cornici nunquam oculos effodit – [Macrobius] varna varnai niekada akių nekerta.cornu abundantiae – gausybės ragas.corona laurea – [Ciceronas] laurų vainikas.corvo rarior albo – [Juvenalis] retesnis už baltą varną; retenybė.corvus corvo oculos non eruit – varnas varnui akių nekerta.credo -pažod.aš tikiu; įsitikinimai; pažiūros.crescentem sequitur cura pecuniam – [Horatius] augantį turtą vejasi rūpesčiai.cribro aquam haurire – rėčiu vandenį semti, t.y. dirbti bepramišką darbą.cristae ei surgunt – [Juvenalis] jam auga skiauterė, t.y. jis apie save geros nuomonės.crocodili lacrimae – krokodilo ašaros, t.y. veidmainiškas verksmas.crudelis est in re adversa objurgatio – žiauru barti žmogų atsidūrusį nelaimėje.cucurbita calvior – [Apulejus] plikesnis už moliūgą; plg. liet. plikas kaip tilvikas.cui dolet, meminit – [Ciceronas] kas kenčia tas atsimena.cui nasci contigit, mori restat – kam buvo lemta gimti, tam reikia ir mirti.cui prodest? – kam naudinga?cuique suum – kiekvienam, kas kam priklauso.cuivis dolori remedium est patientia – [Publilius] kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.cujus est condere, ejus est tollere – kas gali sukurti, tas gali ir sunaikinti.cujus regio, ejus religio – kieno valdžia, to ir religija.cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare – [Ciceronas] kiekvienas žmogus gali suklysti, bet niekas, išskyrus kvailį, neturi užsispyręs klaidos laikytis.culpa est nil discere velle – [Dionysius] nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas.culpam majorum posteri luunt – [Curtius] protėvių kaltę išperka palikuonys; dėl protėvių kaltės kenčia palikuonys.cum argentata quaerimonia accedere – [Plautus] su pasidabruotu skundu ateiti, t.y. papirkti, duoti kyšį.cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis – kai tik vėjas bus palankus kelionei, tu išskleisi bures.cum imperas, rege te ipsum – įsakinėdamas valdyk ir pats save.cum insanientibus furere necesse est – [Petronius] su kvailiais reikia pakvailioti.cum laude – su pagyrimu [išlaikyti aukštojoje mokykloje egzaminai].cum licentia superiorum – su vyresniųjų leidimu; vyresniesiems leidus.cum mula pepererit – [Suetonius] pažod. kai mulas pagimdys, t.y. niekados; plg. liet. kai lazda sužaliuos.cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur – [Ovidius] nepagydomą žaizdą, viską anksčiau išmėginus, reikia išpjauti peiliu, kad sveikoji dalis nebūtų sužalota.cupido atque ira pessimi consultores – [ Sallustius] aistra ir pyktis – labai prasti patarėjai.cura furem vocat – [Ovidius] sargyba vagį vilioja.curriculum vitae – [Ciceronas] gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas; biografija.cycnea vox – gulbės giesmė, t.y. paskutinė, priešmirtinė graži giesmė; paskutinis gražus talento pasireiškimas.

damna damnis continuantur – nuostoliai nuostolius seka; plg. liet. bėda bėdą veja.da pignus – [Terentius] kertam lažybų.dat census honores – [Ovidius] turtas teikia garbę.dat gloria vires – garbė teikia jėgų.de absentibus et de mortuis boni homines nihil nisi bene loquuntur – apie nesančiuosius ir apie mirusiuosius geri žmonės kalba tik gerai.debemur morti nos nostraque – [Horatius] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.debemus morti nos nostraque – [Horacijus] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.debitum naturae reddere – [Nepos] grąžinti gamtai skolą, t.y. mirti.decet imperatorem stantem mori – karžygiui dera sutikti mirtį stačiam.decipit frons prima multos – pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.de facto – faktiškai; iš tikrųjų.de gustibus non (est) disputandum – dėl skonio nesiginčyjama.de gustibus et de coloribus non est disputandum – dėl skonio ir dėl spalvos nesiginčijaama.de jure – juridiškai; teisiškai; pagal įstatymus [naujai susikūrusios valstybės pripažinimas]

deliberando discitur sapiens -[Publilius] išminties mokomasi mąstant.deliberando saepe perit occasio – [Publilius] besvarstant dažnai prarandama proga.delirium tremens – baltoji karštligė [nuo girtavimo]de mortuis aut bene aut nihil – [Diogenes] apie mirusiuosius gerai, arba nieko.de nihilo nihil fit – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.depugnato proelio venis – [Plautus] tu ateini, kai mūšis baigtas.diabolus non est tam ater ac pingitur – velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.dicere non est facere – pasakyti – dar nereiškia padaryti.dic mihi, quis amicus tuus sit, et ego dicam, quis sis – pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi.dictum – factum – [Terentius] pasakyta – padaryta.dies levat luctum – [Ciceronas] laikas švelnina liūdesį.difficile est custodire, quod multis placet – sunku išsaugoti tai, kas daugeliui patinka.difficile est prospicere futura – ateitį numatyti sunku.digitum transversum non discedere – [Ciceronas] nė per nago juodymą nenusileisti.dignus est, quicum in tenebris mices – [Ciceronas] su juo ir patamsyje nepavojinga, t.y. jis visiškai padorus žmogus.dilatio maximum irae remedium est – geriausias vaistas nuo pykčio – pyktį atidėti.disce parvo esse contentus – išmok mažu pasitenkinti.diu apparandum est bellum, ut vincas celerius – [Publilius] kad greičiau nugalėtum, ilgai ruoškis karui.diuturna quies vitiis alimenta ministrat – [Dionysius] ilgas poilsis teikia peno ydoms.divide et impera! – skaldyk ir valdyk! [senovės romėnų užkariautojų politinis principas]dixi et animum levavi – pasakiau, ir širdį nuraminau; pasakiau ir man palengvėjo.docendo discimus – mokydami mokomės.doctrina multiplex, veritas una – mokslas – daugialypis, tiesa – viena.dolor animi gravior est, quam corporis – [Publilius] sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.domi manendum est, cui cuncta sint prospera – kam viskas sekasi, tam reikia likti namie [neieškoti laimės svetur]domi suae quilibet rex – kiekvienas savo namuose karalius.do, ut des – duodu, kad ir tu man duotum.duabus seliis sedere – [Seneca] ant dviejų kėdžių sėdėti.dulce est desipere in loco – [Horatius] malonu ir pakvailioti tinkamu laiku.dulce et decorum est pro patria mori – [Horatius] malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.dulce pomum cum abest custos – gardus obuolys, kai nėra sargo.dum caput dolet, cetera membra dolent – kol galvą skauda, tol skauda ir visą kūną.dum spiro, spero – [Ovidius] kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.duobus litigantibus tertius gaudet – kai du ginčijasi, trečias džiūgauja; plg. liet. kai du pešasi, trečias laimi.duo cum faciunt idem, non est idem – [Terentius] kai du daro tą pat, išeina ne tas pat [gaunami skirtingi rezultatai]dura lex, sed lex – žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.dura necessitas – žiauri būtinybė.ebrietas est voluntaria insania – [Seneca] girtuokliavimas – savanoriška beprotybė.ecce homo! [sk. ekce homo] – štai žmogus!echino asperior – dygesnis už ežį.eduobus malis minus eligendum est – iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.ego spem pretio non emo – [Terentius] vilties už pinigus aš neperku.ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus – aš esu tu, tu esi aš, mudu esame vienodos dvasios [vienodų pažiūrų]ei morbo nomen est avaritia – [Ciceronas] tos ligos vardas – gobšumas.ejus dentes vel silicem comedere possunt – jo dantys net akmenį gali sugriaužti.elephanti corio circum tectus est – [Plautus]pažod.dramblio oda aptrauktas; storžievis.eloquentiae satis, sapientiae parum – [Sallustius] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.emori potius, quam servire – [Ciceronas] geriau mirti negu vergauti.enumerat miles vulnera, pastor oves – karys skaičiuoja žaizdas, piemuo – avis.equi donati dentes non inspiciuntur – dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.equo ne credite, Teucri Symbol;! – [Vergilius] netikėkite arkliu, trojėnai!eripit interdum, modo dat medicina salutem – [Ovidius] kartais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.errare humanum est – [Seneca] klysti yra žmogiška.error in bello mors est – karo metu klaida – mirtis.esse oportet ut vivas, non vivere ut edas – reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.est modus in rebus – [Horatius] viskam yra saikas.et ab hoste doceri – ir iš priešo mokomasi.et alii – ir kiti.et cetera [etc.] – ir kita; ir taip toliau.et gaudium et solacium in litteris est – [Plinius M.] moksle yra ir džiaugsmo, ir paguodos.etiam oblivisci qui sis interdum expedit – kartais net naudinga pamiršti, kas esi.etiam sanato vulnere cicatrix manet – ir išgydžius žaizdą, lieka randas.etiam sine lege poena est conscienta – sąžinė baudžia ir be įstatymų.etiamsi omnes, ego non – nors ir visi sutinka, o aš ne.et tu, Brute, contra me! – ir tu, Brutai, prieš mane ! [šitaip pasakė Cezaris savo bičiuliui Brutui, kad ir šis tarp jo žudikų]eunt anni more fluentis aquae – metai bėga kaip tekantis vanduo.ex auribus cognoscitur asinus – asilą iš ausų pažįstame.exeptio firmat regulam – išimtis patvirtina taisyklę.ex consensu – sutinkant; sutinkamai.exempla docent – pavyzdžiai moko.ex factis non ex dictis amici pensandi – draugus reikia vertinti pagal darbus, o ne pagal žodžius.exiguum munus cum dat tibi pauper amicus, accipito placide, plene et laudare memento – kada tau neturtingas draugas dovanoja mažą dovanėlę, priimk ją ramiai, būk patenkintas ir nepamiršk pagirti.exitus acta probat – [ Ovidius] pabaiga apvainikuoja darbą.exitus letalis – pažod. mirtina baigtis; mirtis.ex libris -pažod.iš knygų; ekslibrisas [knygų ženklas su knygų savininko pavarde ir simboliniu piešiniu]ex lingua stulta veniunt incommoda multa – kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.ex magna coena stomacho fit maxima poena – gausūs pietūs – pilvui didžiulė bausmė.ex malis eligere minima oportet – [Ciceronas] iš [daugelio] blogybių reikia išsirinkti mažiausią.ex nihilo nihil – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.ex opere artifex cognoscitur – menininką iš kūrinio pažįstame.ex ore parvulorum veritas – kūdikų lūpomis kalba tiesa.exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – [Vergilius] iš mūsų kaulų teišauga keršytojas [Vergilijaus “Eneidoje” mirštančios Didonos prakeikimas]ex oriente lux – šviesa [ateina] iš rytų.ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent – [Livius] didžių dalykų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.ex promtu – nepasirengus; netikėtai.extrema frequenter una habitant – [Aristoteles] kraštutinumai dažnai būna greta.extrema tegula stare – [Seneca] stovėti ant stogo krašto, t.y. būti arti kritiškos padėties.
ex vitio alterius sapiens emendat suum – [Publilius] protingas žmogus iš svetimos klaidos mokosi pataisyti savąją.

faber est suae quisque fortunae – [Sallustius] kiekvienas yra savo likimo kalvis.fac et spera – dirbk ir turėk viltį.facile dictu, difficile factu – lengva pasakyti, sunku padaryti.facile remedium est ubertatis – [Quintilianus] su pertekliumi susidoroti lengva.facilius est morbum evitare, quam curare – lengviau yra ligos išvengti negu ją išgydyti.facta, non verba – [reikia] darbų, ne žodžių.fallax fortuna – [Ciceronas] apgaulingas likimas.fama crescit eundo – [Vergilius] paskala eidama [iš lūpų į lūpas] didėja; gandas auga plisdamas.fames est optimus coquus – badas – geriausias virėjas.fas est et ab hoste doceri – [Ovidius] galima ir iš priešo pasimokyti.fas non est hospitem violare – [Ceasar] – svečio nagalima užgaulioti.fata viam invenient – [Vergilius] likimas kelią suras, t.y. nuo likimo nepabėgsi.fateor me saepe pecasse, homo sum – [Petronius] prisipažįstu, kad aš dažnai nusikalsdavau – esu žmogus.fatetur facinus is, qui judicium fugit – kas bėga nuo teismo, tas prisipažįsta kaltas.faucibus premor – [Ciceronas] esu sugriebtas už gerklės, t.y. mano padėtis be išeities.feci, quod potui, faciant meliora potentes – padariau ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau [formulė, kuria Romos konsulai užbaigdavo savo kalbą, perduodami pareigas].felix, qui nihil debet – laimingas, kas neturi skolų.fere libenter homines id, quod volunt, credunt – [Ceasar] žmonės mieliau tiki tuo, ko geidauja.ferro ignique – [Ciceronas]pažod.geležimi ir ugnimi; ugnimi ir kardu.ferro nocentius aurum – [Ovidius] auksas kenksmingesnis už geležį.ferrum, dum in igne candet, cudendum est – [Publilius] kalk geležį kol karšta.festina lente – [Suetonius] skubėk lėtai, t.y. nedaryk paskubomis;plg. liet.skubos darbas velnio naudai.fiat lux! – tebūnie šviesa!fide, sed cui vide – pasitikėk, bet žiūrėk kuo [pasitiki]filum trium sororum – pažod. trijų seserų siūlas; gyvybės gija [Parkos – trys seserys, likimo deivės; viena jų verpdavo gyvybės giją, antra – tęsdavo, trečia – nutraukdavo]finis coronat opus – pabaiga apvainikuoja darbą.fiscus semper rapax – valstybės iždas visada godus.foedum inceptu, foedum exitu – bjauri pradžia, bjaurus ir galas, t.y. koks gyvenimas, tokia ir mirtis.folio verso [f.v.] – pažod. atvertus lapą; kitame puslapyje.fortes fortuna adjuvat – [Terentius] drąsiems ir laimė padeda.fortuna caeca est – [Ciceronas] laimė yra akla.fortunae muneribus utendum, non fidendum – [Sallustius] likimo dovanomis reikia pasinaudoti, bet pasitikėti jomis negalima.fortuna non addit sapientiam – laimė išminties neprideda.frequens imitatio transit in mores – dažnas pamėgdžiojimas virsta įpročiu.frigidus latet anguis in herba – [Vergilius]pažod.žolėje slepiasi šalta gyvatė [apie nuslėptą, bet mirtiną pavojų]fronti nulla fides – [Juvenalis] išore pasitikėti negalima.fugaces labuntur anni – [Horatius] pasiutusiai bėga metai.fulgura summos feriunt montes – [Horatius] labai aukštus kalnus daužo žaibai.

gallus in suo sterquilinio plurimum potest – [Seneca] ir gaidys ant savo mėšlyno yra visagalis; t.y. kiekvienas savo namuose yra šeimininkas.gaudeamus igitur juvenes dum sumus – taigi džiaukimės, kol jauni esame [studentų himno pirmieji žodžiai]gaudia et dolores cum amicis partiamur – džiaugsmais ir skausmais dalykimės su draugais.gladiator in arena consilium capit – gladiatorius apsisprendžia arenoje.gravissimum est imperium consuetudinis – [Publilius] įpročio galia labai didelė.gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – [Ovidius] lašas prakala akmenį ne jėga, bet dažnai krisdamas;plg. liet.lašas po lašo ir akmenį pratašo.

habent sua fata libelli – [Terentius] knygos turi savo likimą.habitus non facit monachum – drabužis nepadaro vienuoliu, t.y. iš drabužių negali spręsti apie žmogų.hac itur ad astra – čia kylama į žvaigždes; toks kelias į garbę.Hannibal ad portas! – Hanibalas prie vartų! [Livijus], t.y. pavojus čia pat.haec me non laedunt – [Curtius] tai manęs neliečia.haud est virile terga fortunae dare – nevriška bėgti nuo likimo.haud semper errat fama – [Tacitus] paskala ne visada klysta.heu, dedecus ingens! – [Ovidius] o kokia gėda!hinc itur ad astra – iš čia kylama į žvaigždes [įrašas Vilniaus universiteto senosios astronomijos observatorijos sienoje]historia est magistra vitae – [Ciceronas] – istorija yra gyvenimo mokytoja.historiam nescire hoc est semper puerum esse – [Ciceronas] istorijos nežinoti – būti vaiku.hoc est melle dulci dulcius – [Plautus] tai saldžiau už saldųjį medų.hoc unum scio, quod nihil sciam – [Diogenes] tik tai žinau, kad nieko nežinau.hodie mihi, cras tibi – šiandien man, rytoj tau [toks pat likimas].hominem te esse memento – atmink, kad esi tik žmogus.hominis est errare, insipientis in errare perseverare – klysti žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila.hominem quaero – [Diogenes] ieškau žmogaus.hominem te esse memento – atsimink, kad esi žmogus.homines nihil agendo agere consuescunt male – žmonės, nieko neveikdami, įpranta blogai elgtis.homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora – juo daugiau žmonės turi, juo daugiau nori.homini necesse est mori – žmogui reikia mirti; žmogui mirtis neišvengiama.hominis est errare – klysti yra žmogiška.homo ad intellegendum et ad agendum natus est – žmogus gimė mąstyti ir veikti.homo homini amicus est – žmogus žmogui – draugas.homo homini lupus est – [Plautus] žmogus žmogui – vilkas.homo locum ornat, non locus hominem – žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.homo sapiens – žmogus kaip protinga būtybė [mokslinis žmogaus pavadinimas biologijoje]homo sine litteris – neišsilvinęs žmogus.homo sum – esu žmogus.homo sum, humani nihil a me alienum puto – [Terentius] esu žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau sau svetima.honestus rumor alterum est patrimonium – [Publilius] geras vardas – tai antras iš tėvo paveldėtas turtas.honor est praemium virtutis – šlovė – atlyginimas už šaunumą.honoris causa -pažod.dėl garbės; už nuopelnus [pvz.,suteikiamas mokslo laipsnis už mokslinius nuopelnus]honos habet onus – garbė uždeda sunkias pareigas.hospes – hostis – svetimšalis – priešas [kraštutinio nacionalizmo formulė]hostium munera non munera – priešų dovanos – ne dovanos.hujus anni [h.a.] – šių metų; šiais metais.hujus mensis [h.m.] – šio mėnesio; šį mėnesį.humiles laborant, ubi potentes dissident – paprasti žmonės kenčia, kai galiūnai nesutaria.hygiena est amica valetudinis – higiena – sveikatos draugė.

ibidem [embid., emb.] – ten pat [nurodant citatų šaltinius]

ibi patria, ubi bene – [Aristophanes] tėvynė ten, kur gera.idem – tas pats [apie knygos autorių]; taip pat; lygiai taip.id est [i.e.] – tai yra; vadinasi.ignavis semper feriae sunt – tinginiams visada šventė.ignis igne non exstinguitur – ugnis ugnimi negesinama.ignoramus et ignorabimus – nežinome ir nežinosime [agnostikų posakis apie tariamą žmogaus pažinimo galios ribotumą]ignorantia legis nocet – įstatymo nežinojimas kenkia; įstatymo nežinojimu nepasiteisinsi.ignoscito saepe alteri, nunquam tibi – [Publilius] kitam atleisk dažnai, o sau – niekados.ignoti nulla cupido – [Ovidius] nežinantis neturi jokio troškimo; ko nežinai, to ir nenori.imago animi vultus est – [Ciceronas] veidas – sielos atspindys.imbrem tonitrus antecedit – griaustinis lietų panašauja.immedicabile vulnus ense recidendum est – [Ovidius] nepagydomą žaizdą reikia išpjauti kardu.impares nascimur, pares morimur – [Seneca] gimstame nelygūs, mirštame lygūs.impedit ira animum, ne possit cernere verum – [Dionysius] pyktis apipainioja sielą, kad ji negalėtų tiesos pastebėti.impellere aliquem praecipitantem – [Ciceronas]pažod.pastumti ką griūvantį; pribaigti žūvantį.imperat aut servit pecunia cuique – [Horatius] kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.imperium habere vis magnum? emmpera tibi – [Publilius] ar nori turėti didelę valdžią? Įsakyk pats sau, t.y. susivaldyk.imperium in imperio – valstybė valstybėje.imprimatur – tebūnie spausdinama [bažnytinės cenzūros formulė, kuria leidžiama spausdinti knygą]in absentia – nesant.in angustiis amici apparent – [Petronius] nelaimėje paaiškėja, kas yra [tikri] draugai;plg. liet.draugą nelaimėje pažinsi.in arte sua quilibet rex – kiekvienas savo specialybėje galiūnas.in articulo mortis – ant mirties slenksčio; mirties akivaizdoje.in bello aut vincendum, aut fortiter occumbendum – kare reikia nugalėti arba didvyriškaii žūti.in brevi – trumpai.in casu necessitatis – esant būtinam reikalui.in cavea non canit luscinia – narve lakštingala nesuokia.incognito – slaptai; nepasakant savo tikros pavardės.in cruce pascere corvos – [Horatius] varnas ant kryžiaus maitinti, t.y. būti nukryžiuotam.in cunctis domina pecunia est – visur viešpatauja pinigai.in deposito – saugojimui; saugoti [banke pinigus].index librorum prohibitorum – uždraustų knygų sąrašas [katalikų bažnyčios draudžiamų knygų sąrašas].in fine – gale; pabaigoje.in folio – ½ popieriaus lapo [leidinio formatas].infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias – savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.ingemiscere nonnunquam viro concessum est – [Ciceronas] – kartais ir vyrui leistina sudejuoti.ingenuus animus non fert vocis verbera – [Publilius] kilni siela nepakenčia keiksmų.in idem flumen bis non descendimus – [Seneca] į tą patį upės vandenį dukart neįbrendame.inimicus oculus esse vicini solet – kaimyno akis paprastai esti nepalanki.inimicus sapiens praestat amico stulto – geriau protingas priešas negu kvailas draugas.in media luce errare – [Seneca] klaidžioti vidur dienos.in medio stat veritas – tiesa yra ties viduriu.in memoriam – atminti; atminimui.in mundo – visiškai pasirengus.in natura – tikrovėje; natūraliu pavidalu; natūra; prekėmis [tiekimas].in naturalibus – nuogas; visiškai nuogas; nuogutėlis.in octavo – popieriaus lapo [leidinio formatas].in pace – taikoje; ramybėje.in patria natus non est propheta vocatus – niekas savo tėvynėje gimęs nėra laikomas pranašu;plg. liet.savam krašte pranašu nebūsi.in quarto – ¼ popieriaus lapo [leidinio formatas].in saecula saeculorum – per amžių amžius.insanus omnis furere credit ceteros – kiekvienas pamišėlis mano, kad ir kiti eina iš proto.in silvam non ligna feras – [Horacijus] nesinešk malkų mišką , t.y. nedirbk nereikalingo darbo.in sinu viperam habere – [Ciceronas] laikyti gyvatę užantyje.in situ – buvimo vietoje.in specie – atskirai.instantia est mater doctrinae – užsispyrimas – mokslo globėjas.inter arma silent leges – [Ciceronas] karo metu įstatymai tyli.inter caecos et monoculus rex est – tarp neregių ir vienakis yra karalius.inter duos litigantes tertius gaudet – tarp dviejų besipešančių trečias džiūgauja; tarp dviejų besipešančių trečias laimi.inter malleum et incudem – tarp kūjo ir priekalo.inter nos – tarp mūsų; tarp keturių akių.inter nos loquendo – tarp mūsų kalbant.interpone tuis interdum gaudia curis – [Dionysius] į savo rūpesčius protarpiais įterpk džiaugsmų.in venere semper dulcis est dementia – [Publilius] mylint visada malonu ir pakvailioti.invidus alterius macrescit rebus opimis – [Horatius] pavyduolis liesėja, kai kitam sekasi.invida gloriae assiduus cmoes est – [Nepotas] pavydas – nuolatinis šlovės palydovas.in vino feritas – vyne – žiaurumas, t.y. vynas daro žmogų žiaurų.in vino veritas – vyne teisybė, t.y. išgėręs žmogus sako tiesą;plg. liet.kas blaiviam galvoj – tas girtam ant liežuvio.in vino veritas, in aqua sanitas – [Plinius M.] vyne – teisybė, vandenyje – sveikata.in vitro – mėgintuvėlyje [eksperimentas laboratorijoje].in vivo – gyvame organizme.ipsa senectus morbus – [Terentius] pati senatvė jau yra liga.ira caecos homines reddit – pyktis apakina žmones.ira est initium insaniae – [Ennius] pyktis – beprotybės pradžia.is fecit, cui prodest – padarė tas, kuriam tatai naudinga [iš romėnų teismo praktikos].vs minimo eget, qui minimum cupit – [Publilius] kas labai mažai geidžia, tas ir trūkumo beveik nejaučia.istuc viri est officium – [Terentius] štai taip turi pasielgti [tikras] vyras.ita diis placuit – taip dievai panorėjo; taip likimas lėmė.item – taip pat.ite, missa est ! – eikite, mišios pasibaigė !

jam satis superque – [Ciceronas] jau daugiau negu reikia.jejunus venter non audit verba libenter – alkanas pilvas kalbų nemėgsta.jucundi acti labores – [Ciceronas] baigti darbai malonūs; malonu, kai darbai jau baigti.jucundissimum est amari, sed non minus amare – labai malonu būti mylimam, bet ne mažiau malonu ir mylėti.judex damnatur, cum nocens absolvitur – [Publilius] teisėjas smerkiamas, kai nusikaltėlis išteisinamas; nusikaltėlio išteisinimas – teisėjo gėda.jus summum saepe summa est malitia – [Terentius] aukščiausiasis teisingumas dažnai virsta didžiausia niekšybe.juvat cibus post opus – po darbo malonu ir pavalgyti; plg.liet. po darbo ir duonos pluta gardi.juveni parandum, seni utendum – jaunas turi daryti, senas – naudotis.

labor corpus firmat – darbas grūdina kūną.labor doloris animi remedium est – darbas gydo sielos [širdies] skausmą.labor improbus omnia vincit – [Vergilijus] atkaklus darbas viską nugali.labor hominem firmat – darbas grūdina žmogų.lacus siccus – [Propertius]pažod.sausas ežeras; nenaudingas daiktas.

lapsus linguae – apsirikimas kalbant.lapsus mentis – dalykinė klaida.lassus tamquam caballus in clivo – [Petronius] pailsęs tarsi arkliūkštis, lipdamas į kalnelį.lato sensu – plačiąja prasme.latrante uno, latrat statim et alter canis – vienam šuniui lojant, tuoj ima loti ir kitas.laudata improbitas fiet intolerabilis – pagirtas įžūlumas taps nepakenčiamas.laudat venales, qui vult extrudere, merces – parduodamą prekę giria tas, kas nori jos atsikratyti.laus eorum emori non potest – [Ciceronas] jų garbė nemirtinga.legem nocens veretur, fortunam innocens – [Publilius] kaltasis bijo įstatymo, dorasis – likimo.leo a leporibus insultatur mortuus – kiškiai tyčiojasi iš negyvo liūto.levant carmina curas – dainos lengvina rūpesčius.lex non scripta – nerašytas įstatymas.libenter homines id, quod volunt, credunt – [Caesar] žmonės mielai patiki tuo, ko geidžia.libertas dulce auditu nomen – [Livius] laisvė – malonus ausiai žodis.liberum arbitrium – laisva valia.libri Venerem olentes -pažod.Venera kvepiančios knygos, t.y. knygos apie meilę.licet – leista; laisva; galima.litterarum radices amarae, fructus dulces – [Ciceronas] mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.littera scripta manet -pažod.parašyta raidė išlieka; kas parašyta – išlieka.litterae docet, littera nocet – raidė moko, raidė kenkia, t.y. viena raidė gali pakeisti viso sakinio reikšmę.litterae non erubescunt – [Ciceronas] raidės neraudonuoja , t.y. parašyti gali bet ką.littera sripta manet – parašyta raidė išlieka, t.y. kas parašyta – išlieka.locus delicti – nusikaltimo vieta.loquentiae multum, sapientiae parum – kalbos daug, o išminties maža.loqui nescit et tacere non potest – kalbėti nemoka ir tylėti negali.lupus – malus ovium custos – vilkas – prastas avių saugotojas.

magis nocent insidiae, quae latent – [Terentius] paslėpti spąstai – pavojingesni.magister artium – mokslų magistras [mokslo laipsnis].magna cum laude – su dideliu pagyrimu [kai kuriose šalyse aukštųjų mokyklų mokslo baigimo laipsnis].magna vis est consuetudinis – įprotis turi didelę jėgą.magni nominis umbra – garsaus vardo šešėlis [apie žmogų, kuris dangstosi buvusios garbės šešėliu].magnus dux – didysis vadas [valdovas].major e longinquo reverentia – atstumas pagarbą didina [Tacitas], t.y. tolimi dalykai kelia daugiau pagarbosmala gallina, malum ovum – prasta višta, prasti ir kiaušiniai.malo cum dignitate potius cadere, quam ignominia servire – geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.malo cum Platone errare, quam cum allis recte sentire – geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai manyti.malum necessarium – neišvengiama blogybė.malum nullum est sine aliquo bono – nėra blogio, kurs neturėtų ko gera;plg. liet.nėra to bloga, kas neišeitų į gera.maneat nostros ea cura nepotes! – [Vergilius] tesirūpina tuo mūsų palikuonys!manet alta mente repostum – [Vergilius] – lieka užslėpta giliai širdyje.manu militari -pažod.karine ranka; ginkluota jėga.manu propria [m.p.] – savo ranka [pairašyta]manus manum lavat – [Seneca] ranka ranką prausia.maria caelo miscere – [Vergilius]pažod.jūras su dangumi sumaišyti; apversti viską aukštyn kojomis.maria montesque polliceri – [Sallustius]pažod.jūras ir kalnus žadėti; aukso kalnus žadėti.materna lingua -pažod.motinos kalba; gimtoji kalba.mea culpa – mano kaltė; dėl mano kaltės.medicina est ars curandi – medicina – gydymo menas.medice, cura te ipsum – gydytojau, pasigydyk pats save! (sakoma tiems, kurie savo ydas kitiems priskiria).medico praesente nihil nocet – kai šalia gydytojas, niekas nekenkia.medio tutissimus ibis – [Ovidijus] viduriu eiti saugiausia.melius nil caelibe vita – [Horatius] nieko nėra geriau už viengungio gyvenimą.memento mori – atsimink, kad mirsi.memoria – thesaurus omnium rerum – [Ciceronas] atmintis – visa ko saugykla.mendacem memorem esse oportet – [Kvintilianas] melagis privalo turėti gerą atmintį.mens agitat molem – [Vergilius] ryžtas išjudina minią.mens sana in corpore sano – sveika siela sveikame kūne [Juvenalis]mensis currentis [m.c.] – šio mėnesio; šį mėnesį.mens sana in corpore sano – [Juvenalis] sveikas protas sveikame kūne.mente captus – pamišęs; kuoktelėjęs.merula alba – [Varro] balta varna, t.y. retenybė; keistenybė.minutula pluvia imbrem parit – mažutis lietutis atneša liūtį.mirabile auditu – nuostabu girdėti.missa vox nescit reverti – [Horatius] pasakytas žodis atgal nebegrįžta.modicus cibi, medicus sibi – kas nepiktnaudžiauja maistu, tas pats sau gydytojas.momento fit cinis, diu silva – [Seneca] miškas auga ilgai, o virsta pelenais – akimirka.monstrum horrendum – [Vergilius] pabaisa; siaubūnas.montes auri polliceri – [Terentius] aukso kalnus pažadėti.more majorum – pagal protėvių papročius.morituri te salutant – [Suetonius] pasiryžę mirti tave sveikina.mors infanti felix, juveni acerba, nimis sera seni – [Publilius] kūdikiui mirtis – laiminga, jaunuoliui – žiauri, senam žmogui – labai vėluojanti.mors janua vitae – mirtis – gyvenimo durys.mors ultima linea rerum – [Horatius] mirtis – visa ko baigtis.mors ultima ratio – mirtis yra paskutinė sąskaita.motu proprio – savo noru; niekieno neverčiamas.mulgere hircos – [Vergilius]pažod.melžti ožius,plg. liet.tiek naudos kiek iš ožio pieno.muliebris lacrima condimentum malitae est – [Publilius] moters ašara – klastingumo prieskonis.multae regum aures atque oculi – valdovai turi daug ausų ir akių.multa ferunt anni venientes commoda secum, multa recedentes adimunt – [Horatius] metai ateidami daug laimės atsineša, pasitraukdami – daug atima.multa ignoscendo fit potens potentior – [Publilius] galingas žmogus, daug ką atleisdamas, tampa dar galingesnis.multa novit, sed male novit omnia – žinojo daug, bet viską paviršutiniškai.multos timere debet, quem multi timent – [Publilius] tas, kurio daugelis bijo, pats turi daugelio bijoti.mundus vult decipi, ergo decipiatur – pasaulis nori būti apgaunamas, tad tebūnie apgautas.munera auctor quae pretiosa facit – [Ovidius] dovanos vertė pareina nuo paties dovanotojo.mutato nomine – pakeitus vardą.

natu majorem reverere – pagyvenusį žmogų gerbk.natura abhorret vacuum – gamta nekenčia tuštumos.natura in minimis maxima – prigimtis labiausiai pasireiškia mažiausiuose dalykuose.naturalia non sunt turpia – natūralių dalykų nereikia gėdytis.natura solitarium nihil amat – [Ciceronas] gamta vienatvės nepakenčia.natura trahit ad sua jura – gamta verčia veikti pagal savo dėsnius.ne cede malis – nelaimėje nenusimink.necessitatem ferre non flere addecet – [Publilius] su būtinumu reikia susitaikyti, o ne verkšlenti.necessitati parendum est – [Ciceronas] būtinumui reikia paklusti.nec plus ultra – aukščiausioji riba; nepralenkiamas.nec scire fas est omnia – [Horatius] viską žinoti nėra lemta.

nec sibi nec alteri – nei sau, nei kitam.nec tempora perde precando – negaišk laiko maldaudamas.nemo esse judex in sua causa potest – [Publilius] niekas negali būti savo bylos teisėjas.nemo nascitur doctus – niekas negimsta mokytas.nemo non nostrum peccat – [Petronius] kiekvienas iš mūsų klystame.nemo potentes aggredi tutus potest – eiti prieš galinguosius visados pavojinga.nemo propheta acceptus est in patria sua – niekas nėra laikomas savo tėvynėje pranašu; savam krašte pranašu nebūsi.nemo repente venit turpissimus – niekas tuojau pat labai bjaurus nepasirodo.ne mortuae quidem mulieri habes fidem – [Euripides] net ir mirusia moterimi tu nepasitiki.ne puero gladium! – neduok vaikui kardo!nescias, qoud scis, si sapis – jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.nescit vox missa reverti – [Horacijus] pasakytas žodis negrįžta.nihil agere delectat – [Ciceronas] nieko neveikti – malonu.nihil est ab omni parte beatum – [Horacijus] niekas nebūna visiškai laimingas.nihil est annis velocius – [Ovidius] nieko nėra greitesnio už metus.nihil est veritate amabilius – tiesa malonesnė už viską.nihil intractabilius homine stulto – [Epictetus] nėra didesnio užsispyrėlio už kvailį.nihil perpetuum, pauca diuturna – [Seneca] nieko nėra amžina, tik tai kas trunka ilgai.nihil probat, qui nimium probat – kas per daug įrodinėja, tas nieko neįrodo.nihil similius est insano, quam ebrius – [Plautus] niekas nėra toks panašus į beprotį kaip girtas žmogus.nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum – negalima pasakyti tokios kvailystes, kurios nepasakytų koks filosofas.nil admirari – [Horacijus] niekuo nereikia stebėtis.nil novi sub sole – nieko nauja po saule.nil spernat auris nec tamen credat statim – [Phaedrus] išklausyti reikia viską, tik nereikia skubėti patikėti.nimia familiaritas contemptum parit – [Plinius M.] per didelis familiarumas sukelia nepagarbą.nimium altercando veritas amittitur – [Publilius] per daug besiginčijant, dingsta teisybė.nisi qui scit facere, insidias nescit metuere – tik tas nebijo pinklių, kurs pats moka jas regzti.nitimur in vetitum, semper cupimusque negata – [Ovidius] mus visada vilioja tai, kas uždrausta, ir trokštame to, kas neleidžiama.noli tangere circulos meos! – [Archimedes] neliesk mano apskritimų! , t.y. neardyk mano planų.nolite judicare et non judicamini – neteiskite ir nebūsite teisiami.nomen atque omen – [Plautus] vardas, turintis lemties ženklą.nomen nescio [N.n.] -pažod.vardo nežinau; nežinomas vardas; kažkoks asmuo.non bis in idem -pažod.ne dukart už tą patį; už vieną nusikaltimą negalima dukart bausti.non est medicina sine lingua Latina – medicina negali apseiti be lotynų kalbos.non liquet [N.l.] – neaišku; neįrodyta [formulė, kuria teisėjas susilaikydavo nuo sprendimo jam neaiškioje byloje].non locus virum, sed vir locum ornat – ne vieta puošia žmogų, o žmogus vietą.non omnes sancti, qui calcant limina templi – [Varro] ne visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.non omnis moriar – [Horatius] aš ne visas numirsiu, t.y. po mano mirties liks mano darbai.non oportet hospitem semper hospitem esse – nereikia svečiui visada būti svečiu; plg. liet. žuvis ir svečias trečią dieną dvokia.non posse videtur muscam excitare – [Seneca] atrodo, kad jis musės negalėtų nuskriausti.non procul a proprio stipite poma cadunt – obuoliai nuo obels netoli krinta.non progredi est regredi – neiti priekin – lygu žengti atgal.non scholae, sed vitae discimus – [Seneka] mokomės nemokyklai, o gyvenimui.non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo – [Quintilianus] gyvenu ne tam, kad valgyčiau, bet valgau tam, kad gyvenčiau.nosce te ipsum! – [Socrates] pažink pats save!nota bene ! [N.B.] -pažod.gerai įsidėmėk! ; pastaba.novus rex, nova lex – naujas karalius, naujas įstatymas.nox cogitationum mater – naktis apmąstymų motina.nulla regula sine exeptione – [Ciceronas] nėra taisyklės be išimties.

oblivio signum negligentiae – užmiršimas – apsileidimo ženklas.ocurrunt homines, nequeunt occurrere montes – žmonės susitinka, kalnai negali susitikti.oderint, dum metuant – [Ciceronas] tegu sau neapkenčia, kad tik bijotų.odi praecoci puerulos sapientia – [Apulejus] man nepatinka per ankstyvo galvotumo viščiukai.o, dives, dives, non omni tempore vives! – o turtuoli, turtuoli, amžinai tu negyvensi!oleum et operam perdidi – [Plautas] išeikvojau aliejų ir darbą, t.y. visas darbas perniek.omne ignotum pro magnifico – [Tacitas] visa, kas nežinoma, atrodo žavingai.omnia mea mecum porto – [Ciceronas] visa, ką turiu, nešuosi su savimi, t.y. tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo savybės.omne nimium nocet – kenkia visa, kas per daug;plg. liet.kas per daug, tas nesveika.omnia mea mecum porto – visa, ką turiu, nešuosi su savimi [tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo sąvybės]omnia vincit amor – [Vergilijus] meilė viską nugali.opus citatum [Op.cit.] – cituotas veikalas.o, sancta simplicitas! – o šventasis naivumas ! [šitaip sušukęs Janas Husas, kai pamatęs senutę, metančią dar malkų į laužą, ant kurio jis buvo deginamas 1415m.]oscitante uno deinde oscitat et alter – vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.otempora, o mores! – [Ciceronas] kas per laikai, kas per papročiai!ovem lupo committere – [Terentius] pavesti vilkui avį saugoti;plg. liet.įdavė vilkui avis ganyti.

pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe – su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.pacta sunt servanda – sutarčių reikia laikytis.panem et circenses! – [Juvenalis] duonos ir žaidimų! [senovės Romos minios šūkis; perkeltine prasme šie žodžiai reiškia moralinį sumenkėjimą, stoką kilnesnių tikslų]parce valetudini! – [Ciceronas] saugok sveikatą!par pari refertur – [Terentius] atsimokama tuo pačiu;plg. liet.akis už akį, dantis už dantį.par pari respondet – [Ciceronas] toks su tokiu sutaria.pars beneficii est quod petitur, si belle neges – [Publilius] mandagiai atmestas prašymmas – šiokia tokia paslauga.pars sanitatis velle sanari est – [Seneca] norėjimas pasveikti – jau dalis pasveikimo.pascitur in vivis livor, post fata quiescit – tarp gyvųjų pavydas džiūgauja, o po jų mirties – ilsisi.patere legem, quam ipse tulisti – [Cato] laikykis savo paties sukurto įstatymo, t.y. griežtai laikykis savo principų.pater familias – šeimos tėvas; šeimos galva [teisinis terminas]pater patriae -pažod.tėvynės tėvas; tėvynei nusipelnęs žmogus.pathe mathos – [Eschilas] kantrybė yra mokytoja.patientia vincit omnia – kantrybė viską nugali.patria est, ubicumque est bene – kur gera, ten tėvynė.

paulatim summa petuntur – viršūnės pasiekiamos pamažu.pauper est, cui sua non sufficiunt – vargšas tas, kuriam neužtenka, ką turi.pax intrantibus, salus exeuntibus esto! – tebūnie ramybė įeinantiems, gerovė – išeinantiems!pax vobiscum! – ramybė jums!peccatum extenuat, qui celerit corrigit – [Publilius] kas greitai [savo] klaidą ištaiso, tas ją sušvelnina.peccatur intra et extra – [Horatius] visur nusikaltimų esti.pecuniae oboediunt omnia – pinigo visa kas klauso;plg. liet.su pinigais ir velnią ant stogo užvarysipecunia non olet – [Suetonius] pinigai neturi kvapo.pejora juvenes facile praecepta audiunt – negražių pamokymų jaunuoliai su noru klauso.pendere filo – [Ovidius] kaboti ant plauko, t.y. būti dideliame pavojuje.per aequa, per iniqua – [Livius] leistinomis ir neleistinomis priemonėmis; visokiais būdais.per aspera ad astra – [Seneca] per kančias į žvaigždes; per kančias į garbę.pereat! – tegu žūva!pereat mundus, fiat justitia! – [Augustinas] kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!periculum in mora – [Livius] delsimas sukelia pavojų.periit, qui virtutis viam deseruit – kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.perpetuum mobile -pažod.amžinai judantis; amžinasis variklis, t.y. neįvykdomas dalykas.per risum multum cognoscimus stultum – kvailį iš didelio juoko pažįstame; plg. liet. kvailys iš visko juokiasi.persona grata, persona non grata – pageidaujamas asmuo, nepageidaujamas asmuo [diplomatijoje]petere licet – prašyti leidžiama.pinxit [pinx., pxt., p.] – nupiešė [žodis prie tapytojo pavardės paveiksle].piscem natare doces – mokai žuvį plaukioti.piscis primum a capite foetet – žuvis pradeda dvokti nuo galvos.plane qualis dominus, talis est servus – [Petronius] koks ponas, toks ir tarnas.plaudite, acta est fabula – [Suetonius] plokite – vaidinimas baigtas.pluurimos annos, plurimos! -pažod.labai daug metų, labai daug! ; ilgiausių metų, ilgiausių.plus minus – maždaug.plus potets asinus negare, quam philosophus probare – asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.Post Christum [natum] – po Kristaus gimimo; mūsų eroje.post coenam jace et pausa, nec i nec sta sine causa – pavalgęs pagulėk ir patylėk, be reikalo nesikelk ir nevaikščiok.post factum – po to, kai padaryta; po to, kai viskas baigta; po visa ko.post hominum memoriam – [Ciceronas] kiek atsimena žmonės; nuo neatmenamų laikų.post labores quies necessaria est – po darbų būtina pailsėti.post mortem nihil est – [Seneca] po mirties nieko nėra.post scriptum [P.S.] -pažod.po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.post post scriptum [P.P.S.] – antras prierašas laiško gale.post tenebras lux – po tamsos – šviesa.potius sero quam nunquam – [Livius] geriau vėliau negu niekad.praestat invidiosum esse, quam miserabilem – geriau būti nemylimam negu pasigailėtinam.primo crede mulieris consilio, secundo noli – moters patarimo pirma paklausyk, paskui savaip padaryk.primo mihi – pirmiausia man (egoisto šūkis).primus inter pares – pirmas tarp lygių [viduramžiais krašto valdovo valdžios apibrėžimas].pro aris et focis pugnare – [Ciceronas] kovoti dėl aukurų ir židinių, t.y. kovoti dėl tėvynės.pro centum [ % ] – nuo šimto; šimtoji dalis; procentas.procul este, profani! – [Vergilius] šalin, neišmanėliai!pro die – dienai; paros dozė.pro dosi – vienkartinė dozė.pro et contra – už ir prieš.profanum vulgus – [Horatius] neapsišvietusi [tamsi] liaudis.pro mille – nuo tūkstančio; tūkstantoji dalis; promilė.prosit! – pažod. tepadeda! ; į sveikatą! [sveikinimas geriant]proximus est sibi quisque – kiekvienas yra artimiausias sau;plg. liet.kiekvieno pirštai į save linksta.proximus sum egomet mihi – [Terentius] aš pats esu artimiausias sau.pulchre, bene, recte! – gražiai, gerai, teisingai!

quae nocent, docent -pažod.kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.quale ingenium, talis oratio – koks protas, tokia ir kalba.qualis avis, talis cantus – koks paukštis, tokia ir giesmė.qualis pater, talis filius – koks tėvas, toks ir sūnus.qualis rex, talis grex – koks karalius, tokie ir valdiniai.qualis vita et moris ita – koks gyvenimas, tokia ir mirtis.quam parva sapientia regitur mundus! – kokia maža išpažintis valdo pasaulį!quantum satis – kiek reikia; pagal reikalą [receptų formulė].quem dii odere, paedagogum fecere – ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.quidquit agis, prudenter agas et respice finem – [Ovidijus] ką darai, daryk protingai ir žiūrėk tikslo.qui e nuce nucleam esse vult, frangit nucem – [Plautus] kas nori suvalgyti riešuto branduolį, suskaldo riešuto kevalą.qui fuit rana, nunc est rex – [Petronius] buvo varlė, o dabar – valdovė.qui gladio ferit, gladio perit – kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva.quilibet fortunae suae faber – [Sallustius] kiekvienas savo likimo kalvis.qui nescit dissimulare, nescit regnare – kas nemoka veidmainiauti, tas nemoka ir viešpatauti.qui ne risque rien, n’a rien – kas nerizikuoja, tas nieko neturi.qui quaerit inveniet, pulsanti aperietur – kas ieško, tas suras, kas beldžia, tam bus atidaryta.qui quaerit, reperit – kas ieško, tas randa.quod bene vertat! – teišeina tai į gera!quod capita, tot sententiae – [Terencijus] kiek galvų, tiek nuomonių.quod cito fit, cito perit – kas greitai atsiranda, greitai ir prapuola.quod erat demonstrandum – [Euclides] ką ir reikėjo įrodyti.quod licet Jovi, non licet bovi – [Seneca] kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui [tas pats dalykas ne visiems pritinka].quod nescias, damnare summa est temeritas – didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.quod periit, periit – [Plautus] kas praėjo – jau praėjo; kas buvo – pražuvo.quum promiseris, facias – [Seneca] jei prižadėjai, ištesėk.

rara avis -pažod.retas paukštis; retenybė.raro corvum corvus exoculat – reta, kad varnas varnui akis iškapotų; plg. liet. varnas varnui akies nekerta.raro senex mutat sententiam – senas žmgus retai keičia savo nuomonę.reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, į dulkę pavirsi.redde, quod debes – [Petronijus] grąžink, ką privalai.relata refero – sakau, ką girdėjau.rem tene, verba sequentur – [Katonas Vyresnysis] žiūrėk esmės, o žodžiai patys ateis.repetitio est mater studiorum – kartojimas yra mokymosi motina.requiem – pažod. atilsį; gedulingas kūrinys.requiescat in pace! – tesiilsi ramybėje!reservatio mentalis – atsarginė mintis.res publica – viešas reikalas; valstybė; respublika.restitutio in integrum – [Ciceronas] atstatymas į seną padėtį; visiškas atstatymas; gražinimas buvusių teisių.rex viva lex – valdovas – gyvas įstatymas.ridentem dicere verum – [Horacijus] juokaujant pasakyti tiesą.

Roma locuta, causa finita – [Augustinas] Roma pasakė – ginčas baigtas, t.y. popiežiaus sprendimas galutinis.

saepe nihil inimicius homini, quam sibi ipse – dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.saluberrimum tempus ver set – [Celsus] pavasaris yra sveikiausias laikas.salve! Salvete! – sveikas! ; sveiki!sapere aude – drįsk būti protingas [Horacijus], t.y. vadovaukis protu.sapientia vino obumbratur – [Plinius M.] vynas aptemdo protą.satis eloquentiae, sapientiae parum – [Saliustijus] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.satis est hostem superare, nimium est perdere – pakanka priešą nugalėti, pražudyti – [jau] per daug.satisfacere naturae – [Ciceronas] atiduoti gamtai skolą, t.y. mirti.sat pulchra, si sat bona – pakanka gražumo, jei tik pakanka gerumo.scio, nihil scio – [Sokratas] žinau, kad nieko nežinau.secreto amicos admone, lauda palam – draugus pamokyk slapta, pagirk – viešai.semper paratus – visada pasirengęs.separatio a toro et mensa – atskyrimas nuo lovos ir stalo [ištuoka].sero sapere – [Ciceronas] būti gudriam po laiko.sero venientibus ossa – vėluojantiems kaulai.sic erat in fatis – [Ovidius] taip buvo likimo lemta.sic est vita hominum – [Ciceronas] toks jau žmonių gyvenimas.sic transit gloria mundi – taip praeina pasaulio garbė.sic volo, sic jubeo – taip aš noriu, taip įsakau.silentium videtur confessio – tylėjimas – lygu sutikimas.similia similibus curantur – panašūs dalykai panašiai ir gydomi [gydytojų homeopatų devizas].similis simili gaudet – toks tokiu džiaugiasi.simulans amicum inimicus inimicissimus – priešas, apsimetęs draugu, yra pats niekingiausias.simul flare sorbereque haud facile est – [Plautus] vienu metu įkvėpti ir iškvėpti nelengva, t.y. vienu metu užsiimti įvairiais darbais nelengva.sine amicitia vita est nulla – be draugų – ne gyvenimas.sine anno [s.a.] -pažod.be metų; metai nenurodyti [kada išleista knyga ir t.t.].sine cura -pažod.be rūpesčio; sinekūra; gerai apmokama tarnyba, nereikalaujanti jokio darbo.sine loco [s.l.] -pažod.be vietos; vieta nenurodyta [kur išleista knyga ir t.t.].sine nomine vulgus – bevardė minia.si tacuisses, philosophus mansisses – [Boecijus] jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas, t.y. niekas nebūtų pastebėjęs tavo kvailumo.sint ut sunt, aut non sint – tebūnie kaip yra, arba visiškai nereikia.sit mens sana in corpore sano – tebūnie sveikas protas sveikame kūne.sit tibi terra levis! – tebūnie tau lengva žemė! [posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose].sit venia verbo – [Plinius Jaunesnysis] tebūnie leista pasakyti.si vis pacem, para bellum – jei nori taikos, renkis karui.sol lucet omnibus – saulė šviečia visiems.somnus est imago mortis – miegas – mirties atvaizdas; miegas panašus į mirtį.spiritus movens -pažod.judanti dvasia; organizatorius.sponte sua, sine lege – [Ovidijus] savo noru, be įstatymo.status belli – karo stovis.status in statu – valstybė valstybėje.status quo – dabartinė padėtis; ta pati padėtis.stultorum infinitus est numerus – kvailių skaičius begalinis.stultorum plena sunt omnia – [Ciceronas] kvailių visur pilna.stultus stulta loquitur – [Euripides] kvailas kvailai ir kalba.stultus tacebit, pro sapiente habebitur – kai kvailas tylės bus laikomas išminčium.sua cuique fortuna in manu est – kiekvienas savo likimą laiko rankoje; žmogaus laimė nuo jo paties pareina.sua sponte – sava valia; laisvu noru.summa cum laude – su aukščiausiu pagyrimu.summa summarum – [Plautus]pažod.sumų suma; iš viso; galų gale; galutinis susumavimas.summis labris venire – [Seneca] nepagalvojus pasakyti.summotis arbitris – [Livius] pašalinus liudininkus; be liudininkų.sustine impetum irae – [Seneca] suvaldyk pykčio priepuolį.sustine quas proximi parvas molestias intulerint – iškentėk tuos mažus nemalonumus, kuriiuos padarė artimieji.

tabula ex naufragio – [Ciceronas] lenta, išlikusi paskendus laivui, t.y. paskutinė viltis.tabula rasa – švari lenta; švarus lapas; neliestas dalykas; vaiko siela.taceat de Achille, qui non est Homerus – tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras, t.y. apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu.tacere opinor esse optimum – [Ennius] aš manau, kad geriausia – tylėti;plg. liet.tyla – gera byla.tacitis senescimus annis – [Ovidius] mes nejučiomis senstame.talis pater, talis filius – toks tėvas, toks ir sūnus.talus Achillis – Achilo kulnas, t.y. silpna, pažeidžiama vieta.tandem aliquando – pagaliau kada nors.tantaene animis caelestibus irae? – [Vergilius] nejaugi toks didelis dievų pyktis?tantum quantum – tiek, kiek.te hominem esse memento – atsimink, kad esi žmogus.tempora mutantur et nos mutamur in ilis – laikai keičiaisi, ir meskartu keičiamės.tempori parcendum – laiką reikia taupyti.tempus vulnera sanat – laikas gydo žaizdas.terra incognita -pažod.nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.tertius gaudens – trečias diaugiasi, t.y. du pešasi, trečias laimi.timeo Danaos et dona ferentes – [Vergilius] bijau danajų [graikų], net ir dovanas nešančių [įspėjimas dėl galimos klastos].tot homines, tot sententiae – tiek žmonių, tiek ir nuomonių.trahit sua quemque voluptas – [Vergilijus] kiekvieną traukia savas pomėgis.trahimur omnes laudis studio – [Ciceronas] visi mes trokštame šlovės.tuas litteras exspecto – [Ciceronas] laukiu tavo laiško.

ubi fumus, ibi ignis – kur dūmai, ten ir ugnis.ubi lex, ibi poena – kur įstatymas, ten ir bausmėulcus tangere – [Terentius] paliesti skaudamą vietą.ultima ratio – paskutinis argumentas; paskutinė priemonė.ultimum refugium – paskutinis prieglobstis.ultra posse nemo obligatur – niekas neįpareigojamas daryti tai, ko negalima.una voce – [Ciceronas] vienbalsiai; vienu balsu.unde venis et quo tendis? – [Horatius] iš kur ateini ir kur eini? [taikoma ne tik atskiram asmeniui, bet ir filosofinėms bei kt. teorijoms, kurių siekimai neaiškūs, abejotini ar net kenksmingi].unus pro omnibus, omnes pro uno – vienas už visus, visi už vieną.usus est tyrannus – [Horacijus] paprotys yra despotas, t.y. paprotį sunku nugalėti.utile dulci miscere – [Horatius] naudingumą sujungti su malonumu.ut infra – kaip nurodyta toliau [knygoje].uti, non abuti – naudotis, bet neišnaudoti.ut sementem feceris, ita metes – [Ciceronas] kaip pasėsi, taip ir pjausi; ką pasėsi, tą ir pjausi.ut supra – kaip nurodyta anksčiau [knygoje].uxori nubere suae – [Martialis] būti savo žmonos žmona, t.y. būti savo žmonos pastumdėliu.

vade foras! – [Plautus] eik šalin!vade mecum – eik su manim; informacinė knyga; žinynas; kelionių vadovas.vae victis! – vargas nugalėtiesiems!

vale! ; valete! – lik sveikas! ; likite sveiki!vanitas vanitatum et omnia vanitas – tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė (Biblijos žodžiai, priskirti Saliamonui), t.y. žemiškieji dalykai yra beverčiai.veni, vidi, vici – atėjau, pamačiau, nugalėjau [Julijus Cezaris]verba docent, exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.vide cui fide – žiūrėk, kuo pasitiki, t.y. ne kiekvienu pasitikėk.video lupum – matau vilką; vilką minim, vilkas čia.video meliora proboque, deteriora sequor – kas gera, matau ir pritariu, bet pasiduodu blogiui [Ovidijus]vincent, qui se vincent – nugalės tas, kuris save nugalės.vox populi, vox dei – liaudies balsas – dievo balsas, t.y. liaudies balsas – aukščiausioji valia. Ar aviabilietus vis dar perki