lotyniskos sentencijos

Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai
Pradėta kurti: 07-07-2005
ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.
ab antiquo – nuo senų senovės.
abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.
abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu.
abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos!
ab incunabulis -pažod.nuo vystyklų; nuo vaikystės; nuo pat pradžios
ab in malam crucem! – [Plautus] kad tu prasmegtum! ; kad tave kur kelmai rautų!
abi tuam viam – [Plautus] eik savo keliu.
above majore discit arare minor – jaunesnysis jautis mokosi arti iš vyresniojo; vyresniųjų pavyzdžiu seka ja

a
aunesnieji.
absurdum in quidem est – juk tai nesamonė.
accusare laesae majestatis – [Seneca] apkaltinti jo didenybės įžeidimu.
actam rem agis – [Plautus] darai kas jau padaryta.
ad agnatos et gentiles est deducendus – [Varro] jį reikia vesti pas gimines, t.y. jam vieno šulo trūksta; jam ne visi namie.
adamante durius – kietesnis už plieną.
ad astra – prie žvaigždžių; į garbę; aukštyn.
ad augusta per angusta – į aukštybes siauru keliu; per sunkumus į laimę.
ad diem dictum – nurodytą dieną.
ad feliciora tempora – iki geresnių laikų; geresniems laikams.
ad infinitum – iki begalybės; be galo.
ad plures se penetrare – [Plautus] keliauti pa
a
as protėvius, t.y. mirti.
ad succurrendum pronus esto, ad implorandum tardus – eidamas pagalbon – skubėk, prašydamas pagalbos – vėluok.
ad unum omnes – visi ligi vieno.
aegroto dum anima est, spes est – kol ligonis gyvas, yra vilties kad pasveiks.
aequam memento rebus in arduis servare mentem – [Horatius] ne
e
eužmiršk sunkiomis aplinkybėmis išsaugoti blaivų protą.
aequo animo audienda sunt imperitorum convicia – [Seneca] reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.
alea jacta est – [ Suetonius]pažod.burtų kauliukas mestas [Julijus Cezaris, nepaisydamas senato draudimo, su savo legionais perėjo Rubikono upę ir sušuko šiuos žodžius]; galutinai nutarta; tvirtai pasiryžta.
alibi – kur kitur [kaltinamojo buvimas kur kitur, ne nusikaltimo vietoje; tatai įrodymas, kad jis nekaltas]
alienum malum ne feceris tuum gaudium – nesidžiauk dėl svetimos nelaimės.
alienum nobis, nostrum plus aliis placet – [Publilius] mums labiau patinka kas svetima, kitiems – kas mūsų.
aliis tempora desunt, alii tempori supersunt – vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.
aliquando et insanire jucundum est – kartais ir pakvailioti malonu.
alium silere quod voles, primus sile – jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk.
alma mater – motina maitintoja [taip studentai seniau vadindavo universitetą, te
e
eikiantį “dvasinį peną”; ir dabar taip sakoma apie aukštąją mokyklą]
alter ego – [Ciceronas]pažod.antrasis “aš”; artimas bičiulis [toks artimas, kad gali jį pavaduoti]
altissima flumina minimo sono labuntur – [Curtius] giliosios upės labai tykiai teka.
amantes – amentes – [Terentius] įsimylėjusieji – be galvos.
amare et sapere vix deo conceditur – [Publilius] mylėti ir protauti gali tik dievas.
amare juveni fructus est, crimen seni – [Publilius] jaunam mylėti dera, senam – nusikalstama [nedera]
ambages narras – [Terentius] kalbi išsisukinėdamas; neišsisukinėk.
amici optima vitae supellex – [Ciceronas] draugai geriausias gyvenimo papuošalas.
amicum laedere ne joco quidem licet – draugo negalima įž
ž
žeisti net ir juokaujant.
amicus amico [sum] – [Plautus] draugui esu draugas.
amicus certus in re incerta cernitur – [Ciceronas] tikrą draugą pažinsi nelaimėje.
amicus humani generis – žmonių giminės draugas.
amicus stultorum similis efficietur – draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.
anguilla est, elabitur – [Plautus] išslysta kaip ungurys.
apage Satanas ! – atstok, šėtone ! [kai norima griežtai atmesti kokį gundantį pasiūlymą]
aposse ad esse – nuo to, kas galima, prie to, kas esama [kas realu]
apparet id etiam caeco – [Livius] tai aišku net aklam.
apriori – iš anksto; nepatikrinus; nepriklausomai nuo patirties [spręsti, daryti išvada]
aquas in mare fundere – [Ovidius] vandenį į jūrą pilti, t.y. dirbti nenaudingą darbą.
aqua vitae – pažod. gyvybės vanduo, degtinė.
aquilam cornix provocat – varna erelį kursto.
aquila non captat muscas – erelis musių negaudo, t.y. didelis žmogus nepasineria į smulkmenas.
argumentum ad crumenam – argumentas, pagrįstas įrodančiojo pinigine.
ars bene vivendi – menas gerai gyventi.
asinus ad lyram – [Terentius]pažod.asilas prie lyros; netalentingas žmogus.
aspera nec terrent – sunkumai negąsdina.
audentes deus ipse juvat – [Ovidius] drąsiems ir pats dievas padeda.
audiatur et altera pars – [Seneca] tebūnie išklausoma ir antroji pusė [pvz., ginčyjantis teisme]
audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace – klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.
aura academica – palaidas studentiškas gyvenimas.
aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – netikėk, kad tatai auksas, ką matai žibant;plg.liet. ne visa auksas, kas auksu žiba
aurea praxis, sterilis theoria – praktika – auksinė, teorija – bevaisė.
auri sacra fames – [Vergilius] nepasotinamas aukso troškimas.
aurora Musis amica – aušrinė – mūzų draugė, t.y. rytmečio laikas geriausias protiniam darbui.
aut amat aut odit mulier,nihil est tertium – moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.
aut bene, aut nihil – arba gerai, arba nieko.
aut Caesar, aut nihil – pažod. arba Cezaris, arba nieko; arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnes, arba nieko iš manęs nebus.
avarita – scelerum mater – gobšybė – nuodėmių motina.
ave, Caesar, morituri te salutant ! – [ Seutonius] būk sveikas, Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina ! [tokiais žodžiais prieš kovą gladiatoriai sveikindavo imperatorių]
averbis ad verbera – nuo žodžių prie smūgių.
ave, vita! – būk sveikas gyvenime!
ave, vita, moriturus te salutat! – būk sveikas, gyvenime, pasiryžęs mirti tave sveikina [J.Janonis]

barba non facit philosophum – barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo bei mokslingumo.
beatus ille, qui procul negotiis – [Horatius] laimingas, kurs neturi rūpesčių.
bellum omnium contra omnes – karas visų su visais [anglų filosofo Hobso, gyv. 1588-1679 m., aforizmas, charakterizuojantis jo laikų visuomeninę santvarką]
bellum pacis est causa – [Sallustius] karas – taikos priežastis.
beneficia non obtruduntur – malonė prievarta nesiūloma.
bene habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.
bene vixit is, qui potuit, cum voluit, mori – [Publilius] laimingai gyveno tas, kurs galėjo numirti tada, kai panorėjo.
bis ille miser est, qui felix fuit – dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.
bis pueri senes – seni žmonės dvigubi vaikai; seni žmonės suvaikėja.
boni pastoris est tondere pecus, non deglubere – [Seutonius] geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.

cacatum, non est pictum – priterliota, o ne nupiešta [apie prastą paveikslą]
caecus claudo pede commodat – [Ausonius] neregys šlubiui padeda eiti.
calamitas nulla sola – nelaimė niekada nesti viena; nelaimė viena niekada nevaikščioja.
calumniare audacter, semper aliquid haeret – šmeižk drąsiai, visada kas prilips.
canis timidus vehementius latrat, quam mordet – [Curtius] bailus šuo smarkiau loja negu kanda.
canities non affert sapientiam – žili plaukai nerodo išminties.
carum, quod rarum – brangu, kas reta.
casta ad virum matrona parendo imperat – [Publilius] dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.
casus belli – karo pretekstas; karo priežastis; formali dingstis karui pradėti.
cave canem! – saugokis šuns! [užrašas prie romėnų vartų]
cavendi nulla est dimittenda occasio – [Publilius] nereikia praleisti nė vienos progos saugumui užtikrinti;
plg. liet.atsarga gėdos nedaro.
cedant arma togae ! – [Ciceronas] tenusileidžia ginklai togai; tenusileidžia karas taikai! ; tebūnie taika! [toga – romėnų viršutinis drabužis, nešiojamas taikos metu]
cedendum multitudini – reikia nusileisti daugumai.
cena comesa venire – [Varro] ateiti po pietų, t.y. pavėluoti.
charta non erubescit – [Ciceronas] popierius nerausta [iš gėdos]; popierius nesigėdina [rašyk ką nori].
cibi condimentum est fames – [Ciceronas] alkis – maisto prieskonis.
ciconia exsul hiemis – Publilius] garnys – žiemos tremtinys.
citato loco [C.l.] – cituotoje vietoje; minėtoje [knygos, dokumento] vietoje.
citius, altius, fortius! – greičiau, aukščiau, stipriau! [olimpinių žaidynių šūkis].
civiliter mortuus – pilietiškai miręs, t.y. asmuo, kuriam atimtos visos teisės.
claude os, aperi oculos – užčiaupk burną, atverk akis.
coacta juramenta robur non habent – prievarta duotos priesaikos negalioja.
cogitationis poenam nemo patitur – niekas neturi būti baudžiamas už [savo] mintis.
cogito, ergo sum – mąstau, vadinasi, egzistuoju [prancūzų filosofo Dekarto, gyv. 1596-1650 m., žodžiai]
cogit rogando, cum rogat potentior – galingesniojo prašymas lygus įsakymui.
cognosce te ipsum – pažink pats save.
comparatio non est ratio – palyginimas dar nėra įrodymas.
compressis manibus sedere – [Livius] sėdėti rankas sudėjus; nieko neveikti.
concordet sermo cum vita – [Seneca] tesiderina kalba su gyvenimu.
conjugium sine prole est quasi dies sine sole – santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.
conscientia – mille testes – [Quintilianus] sąžinė – tūkstantis liudininkų.
consuetudo est altera natura – [Ciceronas] įpratimas – antras prigimimas.
consultor homini tempus utilissimus – [Publilius] laikas – geriausias patarėjas žmogui.
consumitur annulus usu – [Ovidius] ir žiedas nešiojamas sudyla.
contra naturam – prieš prigimtį.
contra torrentem bracchia dirigere – [Juvenalis] plaukti prieš srovę.
contra vim mortis non est medicamen in hortis – prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.
contra vim non valet jus – prieš smurtą įstatymai negalioja.
convenienter naturae vivere – [Ciceronas] gyventi pagal gamtos dėsnius.
cornix cornici nunquam oculos effodit – [Macrobius] varna varnai niekada akių nekerta.
cornu abundantiae – gausybės ragas.
corona laurea – [Ciceronas] laurų vainikas.
corvo rarior albo – [Juvenalis] retesnis už baltą varną; retenybė.
corvus corvo oculos non eruit – varnas varnui akių nekerta.
credo -pažod.aš tikiu; įsitikinimai; pažiūros.
crescentem sequitur cura pecuniam – [Horatius] augantį turtą vejasi rūpesčiai.
cribro aquam haurire – rėčiu vandenį semti, t.y. dirbti bepramišką darbą.
cristae ei surgunt – [Juvenalis] jam auga skiauterė, t.y. jis apie save geros nuomonės.
crocodili lacrimae – krokodilo ašaros, t.y. veidmainiškas verksmas.
crudelis est in re adversa objurgatio – žiauru barti žmogų atsidūrusį nelaimėje.
cucurbita calvior – [Apulejus] plikesnis už moliūgą; plg. liet. plikas kaip tilvikas.
cui dolet, meminit – [Ciceronas] kas kenčia tas atsimena.
cui nasci contigit, mori restat – kam buvo lemta gimti, tam reikia ir mirti.
cui prodest? – kam naudinga?
cuique suum – kiekvienam, kas kam priklauso.
cuivis dolori remedium est patientia – [Publilius] kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.
cujus est condere, ejus est tollere – kas gali sukurti, tas gali ir sunaikinti.
cujus regio, ejus religio – kieno valdžia, to ir religija.
cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare – [Ciceronas] kiekvienas žmogus gali suklysti, bet niekas, išskyrus kvailį, neturi užsispyręs klaidos laikytis.
culpa est nil discere velle – [Dionysius] nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas.
culpam majorum posteri luunt – [Curtius] protėvių kaltę išperka palikuonys; dėl protėvių kaltės kenčia palikuonys.
cum argentata quaerimonia accedere – [Plautus] su pasidabruotu skundu ateiti, t.y. papirkti, duoti kyšį.
cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis – kai tik vėjas bus palankus kelionei, tu išskleisi bures.
cum imperas, rege te ipsum – įsakinėdamas valdyk ir pats save.
cum insanientibus furere necesse est – [Petronius] su kvailiais reikia pakvailioti.
cum laude – su pagyrimu [išlaikyti aukštojoje mokykloje egzaminai].
cum licentia superiorum – su vyresniųjų leidimu; vyresniesiems leidus.
cum mula pepererit – [Suetonius] pažod. kai mulas pagimdys, t.y. niekados; plg. liet. kai lazda sužaliuos.
cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur – [Ovidius] nepagydomą žaizdą, viską anksčiau išmėginus, reikia išpjauti peiliu, kad sveikoji dalis nebūtų sužalota.
cupido atque ira pessimi consultores – [ Sallustius] aistra ir pyktis – labai prasti patarėjai.
cura furem vocat – [Ovidius] sargyba vagį vilioja.
curriculum vitae – [Ciceronas] gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas; biografija.
cycnea vox – gulbės giesmė, t.y. paskutinė, priešmirtinė graži giesmė; paskutinis gražus talento pasireiškimas.

damna damnis continuantur – nuostoliai nuostolius seka; plg. liet. bėda bėdą veja.
da pignus – [Terentius] kertam lažybų.
dat census honores – [Ovidius] turtas teikia garbę.
dat gloria vires – garbė teikia jėgų.
de absentibus et de mortuis boni homines nihil nisi bene loquuntur – apie nesančiuosius ir apie mirusiuosius geri žmonės kalba tik gerai.
debemur morti nos nostraque – [Horatius] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.
debemus morti nos nostraque – [Horacijus] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.
debitum naturae reddere – [Nepos] grąžinti gamtai skolą, t.y. mirti.
decet imperatorem stantem mori – karžygiui dera sutikti mirtį stačiam.
decipit frons prima multos – pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.
de facto – faktiškai; iš tikrųjų.
de gustibus non (est) disputandum – dėl skonio nesiginčyjama.
de gustibus et de coloribus non est disputandum – dėl skonio ir dėl spalvos nesiginčijaama.
de jure – juridiškai; teisiškai; pagal įstatymus [naujai susikūrusios valstybės pripažinimas]
deliberando discitur sapiens -[Publilius] išminties mokomasi mąstant.
deliberando saepe perit occasio – [Publilius] besvarstant dažnai prarandama proga.
delirium tremens – baltoji karštligė [nuo girtavimo]
de mortuis aut bene aut nihil – [Diogenes] apie mirusiuosius gerai, arba nieko.
de nihilo nihil fit – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.
depugnato proelio venis – [Plautus] tu ateini, kai mūšis baigtas.
diabolus non est tam ater ac pingitur – velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.
dicere non est facere – pasakyti – dar nereiškia padaryti.
dic mihi, quis amicus tuus sit, et ego dicam, quis sis – pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi.
dictum – factum – [Terentius] pasakyta – padaryta.
dies levat luctum – [Ciceronas] laikas švelnina liūdesį.
difficile est custodire, quod multis placet – sunku išsaugoti tai, kas daugeliui patinka.
difficile est prospicere futura – ateitį numatyti sunku.
digitum transversum non discedere – [Ciceronas] nė per nago juodymą nenusileisti.
dignus est, quicum in tenebris mices – [Ciceronas] su juo ir patamsyje nepavojinga, t.y. jis visiškai padorus žmogus.
dilatio maximum irae remedium est – geriausias vaistas nuo pykčio – pyktį atidėti.
disce parvo esse contentus – išmok mažu pasitenkinti.
diu apparandum est bellum, ut vincas celerius – [Publilius] kad greičiau nugalėtum, ilgai ruoškis karui.
diuturna quies vitiis alimenta ministrat – [Dionysius] ilgas poilsis teikia peno ydoms.
divide et impera! – skaldyk ir valdyk! [senovės romėnų užkariautojų politinis principas]
dixi et animum levavi – pasakiau, ir širdį nuraminau; pasakiau ir man palengvėjo.
docendo discimus – mokydami mokomės.
doctrina multiplex, veritas una – mokslas – daugialypis, tiesa – viena.
dolor animi gravior est, quam corporis – [Publilius] sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.
domi manendum est, cui cuncta sint prospera – kam viskas sekasi, tam reikia likti namie [neieškoti laimės svetur]
domi suae quilibet rex – kiekvienas savo namuose karalius.
do, ut des – duodu, kad ir tu man duotum.
duabus seliis sedere – [Seneca] ant dviejų kėdžių sėdėti.
dulce est desipere in loco – [Horatius] malonu ir pakvailioti tinkamu laiku.
dulce et decorum est pro patria mori – [Horatius] malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.
dulce pomum cum abest custos – gardus obuolys, kai nėra sargo.
dum caput dolet, cetera membra dolent – kol galvą skauda, tol skauda ir visą kūną.
dum spiro, spero – [Ovidius] kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.
duobus litigantibus tertius gaudet – kai du ginčijasi, trečias džiūgauja; plg. liet. kai du pešasi, trečias laimi.
duo cum faciunt idem, non est idem – [Terentius] kai du daro tą pat, išeina ne tas pat [gaunami skirtingi rezultatai]
dura lex, sed lex – žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.
dura necessitas – žiauri būtinybė.
ebrietas est voluntaria insania – [Seneca] girtuokliavimas – savanoriška beprotybė.
ecce homo! [sk. ekce homo] – štai žmogus!
echino asperior – dygesnis už ežį.
eduobus malis minus eligendum est – iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.
ego spem pretio non emo – [Terentius] vilties už pinigus aš neperku.
ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus – aš esu tu, tu esi aš, mudu esame vienodos dvasios [vienodų pažiūrų]
ei morbo nomen est avaritia – [Ciceronas] tos ligos vardas – gobšumas.
ejus dentes vel silicem comedere possunt – jo dantys net akmenį gali sugriaužti.
elephanti corio circum tectus est – [Plautus]pažod.dramblio oda aptrauktas; storžievis.
eloquentiae satis, sapientiae parum – [Sallustius] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.
emori potius, quam servire – [Ciceronas] geriau mirti negu vergauti.
enumerat miles vulnera, pastor oves – karys skaičiuoja žaizdas, piemuo – avis.
equi donati dentes non inspiciuntur – dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.
equo ne credite, Teucri Symbol;! – [Vergilius] netikėkite arkliu, trojėnai!
eripit interdum, modo dat medicina salutem – [Ovidius] kartais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.
errare humanum est – [Seneca] klysti yra žmogiška.
error in bello mors est – karo metu klaida – mirtis.
esse oportet ut vivas, non vivere ut edas – reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.
est modus in rebus – [Horatius] viskam yra saikas.
et ab hoste doceri – ir iš priešo mokomasi.
et alii – ir kiti.
et cetera [etc.] – ir kita; ir taip toliau.
et gaudium et solacium in litteris est – [Plinius M.] moksle yra ir džiaugsmo, ir paguodos.
etiam oblivisci qui sis interdum expedit – kartais net naudinga pamiršti, kas esi.
etiam sanato vulnere cicatrix manet – ir išgydžius žaizdą, lieka randas.
etiam sine lege poena est conscienta – sąžinė baudžia ir be įstatymų.
etiamsi omnes, ego non – nors ir visi sutinka, o aš ne.
et tu, Brute, contra me! – ir tu, Brutai, prieš mane ! [šitaip pasakė Cezaris savo bičiuliui Brutui, kad ir šis tarp jo žudikų]
eunt anni more fluentis aquae – metai bėga kaip tekantis vanduo.
ex auribus cognoscitur asinus – asilą iš ausų pažįstame.
exeptio firmat regulam – išimtis patvirtina taisyklę.
ex consensu – sutinkant; sutinkamai.
exempla docent – pavyzdžiai moko.
ex factis non ex dictis amici pensandi – draugus reikia vertinti pagal darbus, o ne pagal žodžius.
exiguum munus cum dat tibi pauper amicus, accipito placide, plene et laudare memento – kada tau neturtingas draugas dovanoja mažą dovanėlę, priimk ją ramiai, būk patenkintas ir nepamiršk pagirti.
exitus acta probat – [ Ovidius] pabaiga apvainikuoja darbą.
exitus letalis – pažod. mirtina baigtis; mirtis.
ex libris -pažod.iš knygų; ekslibrisas [knygų ženklas su knygų savininko pavarde ir simboliniu piešiniu]
ex lingua stulta veniunt incommoda multa – kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.
ex magna coena stomacho fit maxima poena – gausūs pietūs – pilvui didžiulė bausmė.
ex malis eligere minima oportet – [Ciceronas] iš [daugelio] blogybių reikia išsirinkti mažiausią.
ex nihilo nihil – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.
ex opere artifex cognoscitur – menininką iš kūrinio pažįstame.
ex ore parvulorum veritas – kūdikų lūpomis kalba tiesa.
exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – [Vergilius] iš mūsų kaulų teišauga keršytojas [Vergilijaus “Eneidoje” mirštančios Didonos prakeikimas]
ex oriente lux – šviesa [ateina] iš rytų.
ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent – [Livius] didžių dalykų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.
ex promtu – nepasirengus; netikėtai.
extrema frequenter una habitant – [Aristoteles] kraštutinumai dažnai būna greta.
extrema tegula stare – [Seneca] stovėti ant stogo krašto, t.y. būti arti kritiškos padėties.
ex vitio alterius sapiens emendat suum – [Publilius] protingas žmogus iš svetimos klaidos mokosi pataisyti savąją.

faber est suae quisque fortunae – [Sallustius] kiekvienas yra savo likimo kalvis.
fac et spera – dirbk ir turėk viltį.
facile dictu, difficile factu – lengva pasakyti, sunku padaryti.
facile remedium est ubertatis – [Quintilianus] su pertekliumi susidoroti lengva.
facilius est morbum evitare, quam curare – lengviau yra ligos išvengti negu ją išgydyti.
facta, non verba – [reikia] darbų, ne žodžių.
fallax fortuna – [Ciceronas] apgaulingas likimas.
fama crescit eundo – [Vergilius] paskala eidama [iš lūpų į lūpas] didėja; gandas auga plisdamas.
fames est optimus coquus – badas – geriausias virėjas.
fas est et ab hoste doceri – [Ovidius] galima ir iš priešo pasimokyti.
fas non est hospitem violare – [Ceasar] – svečio nagalima užgaulioti.
fata viam invenient – [Vergilius] likimas kelią suras, t.y. nuo likimo nepabėgsi.
fateor me saepe pecasse, homo sum – [Petronius] prisipažįstu, kad aš dažnai nusikalsdavau – esu žmogus.
fatetur facinus is, qui judicium fugit – kas bėga nuo teismo, tas prisipažįsta kaltas.
faucibus premor – [Ciceronas] esu sugriebtas už gerklės, t.y. mano padėtis be išeities.
feci, quod potui, faciant meliora potentes – padariau ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau [formulė, kuria Romos konsulai užbaigdavo savo kalbą, perduodami pareigas].
felix, qui nihil debet – laimingas, kas neturi skolų.
fere libenter homines id, quod volunt, credunt – [Ceasar] žmonės mieliau tiki tuo, ko geidauja.
ferro ignique – [Ciceronas]pažod.geležimi ir ugnimi; ugnimi ir kardu.
ferro nocentius aurum – [Ovidius] auksas kenksmingesnis už geležį.
ferrum, dum in igne candet, cudendum est – [Publilius] kalk geležį kol karšta.
festina lente – [Suetonius] skubėk lėtai, t.y. nedaryk paskubomis;plg. liet.skubos darbas velnio naudai.
fiat lux! – tebūnie šviesa!
fide, sed cui vide – pasitikėk, bet žiūrėk kuo [pasitiki]
filum trium sororum – pažod. trijų seserų siūlas; gyvybės gija [Parkos – trys seserys, likimo deivės; viena jų verpdavo gyvybės giją, antra – tęsdavo, trečia – nutraukdavo]
finis coronat opus – pabaiga apvainikuoja darbą.
fiscus semper rapax – valstybės iždas visada godus.
foedum inceptu, foedum exitu – bjauri pradžia, bjaurus ir galas, t.y. koks gyvenimas, tokia ir mirtis.
folio verso [f.v.] – pažod. atvertus lapą; kitame puslapyje.
fortes fortuna adjuvat – [Terentius] drąsiems ir laimė padeda.
fortuna caeca est – [Ciceronas] laimė yra akla.
fortunae muneribus utendum, non fidendum – [Sallustius] likimo dovanomis reikia pasinaudoti, bet pasitikėti jomis negalima.
fortuna non addit sapientiam – laimė išminties neprideda.
frequens imitatio transit in mores – dažnas pamėgdžiojimas virsta įpročiu.
frigidus latet anguis in herba – [Vergilius]pažod.žolėje slepiasi šalta gyvatė [apie nuslėptą, bet mirtiną pavojų]
fronti nulla fides – [Juvenalis] išore pasitikėti negalima.
fugaces labuntur anni – [Horatius] pasiutusiai bėga metai.
fulgura summos feriunt montes – [Horatius] labai aukštus kalnus daužo žaibai.

gallus in suo sterquilinio plurimum potest – [Seneca] ir gaidys ant savo mėšlyno yra visagalis; t.y. kiekvienas savo namuose yra šeimininkas.
gaudeamus igitur juvenes dum sumus – taigi džiaukimės, kol jauni esame [studentų himno pirmieji žodžiai]
gaudia et dolores cum amicis partiamur – džiaugsmais ir skausmais dalykimės su draugais.
gladiator in arena consilium capit – gladiatorius apsisprendžia arenoje.
gravissimum est imperium consuetudinis – [Publilius] įpročio galia labai didelė.
gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – [Ovidius] lašas prakala akmenį ne jėga, bet dažnai krisdamas;plg. liet.lašas po lašo ir akmenį pratašo.

habent sua fata libelli – [Terentius] knygos turi savo likimą.
habitus non facit monachum – drabužis nepadaro vienuoliu, t.y. iš drabužių negali spręsti apie žmogų.
hac itur ad astra – čia kylama į žvaigždes; toks kelias į garbę.
Hannibal ad portas! – Hanibalas prie vartų! [Livijus], t.y. pavojus čia pat.
haec me non laedunt – [Curtius] tai manęs neliečia.
haud est virile terga fortunae dare – nevriška bėgti nuo likimo.
haud semper errat fama – [Tacitus] paskala ne visada klysta.
heu, dedecus ingens! – [Ovidius] o kokia gėda!
hinc itur ad astra – iš čia kylama į žvaigždes [įrašas Vilniaus universiteto senosios astronomijos observatorijos sienoje]
historia est magistra vitae – [Ciceronas] – istorija yra gyvenimo mokytoja.
historiam nescire hoc est semper puerum esse – [Ciceronas] istorijos nežinoti – būti vaiku.
hoc est melle dulci dulcius – [Plautus] tai saldžiau už saldųjį medų.
hoc unum scio, quod nihil sciam – [Diogenes] tik tai žinau, kad nieko nežinau.
hodie mihi, cras tibi – šiandien man, rytoj tau [toks pat likimas].
hominem te esse memento – atmink, kad esi tik žmogus.
hominis est errare, insipientis in errare perseverare – klysti žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila.
hominem quaero – [Diogenes] ieškau žmogaus.
hominem te esse memento – atsimink, kad esi žmogus.
homines nihil agendo agere consuescunt male – žmonės, nieko neveikdami, įpranta blogai elgtis.
homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora – juo daugiau žmonės turi, juo daugiau nori.
homini necesse est mori – žmogui reikia mirti; žmogui mirtis neišvengiama.
hominis est errare – klysti yra žmogiška.
homo ad intellegendum et ad agendum natus est – žmogus gimė mąstyti ir veikti.
homo homini amicus est – žmogus žmogui – draugas.
homo homini lupus est – [Plautus] žmogus žmogui – vilkas.
homo locum ornat, non locus hominem – žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.
homo sapiens – žmogus kaip protinga būtybė [mokslinis žmogaus pavadinimas biologijoje]
homo sine litteris – neišsilvinęs žmogus.
homo sum – esu žmogus.
homo sum, humani nihil a me alienum puto – [Terentius] esu žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau sau svetima.
honestus rumor alterum est patrimonium – [Publilius] geras vardas – tai antras iš tėvo paveldėtas turtas.
honor est praemium virtutis – šlovė – atlyginimas už šaunumą.
honoris causa -pažod.dėl garbės; už nuopelnus [pvz.,suteikiamas mokslo laipsnis už mokslinius nuopelnus]
honos habet onus – garbė uždeda sunkias pareigas.
hospes – hostis – svetimšalis – priešas [kraštutinio nacionalizmo formulė]
hostium munera non munera – priešų dovanos – ne dovanos.
hujus anni [h.a.] – šių metų; šiais metais.
hujus mensis [h.m.] – šio mėnesio; šį mėnesį.
humiles laborant, ubi potentes dissident – paprasti žmonės kenčia, kai galiūnai nesutaria.
hygiena est amica valetudinis – higiena – sveikatos draugė.

ibidem [embid., emb.] – ten pat [nurodant citatų šaltinius]
ibi patria, ubi bene – [Aristophanes] tėvynė ten, kur gera.
idem – tas pats [apie knygos autorių]; taip pat; lygiai taip.
id est [i.e.] – tai yra; vadinasi.
ignavis semper feriae sunt – tinginiams visada šventė.
ignis igne non exstinguitur – ugnis ugnimi negesinama.
ignoramus et ignorabimus – nežinome ir nežinosime [agnostikų posakis apie tariamą žmogaus pažinimo galios ribotumą]
ignorantia legis nocet – įstatymo nežinojimas kenkia; įstatymo nežinojimu nepasiteisinsi.
ignoscito saepe alteri, nunquam tibi – [Publilius] kitam atleisk dažnai, o sau – niekados.
ignoti nulla cupido – [Ovidius] nežinantis neturi jokio troškimo; ko nežinai, to ir nenori.
imago animi vultus est – [Ciceronas] veidas – sielos atspindys.
imbrem tonitrus antecedit – griaustinis lietų panašauja.
immedicabile vulnus ense recidendum est – [Ovidius] nepagydomą žaizdą reikia išpjauti kardu.
impares nascimur, pares morimur – [Seneca] gimstame nelygūs, mirštame lygūs.
impedit ira animum, ne possit cernere verum – [Dionysius] pyktis apipainioja sielą, kad ji negalėtų tiesos pastebėti.
impellere aliquem praecipitantem – [Ciceronas]pažod.pastumti ką griūvantį; pribaigti žūvantį.
imperat aut servit pecunia cuique – [Horatius] kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.
imperium habere vis magnum? emmpera tibi – [Publilius] ar nori turėti didelę valdžią? Įsakyk pats sau, t.y. susivaldyk.
imperium in imperio – valstybė valstybėje.
imprimatur – tebūnie spausdinama [bažnytinės cenzūros formulė, kuria leidžiama spausdinti knygą]
in absentia – nesant.
in angustiis amici apparent – [Petronius] nelaimėje paaiškėja, kas yra [tikri] draugai;plg. liet.draugą nelaimėje pažinsi.
in arte sua quilibet rex – kiekvienas savo specialybėje galiūnas.
in articulo mortis – ant mirties slenksčio; mirties akivaizdoje.
in bello aut vincendum, aut fortiter occumbendum – kare reikia nugalėti arba didvyriškaii žūti.
in brevi – trumpai.
in casu necessitatis – esant būtinam reikalui.
in cavea non canit luscinia – narve lakštingala nesuokia.
incognito – slaptai; nepasakant savo tikros pavardės.
in cruce pascere corvos – [Horatius] varnas ant kryžiaus maitinti, t.y. būti nukryžiuotam.
in cunctis domina pecunia est – visur viešpatauja pinigai.
in deposito – saugojimui; saugoti [banke pinigus].
index librorum prohibitorum – uždraustų knygų sąrašas [katalikų bažnyčios draudžiamų knygų sąrašas].
in fine – gale; pabaigoje.
in folio – ½ popieriaus lapo [leidinio formatas].
infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias – savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.
ingemiscere nonnunquam viro concessum est – [Ciceronas] – kartais ir vyrui leistina sudejuoti.
ingenuus animus non fert vocis verbera – [Publilius] kilni siela nepakenčia keiksmų.
in idem flumen bis non descendimus – [Seneca] į tą patį upės vandenį dukart neįbrendame.
inimicus oculus esse vicini solet – kaimyno akis paprastai esti nepalanki.
inimicus sapiens praestat amico stulto – geriau protingas priešas negu kvailas draugas.
in media luce errare – [Seneca] klaidžioti vidur dienos.
in medio stat veritas – tiesa yra ties viduriu.
in memoriam – atminti; atminimui.
in mundo – visiškai pasirengus.
in natura – tikrovėje; natūraliu pavidalu; natūra; prekėmis [tiekimas].
in naturalibus – nuogas; visiškai nuogas; nuogutėlis.
in octavo – popieriaus lapo [leidinio formatas].
in pace – taikoje; ramybėje.
in patria natus non est propheta vocatus – niekas savo tėvynėje gimęs nėra laikomas pranašu;plg. liet.savam krašte pranašu nebūsi.
in quarto – ¼ popieriaus lapo [leidinio formatas].
in saecula saeculorum – per amžių amžius.
insanus omnis furere credit ceteros – kiekvienas pamišėlis mano, kad ir kiti eina iš proto.
in silvam non ligna feras – [Horacijus] nesinešk malkų mišką , t.y. nedirbk nereikalingo darbo.
in sinu viperam habere – [Ciceronas] laikyti gyvatę užantyje.
in situ – buvimo vietoje.
in specie – atskirai.
instantia est mater doctrinae – užsispyrimas – mokslo globėjas.
inter arma silent leges – [Ciceronas] karo metu įstatymai tyli.
inter caecos et monoculus rex est – tarp neregių ir vienakis yra karalius.
inter duos litigantes tertius gaudet – tarp dviejų besipešančių trečias džiūgauja; tarp dviejų besipešančių trečias laimi.
inter malleum et incudem – tarp kūjo ir priekalo.
inter nos – tarp mūsų; tarp keturių akių.
inter nos loquendo – tarp mūsų kalbant.
interpone tuis interdum gaudia curis – [Dionysius] į savo rūpesčius protarpiais įterpk džiaugsmų.
in venere semper dulcis est dementia – [Publilius] mylint visada malonu ir pakvailioti.
invidus alterius macrescit rebus opimis – [Horatius] pavyduolis liesėja, kai kitam sekasi.
invida gloriae assiduus cmoes est – [Nepotas] pavydas – nuolatinis šlovės palydovas.
in vino feritas – vyne – žiaurumas, t.y. vynas daro žmogų žiaurų.
in vino veritas – vyne teisybė, t.y. išgėręs žmogus sako tiesą;plg. liet.kas blaiviam galvoj – tas girtam ant liežuvio.
in vino veritas, in aqua sanitas – [Plinius M.] vyne – teisybė, vandenyje – sveikata.
in vitro – mėgintuvėlyje [eksperimentas laboratorijoje].
in vivo – gyvame organizme.
ipsa senectus morbus – [Terentius] pati senatvė jau yra liga.
ira caecos homines reddit – pyktis apakina žmones.
ira est initium insaniae – [Ennius] pyktis – beprotybės pradžia.
is fecit, cui prodest – padarė tas, kuriam tatai naudinga [iš romėnų teismo praktikos].
vs minimo eget, qui minimum cupit – [Publilius] kas labai mažai geidžia, tas ir trūkumo beveik nejaučia.
istuc viri est officium – [Terentius] štai taip turi pasielgti [tikras] vyras.
ita diis placuit – taip dievai panorėjo; taip likimas lėmė.
item – taip pat.
ite, missa est ! – eikite, mišios pasibaigė !

jam satis superque – [Ciceronas] jau daugiau negu reikia.
jejunus venter non audit verba libenter – alkanas pilvas kalbų nemėgsta.
jucundi acti labores – [Ciceronas] baigti darbai malonūs; malonu, kai darbai jau baigti.
jucundissimum est amari, sed non minus amare – labai malonu būti mylimam, bet ne mažiau malonu ir mylėti.
judex damnatur, cum nocens absolvitur – [Publilius] teisėjas smerkiamas, kai nusikaltėlis išteisinamas; nusikaltėlio išteisinimas – teisėjo gėda.
jus summum saepe summa est malitia – [Terentius] aukščiausiasis teisingumas dažnai virsta didžiausia niekšybe.
juvat cibus post opus – po darbo malonu ir pavalgyti; plg.liet. po darbo ir duonos pluta gardi.
juveni parandum, seni utendum – jaunas turi daryti, senas – naudotis.

labor corpus firmat – darbas grūdina kūną.
labor doloris animi remedium est – darbas gydo sielos [širdies] skausmą.
labor improbus omnia vincit – [Vergilijus] atkaklus darbas viską nugali.
labor hominem firmat – darbas grūdina žmogų.
lacus siccus – [Propertius]pažod.sausas ežeras; nenaudingas daiktas.
lapsus linguae – apsirikimas kalbant.
lapsus mentis – dalykinė klaida.
lassus tamquam caballus in clivo – [Petronius] pailsęs tarsi arkliūkštis, lipdamas į kalnelį.
lato sensu – plačiąja prasme.
latrante uno, latrat statim et alter canis – vienam šuniui lojant, tuoj ima loti ir kitas.
laudata improbitas fiet intolerabilis – pagirtas įžūlumas taps nepakenčiamas.
laudat venales, qui vult extrudere, merces – parduodamą prekę giria tas, kas nori jos atsikratyti.
laus eorum emori non potest – [Ciceronas] jų garbė nemirtinga.
legem nocens veretur, fortunam innocens – [Publilius] kaltasis bijo įstatymo, dorasis – likimo.
leo a leporibus insultatur mortuus – kiškiai tyčiojasi iš negyvo liūto.
levant carmina curas – dainos lengvina rūpesčius.
lex non scripta – nerašytas įstatymas.
libenter homines id, quod volunt, credunt – [Caesar] žmonės mielai patiki tuo, ko geidžia.
libertas dulce auditu nomen – [Livius] laisvė – malonus ausiai žodis.
liberum arbitrium – laisva valia.
libri Venerem olentes -pažod.Venera kvepiančios knygos, t.y. knygos apie meilę.
licet – leista; laisva; galima.
litterarum radices amarae, fructus dulces – [Ciceronas] mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.
littera scripta manet -pažod.parašyta raidė išlieka; kas parašyta – išlieka.
litterae docet, littera nocet – raidė moko, raidė kenkia, t.y. viena raidė gali pakeisti viso sakinio reikšmę.
litterae non erubescunt – [Ciceronas] raidės neraudonuoja , t.y. parašyti gali bet ką.
littera sripta manet – parašyta raidė išlieka, t.y. kas parašyta – išlieka.
locus delicti – nusikaltimo vieta.
loquentiae multum, sapientiae parum – kalbos daug, o išminties maža.
loqui nescit et tacere non potest – kalbėti nemoka ir tylėti negali.
lupus – malus ovium custos – vilkas – prastas avių saugotojas.

magis nocent insidiae, quae latent – [Terentius] paslėpti spąstai – pavojingesni.
magister artium – mokslų magistras [mokslo laipsnis].
magna cum laude – su dideliu pagyrimu [kai kuriose šalyse aukštųjų mokyklų mokslo baigimo laipsnis].
magna vis est consuetudinis – įprotis turi didelę jėgą.
magni nominis umbra – garsaus vardo šešėlis [apie žmogų, kuris dangstosi buvusios garbės šešėliu].
magnus dux – didysis vadas [valdovas].
major e longinquo reverentia – atstumas pagarbą didina [Tacitas], t.y. tolimi dalykai kelia daugiau pagarbos
mala gallina, malum ovum – prasta višta, prasti ir kiaušiniai.
malo cum dignitate potius cadere, quam ignominia servire – geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.
malo cum Platone errare, quam cum allis recte sentire – geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai manyti.
malum necessarium – neišvengiama blogybė.
malum nullum est sine aliquo bono – nėra blogio, kurs neturėtų ko gera;plg. liet.nėra to bloga, kas neišeitų į gera.
maneat nostros ea cura nepotes! – [Vergilius] tesirūpina tuo mūsų palikuonys!
manet alta mente repostum – [Vergilius] – lieka užslėpta giliai širdyje.
manu militari -pažod.karine ranka; ginkluota jėga.
manu propria [m.p.] – savo ranka [pairašyta]
manus manum lavat – [Seneca] ranka ranką prausia.
maria caelo miscere – [Vergilius]pažod.jūras su dangumi sumaišyti; apversti viską aukštyn kojomis.
maria montesque polliceri – [Sallustius]pažod.jūras ir kalnus žadėti; aukso kalnus žadėti.
materna lingua -pažod.motinos kalba; gimtoji kalba.
mea culpa – mano kaltė; dėl mano kaltės.
medicina est ars curandi – medicina – gydymo menas.
medice, cura te ipsum – gydytojau, pasigydyk pats save! (sakoma tiems, kurie savo ydas kitiems priskiria).
medico praesente nihil nocet – kai šalia gydytojas, niekas nekenkia.
medio tutissimus ibis – [Ovidijus] viduriu eiti saugiausia.
melius nil caelibe vita – [Horatius] nieko nėra geriau už viengungio gyvenimą.
memento mori – atsimink, kad mirsi.
memoria – thesaurus omnium rerum – [Ciceronas] atmintis – visa ko saugykla.
mendacem memorem esse oportet – [Kvintilianas] melagis privalo turėti gerą atmintį.
mens agitat molem – [Vergilius] ryžtas išjudina minią.
mens sana in corpore sano – sveika siela sveikame kūne [Juvenalis]
mensis currentis [m.c.] – šio mėnesio; šį mėnesį.
mens sana in corpore sano – [Juvenalis] sveikas protas sveikame kūne.
mente captus – pamišęs; kuoktelėjęs.
merula alba – [Varro] balta varna, t.y. retenybė; keistenybė.
minutula pluvia imbrem parit – mažutis lietutis atneša liūtį.
mirabile auditu – nuostabu girdėti.
missa vox nescit reverti – [Horatius] pasakytas žodis atgal nebegrįžta.
modicus cibi, medicus sibi – kas nepiktnaudžiauja maistu, tas pats sau gydytojas.
momento fit cinis, diu silva – [Seneca] miškas auga ilgai, o virsta pelenais – akimirka.
monstrum horrendum – [Vergilius] pabaisa; siaubūnas.
montes auri polliceri – [Terentius] aukso kalnus pažadėti.
more majorum – pagal protėvių papročius.
morituri te salutant – [Suetonius] pasiryžę mirti tave sveikina.
mors infanti felix, juveni acerba, nimis sera seni – [Publilius] kūdikiui mirtis – laiminga, jaunuoliui – žiauri, senam žmogui – labai vėluojanti.
mors janua vitae – mirtis – gyvenimo durys.
mors ultima linea rerum – [Horatius] mirtis – visa ko baigtis.
mors ultima ratio – mirtis yra paskutinė sąskaita.
motu proprio – savo noru; niekieno neverčiamas.
mulgere hircos – [Vergilius]pažod.melžti ožius,plg. liet.tiek naudos kiek iš ožio pieno.
muliebris lacrima condimentum malitae est – [Publilius] moters ašara – klastingumo prieskonis.
multae regum aures atque oculi – valdovai turi daug ausų ir akių.
multa ferunt anni venientes commoda secum, multa recedentes adimunt – [Horatius] metai ateidami daug laimės atsineša, pasitraukdami – daug atima.
multa ignoscendo fit potens potentior – [Publilius] galingas žmogus, daug ką atleisdamas, tampa dar galingesnis.
multa novit, sed male novit omnia – žinojo daug, bet viską paviršutiniškai.
multos timere debet, quem multi timent – [Publilius] tas, kurio daugelis bijo, pats turi daugelio bijoti.
mundus vult decipi, ergo decipiatur – pasaulis nori būti apgaunamas, tad tebūnie apgautas.
munera auctor quae pretiosa facit – [Ovidius] dovanos vertė pareina nuo paties dovanotojo.
mutato nomine – pakeitus vardą.

natu majorem reverere – pagyvenusį žmogų gerbk.
natura abhorret vacuum – gamta nekenčia tuštumos.
natura in minimis maxima – prigimtis labiausiai pasireiškia mažiausiuose dalykuose.
naturalia non sunt turpia – natūralių dalykų nereikia gėdytis.
natura solitarium nihil amat – [Ciceronas] gamta vienatvės nepakenčia.
natura trahit ad sua jura – gamta verčia veikti pagal savo dėsnius.
ne cede malis – nelaimėje nenusimink.
necessitatem ferre non flere addecet – [Publilius] su būtinumu reikia susitaikyti, o ne verkšlenti.
necessitati parendum est – [Ciceronas] būtinumui reikia paklusti.
nec plus ultra – aukščiausioji riba; nepralenkiamas.
nec scire fas est omnia – [Horatius] viską žinoti nėra lemta.
nec sibi nec alteri – nei sau, nei kitam.
nec tempora perde precando – negaišk laiko maldaudamas.
nemo esse judex in sua causa potest – [Publilius] niekas negali būti savo bylos teisėjas.
nemo nascitur doctus – niekas negimsta mokytas.
nemo non nostrum peccat – [Petronius] kiekvienas iš mūsų klystame.
nemo potentes aggredi tutus potest – eiti prieš galinguosius visados pavojinga.
nemo propheta acceptus est in patria sua – niekas nėra laikomas savo tėvynėje pranašu; savam krašte pranašu nebūsi.
nemo repente venit turpissimus – niekas tuojau pat labai bjaurus nepasirodo.
ne mortuae quidem mulieri habes fidem – [Euripides] net ir mirusia moterimi tu nepasitiki.
ne puero gladium! – neduok vaikui kardo!
nescias, qoud scis, si sapis – jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.
nescit vox missa reverti – [Horacijus] pasakytas žodis negrįžta.
nihil agere delectat – [Ciceronas] nieko neveikti – malonu.
nihil est ab omni parte beatum – [Horacijus] niekas nebūna visiškai laimingas.
nihil est annis velocius – [Ovidius] nieko nėra greitesnio už metus.
nihil est veritate amabilius – tiesa malonesnė už viską.
nihil intractabilius homine stulto – [Epictetus] nėra didesnio užsispyrėlio už kvailį.
nihil perpetuum, pauca diuturna – [Seneca] nieko nėra amžina, tik tai kas trunka ilgai.
nihil probat, qui nimium probat – kas per daug įrodinėja, tas nieko neįrodo.
nihil similius est insano, quam ebrius – [Plautus] niekas nėra toks panašus į beprotį kaip girtas žmogus.
nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum – negalima pasakyti tokios kvailystes, kurios nepasakytų koks filosofas.
nil admirari – [Horacijus] niekuo nereikia stebėtis.
nil novi sub sole – nieko nauja po saule.
nil spernat auris nec tamen credat statim – [Phaedrus] išklausyti reikia viską, tik nereikia skubėti patikėti.
nimia familiaritas contemptum parit – [Plinius M.] per didelis familiarumas sukelia nepagarbą.
nimium altercando veritas amittitur – [Publilius] per daug besiginčijant, dingsta teisybė.
nisi qui scit facere, insidias nescit metuere – tik tas nebijo pinklių, kurs pats moka jas regzti.
nitimur in vetitum, semper cupimusque negata – [Ovidius] mus visada vilioja tai, kas uždrausta, ir trokštame to, kas neleidžiama.
noli tangere circulos meos! – [Archimedes] neliesk mano apskritimų! , t.y. neardyk mano planų.
nolite judicare et non judicamini – neteiskite ir nebūsite teisiami.
nomen atque omen – [Plautus] vardas, turintis lemties ženklą.
nomen nescio [N.n.] -pažod.vardo nežinau; nežinomas vardas; kažkoks asmuo.
non bis in idem -pažod.ne dukart už tą patį; už vieną nusikaltimą negalima dukart bausti.
non est medicina sine lingua Latina – medicina negali apseiti be lotynų kalbos.
non liquet [N.l.] – neaišku; neįrodyta [formulė, kuria teisėjas susilaikydavo nuo sprendimo jam neaiškioje byloje].
non locus virum, sed vir locum ornat – ne vieta puošia žmogų, o žmogus vietą.
non omnes sancti, qui calcant limina templi – [Varro] ne visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.
non omnis moriar – [Horatius] aš ne visas numirsiu, t.y. po mano mirties liks mano darbai.
non oportet hospitem semper hospitem esse – nereikia svečiui visada būti svečiu; plg. liet. žuvis ir svečias trečią dieną dvokia.
non posse videtur muscam excitare – [Seneca] atrodo, kad jis musės negalėtų nuskriausti.
non procul a proprio stipite poma cadunt – obuoliai nuo obels netoli krinta.
non progredi est regredi – neiti priekin – lygu žengti atgal.
non scholae, sed vitae discimus – [Seneka] mokomės nemokyklai, o gyvenimui.
non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo – [Quintilianus] gyvenu ne tam, kad valgyčiau, bet valgau tam, kad gyvenčiau.
nosce te ipsum! – [Socrates] pažink pats save!
nota bene ! [N.B.] -pažod.gerai įsidėmėk! ; pastaba.
novus rex, nova lex – naujas karalius, naujas įstatymas.
nox cogitationum mater – naktis apmąstymų motina.
nulla regula sine exeptione – [Ciceronas] nėra taisyklės be išimties.

oblivio signum negligentiae – užmiršimas – apsileidimo ženklas.
ocurrunt homines, nequeunt occurrere montes – žmonės susitinka, kalnai negali susitikti.
oderint, dum metuant – [Ciceronas] tegu sau neapkenčia, kad tik bijotų.
odi praecoci puerulos sapientia – [Apulejus] man nepatinka per ankstyvo galvotumo viščiukai.
o, dives, dives, non omni tempore vives! – o turtuoli, turtuoli, amžinai tu negyvensi!
oleum et operam perdidi – [Plautas] išeikvojau aliejų ir darbą, t.y. visas darbas perniek.
omne ignotum pro magnifico – [Tacitas] visa, kas nežinoma, atrodo žavingai.
omnia mea mecum porto – [Ciceronas] visa, ką turiu, nešuosi su savimi, t.y. tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo savybės.
omne nimium nocet – kenkia visa, kas per daug;plg. liet.kas per daug, tas nesveika.
omnia mea mecum porto – visa, ką turiu, nešuosi su savimi [tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo sąvybės]
omnia vincit amor – [Vergilijus] meilė viską nugali.
opus citatum [Op.cit.] – cituotas veikalas.
o, sancta simplicitas! – o šventasis naivumas ! [šitaip sušukęs Janas Husas, kai pamatęs senutę, metančią dar malkų į laužą, ant kurio jis buvo deginamas 1415m.]
oscitante uno deinde oscitat et alter – vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.
otempora, o mores! – [Ciceronas] kas per laikai, kas per papročiai!
ovem lupo committere – [Terentius] pavesti vilkui avį saugoti;plg. liet.įdavė vilkui avis ganyti.

pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe – su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.
pacta sunt servanda – sutarčių reikia laikytis.
panem et circenses! – [Juvenalis] duonos ir žaidimų! [senovės Romos minios šūkis; perkeltine prasme šie žodžiai reiškia moralinį sumenkėjimą, stoką kilnesnių tikslų]
parce valetudini! – [Ciceronas] saugok sveikatą!
par pari refertur – [Terentius] atsimokama tuo pačiu;plg. liet.akis už akį, dantis už dantį.
par pari respondet – [Ciceronas] toks su tokiu sutaria.
pars beneficii est quod petitur, si belle neges – [Publilius] mandagiai atmestas prašymmas – šiokia tokia paslauga.
pars sanitatis velle sanari est – [Seneca] norėjimas pasveikti – jau dalis pasveikimo.
pascitur in vivis livor, post fata quiescit – tarp gyvųjų pavydas džiūgauja, o po jų mirties – ilsisi.
patere legem, quam ipse tulisti – [Cato] laikykis savo paties sukurto įstatymo, t.y. griežtai laikykis savo principų.
pater familias – šeimos tėvas; šeimos galva [teisinis terminas]
pater patriae -pažod.tėvynės tėvas; tėvynei nusipelnęs žmogus.
pathe mathos – [Eschilas] kantrybė yra mokytoja.
patientia vincit omnia – kantrybė viską nugali.
patria est, ubicumque est bene – kur gera, ten tėvynė.
paulatim summa petuntur – viršūnės pasiekiamos pamažu.
pauper est, cui sua non sufficiunt – vargšas tas, kuriam neužtenka, ką turi.
pax intrantibus, salus exeuntibus esto! – tebūnie ramybė įeinantiems, gerovė – išeinantiems!
pax vobiscum! – ramybė jums!
peccatum extenuat, qui celerit corrigit – [Publilius] kas greitai [savo] klaidą ištaiso, tas ją sušvelnina.
peccatur intra et extra – [Horatius] visur nusikaltimų esti.
pecuniae oboediunt omnia – pinigo visa kas klauso;plg. liet.su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi
pecunia non olet – [Suetonius] pinigai neturi kvapo.
pejora juvenes facile praecepta audiunt – negražių pamokymų jaunuoliai su noru klauso.
pendere filo – [Ovidius] kaboti ant plauko, t.y. būti dideliame pavojuje.
per aequa, per iniqua – [Livius] leistinomis ir neleistinomis priemonėmis; visokiais būdais.
per aspera ad astra – [Seneca] per kančias į žvaigždes; per kančias į garbę.
pereat! – tegu žūva!
pereat mundus, fiat justitia! – [Augustinas] kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!
periculum in mora – [Livius] delsimas sukelia pavojų.
periit, qui virtutis viam deseruit – kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.
perpetuum mobile -pažod.amžinai judantis; amžinasis variklis, t.y. neįvykdomas dalykas.
per risum multum cognoscimus stultum – kvailį iš didelio juoko pažįstame; plg. liet. kvailys iš visko juokiasi.
persona grata, persona non grata – pageidaujamas asmuo, nepageidaujamas asmuo [diplomatijoje]
petere licet – prašyti leidžiama.
pinxit [pinx., pxt., p.] – nupiešė [žodis prie tapytojo pavardės paveiksle].
piscem natare doces – mokai žuvį plaukioti.
piscis primum a capite foetet – žuvis pradeda dvokti nuo galvos.
plane qualis dominus, talis est servus – [Petronius] koks ponas, toks ir tarnas.
plaudite, acta est fabula – [Suetonius] plokite – vaidinimas baigtas.
pluurimos annos, plurimos! -pažod.labai daug metų, labai daug! ; ilgiausių metų, ilgiausių.
plus minus – maždaug.
plus potets asinus negare, quam philosophus probare – asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.
Post Christum [natum] – po Kristaus gimimo; mūsų eroje.
post coenam jace et pausa, nec i nec sta sine causa – pavalgęs pagulėk ir patylėk, be reikalo nesikelk ir nevaikščiok.
post factum – po to, kai padaryta; po to, kai viskas baigta; po visa ko.
post hominum memoriam – [Ciceronas] kiek atsimena žmonės; nuo neatmenamų laikų.
post labores quies necessaria est – po darbų būtina pailsėti.
post mortem nihil est – [Seneca] po mirties nieko nėra.
post scriptum [P.S.] -pažod.po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.
post post scriptum [P.P.S.] – antras prierašas laiško gale.
post tenebras lux – po tamsos – šviesa.
potius sero quam nunquam – [Livius] geriau vėliau negu niekad.
praestat invidiosum esse, quam miserabilem – geriau būti nemylimam negu pasigailėtinam.
primo crede mulieris consilio, secundo noli – moters patarimo pirma paklausyk, paskui savaip padaryk.
primo mihi – pirmiausia man (egoisto šūkis).
primus inter pares – pirmas tarp lygių [viduramžiais krašto valdovo valdžios apibrėžimas].
pro aris et focis pugnare – [Ciceronas] kovoti dėl aukurų ir židinių, t.y. kovoti dėl tėvynės.
pro centum [ % ] – nuo šimto; šimtoji dalis; procentas.
procul este, profani! – [Vergilius] šalin, neišmanėliai!
pro die – dienai; paros dozė.
pro dosi – vienkartinė dozė.
pro et contra – už ir prieš.
profanum vulgus – [Horatius] neapsišvietusi [tamsi] liaudis.
pro mille – nuo tūkstančio; tūkstantoji dalis; promilė.
prosit! – pažod. tepadeda! ; į sveikatą! [sveikinimas geriant]
proximus est sibi quisque – kiekvienas yra artimiausias sau;plg. liet.kiekvieno pirštai į save linksta.
proximus sum egomet mihi – [Terentius] aš pats esu artimiausias sau.
pulchre, bene, recte! – gražiai, gerai, teisingai!

quae nocent, docent -pažod.kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.
quale ingenium, talis oratio – koks protas, tokia ir kalba.
qualis avis, talis cantus – koks paukštis, tokia ir giesmė.
qualis pater, talis filius – koks tėvas, toks ir sūnus.
qualis rex, talis grex – koks karalius, tokie ir valdiniai.
qualis vita et moris ita – koks gyvenimas, tokia ir mirtis.
quam parva sapientia regitur mundus! – kokia maža išpažintis valdo pasaulį!
quantum satis – kiek reikia; pagal reikalą [receptų formulė].
quem dii odere, paedagogum fecere – ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.
quidquit agis, prudenter agas et respice finem – [Ovidijus] ką darai, daryk protingai ir žiūrėk tikslo.
qui e nuce nucleam esse vult, frangit nucem – [Plautus] kas nori suvalgyti riešuto branduolį, suskaldo riešuto kevalą.
qui fuit rana, nunc est rex – [Petronius] buvo varlė, o dabar – valdovė.
qui gladio ferit, gladio perit – kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva.
quilibet fortunae suae faber – [Sallustius] kiekvienas savo likimo kalvis.
qui nescit dissimulare, nescit regnare – kas nemoka veidmainiauti, tas nemoka ir viešpatauti.
qui ne risque rien, n’a rien – kas nerizikuoja, tas nieko neturi.
qui quaerit inveniet, pulsanti aperietur – kas ieško, tas suras, kas beldžia, tam bus atidaryta.
qui quaerit, reperit – kas ieško, tas randa.
quod bene vertat! – teišeina tai į gera!
quod capita, tot sententiae – [Terencijus] kiek galvų, tiek nuomonių.
quod cito fit, cito perit – kas greitai atsiranda, greitai ir prapuola.
quod erat demonstrandum – [Euclides] ką ir reikėjo įrodyti.
quod licet Jovi, non licet bovi – [Seneca] kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui [tas pats dalykas ne visiems pritinka].
quod nescias, damnare summa est temeritas – didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.
quod periit, periit – [Plautus] kas praėjo – jau praėjo; kas buvo – pražuvo.
quum promiseris, facias – [Seneca] jei prižadėjai, ištesėk.

rara avis -pažod.retas paukštis; retenybė.
raro corvum corvus exoculat – reta, kad varnas varnui akis iškapotų; plg. liet. varnas varnui akies nekerta.
raro senex mutat sententiam – senas žmgus retai keičia savo nuomonę.
reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, į dulkę pavirsi.
redde, quod debes – [Petronijus] grąžink, ką privalai.
relata refero – sakau, ką girdėjau.
rem tene, verba sequentur – [Katonas Vyresnysis] žiūrėk esmės, o žodžiai patys ateis.
repetitio est mater studiorum – kartojimas yra mokymosi motina.
requiem – pažod. atilsį; gedulingas kūrinys.
requiescat in pace! – tesiilsi ramybėje!
reservatio mentalis – atsarginė mintis.
res publica – viešas reikalas; valstybė; respublika.
restitutio in integrum – [Ciceronas] atstatymas į seną padėtį; visiškas atstatymas; gražinimas buvusių teisių.
rex viva lex – valdovas – gyvas įstatymas.
ridentem dicere verum – [Horacijus] juokaujant pasakyti tiesą.
Roma locuta, causa finita – [Augustinas] Roma pasakė – ginčas baigtas, t.y. popiežiaus sprendimas galutinis.

saepe nihil inimicius homini, quam sibi ipse – dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.
saluberrimum tempus ver set – [Celsus] pavasaris yra sveikiausias laikas.
salve! Salvete! – sveikas! ; sveiki!
sapere aude – drįsk būti protingas [Horacijus], t.y. vadovaukis protu.
sapientia vino obumbratur – [Plinius M.] vynas aptemdo protą.
satis eloquentiae, sapientiae parum – [Saliustijus] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.
satis est hostem superare, nimium est perdere – pakanka priešą nugalėti, pražudyti – [jau] per daug.
satisfacere naturae – [Ciceronas] atiduoti gamtai skolą, t.y. mirti.
sat pulchra, si sat bona – pakanka gražumo, jei tik pakanka gerumo.
scio, nihil scio – [Sokratas] žinau, kad nieko nežinau.
secreto amicos admone, lauda palam – draugus pamokyk slapta, pagirk – viešai.
semper paratus – visada pasirengęs.
separatio a toro et mensa – atskyrimas nuo lovos ir stalo [ištuoka].
sero sapere – [Ciceronas] būti gudriam po laiko.
sero venientibus ossa – vėluojantiems kaulai.
sic erat in fatis – [Ovidius] taip buvo likimo lemta.
sic est vita hominum – [Ciceronas] toks jau žmonių gyvenimas.
sic transit gloria mundi – taip praeina pasaulio garbė.
sic volo, sic jubeo – taip aš noriu, taip įsakau.
silentium videtur confessio – tylėjimas – lygu sutikimas.
similia similibus curantur – panašūs dalykai panašiai ir gydomi [gydytojų homeopatų devizas].
similis simili gaudet – toks tokiu džiaugiasi.
simulans amicum inimicus inimicissimus – priešas, apsimetęs draugu, yra pats niekingiausias.
simul flare sorbereque haud facile est – [Plautus] vienu metu įkvėpti ir iškvėpti nelengva, t.y. vienu metu užsiimti įvairiais darbais nelengva.
sine amicitia vita est nulla – be draugų – ne gyvenimas.
sine anno [s.a.] -pažod.be metų; metai nenurodyti [kada išleista knyga ir t.t.].
sine cura -pažod.be rūpesčio; sinekūra; gerai apmokama tarnyba, nereikalaujanti jokio darbo.
sine loco [s.l.] -pažod.be vietos; vieta nenurodyta [kur išleista knyga ir t.t.].
sine nomine vulgus – bevardė minia.
si tacuisses, philosophus mansisses – [Boecijus] jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas, t.y. niekas nebūtų pastebėjęs tavo kvailumo.
sint ut sunt, aut non sint – tebūnie kaip yra, arba visiškai nereikia.
sit mens sana in corpore sano – tebūnie sveikas protas sveikame kūne.
sit tibi terra levis! – tebūnie tau lengva žemė! [posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose].
sit venia verbo – [Plinius Jaunesnysis] tebūnie leista pasakyti.
si vis pacem, para bellum – jei nori taikos, renkis karui.
sol lucet omnibus – saulė šviečia visiems.
somnus est imago mortis – miegas – mirties atvaizdas; miegas panašus į mirtį.
spiritus movens -pažod.judanti dvasia; organizatorius.
sponte sua, sine lege – [Ovidijus] savo noru, be įstatymo.
status belli – karo stovis.
status in statu – valstybė valstybėje.
status quo – dabartinė padėtis; ta pati padėtis.
stultorum infinitus est numerus – kvailių skaičius begalinis.
stultorum plena sunt omnia – [Ciceronas] kvailių visur pilna.
stultus stulta loquitur – [Euripides] kvailas kvailai ir kalba.
stultus tacebit, pro sapiente habebitur – kai kvailas tylės bus laikomas išminčium.
sua cuique fortuna in manu est – kiekvienas savo likimą laiko rankoje; žmogaus laimė nuo jo paties pareina.
sua sponte – sava valia; laisvu noru.
summa cum laude – su aukščiausiu pagyrimu.
summa summarum – [Plautus]pažod.sumų suma; iš viso; galų gale; galutinis susumavimas.
summis labris venire – [Seneca] nepagalvojus pasakyti.
summotis arbitris – [Livius] pašalinus liudininkus; be liudininkų.
sustine impetum irae – [Seneca] suvaldyk pykčio priepuolį.
sustine quas proximi parvas molestias intulerint – iškentėk tuos mažus nemalonumus, kuriiuos padarė artimieji.

tabula ex naufragio – [Ciceronas] lenta, išlikusi paskendus laivui, t.y. paskutinė viltis.
tabula rasa – švari lenta; švarus lapas; neliestas dalykas; vaiko siela.
taceat de Achille, qui non est Homerus – tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras, t.y. apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu.
tacere opinor esse optimum – [Ennius] aš manau, kad geriausia – tylėti;plg. liet.tyla – gera byla.
tacitis senescimus annis – [Ovidius] mes nejučiomis senstame.
talis pater, talis filius – toks tėvas, toks ir sūnus.
talus Achillis – Achilo kulnas, t.y. silpna, pažeidžiama vieta.
tandem aliquando – pagaliau kada nors.
tantaene animis caelestibus irae? – [Vergilius] nejaugi toks didelis dievų pyktis?
tantum quantum – tiek, kiek.
te hominem esse memento – atsimink, kad esi žmogus.
tempora mutantur et nos mutamur in ilis – laikai keičiaisi, ir meskartu keičiamės.
tempori parcendum – laiką reikia taupyti.
tempus vulnera sanat – laikas gydo žaizdas.
terra incognita -pažod.nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.
tertius gaudens – trečias diaugiasi, t.y. du pešasi, trečias laimi.
timeo Danaos et dona ferentes – [Vergilius] bijau danajų [graikų], net ir dovanas nešančių [įspėjimas dėl galimos klastos].
tot homines, tot sententiae – tiek žmonių, tiek ir nuomonių.
trahit sua quemque voluptas – [Vergilijus] kiekvieną traukia savas pomėgis.
trahimur omnes laudis studio – [Ciceronas] visi mes trokštame šlovės.
tuas litteras exspecto – [Ciceronas] laukiu tavo laiško.

ubi fumus, ibi ignis – kur dūmai, ten ir ugnis.
ubi lex, ibi poena – kur įstatymas, ten ir bausmė
ulcus tangere – [Terentius] paliesti skaudamą vietą.
ultima ratio – paskutinis argumentas; paskutinė priemonė.
ultimum refugium – paskutinis prieglobstis.
ultra posse nemo obligatur – niekas neįpareigojamas daryti tai, ko negalima.
una voce – [Ciceronas] vienbalsiai; vienu balsu.
unde venis et quo tendis? – [Horatius] iš kur ateini ir kur eini? [taikoma ne tik atskiram asmeniui, bet ir filosofinėms bei kt. teorijoms, kurių siekimai neaiškūs, abejotini ar net kenksmingi].
unus pro omnibus, omnes pro uno – vienas už visus, visi už vieną.
usus est tyrannus – [Horacijus] paprotys yra despotas, t.y. paprotį sunku nugalėti.
utile dulci miscere – [Horatius] naudingumą sujungti su malonumu.
ut infra – kaip nurodyta toliau [knygoje].
uti, non abuti – naudotis, bet neišnaudoti.
ut sementem feceris, ita metes – [Ciceronas] kaip pasėsi, taip ir pjausi; ką pasėsi, tą ir pjausi.
ut supra – kaip nurodyta anksčiau [knygoje].
uxori nubere suae – [Martialis] būti savo žmonos žmona, t.y. būti savo žmonos pastumdėliu.

vade foras! – [Plautus] eik šalin!
vade mecum – eik su manim; informacinė knyga; žinynas; kelionių vadovas.
vae victis! – vargas nugalėtiesiems!
vale! ; valete! – lik sveikas! ; likite sveiki!
vanitas vanitatum et omnia vanitas – tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė (Biblijos žodžiai, priskirti Saliamonui), t.y. žemiškieji dalykai yra beverčiai.
veni, vidi, vici – atėjau, pamačiau, nugalėjau [Julijus Cezaris]
verba docent, exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.
vide cui fide – žiūrėk, kuo pasitiki, t.y. ne kiekvienu pasitikėk.
video lupum – matau vilką; vilką minim, vilkas čia.
video meliora proboque, deteriora sequor – kas gera, matau ir pritariu, bet pasiduodu blogiui [Ovidijus]
vincent, qui se vincent – nugalės tas, kuris save nugalės.
vox populi, vox dei – liaudies balsas – dievo balsas, t.y. liaudies balsas – aukščiausioji valia.
Ar aviabilietus vis dar perki