Darbuotojų motyvacija

750 0

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

VERSLO FAKULTETAS

LOGISTIKOS IR VERSLO KATEDRA

Studijų programa: LOGISTIKOS VADYBA

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO PRIEMONĖS LOGISTINĖJE ĮMONĖJE ANALIZĖ

Vadybos pagrindų kursinis darbas

Klaipėda, 2017

Turinys

Įvadas 3

2. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS SAMPRATA 4

2.1 Darbuotojų motyvacijos sąvoka ir jos reikšmė 4

2.2. Motyvacijos teorijų pritaikymas įmonėse 7

3. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO PRIEMONĖS ANALIZĖ 11

3.1. Motyvavimo sistemos kūrimas įmonėse 11

3.2 Materialinės skatinimo priemonės 15

3.3 Komunikavimas kaip motyvacijos priemonė 18

3. 4. Darbo skatinimas 19

Išvados 20

Terminų ir sąvokų žodynas 21

Priedų sąrašas 22

Literatūros sąrašas 23

1 priedas. Darbuotojų motyvavimo priemonių istorinė raida 24

Laikotarpis 24

Darbuotojų poreikiai 24

Vadybos koncepcijų autoriai 24

Motyvavimo priemonės poreikiams tenkinti 24

M.Weber 24

Darbo sąlygos 24

1960 24

Socialiniai: bendravimo ir prriklausymo 24

D. McGregor 24

Bendri susirinkimai; 24

1970 24

Saviraiškos, pagarbos 24

E. Locke 24

Savalaikis norimo elgesio pastiprinimas; 24

1980 24

2 priedas. Anketa 25

Neefektyvu 29

3 priedas. Interviu stenograma 30

Įvadas

Stiprėjanti konkurencija, informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos kūrimas, technologijų tobulėjimas, pasaulinės demografinės padėties kitimas skatina formuoti naują požiūrį į darbuotojus įmonėse. Nuolat besikeičiančios išorinė bei vidinė įmonės aplinkos reikalauja išskirtinio dėmesio personalui, kad būtų galima laiku reaguoti į darbuotojų poreikių dinamiką. Įmonės darbuotojai, kaip ir verslumo, kapitalo ir prekės ar tinkamo produkto, veiksnys yra labai svarbus, o kartais turi lemiamos įtakos įmonės gyvybingumui, įvvaizdžiui ar darbo našumui. Dabartinė ekonominė situacija dar labiau skatina įmones ieškoti savo išskirtinumo bei kovoti dėl išlikimo. Vienas iš būdų – darbuotojų įgūdžių, gebėjimų tobulinimas ir iniciatyvos skatinimas, motyvacija.

Temos aktualumas. Įmonės vadovams svarbu yra skatinti, motyvuoti savo darbuotojus, tai yra vi

ienas iš svarbių dalykų siekiant geresnių rezultatų, tačiau tik nedaugelis įmonių skiria prioritetą šiai personalo funkcijai ir motyvuoja savo darbuotojus. Didžioji dalis vadovų skatina darbuotojus vien piniginiais priedais, tačiau vakarų šalyse piniginis atlygis yra tik viena sudėtinė motyvavimo sistemos dalis – be jos, egzistuoja ir kitos priemonės, dažnai efektyvesnės ir pigesnės. Ši tema yra aktuali, nes daugelis vadovų turėtų suvokti, jog motyvuojant savo darbuotojus, galima sėkmingai vykdyti įmonės veiklą.

 

Tyrimo objektas: darbuotojų motyvavimo analizė logistinėje įmonėje.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginimas

Tyrimo tikslas: išanalizuoti logistinės įmonės darbuotojų motyvavimą.

Tyrimo uždaviniai:

1. Atskleisti darbuotojų motyvavimo priemones;

2. Išanalizuoti motyvavimo sistemą;

3. Išsiaiškinti darbuotojų motyvavimo reikšmę logistikos įmonėje.

2. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS SAMPRATA 2.1 Darbuotojų motyvacijos sąvoka ir jos reikšmė

Jau pačios vadybos mokslo pradžioje buvo pastebėta, kad norint gerai dirbti, sudominti darbuotojus, juos skatinti, visa tai lemia, kaip taip daaroma. Jei nėra motyvuojama tai nėra ko tikėtis, kad vadovo palieptas darbas, bus įvykdytas kuo puikiausiai, tenkinančiai patį įmonės vadovą.

Dar gilioje senovėje gerai buvo žinoma, kaip sąmoningai paveikti žmogų, kad jis įvykdytų atitinkamas užduotis. Vienas iš pirmųjų skatinimo yra „botago ir meduolio“ metodas. Motyvacijos šaknų aptinkama ir Biblijoje, senovės padavimuose, net Antikos mituose yra pasakojimų, kaip valdovai būsimiems didvyriams žadėdavo apdovanojimus, o nepaklusniems grasindavo atimsią gyvybę. Darbo skatinimo istorija mena ir pramonės revoliucijos laikus, kai darbininkai dirbdavo po 14 valandų per pa

arą labai kenksmingomis sąlygomis ar net pavojingiausiomis sąlygomis. Esant tokioms darbo sąlygoms skatinimo metodas išliko nepakitęs.

Darbuotojai – svarbiausias kiekvienos įmonės konkurencingumo plėtojimo veiksnys. Pasak, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų parengtos knygos „Organizacijų vadyba“ įmonės darbuotojų motyvacija – skatinimo procesas, kai, naudojant vidinius ir išorinius veiksnius darbuotojas nukreipiamas į konkrečią veiklą. Motyvuojant savo darbuotojus vadovai išsprendžia vieną iš uždavinių – nukreipia darbuotojus įgyvendinti įmonės tikslų. Anglų, prancūzų kalbose terminu motivation apibūdinama apskritai tai, kas motyvuoja, t. y. ir energija, veikianti individo veiklą, ir metodai individo motyvacijai didinti. Mano nuomone, analizuojant motyvacijos sąvoką svarbu suprasti jos įtaką, darbuotojo elgsenai ir darbo rezultatams.

Motyvacija, tam tikra prasme, tai individo elgsena, veiksmai, tikslinga veikla, skatinama įvairių motyvų. Motyvacijai giminingos sąvokos pažiūra ir nusistatymas, kurios taip pat aktyvina žmogaus elgseną. Tačiau motyvacija susijusi su atitinkama situacija, o pažiūra yra pastovesnė, daro ilgalaikę įtaką. Aptariant toliau šią sąvoką, yra skiriamos dar dvi motyvacijos rūšys: vidinė motyvacija ir išorinė motyvacija. Knygoje „Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros“ teigiama, jog vidinės motyvacijos elgsena yra matoma, kai nėra jokių išorinių paskaitų, kai nori būti veiksmingas ir veikti dėl pačios veiklos. Vidinės motyvacijos pavyzdžiai yra alkis, pareigos jausmas, altruizmas, noras būti įvertintam. Išorinės motyvacijos nulemta elgsena yra tokia, kurią kontroliuojantis mechanizmas yra lengvai pastebimas – tai pinigai, ta

aisyklės ir įstatymai, fizinė aplinka. Paprastai tariant, tai siekis išorinio atlygio arba siekimas išvengti bausmės. Šių motyvacijos rūšių lyginti neįmanoma, nes ji išplaukia viena iš kitos ir kiekvienam žmogui turi skirtingą poveikį bei prasmę. Vidinės ir išorinė motyvacija, nors ir skirtinga, stipriai veikia vien kitą. Atsižvelgdami į tai vadovai taip motyvuoja savo darbuotojus materialinėmis priemonėmis.

Motyvacija, priklausydama nuo žmogaus, sąlygų ir laiko, nėra pastovi ir nuolat kinta. Esant tokiam motyvacijos sudėtingumui neįmanoma atsakyti, kaip geriausiai motyvuoti darbuotojus, tačiau žinant tam tikrus motyvavimo principus galima parinkti efektyviausias, tinkančias priemones darbuotojų motyvavimui. Kiekviena įmonė pasirenka, kaip motyvuoti darbuotojus, pagal vyraujančias veiklos priežastis. Motyvuoti vadovas gali taip: asmeniškomis ar viešomis padėkomis, diplomais, garbės (pasižymėjimo) raštais, atmintinomis dovanomis, piniginėmis premijomis, tam tikrais pagarbos ritualais, visu tuo, kas vadinama moralinėmis paskatomis, kurių paveikumas dažnai be pagrindo yra sumenkinamas. Savęs lyginimas su kitais ir noras pasiekti tą patį, ką kiti pasiekė, yra vienas iš svarbiausių žmogaus skatinančių, motyvuojančių požymių.

Motyvacija, yra vienas iš svarbiausių aspektų, norint, jog įmonė dirbtų produktyviai ir turėtų pripažinimą rinkoje. Savanoriško žmonių bendro darbo pradžioje dažniausiai paskata buvo galimybė gauti bendromis pastangomis sukurto vaisiaus, sumedžioto žvėries, atitekančio vandens, surinktų vaisių, įsirengto būsto dalį, o veiksmai buvo derinami tarpusavyje prisitaikant. Žmogus paprasčiausiai nenori plėšytis, todėl jam sv

varbi motyvacija, norint gerai atlikti vadovo paskirtą darbą. Kalbant apie motyvacija, svarbu, kokioje darbo aplinkoje dirbi, tai gali būti darbas su kenksmingomis medžiagomis – todėl, dirbdamas tokį darbą žmogus turi nuspręsti, ar jis eis į tokį darbą ar neis, nes šiais laikais daugelis rūpinasi savo sveikata. Jei žmogus dirba tokį darbą būtina atlikti, reikia pasiūlyti patrauklų masalą, skatinantį kuriam laikui surizikuoti. Taip susiklosto ir darbo užmokesčio politika.

Fabijono Sauliaus Butkaus pabrėžia apie tai, kad darbo našumui ir skatinimui didžiausia įtaka daro pinigai. Knygoje rašoma, kad skatinantį poveikį geriausia baigti septintajame dešimtmetyje paskelbta amerikiečių psichologo Frederiko Hercborgo (F. Herzberg) vadinamąja dviejų veiksnių teorija. Išnagrinėjęs daugiau nei dešimtis veiksnių, turinčių įtakos žmogaus požiūriui į darbą, jis juos suskirstė į dvi dalis: higieną ir paskatas. Prie higienos mokslininkas priskyrė tuos veiksnius, kurie turi būtinai patenkinti turimus žmogaus poreikius. Higienos veiksniai turi ir neigiama poveikį, kai jie yra sukelti ir žmogus nenori dirbti. Paskatos yra veiksniai, kurie gerina žmogaus požiūrį, žadina jo pastangas našiau ir kokybiškiau dirbti. Darbo užmokestį F. Hercbergas priskyrė higienai. Kad darbuotojai sėkmingai įgyvendintų sprendimus ir pasitikėtų savimi tiek, kad galėtų patys juos priimti, juos būtina motyvuoti. Komandos lyderis turėtų tiksliai išsiaiškinti, kas motyvuoja veikti kiekvieną komandos narį, kokie išoriniai veiksniai jiems turi įtakos i. . .

: – Konkurencija tarp darbuotojų, kaip manote taip pat motyvacija?

Informantas: – Taip, nes tada kiekvienas darbuotojas stengiasi dėl savęs ir bando parodyti tik geriausias savo savybes, kurias pabrėžia, parodo ir bando pasirodyti geriau už kitus darbuotojus.

Tyrėjas : – O kaip manote reiktų skatinti vežėjus, nes jiems irgi tenka didelė atsakomybė už prekių transportavimą?

Informantas: – Juos reiktų skatinti, piniginėmis premijomis, skirti daugiau poilsio dienų, kai jie transportuoją tam tikrą krovinį, aišku kiekvienas įmonės vadovas turi atsižvelgti, kiek metų jis dirba, kokią jo darbo patirtis.

Tyrėjas: – O jei darbuotojas dirba pavojingomis sąlygomis, vežėjas gabena pavojingus krovinius, kaip tada galima jį motyvuoti, nes ne kiekvienas pasiryžta, tokius krovinius gabenti?

Informantas: – Skirti atostogas, duoti daugiau kur sustoti, gabenant krovinį, skirti premijas.

Tyrėjas: – Logistikos vadybininkui irgi tenka susidurti su sunkumais dirbant su maršrutais, krovinių pervežimo planavimu, koks turėtų būti tokio žmogaus pagrindinis motyvavimo motyvas?

Informantas: – Noras greitai bei aiškiai parinkti maršrutą už mažiausias sąnaudas ir kuo greičiau ir kokybiškiau, o už tokią atliktą užduotį skirti premijas, kurios ir toliau skatintų vadybininką, toliau atliekant tokį pat darbą.

Tyrėjas: – Ar manote, jog motyvuoti turėtų įmonės geras vardas darbo rinkoje?

Informantas: Taip, nes tada darbuotojas mielai eis darbintis į tą įmonę, kuri turi tikrai gerą vardą darbo rinkoje.

Tyrėjas: – Kaip manote, kaip reiktų skatinti naujus darbuotojus?

Informantas: – Juos reiktų skatinti pagyrimo raštais, dovanomis, o toliau su patirtimi, ateina ir geresnės motyvuojančios priemonės.

Tyrėjas: -Dirbant tokį darbą kaip logistikos įmonėje visada svarbu telefonas. Kaip manote, ar svarbu šią priemonę dažnai keisti tarkime kas metus, norint komunikuoti su klientais?

Informantas: – Taip, sutinku, jog kas metus reiktų pakeisti telefoną, nes tai svarbi logistikos specialistų darbo priemonė.

Tyrėjas: – Kaip manote, kas mažina darbuotojų motyvaciją?

Informantas: – Blogos darbo sąlygos, mažas atlyginimas, viršvalandžiai.

Tyrėjas: – Ko tikitės iš darbuotojų ateityje?

Informantas: – Gero bei sklandaus darbo, patobulėjimo savo darbo srityje, susitelkimo.

Tyrėjas: – Ačiū už jūsų atsakymus, sėkmės siekiant savo tikslų.

Informantas: – Ačiū, Jums taip pat sėkmės darbe.

 

Join the Conversation