Žodziai rasomi kartu ir atskirai

Rašome kartu Rašome atskirai


• Žodžių junginiu, kurių vienas žodis sutrumpėjęs: kuomet, šįmet, galbūt anapus, kaipmat.

• Dviskaitos formas: mudu, jiedu, abidvi.

• Prielinksnius su sutrumpėjusiais
linksnių formomis: išties, iškart,
perdien, suvis, perpus.

o Išimtys yra šie žodžiai: poryt,
užporyt, užvakar, užpernai ( šie
žodžiai yra įgiję vieno žodžio
reikšmę).

• Žodžius tiktai , tuojau, pernelyg.

• Dėlto ( kai reiškia tačiau), vis dėlto.

• Užtai, užtat (kai galima pakeisti todėl).

• Neigiamąją dalelytę ne (nebe) su
daiktavardžiais, būdvardžiais, iš jų
padarytomis formomis ir
būdvardiniais prieveiksminis, kai
suteikiama priešinga reikšmė:
nelaimė (nebelaimė), nesąmonė,
neskaito, negeras, nemylimas,
neilgam, nebetoli.

• Neigiamą dalelytę ne su

u
u įvardžiais ir
įvardiniais prieveiksminis , kai
suteikiama priešinga reikšmė: nekoks(prastas), nesavas (keistas), nekaip (prastai).

• Žodžius, kurie neturi porų be neigiamos dalelytės: nenaudėlis, neklaužada, netrukus.

o Išimtys yra šie žodžiai: kadangi,
nejaugi.

• Dalelytę gi su nekaitomais
vienskiemeniais žodžiais: argi, kurgi, irgi, ogi, tuojgi, vėlgi, netgi, tengi, nagi.

• Nesutrumpėjusius žodžių junginius: kaip matai, gali būti, aną kartą.

• Prielinksnius su nesutrumpėjusiomis
linksnių formomis: be abejo, be galo, be to, iš karto, po visam, iš tiesų.

• Nuo prieveiksmių, pvz.: iki šiol, iš
kitur, per kur, už kiek.

• Žodžių samplaikas, sudarytas iš
netrumpėjančių įv

v
vardžių, prieveiksmių, dalelyčių: bet koks, kas nors, per daug, šen ten, vis vien, kur kas, kada nors, kai kur, toks pat, taip pat.

• Dėl to (kai reiškia priežastį ir galima
pakeisti todėl).

• Už tai ( kai įvardis turi linksnio
reikšmę).

• Neigiamą dalelytę ne (nebe) su

u
u
daiktavardžiais, būdvardžiais, veiksmažodžiais, iš jų padarytomis formomis ir būdvardiniais prieveiksmiais, kai paneigiam ar prieštaraujam: ne gerai, o blogai; ne medis, o su lapais; ne (nebe) rašė, o skaitė; ne saldžiųjų, o aitriųjų pipirų, nebe poilsis rūpi.

• Neigiamą dalelytę ne nuo
aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžių ir prieveiksmių: ne prastesnis, ne mažiau, ne toliausiai.

• Neigiamą dalelytę ne (nebe) nuo
įvardžių, skaitvardžių, iš jų padarytų prieveiksmių, sudurtinių, sudėtinių, kai kurių daiktavardinių ir neaiškios kilmės prieveiksmių: ne (nebe) visada, ne visur, ne čia, ne vienaip, ne visuomet, ne paeiliui, ne dukart, ne per daug, ne veltui.

• Sudėtiniuose įvardžiuose ir
prieveiksmiuose tarp dviejų vienodų žodžių dalelytę ne : kas ne kas, kuris ne kuris, vos ne vos.

• Dalelytės nė, nei: nė nemanė; nei
šviečia, nei šildo.
• Dalelytę per nuo ki

i
itų žodžių: per didelis,
ne per seniausiai, per daug.
• Dalelytę gi nuo visų kitų kaitomų,
dviskiemenių nekaitomų žodžių samplaikų: kas gi, kuris gi, sakau gi, kada gi, kur nors gi.