“Varpas”

„Varpas“. 1889 m. Nr. 1 Vincas Kudirka

Visa eilė aukščiau išvardintų bendradarbių buvo ypatingai daug dirbę V. reikalui. Tačiau nė vienas jų savo atsidavimu ir darbu neprilygo V. Kudirkos. Kudirka buvo V. siela, per 10 savo gyvenimo metų jis skyrė jam visas savo jėgas, ir V. yra neatsiejamas nuo V. Kudirkos gyvenimo ir kūrybos. Savo visų jėgų įtempimu per paskutinius savo gyvenimo metus V. Kudirka padarė Lietuvai tiek, kiek kitas per visą savo amžių nebūtų įstengęs padaryti. Jis prirašė pats daugybę puslapių į V., savo „Tautiška Giesme“, išspausdinta 1898 m. „Varpo“ Nr. 6 jis davė lietuvių tautai himną (žodžius ir muziką); išvertė į lietuvių kalbą didelius literatūros veikalus, visomis jėgomis žadino lietuvių tautinę sąmonę, grįsdamas realius pagrindus Lietuvos prisikėlimui. Kiekviename V. numeryje V. Kudirka liesdavo pačius opiausius gyvenamojo momento klausimus ir juos spręsdavo be jokių kompromisų. Tai jis darė daugiausia Tėvynės Varpų skyriuje, kurį jis įvedė ir pats prirašydavo. Tėvynės Varpuose Kudirkos asmenybė reiškėsi visu savo dvasiniu turtingumu,aštriu pastabumu, nepaprastai plačiu ir šakotu dėmesiu visoms ano meto lietuviškojo gyvenimo gerovėms ir negerovėms. Nors žinome Kudirką buvus gabų daugeliui literatūros ir meno šakų (buvo geras smuikininkas, gebėjo komponuoti, gražiai piešė), tačiau pripažįstame jam didžiausią publicisto talentą. Mėgindami glaustai išreikšti pagrindinį V. Kudirkos publicistikos bruožą, galime jį apibūdinti kaip galingą ir pastovų šaukimą vienybėn ir kovon. Peržvelgiant Tėvynės Varpų dešimtmečio (1889-1899) publicistikos turinį, ryškiai matyti ano meto lietuviškojo gyvenimo tikrovė, V. Kudirkosstebima, jautriai pergyvenama ir nepaprastai sugestyviai perteikiama skaitytojui. Vargiai, ar buvo kuri anų metų lietuvių dvasinio ir materialinio gyvenimo Būtis, kuri nebūtų buvusi V. Kudirkos aptarta, kuris, kad ir menkas mūsų akimis žiūrint, faktas nepastebėtas, kuri blogybė rūsčiai neišplakta, kuris geras sumanymas ar darbas nepagirtas. Kudirka verkė kartu su savo tautiečiais dėl jiems daromų skriaudų ir džiaugėsi kartu su jais dėl bet kurio, kad ir nedidelio, laimėjimo. Ir visais atvejais Kudirka rasdavo progų šaukti tautiečius į būrį, mokyti juos vieningai veikti ir nepaliaujamai kovoti dėl savo teisių tėvų žemėje (V. Čižiūnas, 1958 Varpas). Savo publicistika Kudirka aprėpia visus atgyjančios lietuvių tautos visuomeninius, kultūrinius ir ekonominius klausimus, juos kritiškai svarsto, nustatydamas gaires ateities Lietuvai. Anot V. Mykolaičio-Putino, Kudirkos asmuo Tėvynės Varpuose gyvena su visomis savo turtingomis dvasios atošvaistėmis. Aštrus pastabumas, gyvas reagavimas į gyvenimą, blaivi, greita orientacija, impulsyvi siela, humoras ir satyra, lengvas šypsnys ir rūsčiai apsiniaukęs veidas kaitaliojasi Tėvynės Varpų lapuose. O štai kaip apibūdina V. Kudirkos publicistiką prof. Albinas Rimka:

„Vincas Kudirka buvo poetas ir drauge mokslo žmogus. Šitos dvi savybės jį darė gabiu galingu publicistu. Tai ypač rodo Tėvynės Varpai. Aš ne iš vieno žmogaus girdėjau, kad gavę naują Varpo numerį pirmiausia ieškodavo Kudirkos rašytų feljetonų, pavadintų Tėvynės Varpai. Ir nestebėtina. Šiandien skaitant tuos feljetonus, negali žmogus atsistebėti, kaip jų autorius mokėjo pastebėti patį gyvenimo nervą, kaip platus ir gilus buvo jo išsilavinimo laipsnis, kaip jis mokėjo kiekviename atsitikime išėjimą rasti…. Tėvynės Varpai – tai ištiso dešimtmečio lietuvių visuomenės gyvenimo kronika, nupiešta publicisto-dailininko plunksna. Bet skaitytojus Tėvynės Varpai patraukdavo ne tik savo aktualumu ir gražiu, lengvu stiliumi, bet gal dar daugiau savo dvasia. Tėvynės Varpuose Kudirka pasirodė visas, kaip buvo – su savo galinga dvasia ir karšta, pilna meilės širdimi. Čia jis duoda skaitytojams galybes žinių, čia džiaugiasi, kitus ramina, tai žiūrėk – meilingai bara arba pro ašaras juokiasi. Bet visur didžiausias optimizmas ir tikėjimas į šviesesnę ateitį. O ten, kur jis šaukia Perkūną, kad nubaustų neturtingų žmonių skriaudikus ar išdavikus, arba kur jis su ašaromis, bet skaudžiai pajuokia, tyčiojasi ir bara lietuvius inteligentus dėl jų apsileidimo, žodžio nesilaikymo ir t.t., arba kur jis idėjos priešą kritikuoja – ten V. Kudirka yra savo galybėje tiesiog nepasiekiamas (Jubiliejinis Varpas 1924). V. Kudirka ir pats save laikė literatu. Jis sakėsi susižadėjęs su lietuvių literatūra ir jos neapleidžiąs visą savo gyvenimą. Per tuos dešimt metų jis tiek jai davė savo kūrybos ir vertimų, kad Tėvynės Mylėtojų Draugystės 1909-1910 išleisti jo raštai sudarė šešis didelius tomus.
Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 767 žodžiai iš 1485 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?