skoliniai

Skoliniai – semantizmai   Semantizmai – žodžiai, pavartoti netinkama reikšme. Taidažnos ir sunkiai atpažįstamos leksikos klaidos. Skoliniai yra svetimos kilmės žodžiai, įvairių kontaktų(ekonominių, politinių, kultūrinių ir kt.) keliu atėję daugiausia iškaimyninių kalbų. Lietuvių kalbos skoliniai gali būti analizuojami dviem aspektais:pagal kilmę ir pagal asimiliavimosi lietuvių kalboje laipsnį. Pagal kilmę lietuvių kalbos skoliniai skirstomi į slavizmus irgermanizmus. Be jų, lietuvių kalboje yra keletas žodžių, paskolintų išsuomių, latvių ir prūsų kalbų. Iš visų savo kaimynų lietuviai daugiausia bendravo su slavųtautomis, todėl ir pati didžiausia lietuvių kalbos skolinių dalis yraslavizmai. Lietuvių kalboje vartojama skolinių ir iš kaimynų latvių kalbos.Bendrinėje kalboje jų tepasitaiko vienas kitas, bet Šiaurės Lietuvostarmėse šių skolinių skaičius gana didelis. Pagal asimiliavimosi laipsnįlietuvių kalbos skoliniai skirstomi į tris grupes: 1. Tikruosius skolinius. 2. Tarptautinius žodžius. 3. Svetimybes. Tikrieji skoliniai yra tokie svetimos kilmės žodžiai (daugiausialabai seni), kurie struktūriškai ir semantiškai yra visiškai asimiliavęsilietuvių kalboje. Savo forma jie visiškai nesiskiria nuo neskolintų žodžių,jais reiškiama sąvoka neturi kito „lietuviškesnio” pavadinimo. Tvirtailietuvių kalboje įsigalėjo tokie slaviškos kilmės žodžiai: agurkas,botagas, blogas, barštis, batas, dvaras, grybas, knyga, karūna ir t.t,germanizmai: budelis, durpės, gatvė, gandras, spinta ir t.t., suomiškižodžiai: burė, laivas ir t.t. Tikrieji skoliniai įeina į pagrindinįbendrinės kalbos žodyno fondą, ir tik istoriniai tyrinėjimai galinustatyti, jog tai – svetimos kilmės žodžiai. Tarptautiniai žodžiai, arba internacionalizmai, yra bendridaugelio kalbų skoliniai. Kaip ir tikrieji skoliniai, jie įeina į bendrinėskalbos leksiką, bet jų asimiliavimosi laipsnis yra kur kas menkesnis.Formaliai tarptautiniai žodžiai yra prisitaikę prie lietuvių kalbosfonetikos, gramatikos, rašybos dėsnių, daugelis jų yra vieninteliai sąvokų reiškėjai, ir

vis dėlto jie aiškiai suvokiami kaip svetimos kilmės žodžiai. Tarptautiniai žodžiai yra kilę iš vieno šaltinio, tačiau jų formaįvairiose kalbose gali gerokai skirtis, nes ji turi atitikti kiekvienoskalbos fonetikos, gramatikos ir rašybos dėsnius. Tarptautinių žodžių šaltinis yra daugelis pasaulio kalbų. Ypačdaug tarptautinių žodžių yra graikiškos arba lotyniškos kilmės Svetimybės, arba barbarizmai yra tokie skoliniai, kuriųsvetimumas lietuvių kalboje labai jaučiamas. Tai žodžiai, kurie neatitinkabendrinės kalbos normų ir lieka už jos ribų. Bendrinėje kalboje visi jieturi adekvačius pakaitalus. Dėl to dabartinėje lietuvių bendrinėje kalbojebarbarizmų vartojimo sfera yra labai ribota. Bet šnekamojoje liaudieskalboje jų vartojama dar gana daug. Barbarizmai yra laikomi neigiamu kalbosreiškiniu. Kalbos mokslo jie traktuojami kaip normos priešybė, t.y. kalbosklaidos. Barbarizmų vartojimas pateisinamas tik grožinės literatūroskūriniuose kaip tam tikra stilizavimo priemonė Skoliniai, atėję į kalbą,visų pirma pasikeičia fonetiškai. Garsai, neturintys analogiškų lietuviųkalbos fonologinėje sistemoje, arba pakeičiami kitais, akustiniu požiūriupanašiais garsais, arba visai netariami. Skolinių kirčio vieta paprastaiišlaikoma ta pati, kaip ir toje kalboje, iš kurios žodis kilęs ar iš kuriosį lietuvių kalbą patekęs. Kai tiksliai negalima nustatyti pirminio žodžiokilmės šaltinio, daug kur pasiremiama to žodžio kirčiavimu rusų kalboje,nes ši kalba gerai išlaiko originalo kirčio vietą. Paskolinto žodžio kirčiovieta lemia kirčiavimo paradigmą, arba kirčiuotę.Sulaikytasis randasi( = yra ) areštinėje ir už šį nusikaltimą jam busatimta laivė neribotam laiko tarpui.Laikas nuo laiko ( = kartais, retkarčiais) mūsų šeima keisdavo gyvenamąjąvietą, todėl mano draugai dėl to galėjo mane pamiršti, bet mano tėvai mano,
kad tai neturėjo daug reikšmės (= įtakos) mano gyvenime.Mažiau (= mažai) išaiškinama ir dar mažiau nuteisiama asmenų, padariusių(= įvykdžiusių) tokius nusikaltimus.Pernelyg aukštą avaringumo lygį Lietuvoje apsprendžia (= lemia) eismodalyvių greičio rėžimų nesilaikymas.Automobilis, važiavęs priešakyje, partrenkė pėstįjį ir taip apsprendė (=lėmė) jo likimą.Gryždamas namo, aš supainiojau (= sumaišiau) namus ir atsitrenkiau įmedį,nes jo nepastebėjau.Kas liečia piniginius reikalus(= dėl pinigų), tai ūkininkams prastai:kreditų negauna, priedų neduoda, ir išvis man atrodo, kad šiais laikaisneverta ūkininkauti,nors tokių žmonių dar yra nemažai.Atlikus pėdsako matavimus(= išmatavus pėdsakus), nustatyta, kad tai galejobūti ir priešistorėje gyvenę dinozaurai.Grįšim prie šios temos sekančiais metais (= kitų metų) balandžio mėnesį.Net trys laikraščiai spausdina straipsnius pašvęstus (= skirtus) Policijosdienai, taip žmonės nori parodyti savo meilę “sargams”.Net keturi kandidatai rašė prašymus dėstytojo pareigoms užimti(= eitidėstytojo pareigas), o darbą gavo tik vienas.Tą pačią dieną sraigtasparniams uždėjo areštą (= sraigtasparnius areštavo).

Sulaikytosios rankinėje rasta virš ( = daugiau kaip) septyni tūkstančiailitų.Baigiant (= baigdami) diskusiją pabandykime įsivaizduoti siūlomo nutarimopadarinius.Netiesioginė avarijos (= autoavarijos) priežastis buvo mažame automobijyježymiai (= daug) labiau sumažintos sėdynės.Pritūpęs jis pakeverzojo (= parašė) kainą.Keista, bet sėdę už automobilio vairo turkai žiauriai (= labai,stulbinamai) pasikeičia.Svečio užsakymo lapukas (= sąskaita, kvitas) visada paliekamas ant staliuko– gali būti ramus, kad nieko nepripaišys (= neprirašys).Visų pima, (= pirmiausia) niekur nepamatysi padavėjų merginų.Kaip ir daugėlis pietiečių, turkai mėgsta sočiai prisikimšti pilvus (=pavalgyti).Nors faktai (= veiksniai) rodo, kad vietinės islamą išpažįstančios moterys

vaikšto apsigaubusios skaromis bei visą kūną dengenčiais drabužiais ir netjūroje maudosi su jais, turkų jau nešokiruoja nuogomis krūtinėmispaplūdimyje besideginančios užsienietės.Žiūrėdamas televiziją matau daug įdomių žmonių, tačiau įdomių – mažumos (=vienetai).Vardan (= dėl) meilės ir džiaugsmo šeimoje aš galiu paaukoti puse savogyvenimo, kad tik mano vyrui ir vaikui būtų gerai.Spalvomis nelaikomos balta ir juoda, taip pat daug pasako apie mus ir labaipriklauso nuo su jomis išriekštų (= pasakytų).Daug mano draugų yra ofisų (= įstaigų, firmų) tarnautojai ir privalokiekvieną dieną vaikščioti į darbą ryšėdami kaklaraištį.Jei esi nuolatos pastebimas, neužilgo (= netrukus, greitai) nurėtų tokiežmonės būti pastebėti ir jiems dirbant darbą televizijoje galima įgautidaugiau gyvenimiškos patirties.