Romenų literatūra

Turinys

1. Įvadas..............................2
2. Romėnų literatūra. Testas..............................3

a) 1 – 8 klausimai..............................3

b) 9 – 18 klausimai..............................4

c) 19 – 27 klausimai..............................5

d) 28 – 37 klausimai..............................6
3. Išvados..............................7
4. Testo atsakymai..............................8
5. Literatūra..............................9

Įvadas

Tuo metu, kai helėnų pasaulyje plito Homero poemos, senovės žmonių Italija vadinamo Apeninų pusiasalio vidurio vakaruose įsikūrė Romos miestas. Tai įvyko apie 753 m. Pr. Kr. Nuo pradžių pradžios romėnai buvo žemdirbiai, kariai, piliečiai ir labiausiai vertino valstiečio, valstybės vyro ar kario užsiėmimą.

Rašytojo kūryba buvo ilgai laikyta nereikšmingu laisvalaikio, likusio nuo rimtų vyriškų darbų, užsiėmimu. Bet laikui bėgant šis amatas įgijo pagarbos. Romėnų literatūros raidą galima skirstyti į du laikotarpius:

I. Respublikos literatūra (III a. Pr. m.. e. Vidurys – 30 m. pr. m. e.)
II. Imperijos literatūra (30 m. pr. m. e. – V m. e. a.)

Pirmieji romėnų literatūros daigai – tautosaka – menkai žinomi: mažai užrašų ir kitokių liudijimų. Yra žinių, kad romėnų liaudyje buvo paplitę ir įvairių pasakojimų. Tie pasakojimai būdavę istorinio, o ne mitologinio pobūdžio. Juose nebuvo tokios žaismingos fantazijos kaip graikų mituose. Romėnų literatūra kūrėsi vėliau negu graikų, bet vystėsi žymiai greičiau už pastarąją. Romėnai daug ko pasimokė iš graikų, tik tai nebuvo aklas sekimas: romėnai pasiskolintus elementus perdirbinėjo, prritaikydavo savo reikalams. Pirma, nepaprastai svarbu yra tai, kad, patekę į graikų kultūros nelaisvę, romėnai vis dėlto sugebėjo sukurti literatūrą savo kalba. Juk visose helenistinėse valstybėse buvo paplitusi graikų kalba. Tačiau romėnai sugebėjo išsiveržti iš viliojančios galimybės rašyti pasauline kalba.
Antra, perimdami da

augelį graikų kultūros elementų, romėnai neperėmė graikų pasaulėvokos. Literatūroje beveik nėra dvasinio prado, ji yra labai artima žemiškiems žmogaus poreikiams. Jie nesiekė ir neskatino kūno grožio, ignoravo harmonijos principą ir nesiekė simetriškos literatūros veikalų kompozicijos. Romėnų dievybės neturėjo žmogaus pavidalo. Tai buvo metafazinės galios ir jėgos, pavyzdžiui, pastoviausias vyro globėjas buvo jo Genijus. Jis įkūnijo jo gyvybingąsias jėgas, jo identitetą, asmenybę. Moterys turėjo analogišką globėją: kiekviena romėnę nuo gimimo iki mirties lydėjo asmeninė Junona. Romėnų dievai nebuvo susijusios giminystės ryšiais – tėvai ir vaikai, vyrai ir žmonos. Dėl šios priežasties romėnai neturėjo pasakojimų apie dievus ir pusdievius, neturėjo mitologijos.
Romėnų poetai rašė istorinį epą, pasinaudodami graikų epo patirtimi. Tautiškumas yra svarbiausia romėnų literatūros idėja . Atrodytų, kad tokia padėtis turėtų siaurinti romėnų literatūros gaalimybes, tačiau taip neatsitiko. Romėnų sąmonėje pasaulis buvo sutapatintas su jų valdomis, Romos miestas įsivaizduotas kaip pasaulio sostinė , todėl romėnų literatūra drąsiai žvalgosi po pasaulį. Lukrecijus aprėpia ir mikro-, ir makro-, ir dvasios pasaulį, Vergilijus ,,žaidžia“ didžiuliais laiko ir erdvės matmenimis, Horacijaus žvilgsnis nukrypsta į tolimas šalis ir vėl grįžta į Romą.
Romėnų siekis aprėpti visybę laikomas pasaulinės literatūros pradžia. Jų literatūra gyvavo apie penkis šimtus metų.

Testas

1. Kokį periodą galima laikyti Romos literatūros pradžia?
a) 80 metai pr. Kr.- 14 metai pr. Kr.
b) III-II amžius pr. Kr

r.
c) I – II amžius po Kr.

2. Koks yra laiko skirtumas tarp Graikų ir Romėnų literatūros?
a) 500 metų
b) 300 metų
c) 800 metų

3. Pabaikit šį sakinį : ‚, Romėnų literatūroje.......‘‘
a) ..dievybės neturėjo žmogaus pavidalo.
b) ..dievams buvo suteiktas aiškus plastinis vaizdas.

4. Kas yra budinga Romėnų literatūrai?

a) Optimistinės nuostatos, pasaulio darnumas, harmonija, grožis, saikas.

b) Turinio dramatizmas, buities detalizavimas.

c) Gilus psichologizmas, drausmė.

5. Kokio pobūdžio buvo Romėnų liaudies pasakojimai?
a) mitologinio
b) istorinio
c) mitologinio ir istorinio

6. Kas yra žymiausi Romėnų komedijų rašytojai ?

a) Markas Tulijus Ciceronas ir Titas Lukrecijus Karas

b) Titas Makcijus Plautas ir Publijus Terencijus Afras

c) Teisingo atsakymo nėra

6. Kokius klausimus liečia Plautaus komedijos?
a) buitinius
b) politinius ir istorinius
c) mitologinius
d) visus išvardintus

7. Garsiausios Plauto komedijos yra –
a) ,,Vergas – apgavikas“
b) ,,Pseudolas“
c) ,,Dvyniai“
d) ,,Karys pagyrūnas“
e) visi išvardinti

8. Kokia nuotaika vyrauja Plauto komedijose? Jos yra .
a) labai linksmos, pilnos juokų, aštroko sąmojo
b) dramatiškos, verčia skaitytoją mąstyti
c) auklėjimo, pamokslo priemonė

9. Kuo skiriasi Terencijaus komedijos nuo Plauto komedijų? Terencijui labiau rūpi .
a) psichologinė situaciją
b) intrigą
c) žmonių charakteriai
d) juokas

10. Kokie veikėjų charakteriai dominuoja Terencijaus komedijose?
a) daugiau teigiamų veikėjų
b) apskritai nėra nei visiškai teigiamų, nei tobulų veikėjų
c) dauguma – neigiami veikėjai

11. Apie ką kalba Terencijus savo prologuose?
a) apie pjesės turinį
b) padeda suprasti pagrindinę kurinio problemą
c) aiškina jį dominančius politinio ar kultūrinio gyvenimo dalykus
d) apie save

12. Kokį vaidmenį Romos istorijoje atliko Markas Tulijus Ciceronas?

a) Jis buvo žymiausias visų laikų oratorius

b) Jis buvo Romos imperatorius

c) nėra teisingo atsakymo

13. Kokius pagal Ciceroną trys uždavinius turi įveikti idealus kalbėtojas?
a) įrodyti savo teiginius
a) suteikti klausytojams malonumo
b) paveikti klausytojus
c) pralinksminti klausytojus

14. Kokią filosofinę poemą parašė Titas Lukrecijus Karas?

a) ,,Apie daiktų prigimtį“

br />
b) ,,Apie žmonių prigimtį“

c) ,,Apie rašytojų prigimtį“

15. Lukrecijus buvo įsitikinęs, kad tradicinė moralė žlunga dėl ......

a) melo

b) mirties baimės

c) žmonių nesupratingumo

16. Kuo yra laikomas Gajus Valerijus Katulas?

a) garsiausiu Antikos liriniu poetu

b) dvasingu meilės dainiumi

c) šiuolaikinės poezijos pradininku

d) visi trys atsakymai

17. Kas yra budinga Katulo poezijai?

a) minties kondensuotumas

b) išraiškos priemonių lakoniškumas

c) nėra teisingo atsakymo

18. Kokios dvi pagrindinės Katulo eilėraščių temos?

a) meilės ir draugystės temos

b) istorijos ir politikos temos
19. Publijus Vergilijus Maronas savo literatūrinę veiklą pradėjo eilėraščiais, kuriose

vaizduojamas ...
a) politikų gyvenimas
b) poetų gyvenimas
c) kaimiečių ir piemenų gyvenimas

20. Koks yra didžiausias Vergilijaus veikalas?

a) ,,Eneida“

b) ,,Odisėja“

c) ,,Iliada“

21. Kiek giesmių sudaro ,,Eneidą“

a) dešimt

b) dvylika

c) penkiolika

22. ,,Eneidoje“ yra pasakojama apie.......

a) apie svarbius įvykius

b) herojaus klaidžiojimus

c) kovas Italijoje

d) milžiniškas veikėjų aistras

e) tinka visi atsakymai

23. Kaip yra parašyta ,,Eneida“?

a) autorius praleisdavo kai kurias vietas ir grįždavo prie jų vėliau

b) autorius rašė poemą iš eilės

c) poema liko neužbaigta

d) Vergilijus poemą užbaigė

24. Kuo išgarsėjo Kvintas Horacijus Flakas?

a) satyromis ir odėmis

b) romanais

c) nėra teisingo atsakymo

25. Kokia yra garsiausia Horacijaus odė?

a) ,,Poetika“

b) ,,Laiškai“

c) ,,Paminklas“

26. Koks yra pagrindinis Horacijaus poezijos kompozicijos elementas?

a) strofa

b) frazė

c) tinka abu atsakymai

27. Kaip vadinasi Tito Livijaus didžiulis istorijos veikalas?

a) ,,Nuo miesto įkūrimo“

b) ,,Nuo Romos įkūrimo“

c) ,,Nuo valstybės įkūrimo“

28. Kokius žanro požymius turėjo Romėnų meilės elegija?

a) autoriai savo jausmus reiškė nė tiesiogiai

b) vartojo iš elegijos į elegiją keliaujančius įvaizdžius

c) vartojo tradicinius tipologinius vaizdus

d) tinka vi

isi išvardinti atsakymai

29. Kas iš žemiau išvardintų poetų buvo pirmasis Romėnų meilės elegijos pradininkų?

a) Albijus Tibulas

b) Sekstas Propercijus

c) Publijus Ovidijus Nazonas

d) Kornelijus Galas

30. Koks yra Ovidijaus garsiausiais mitologinis epas?

a) ,,Metamorfozės“

b) ,,Meilės menas“

c) ,,Švenčių kalendorius“

31. Kas yra budinga Ovidijaus kūrybai?

a) grožis

b) graikiškumas

c) išpuoselėjimas

d) tinka visi atsakymai

32. Kokiomis aplinkybėmis Ovidijus parašė ,,Liūdesio elegijos“?

a) Jis buvo ištremtas iš Romos

b) Jis keliavo po Romą

c) Jis sugrįžo į Romą

33. Koks yra Sidabro amžiaus laikotarpis?

a) 80 metai pr.Kr. – 14 metai po Kr.

b) 14 metai po Kr. – 117 metai po Kr.

34. I a. Po Kr. Romos kūrėjai rašė naujuoju arba deklamaciniu stiliumi, kuriam budingi..

a) patetika

b) emocingumas

c) sakinių-sentencijų gausa

d) tinka visi atsakymai

35. Kokia yra nuolatinė Gajaus Petronijaus romano savybė?

a) parodija

b) pamokslas

c) satyra

36. Kokia nuotaika dominuoja Petronijaus veikale ,,Satyrikonas“?

a) gera

b) linksma

c) niūri

37. Kokio Romėnų literatūros pabaigos rašytojo kūryba galima lyginti su Šekspyro kūryba?

a) Liucijaus Apulėjaus

b) Gajus Petronijus

c) Junijus Decimas Juvenalis

Išvados

Mano savarankiškas darbas yra parašytas testo forma. Kiekvienas klausimas gali turėti vieną, du, tris teisingus atsakymus, arba neturėti nei vieno teisingo atsakymo.
Šis testas prasideda nuo Romėnų literatūros atsiradimo.Testo pagrindą sudaro klausimai apie žymiausius Romėnų literatūros kūrėjus, jų darbus, kūrimo stilių ir tikslą. Visus esančius klausimus ir teisingus atsakymus sudariau remdamasi žemiau išvardinta literatūra. Nepaisant to, manau, kad kai kurie klausymai ypač susiję su kūrinio tikslu, stiliumi, nuotaika gali būti ginčytini, nes manau, kad istorikai irgi gali klysti. Testas apima periodą nuo Archainio iki Poklasikinio.
Manau, kad sudarydama šį testą praplėčiau savo žinias apie Romėnų literatūrą, jos kūrėjus. Dauguma klausimų privertė labai rimtai susimastyti parenkant tinkamus atsakymų variantus. Labiausiai norėčiau pabrėžti, kad Romėnų literatūros kūrėjai išgyveno ne lengvą laikotarpi, nes buvo manyta, kad jų kūryba yra aklas Graikų literatūros siekimas. Romėnai daug ko pasimokė iš Graikų, bet šios dvi literatūros daug kuo skyrėsi viena nuo kitos.

Testo atsakymai

1. b
2. a
3. a
4. b, c
5. b
6. a
7. e
8. a
9. a, c
10. c
11. c
12. a
13. a, b, c
14. a
15. b
16. d
17. a, b
18. a
19. c
20. a
21. b
22. e
23. a, c
24. a
25. c
26. b
27. a
28. d
29. d
30. a
31. d
32. a
33. b
34. d
35. a
36. c
37. a

Literatūra:

1. ,,Antikinė literatūra“, D. Dilytė, Vilnius, 1998 m.
2. ,,Romėnų literatūros chrestomatija“, D. Dilytė, E. Ulčinaitė, Vilnius,1992 m.
3. ,,Antikos skaitiniai“, A. Iešmantaitė, V. Saulabrolis, Vilnius, 1999 m.
4. ,,Antikinė Romėnų literatūra“, A. Iešmantaitė, Vilnius, 1998 m.

Leave a Comment