Romantizmas

Romantizmo Lietuvoje laikotarpis: XIX a. pr. – XIX a. pab. XIX a. I pusė – XX a. pr. XIX a. vid. – XX a. pr. XIX a. pab. – XX a. I pusė Pirmasis Lietuvoje išleistas romantinis kūrinys: A.Mickevičiaus baladžių ir romansų tomelis A.Baranausko „Anykščių šilelis“ A.Mickevičiaus „Gražina“ S.Daukanto „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“ Knygos „Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje“ autorius: V. Daujotytė V. Kubilius A. Zalatorius V. Balsevičiūtė Kuris bruožas nebūdingas romantizmo literatūros žmogui: Prieštaringa asmenybė, maištaujanti ir prieš visuomenę, ir prieš pačią lemtį. Tai jausmo žmogus, nuolat analizuojantis savo išgyvenimus. Dažnai kitų nesuprastas ir vienišas bėga iš atgrasios tikrovės į gamtą ar į kitus, egzotiškus pasaulius. Žmogaus pareiga yra viską žinoti ir suprasti, o ne prieštarauti. Kuris romantikas garsėjo sonetais? A. Baranauskas S. Daukantas A. Mickevičius S. Stanevičius Kurio romantiko yra teiginys, jog lietuvių kalba „it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmojusi lig šiai dienai tebežaliuoja“: Maironio S. Daukanto A. Mickevičiaus A. Baranausko Kūrinys, kuris nepriklauso A. Mickevičiui: „Jaunoji Lietuva“ „Krymo sonetai“ „Konradas Valenrodas“ „Ponas Tadas“ Kuriuo aspektu labiausiai skyrėsi S. Daukanto ir A. Mickevičiaus požiūriai: Pagoniškoji Lietuva buvo pati stipriausia ir gražiausia Lietuva. Lietuvis yra ne kiekvienas LDK pilietis, o tik lietuviškai kalbantis žmogus. Žavėjosi G. Herderio mintim: valstybė pražūna, bet tauta išlieka, jei išsaugo kalbą. Laisvė yra svarbi žmogaus ir tautos vertybė. Iš kurio Lietuvos regiono yra kilęs A. Baranauskas: Dzūkijos Rytų Aukštaitijos Žemaitijos Suvalkijos Visiems romantikams buvo svarbus miško, girios motyvas. Kas parašė šį ketureilį:Miškas ūžia, verkia, graudžia;Vėjas žalią medį laužo;Nuliūdimas širdį spaudžia,Lyg kad replėmis ją gniaužo.

A. Baranauskas Maironis S. Stanevičius A. Mickevičius. Kuris romantikas sukūrė šiuos gramatikos terminus, vartojamus ir dabar: balsis, būdvardis, skaitvardis, žodynas, raidė, sakinys, rašyba, tarmė. S. Daukantas Maironis A. Baranauskas S. Stanevičius Seniau kūrėjai pasirašinėdavo slapyvardžiais. Kuris pseudonimas neatitinka nurodytos pavardės: Jokūbas Laukys – A.Baranauskas Motiejus Šauklys – Simonas Daukantas Maironis – J. Mačiulis Jurkštas Smalaūsis – A. Baranauskas Kuris poetas palaidotas Lenkijoje, Seinų katedroje: A. Mickevičius Maironis A. Baranauskas Simonas Daukantas Maironio poezijos dominantės. Pažymėti neteisingą atsakymą: Visuomeninė – patriotinė, istorinė problematika. Poeto – šauklio, tautos pranašo pozicija. Klasikinė eilėraščio forma. Jausmų artimiems žmonėms (tėvui, motinai, broliui) išsakymas. Kurio poezijos žanro nėra Maironio lyrikoje: Baladės Soneto Satyros Elegijos Maironio kūrybos ir veiklos sritys. Nurodykite neteisingą atsakymą: Istorinių dramų autorius Pedagogas Publicistas Lyrikas Kuri poema nepriklauso Maironio plunksnai: „Raseinių Magdė“ „Kelione Petaburkan“ „Tarp skausmų į garbę“ „Mūsų vargai“ Maironio nuopelnai lietuvių literatūrai. Nurodykite neteisingą atsakymą: Rinko tautosaką ir išleido dainų bei pasakų rinkinius. Atskyrė rašytinę poeziją nuo dainuotinės. Sukūrė lyrinės poemos žanrą, būdingą romantizmui. Įtvirtino silabotoninę eilėdarą. Kurio romantiko kūrinys pasibaigia tokia sielvartinga gaida:Ir giesmė nebaigta, kai širdis susopo,Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo.Mat toj pati galybė, ką miškus sugraužė,Širdį, dūšią apgriuvo… ir giesmę nulaužė. A. Mickevičiaus Maironio A. Baranausko Simono Stanevičiaus. Kuriame laikraštyje tautinio romantizmo idėjas skelbė poetai: „Aušroje“ „Varpe“ „Tėvynės sarge“ „Lietuvos žiniose“