nelaimingi atsitikimai

Rašinėlis Lina MažeikaitėNelaimingi atsitikimai

Nesilaikant gamyboje nustatyto darbo režimo, pažeidus saugumo technikos ar vidaus tvarkos taisykles, sutrikus technologiniams procesams, mechanizmams gali įvykti įvairių nelaimingų atsitikimų: dirbantieji gali būti sužalojami arba patys susižaloti, susirgti profesinėmis ligomis, o materialinės vertybės gali būti sugadintos arba sunaikintos. Nelaimingi atsitikimai gamyboje tiriami trimis pagrindiniais metodais: statistiniu, monografiniu ir topografiniu. Šalyje įstatymų nustatyta vieninga nelaimingų atsitikimų tyrimo ir registravimo tvarka bei aktų surašymo forma. Tiriant statistiniu metodu, nelaimingus atsitikimus galima grupuoti pagal gamybos šakas, profesijas, darbo pobūdį, sužeidimų aplinkybes ir priežastis, dirbančiųjų amžių, lytį, stažą, nedarbingumo trukmę ir kt. Taikant šį metodą, galima apskaičiuoti traumatizmo dažnio, sunkumo ir gamybos pavojingumo rodiklius. Traumatizmo dažnio rodiklis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

čia – traumatizmo dažnio rodiklis, rodantis, kiek nelaimingų atsitikimų per skaičiuojamąjį laikotarpį tenka 1000 dirbančiųjų (kartais šis rodiklis skaičiuojamas šimtui dirbančiųjų, t.y. %); N – nelaimingų atsitikimų skaičius per skaičiuojamąjį laikotarpį; P – vidutinis dirbančiųjų skaičius per apskaitinį laikotarpį. Traumatizmo sunkumo rodiklis rodo vidutinį nedarbingumą dienomis, tenkantį vienam nelaimingam atsitikimui. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal šia formulę:

čia D – bendras nedarbingų dienų skaičius per apskaitinį laikotarpį; N – nelaimingų atsitikimų skaičius per apskaitinį laikotarpį. Traumatizmo dažnio ir sunkumo rodiklių sandauga išreiškia gamybos pavojingumo rodiklį, kuris apskaičiuojamas šitaip:

čia – gamybos pavojingumo rodiklis, kuris rodo vidutinį nelaimingų dienų dėl traumatizmo skaičių, tenkinantį 1000 darbininkų. Šie rodikliai apibūdina gamybinio traumatizmo dinamiką, bet neparodo, kokio masto yra mirtinės ir labai sunkios invalidumo traumos. Todėl pastaruoju metu pradedamas skaičiuoti mirtinių ir invalidumo atsitikimų rodiklis , kuris parodo, kiek procentų bendro traumatizmo sudaro mirtiniai ir invalidumą sukeliantys atsitikimai. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

čia c – sunkių nelaimingų atsitikimų su invalidumo ir mirties pasekmėmis skaičius; N – bendras visų nelaimingų atsitikimų skaičius per apskaitinį laikotarpį (į N skaičių įtraukiami visi nelaimingi atsitikimai, kai darbininkas neteko darbingumo daugiau kaip 3 darbo dienas). rodikliai mirtiniams ir invalidumą sukeliantiems atsitikimams skaičiuojami atskirai.