Maironis

1. Kokie istoriniai įvykiai XX a. pradžioje turėjo įtakos Maironio kūrybai?

XX a. pradžioje Maironio kūrybai įtakos turėjo tokie istoriniai faktai kaip karas, ”tremtinių;” pasitraukimas į Rusiją , vokiečių okupacija ir Lietuvos valstybės susidarymas.

2. Koks laikraštis sustiprino Maironio nacionalinę savimonę? Kuo jis (laikraštis) buvo svarbus Lietuvai?

Maironio nacionalinę savimonę sustiprino laikraštis“Aušra“Šis lakraštis buvo pirmasis nelegalus laikrašti Lietuvoje, leidžiamas Lietuvos mylėtojų (taip skelbė paantraštė).

3. Kokie ryšiai siejo poeto tėvą A. Mačiulį su vyskupu Motiejumi Valančiumi?

A. Mačiulis ir Motiejus Valančius galėjo susipažinti kuriame nors iš dvarų arba Betygalos klebonijoje. Galėjo ta pažintis būti ir žymiai senesnė, siekianti gal net poeto senelio laikus: 1820–1830 metais. M. Valančius Mačiuliams buvo visais atžvilgiais didžiosios pagarbos verta asmenybė. Aišku mažasis Jonukas mažai ką beatsimena iš tų laikų, ir Valančius jam stovi it migloje.

4. Kaip būsimasis poetas “dalyvavo“ 1863 m. sukilime?

Kazokai įtardavo, kad A. Mačiulis padeda sukilėliams. Pajutę pavojų, Mačiuliai slėpdavosi, dieną palikdavo namuose tik auklę su mažuoju Jonuku. Naktimis irgi nebūdavo ramybės, reikėjo bijoti pasalos. A. Mačiulis miegodavo pasitiesęs ant grindų maišą, jei kas, šokdavo pro langą nepalikdamas pėdsakų. Jonukui pasiuvo trikampę kepurėlę, kuri buvo sukilimo ženklas.

5. Kokiose mokymo įstagose mokėsi Maironis?

Baigė Kauno gimnaziją, 1884 – 1883 studijavo Kijevo universiteto istorijos ir Filologijos fakultete. 1888 m. baigė Kauno kunigų seminariją, o 1892 m. – Peterburgo dvasinę akademiją.

6. Kas paskatino Maironį tapti ne mokytoju, o kunigu ir poetu?

Maironis būdamas mokytoju negalėtų kurti, negalėtų tiek duoti savo tėvynei – Letuvai, kiek gali būdamas kunigu ir poetu.

7. Iš kur kilo slapyvardis Maironis?

Nuo 1891 m. poetas pasirašinėjo Maironiu.Pseudonimas siejamas su Maironiškių kaimu, kurime gyveno poeto dėdė

arba su kitu Maironių kaimu, buvusiu netoli tėviškės.

8. Kuriais metais pasirodė ir kaip vadinosi pirmasis Maironio eilėraščių rinkinys?

Pirmasis Maironio eilėraščių rinkinys pasirodė 1895 m. Jis vadinasi ”Pavasario balsai”.

9. Ką labiausiai idealizuoja Maironis poezijoje, kokių tikslų siekia?

Labiausiai Maironis savo poezijoje idealizuoja savo tėvynę-Lietuvą.

10. Raskite kuo daugiau Maironio poezijos eilučių, kuriose minimi Lietuvos geografiniai objektai.

Kur bėga šešupė, Trakų pilis, Ties Kaunu per Nemuną plaukia, Puikios malonios pakalnės ties Kaunu, Puošia jos tulpėmis Viliją srauną, Kur Dubysos atkrančiai žali, Ant Anykščių uždėjai, Matau Jūrą ir Ventą, Nuo Palangos lig Ašmenos, Nuo Ežerėnų lig Seinų, Pati Dubysa siauresnė teka, Kur Nemuno vandenys bėga, Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens, Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, Daug mergaičių pakrančiais Dubysos, Už Raseinių, ant Dubysos.

11. Eilėraščio ”Lietuvis ir giria” analizė ir interpretacija.

Šis eilėraštis priskiriamas prie grožinės literatūros. Šio eilėraščio pirmame posme kreipiamasi į girelę, antrame ir trečiame posmose pasakojama apie veikėjų jausmus. Maironis savo eilėrščio pagrindinį veikėją lietuvį, vaizduoja panašų į girelę – jie abu negali išreikšti savo jausmus “Džiaugsmas neturi liežuvio, nors krūtinę ir sušildo“. Poetas tekstą pagyvina vaizdžiais išsireiškimais, šiame eilėraštyje Maironis girelę vaizduoja lig gyvą butybę – turinti jausmą, ir galinti pajusti įvairius pojučius. Mano manymu poetas šiuo eilėraščiu nori papasakoti apie Lietuvos gamtą, kaip jis kartais labai būna panaši į žmogų.

2002 m. lapkritis 20 d.