Literatūros kartojimas.12 Klasė

2408 0

 

 

 

 

ANTIKA

VIII a.prieš Kr.-

V a. po Kr.

 

 

Literatūros pasaulėvaizdis grindžiamas mitologija.

Idealas – harmoningas, dvasiškai ir fiziškai stiprus žmogus, besijaučiantis visuomenės dalimi.

Estetinis idealas – simetrija, harmonija, tvarka.

 

Mitai.

Homeras. ,,Iliada“, ,,Odisėja“

Aischilas. ,,Prikaltasis Prometėjas“

 

Mitologija – pasaulio tvarkos aiškinimas

 

VIDURAMŽIAI

V-XV amžiai

 

Raštija susijusi su krikščionybe

Klestėjo religinis epas

Meniniai vaizdai alegoriški, simbolistiniai.

Klesti žodinė liaudies kūryba

,,Tristanas ir Izolda“

Dantė. ,,Dieviškoji komedija“

 

Riteriškumas

Žmogaus idealas( riteris ir šventasis)

Tolerancija ,,Gedimino laiškuose“

 

RENESANSAS

XV-XVI amžiai

Italijoje – nuo XIV amžiaus

 

Renesansas- Atgimimo laikotarpis ( meno, mokslo, tautinių kalbų)

Humanizmas- pagrindinis Renesanso bruožas

Vaizdavimo objektas – žmogus, jo likimas.

Charakteriai sudėtingi.

 

 

F. Rable. ,,Gargantiua ir Pantagriuelis“

Servantesas. ,,Don Kichotas“

Dž. Bokačas . ,,Dekameronas“

M. Mažvydas.

Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).

 

M. Daaukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).

 

J. Radvanas. Radviliada (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.).

M. Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę (eil. 245–386, 655–826).

Lietuvos metraščiai („Apie Romos kunigaikštį Palemoną“, „Apie Gedimino sapną“).

A. Volanas. Ištrauka iš kūrinio Apie politinę arba pilietinę laisvę (sk. 5–6: „Kokie turi būti valstybėje įstatymai, kad piliečiai turėtų tikrą ir visišką laisvę“, „Apie tris žmonių luomus mūsų tautoje ir ar visi jie naudojasi ta pačia laisve“).

M. Radvila Našlaitėlis. Ištrauka iš Kelionės į Jeruzalę (Trečias laiškas).

A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas.

L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDDK luomams.

V. Šekspyras (W. Shakespeare). Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas. *

Renesansas ir reformacija Europoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

 

Tautinės raštijos pradžia, jos daugiakalbiškumas ir ginami idealai.

Asmens ir gyvenimo vertės iškėlimas.

Laisvės, tėvynės meilės ir tiesos vertybės.

Tautos sampratos: etninė ir politinė.

Istorinio pasakojimo atsiradimas: tautos ir valstybės kilmės mi

itai.

Biblijos aktualizavimas.

Dėmesys ikikrikščioniškai Lietuvos kultūrai.

Atsigręžimas į Antiką: pasaulietinės kultūros ir išsilavinimo prioritetai.

Kovos dėl krikščioniškojo tikėjimo ir tolerancija.

Gyvenimo pilnatvė ir dramatizmas.

Epinės poemos herojus: herojinė savimonė.

Lietuvos pristatymas pasauliui ir pasaulio įvairovės atradimas.

Epochą reprezentuojančios asmenybės: Abraomas Kulvietis, Mikalojus Radvila Našlaitėlis.

 

BAROKAS

 

Religinė problematika. Mirties, žmogaus egzistencijos trapumo,

kaltės, atgailos motyvai.

Žmogus praradęs harmoniją su aplinka, jis prieštaringas, susidvejinęs.

Stilius puošnus, įmantrus.

 

M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).

M. Pacas. Testamentas.

 

Gyvenimas Dievo ir mirties akivaizdoje (memento mori).

Gyvenimo-teatro ir gyvenimo-sapno metaforos.

Stoiška asmenybės laikysena.

Kristaus kario (miles Christi) idealai: ištikimybė Dievui ir Tėvynei.

Barokinio teksto vaizdingumas: alegorija, kontrastų dermė

 

KLASICIZMAS

Apima tik keletą d

. . .

 

A. Baranauskas. Anykščių šilelis.

Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).

 

.................

V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių.

 

 

Individo maištas, naujo pasaulio kūrimo užmojis.

Asmens vienišumo ir meilės patirtys.

Asmuo ir gamta, taauta ir gamta.

Asmens ir tautos istorinio likimo suvokimas.

Asmens laisvė, tautinis apsisprendimas, pareiga visuomenei.

Tautinės tapatybės sampratos: Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Maironis.

Individuali lyrikos kalba.

Jonas Basanavičius

....................

Epochą reprezentuojančios asmenybės: Simonas Daukantas, Motiejus Valančius,

 

 

Join the Conversation

×
×