Įžangos

Vytautas Mačrenis – mąsli, jautri, talentinga asmenybė, žymus XXa pirmos pusės visuomeninio gyvenimo veikėjas, vienas ryškaiusių lietuvių poetų , mūsų literatūros klasikas.Jis vertė žymių rašytojų darbus, trioletus, sonetus, sukūrė eilėraščių ciklą“Vizijos“.Pastarajame dėmesys sutelkiamas į žmogaus būties klausimus, apmąstymus ir atsakymus. Apie poeto V.Mačernio kūrybos svarbą , literatūros kritikė Viktorija Daujotytė rašė: Maža tauta neturi daug fizinių išteklių kovoti ginklu, todėl savo gyvybingumą išlaikyti gali tik kūrybingumu“.Jis akivaizdus ir analizuojamame fragmente.

Antanas Vaičiulaitis – europietiško išsilavinimo intelektualas, XXa kultūrinio, visuomeninio gyvenimo veikėjas, vienas ryškiausių prozininkų, lietuvių litertūros kllasikas. Apibūdindama Antano Vaičiulaičio kūrybą, literatūros kritikė Regina Dilienė rašė:“ Vaičiulaitis yra lietuviškos ir Vakarų kultūros auklėtinis“.Jis sukūrė romaną „Valentina“, kuriame dėmesys sutelkiamas į dviejų žmonių meilę, jausmus.

Henrikas Radauskas – mąsli, talentinga, intelektualinė asmenybė, lyrinių eilėraščių meistras, aktyvus XXa kultūrinio gyvenimo veikėjas, vienas žymiausių lietuvių poetų, mūsų literatūros klasikas.Jis sukūrė eilėraščių rinkinius „Žaibai ir vėjai“, „Žiemos daina“, „Fontanas“, „Strėlė danguje“. Pastarajame dėmesys sutelkiamas į gamtą, kalbama apie pakilimą virš chaoso. Apibudindama Henriko Radasuko kūrybą, literatūros kritikė Dalia Satkauskytė rašė: „į jo kūrybą galima žiūrėt kaaip į vientisą reiškinį, nepatyrusį didesnių lūžių“. Ypač meniškas poeto eilėraštis ruduo.

Vincas Mykolaitis Putinas – europietiško išsilavinimo intelektualas, dvasininkų luomo atstovas, aktyvus XIXa.IIp. – XX.a. Ip. kultūrinio, visuomeninio gyvenimo veikėjas, vienas žymiausių lietuvių rašytojų, intelektualinio psichologinio romano kūrėjas, mūsų literatūro klasikas. Jis kūrė no

oveles, dramas, eilėraščių rikinį“Viršūnėes ir gelmės“. Pastarajame dėmesys sutelkiamas į skirtumus ir kontrastus. Apibūdindama Vinco Mykolaičio kūrybą, poetas Balys Sruoga jį pavadino „dienojančios nakties“ dainiumi. Vienas meniškiausių šio rašytojo romanas –„Altorių šešėly“.

Jurgis Savickis – europietiško išsilavinimo intelektualas, XIXa.IIp. – XX.a. Ip. Kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo veikėjas, vienas ryškiasių lietuvių literatūros atnaujintojų, novelių kūrėjas, mūsų literatūros klasikas. Jis rašė apysakas(par kokias), romaną „Šventoji Lietuva“ ir novėles „Vagis“, „Ūkininkai“. Pastarajame dėmesys sutelkiamas į netikėtus likimo posūkius, vidines įtampas.

Salomėjas Nėris (Bačinskaitė – Bičienė) – mąsli, jauttri, talentinga asmenybė, aktyvi XXa Ip kultūrinio, visuomeninio gyvenimo veikėja, viena ryškaisių lietuvių poečių, mūsų literatūros klasikė. Ji sukūrė eilėraščių rinkinius „Anksti rytą“, „Pėdos smėly“, „Per lūžtantį ledą“, ir „Diemedžiu žydėsiu“. Pastarajame dėmesys sutelkiamas į žmogaus jausmus, išgyvenimus, būties kalusimus. Apibūdindama Salomėjos Neries poeziją, literatūros krritikė V.Zaborskaitė rašė: Ji daug kam yra graži, kaip ir senovės Kinijos gamtinė poezija arba trapūs japonų haiku. Ypač meniškas poetės eilėraštis „Dvidešimt sū“.

Leave a Comment