Europos žmogaus vertybės

1998 02 05Kažin kas apsprendžia, koks bus mūsų gyvenimo kelias? Socialinė padėtis, giminės paveldas, gimtųjų vietų dvasia? Nuo ko pareina dėsniai, valdą mūsų ilgesį ir pasitenkinimą, viltį ir gėlą, džiaugsmą ir rūpestį? Kiek galima nuo tų dėsnių pabėgti? Ir ar išvis jie egzistuoja? Nežinau. Kas nuveda žmogų doros keliu, ar nuklaidina klystkeliais? Kas valdo žmogaus dorovę, žmogaus gėrio gyslelę. Nieks to negali paaiškinti, tačiau mes galime paaškinti aplinkybes, kurios galbūt ir turi įtakos šių žmogaus vertybių valdyme.Europos žmogus turi ypatingų dvasinių vertybių. Amžinos okupacijos, amžinos priespaudos, karai ir mūšiai. Ilgametė Sovietizacija pamynė daugelio Europos šalių moralę, tiesiog ją sutrypė purve. Kiek reikia jėgos, dvasinės stiprybės ir valios, kad priverstum savo kūną, protą ir dvasią visapusiškai priešintis tam, kas yra bloga ir juoda, nepaklustum jų įsakymams, visą laiką puoselėtum laisvės liepsnelę savo širdyse. Juk šitaip buvo sunku kiekvienam nešti savo liepsnelę per pagundas į vieną didelę liepsnojančią laisve ugnį, kuri išsklaidytų tamsius šešėlius, kurie atrodo tokie stiprūs ir nenugalimi. Vienybė, laisvės troškimas, meilė tėvynei, meilė savo artimui, mokėjimas kovoti už tiesą. Vien tik per kovą nuolatinę žmogus atranda savo aš. Mokėjimas eiti savo pasirinktu keliu, iš kurio, nepaisant vingių ir duobių, nieks negali išstumti – štai europos žmogaus vertybės.Europa skirtingai nuo kitų kontinentų, daugiausia priespaudos, daugiausia nuoskaudų, daugiausia nelaimių patyręs žemynas. Šitiek didžių vyrų – ąžuolų motina Europa palaidojusi po didžiųjų karų. Šios visos nelaimės apsprendė įpatingus Europos žmogaus bruožus. Jis kaip

tas tvirčiausias plienas ugnyje degintas, vandenyje skandintas ir išlikęs Žmogumi. Štai kur svarbiausia žmogaus vertybė.Europa šalia visų šių vertybių ir dorybių išaukština tvirtumą, teisingumą, susivaldymą ir, žinoma, protingumą. Kiek didžių pasaulio protų yra kilusių iš Europos. Europa yra visų kultūrų, visų stichijų židinys. Europa atrado didžiąją ameriką, Aziją ir afriką, suteikė joms prasmingo gyvenimo ir kultūrinio paveldo pagrindą. Suteikė joms visoms civilizacijos rėmus. Europa – tai lyg visų kultūrų, visų kontinentų motina. Todėl Europos žmogus gyvena lyg viso, kas gera, centre. Centras simbolizuoja didelę jėgą, pranašumą prieš kitus, buvimą laipteliu aukščiau kitų.

Dauguma Europos žmonių aukština dvasines vertybes, dorovę. Dauguma Europos žmonių tiki į Dievą. europos žmogui gal yra svarbiau sielos ramybė ir dvasinis pasitenkinimas negu socialinė padėtis ir materialinės vertybės. Toks žmogus “minta” dvasiniu penu, moraliniu pasitenkinimu. Nesvarbu ar žmogus nuskurdęs, ar jo apdaras nedailus, svarbiausia yra jo vidus, jo dosni siela. Toksai žmogus spindi ryškia šviesa sielos gelmėse, o apgavikas ir piktadarys skęsta tamsoje ir purve.