Daiktavardžių kirčiavimo pagal kirčiuotes pavyzdžiai

Daiktavardžių kirčiavimo pagal kirčiuotes pavyzdžiai
Dviskiemeniai daiktavardžiai
1-oji kirčiuotė
Šaknis tvirtapradė, kirtis pastovus šaknyje.
Vienaskaita
V. tìltas brólis líepa dróbė tóšis
K. tìlto brólio líepos dróbės tóšies
N. tìltui bróliui líepai dróbei tóšiai
G. tìltą brólį líepą dróbę tóšį
Įn. tìltu bróliu líepa dróbe tóšimi
Vt. tìlte brólyje líepoje dróbėje tóšyje
Š. tìlte! bróli! líepa! dróbe! tóšie!
Daugiskaita
V. tìltai bróliai líepos dróbės tóšys
K. tìltų brólių líepų dróbių tóšių
N. tìltams bróliams líepoms dróbėms tóšims
G. tìltus brólius líepas dróbes tóšis
Įn. tìltais bróliais líepomis dróbėmis tóšimis
Vt. tìltuose bróliuose líepose dróbėse tóšyse
Š. tìltai! bróliai! líepos! dróbės! tóšys!
2-oji kirčiuotė
Šaknis tvirtagalė arba trumpa, kirtis daugiskaitos naudininke (N.) visada yra šaknyje, o galininke (G.) – galūnėje. Būkite at

t
tidūs – kirtis šokinėja!
Vienaskaita
V. rãštas peĩlis rankà ùpė tur̃gus vaĩsius
K. rãšto peĩlio rañkos ùpės tur̃gaus vaĩsiaus
N. rãštui peĩliui rañkai ùpei tur̃gui vaĩsiui
G. rãštą peĩlį rañką ùpę tur̃gų vaĩsių
Įn. raštù peiliù rankà upè tur̃gumi vaĩsiumi
Vt. raštè peĩlyje rañkoje ùpėje tur̃guje vaĩsiuje
Š. rãšte! peĩli! rañka! ùpe! tur̃gau! vaĩsiau!
Daugiskaita
V. rãštai peĩliai rañkos ùpės tur̃gūs vaĩsiai
K. rãštų peĩlių rañkų ùpių tur̃gų vaĩsių
N. rãštams peĩliams rañkoms ùpėms tur̃gums vaĩsiams
G. raštùs peiliùs rankàs upès turgùs vaisiùs
Įn. rãštais peĩliais rañkomis ùpėmis tur̃gumis vaĩsiais
Vt. rãštuose peĩliuose rañkose ùpėse tur̃guose vaĩsiuose
Š. rãštai! peĩliai! r
r
rañkos! ùpės! tur̃gūs! vaĩsiai!
3-oji kirčiuotė
Šaknis tvirtapradė, kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke visada galūnėje, o galininke – šaknyje).
Vienaskaita
V. kálnas arklỹs galvà aikštė̃ širdìs sūnùs
K. kálno árklio galvõs aikštė̃s širdiẽs sūnaũs
N. kálnui árkliui gálvai áikštei šìrdžiai sū́nui
G. kálną árklį gálvą áikštę šìrdį sū́nų
Įn. kálnu árkliu gálva áikšte širdimì sūnumì
Vt. kalnè arklyjè galvojè aikštėjè širdyjè sūnujè
Š. kálne! arklỹ! gálva! áikšte! širdiẽ! sūnaũ!
b
br />Daugiskaita
V. kalnaĩ arkliaĩ gálvos aíkštės šìrdys sū́nūs
K. kalnų̃ arklių̃ galvų̃ aikščių̃ širdžių̃ sūnų̃
N. kalnáms arkliáms galvóms aikštė́ms širdìms sūnùms
G. kálnus árklius gálvas áikštes šìrdis sū́nus
Įn. kalnaĩs arkliaĩs galvomìs aikštėmìs širdimìs sūnumìs
Vt. kalnuosè arkliuosè galvosè aikštėsè širdysè sūnuosè
Š. kalnaĩ! arkliaĩ! gálvos! áikštės! šìrdys! sū́nūs!
4-oji kirčiuotė
Šaknis tvirtagalė arba trumpoji, o kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke ir galininke visada galūnėje – beveik visuose dgs. linksniuose kirtis galūnėje).
Vienaskaita
V. nãmas genỹs dainà eilė̃ akìs viršùs
K. nãmo gẽnio dainõs eilė̃s akiẽs viršaũs
N. nãmui gẽniui daĩnai eĩlei ãkiai vir̃šui
G. nãmą gẽnį daĩną eĩlę ãkį vir̃šų
Įn. namù geniù dainà eilè akimì viršumì
Vt. namè genyjè dainojè eilėjè akyjè viršujè
Š. nãme! genỹ! daĩna! eĩle! akiẽ! viršaũ!
Daugiskaita
V. namaĩ geniaĩ daĩnos eĩlės ãkys vir̃šūs
K. namų̃ genių̃ dainų̃ eilių̃ akių̃ viršų̃
N. namáms geniáms dainóms eilė́ms akìms viršùms
G. namùs geniùs dainàs eilès akìs viršùs
Įn. namaĩs geniaĩs dainomìs eilėmìs akimìs viršumìs
Vt. namuosè geniuosè dainosè eilėsè akysè viršuosè
Š. namaĩ! geniaĩ! daĩnos! eĩlės! ãkys! vir̃šūs!
Daugiaskiemeniai daiktavardžiai
1-oji kirčiuotė
Kirtis pastovus.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis kirčiuotomis priesagomis: -áitis, -áitė (vaikáitis, mergáitė, bet aukštaĩtis, aukštaĩtė, žemaĩtis, žemaĩtė), -ė́jas, -ė́ja (kirpė́jas, kirpė́ja), -ė́nas, -ė́nė (kurė́nas, Atė́nė, indė́nai), -ýba (vadýba), -ýbė (puikýbė), -íena (naujíena), -íenė (karalíenė; išskyrus valgių pav.), -ýna (lentýna), -ýnas (ąžuolýnas), -ójas (a
artójas), -o
ókšnis (upókšnis), -ónis, -ónė (ligónis, ligónė), -óvė (bendróvė), -ū́kštis, -ū́kštė (berniū́kštis, mergiū́kštė) ir kt.; su šiomis nekirčiuotomis priesagomis: -ana, -ėlis, -ena, -estis, -sena, -tojas ir kt.; su šiais kirčiuotais priešdėliais: añt- (añtpirštis), apý- (apýlinkė), ãt- (ãtgarsis), į́- (į́našas), ìš- (ìštuoka), núo- (núomonė), pér- (pérkėla), per̃- (per̃kaktis), pó- (pósūkis), príe- (príemonė), príeš- (príešnuodis), pró- (prósenelis), są́- (są́voka), sám- (sámbūris), sán- (sántykis) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -ánsas (balánsas, seánsas), -ántas (debiutántas, gigántas), -ė́jas, -ė́ja (chorė́jas, alė́ja), -èrnas (koncèrnas, ekstèrnas), -o
òrtas (e
ekspòrtas, kuròrtas), -òrdas (rekòrdas), -ùrsas (konkùrsas).
Vienaskaita
V. gimináitis pavãsaris liùdytojas naujíena valstýbė
K. gimináičio pavãsario liùdytojo naujíenos valstýbės
N. gimináičiui pavãsariui liùdytojui naujíenai valstýbei
G. gimináitį pavãsarį liùdytoją naujíeną valstýbę
Įn. gimináičiu pavãsariu liùdytoju naujíena valstýbe
Vt. gimináityje pavãsaryje liùdytojuje naujíenoje valstýbėje
Š. gimináiti! pavãsari! liùdytojau! naujíena! valstýbe!
Daugiskaita
V. gimináičiai pavãsariai liùdytojai naujíenos valstýbės
K. gimináičių pavãsarių liùdytojų naujíenų valstýbių
N. gimináičiams pavãsariams liùdytojams naujíenoms valstýbėms
G. gimináičius pavãsarius liùdytojus naujíenas valstýbes
Įn. gimináičiais pavãsariais liùdytojais naujíenomis valstýbėmis
Vt. gimináičiuose pavãsariuose liùdytojuose naujíenose valstýbėse
Š. gimináičiai! pavãsariai! liùdytojai! naujíenos! valstýbės!
2-oji kirčiuotė
Kirtis nepastovus, priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas.
Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -aĩnis (saldaĩnis), -aĩnė (svetaĩnė), -ãlius, -ãlė (miegãlius, miegãlė), -ẽklis (varvẽklis), -ẽlis, -ẽlė (bernẽlis, mergẽlė), -ė̃lis (kartė̃lis), -ė̃lė (arbatė̃lė), -ė̃sis (degė̃sis), -ė̃stas (skanė̃stas), -iẽnė (uogiẽnė), -iẽtis, -iẽtė (vilniẽtis, vilniẽtė), -yklà (šaudyklà), -ỹklė(s) (taupỹklė), -ỹnė(s) (sūpỹnės), -ỹstė (draugỹstė), -õkas, -õkė (naujõkas, naujõkė), -õklis, -õklė (svajõklis, svajõklė), -õnė (keliõnė), -õtė (mazgõtė), -õvas, -õvė (užsakõvas, užsakõvė), -uõklis, -uõklė (matuõklis, matuõklė), -uõlis, -uõlė (gražuõlis, gražuõlė), -ū̃nas, -ū̃nė (klajū̃nas, klajū̃nė; išskyrus tikrinius dktv. – jie tvirtapradžiai, Perkū́nas) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -eñtas (dokumeñtas, pacieñtas), -iẽrius (inžiniẽrius), -yrà (satyrà), -ỹras (turnỹras), -yvà (alternatyvà, direktyvà), -ỹvas (kolektỹvas), -õrius (kalendõrius), -ū̃nas (taifū̃nas, Neptū̃nas), -ūrà (kultūrà, struktūrà), -èlė (paralèlė, novèlė), -è̀ras (ampèras, barjèras), -ètas (bufètas, komitètas), -èzė (hipotèzė), -grãfas (autogrãfas, paragrãfas), -ìstas (artìstas, hinduìstas), -ìzas (servìzas), -ìzė (hidrolìzė, bet anãlizė), -ìzmas (romantìzmas), -òmas (atòmas, agronòmas), -ònas (telefònas, talònas), -òsas (chaòsas, bet kòsmosas), -lògas (analògas, psichològas), -skòpas (mikroskòpas).
Vienaskaita
V. vaikìnas, vadõvas balañdis mokyklà taisỹklė pavõjus
K. vaikìno, vadõvo balañdžio mokỹklos taisỹklės pavõjaus
N. vaikìnui, vadõvui balañdžiui mokỹklai taisỹklei pavõjui
G. vaikìną, vadõvą balañdį mokỹklą taisỹklę pavõjų
Įn. vaikinù, vadovù balandžiù mokyklà taisyklè pavõjumi
Vt. vaikinè, vadovè balañdyje mokỹkloje taisỹklėje pavõjuje
Š. vaikìne! vadõve! balañdi! mokỹkla! taisỹkle! pavõjau
Daugiskaita
V. vaikìnai, vadõvai balañdžiai mokỹklos taisỹklės pavõjai
K. vaikìnų, vadõvų balañdžių mokỹklų taisỹklių pavõjų
N. vaikìnams, vadõvams balañdžiams mokỹkloms taisỹklėms pavõjams
G. vaikinùs, vadovùs balandžiùs mokyklàs taisyklès pavojùs
Įn. vaikìnais, vadõvais balañdžiais mokỹklomis taisỹklėmis pavõjais
Vt. vaikìnuose, vadõvuose balañdžiuose mokỹklose taisỹklėse pavõjuose
Š. vaikìnai! vadõvai! balañdžiai! mokỹklos! taisỹklės! pavõjai!
3-oji kirčiuotė
Kirtis nepastovus: kirtis gali šokti iš galūnės į antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ar dar tolesnį nuo galo skiemenį. Į kelintą skiemenį kirtis nušoka ir kokią priegaidę tas skiemuo turi, rodo prie kirčiuotės 3 laipsyje nurodyta raidė (a – skiemuo tvirtapradis, b – tvirtagalis) ir skaitmuo (skaitmuo nurodomas, jei kirtis šoka į tolimesnį nei trečią nuo galo skiemenį).
Pagal 3-ios rūšies kirčiuotes kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -alas (pãmušalas), -ėlė̃ (siurbėlė̃), -esỹs (elgesỹs), -inas (pãtinas), -inỹs (mokinỹs), -ulas (bur̃bulas), -ulỹs (kosulỹs), -umà (žemumà), -urỹs (žiburỹs) ir kt.
Vienaskaita

3 3a 3b 3b 34b
V. Veliuonà kosulỹs kãtinas pavardė̃ pasiuntinỹs
K. Veliuonõs kósulio kãtino pavardė̃s pãsiuntinio
N. Veliúonai kósuliui kãtinui pãvardei pãsiuntiniui
G. Veliúoną kósulį kãtiną pãvardę pãsiuntinį
Įn. Veliúona kósuliu kãtinu pãvarde pãsiuntiniu
Vt. Veliuonojè kosulyjè katinè pavardėjè pasiuntinyjè
Š. Veliúona! kosulỹ! kãtine! pãvarde! pasiuntinỹ!
Daugiskaita

3 3a 3b 3b 34b
V. Anykščiaĩ kosuliaĩ katinaĩ pãvardės pasiuntiniaĩ
K. Anykščių̃ kosulių̃ katinų̃ pavardžių̃ pasiuntinių̃
N. Anykščiáms kosuliáms katináms pavardė́ms pasiuntiniáms
G. Anýkščius kósulius kãtinus pãvardes pãsiuntinius
Įn. Anykščiaĩs kosuliaĩs katinaĩs pavardėmìs pasiuntiniaĩs
Vt. Anykščiuosè kosuliuosè katinuosè pavardėsè pasiuntiniuosè
Š. Anykščiaĩ! kosuliaĩ! katinaĩ! pãvardės! pasiuntiniaĩ!
4-oji kirčiuotė
Kirtis šokinėja iš galūnės į priešpaskutinį tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį.

Vienaskaita Daugiskaita
V. Garliavà Giruliaĩ
K. Garliavõs Girulių̃
N. Garliãvai Giruliáms
G. Garliãvą Giruliùs
Įn. Garliavà Giruliaĩs
Vt. Garliavojè Giruliuosè
Š. Garliãva! Girùliai!