Daiktavardžių kirčiavimo pagal kirčiuotes pavyzdžiai

Daiktavardžių kirčiavimo pagal kirčiuotes pavyzdžiai Dviskiemeniai daiktavardžiai 1-oji kirčiuotė Šaknis tvirtapradė, kirtis pastovus šaknyje. VienaskaitaV. tìltas brólis líepa dróbė tóšisK. tìlto brólio líepos dróbės tóšiesN. tìltui bróliui líepai dróbei tóšiai G. tìltą brólį líepą dróbę tóšį Įn. tìltu bróliu líepa dróbe tóšimi Vt. tìlte brólyje líepoje dróbėje tóšyjeŠ. tìlte! bróli! líepa! dróbe! tóšie!DaugiskaitaV. tìltai bróliai líepos dróbės tóšys K. tìltų brólių líepų dróbių tóšių N. tìltams bróliams líepoms dróbėms tóšims G. tìltus brólius líepas dróbes tóšis Įn. tìltais bróliais líepomis dróbėmis tóšimis Vt. tìltuose bróliuose líepose dróbėse tóšyse Š. tìltai! bróliai! líepos! dróbės! tóšys!2-oji kirčiuotė Šaknis tvirtagalė arba trumpa, kirtis daugiskaitos naudininke (N.) visada yra šaknyje, o galininke (G.) – galūnėje. Būkite atidūs – kirtis šokinėja! VienaskaitaV. rãštas peĩlis rankà ùpė tur̃gus vaĩsiusK. rãšto peĩlio rañkos ùpės tur̃gaus vaĩsiausN. rãštui peĩliui rañkai ùpei tur̃gui vaĩsiuiG. rãštą peĩlį rañką ùpę tur̃gų vaĩsiųĮn. raštù peiliù rankà upè tur̃gumi vaĩsiumiVt. raštè peĩlyje rañkoje ùpėje tur̃guje vaĩsiujeŠ. rãšte! peĩli! rañka! ùpe! tur̃gau! vaĩsiau!DaugiskaitaV. rãštai peĩliai rañkos ùpės tur̃gūs vaĩsiai

K. rãštų peĩlių rañkų ùpių tur̃gų vaĩsiųN. rãštams peĩliams rañkoms ùpėms tur̃gums vaĩsiamsG. raštùs peiliùs rankàs upès turgùs vaisiùsĮn. rãštais peĩliais rañkomis ùpėmis tur̃gumis vaĩsiais Vt. rãštuose peĩliuose rañkose ùpėse tur̃guose vaĩsiuoseŠ. rãštai! peĩliai! rañkos! ùpės! tur̃gūs! vaĩsiai!3-oji kirčiuotė Šaknis tvirtapradė, kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke visada galūnėje, o galininke – šaknyje). VienaskaitaV. kálnas arklỹs galvà aikštė̃ širdìs sūnùsK. kálno árklio galvõs aikštė̃s širdiẽs sūnaũs N. kálnui árkliui gálvai áikštei šìrdžiai sū́nui G. kálną árklį gálvą áikštę šìrdį sū́nų Įn. kálnu árkliu gálva áikšte širdimì sūnumìVt. kalnè arklyjè galvojè aikštėjè širdyjè sūnujèŠ. kálne! arklỹ! gálva! áikšte! širdiẽ! sūnaũ! DaugiskaitaV. kalnaĩ arkliaĩ gálvos aíkštės šìrdys sū́nūsK. kalnų̃ arklių̃ galvų̃ aikščių̃ širdžių̃ sūnų̃ N. kalnáms arkliáms galvóms aikštė́ms širdìms sūnùmsG. kálnus árklius gálvas áikštes šìrdis sū́nus Įn. kalnaĩs arkliaĩs galvomìs aikštėmìs širdimìs sūnumìsVt. kalnuosè arkliuosè galvosè aikštėsè širdysè sūnuosèŠ. kalnaĩ! arkliaĩ! gálvos! áikštės! šìrdys! sū́nūs!4-oji kirčiuotė Šaknis tvirtagalė arba trumpoji, o kirtis nepastovus (daugiskaitos naudininke ir galininke visada galūnėje – beveik visuose dgs. linksniuose kirtis galūnėje).
VienaskaitaV. nãmas genỹs dainà eilė̃ akìs viršùs K. nãmo gẽnio dainõs eilė̃s akiẽs viršaũsN. nãmui gẽniui daĩnai eĩlei ãkiai vir̃šuiG. nãmą gẽnį daĩną eĩlę ãkį vir̃šųĮn. namù geniù dainà eilè akimì viršumìVt. namè genyjè dainojè eilėjè akyjè viršujèŠ. nãme! genỹ! daĩna! eĩle! akiẽ! viršaũ!DaugiskaitaV. namaĩ geniaĩ daĩnos eĩlės ãkys vir̃šūs K. namų̃ genių̃ dainų̃ eilių̃ akių̃ viršų̃ N. namáms geniáms dainóms eilė́ms akìms viršùms G. namùs geniùs dainàs eilès akìs viršùsĮn. namaĩs geniaĩs dainomìs eilėmìs akimìs viršumìs Vt. namuosè geniuosè dainosè eilėsè akysè viršuosèŠ. namaĩ! geniaĩ! daĩnos! eĩlės! ãkys! vir̃šūs!Daugiaskiemeniai daiktavardžiai1-oji kirčiuotė Kirtis pastovus. Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis kirčiuotomis priesagomis: -áitis, -áitė (vaikáitis, mergáitė, bet aukštaĩtis, aukštaĩtė, žemaĩtis, žemaĩtė), -ė́jas, -ė́ja (kirpė́jas, kirpė́ja), -ė́nas, -ė́nė (kurė́nas, Atė́nė, indė́nai), -ýba (vadýba), -ýbė (puikýbė), -íena (naujíena), -íenė (karalíenė; išskyrus valgių pav.), -ýna (lentýna), -ýnas (ąžuolýnas), -ójas (artójas), -ókšnis (upókšnis), -ónis, -ónė (ligónis, ligónė), -óvė (bendróvė), -ū́kštis, -ū́kštė (berniū́kštis, mergiū́kštė) ir kt.; su šiomis nekirčiuotomis priesagomis: -ana, -ėlis, -ena, -estis, -sena, -tojas ir kt.; su šiais kirčiuotais priešdėliais: añt- (añtpirštis), apý- (apýlinkė), ãt- (ãtgarsis), į́- (į́našas), ìš- (ìštuoka), núo- (núomonė), pér- (pérkėla), per̃- (per̃kaktis), pó- (pósūkis), príe- (príemonė), príeš- (príešnuodis), pró- (prósenelis), są́- (są́voka), sám- (sámbūris), sán- (sántykis) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -ánsas (balánsas, seánsas), -ántas (debiutántas, gigántas), -ė́jas, -ė́ja (chorė́jas, alė́ja), -èrnas (koncèrnas, ekstèrnas), -òrtas (ekspòrtas, kuròrtas), -òrdas (rekòrdas), -ùrsas (konkùrsas). VienaskaitaV. gimináitis pavãsaris liùdytojas naujíena valstýbėK. gimináičio pavãsario liùdytojo naujíenos valstýbėsN. gimináičiui pavãsariui liùdytojui naujíenai valstýbeiG. gimináitį pavãsarį liùdytoją naujíeną valstýbęĮn. gimináičiu pavãsariu liùdytoju naujíena valstýbeVt. gimináityje pavãsaryje liùdytojuje naujíenoje valstýbėjeŠ. gimináiti! pavãsari! liùdytojau! naujíena! valstýbe!DaugiskaitaV. gimináičiai pavãsariai liùdytojai naujíenos valstýbėsK. gimináičių pavãsarių liùdytojų naujíenų valstýbių N. gimináičiams pavãsariams liùdytojams naujíenoms valstýbėms G. gimináičius pavãsarius liùdytojus naujíenas valstýbesĮn. gimináičiais pavãsariais liùdytojais naujíenomis valstýbėmis Vt. gimináičiuose pavãsariuose liùdytojuose naujíenose valstýbėseŠ. gimináičiai! pavãsariai! liùdytojai! naujíenos! valstýbės!2-oji kirčiuotė Kirtis nepastovus, priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas. Pagal šią kirčiuote kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -aĩnis (saldaĩnis), -aĩnė (svetaĩnė), -ãlius, -ãlė (miegãlius, miegãlė), -ẽklis (varvẽklis), -ẽlis, -ẽlė (bernẽlis, mergẽlė), -ė̃lis (kartė̃lis), -ė̃lė (arbatė̃lė), -ė̃sis (degė̃sis), -ė̃stas (skanė̃stas), -iẽnė (uogiẽnė), -iẽtis, -iẽtė (vilniẽtis, vilniẽtė), -yklà (šaudyklà), -ỹklė(s) (taupỹklė), -ỹnė(s) (sūpỹnės), -ỹstė (draugỹstė), -õkas, -õkė (naujõkas, naujõkė), -õklis, -õklė (svajõklis, svajõklė), -õnė (keliõnė), -õtė (mazgõtė), -õvas, -õvė (užsakõvas, užsakõvė), -uõklis, -uõklė (matuõklis, matuõklė), -uõlis, -uõlė (gražuõlis, gražuõlė), -ū̃nas, -ū̃nė (klajū̃nas, klajū̃nė; išskyrus tikrinius dktv. – jie tvirtapradžiai, Perkū́nas) ir kt.;
tarptautiniai daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -eñtas (dokumeñtas, pacieñtas), -iẽrius (inžiniẽrius), -yrà (satyrà), -ỹras (turnỹras), -yvà (alternatyvà, direktyvà), -ỹvas (kolektỹvas), -õrius (kalendõrius), -ū̃nas (taifū̃nas, Neptū̃nas), -ūrà (kultūrà, struktūrà), -èlė (paralèlė, novèlė), -è̀ras (ampèras, barjèras), -ètas (bufètas, komitètas), -èzė (hipotèzė), -grãfas (autogrãfas, paragrãfas), -ìstas (artìstas, hinduìstas), -ìzas (servìzas), -ìzė (hidrolìzė, bet anãlizė), -ìzmas (romantìzmas), -òmas (atòmas, agronòmas), -ònas (telefònas, talònas), -òsas (chaòsas, bet kòsmosas), -lògas (analògas, psichològas), -skòpas (mikroskòpas). VienaskaitaV. vaikìnas, vadõvas balañdis mokyklà taisỹklė pavõjusK. vaikìno, vadõvo balañdžio mokỹklos taisỹklės pavõjausN. vaikìnui, vadõvui balañdžiui mokỹklai taisỹklei pavõjuiG. vaikìną, vadõvą balañdį mokỹklą taisỹklę pavõjų Įn. vaikinù, vadovù balandžiù mokyklà taisyklè pavõjumi Vt. vaikinè, vadovè balañdyje mokỹkloje taisỹklėje pavõjujeŠ. vaikìne! vadõve! balañdi! mokỹkla! taisỹkle! pavõjau DaugiskaitaV. vaikìnai, vadõvai balañdžiai mokỹklos taisỹklės pavõjai K. vaikìnų, vadõvų balañdžių mokỹklų taisỹklių pavõjų N. vaikìnams, vadõvams balañdžiams mokỹkloms taisỹklėms pavõjams G. vaikinùs, vadovùs balandžiùs mokyklàs taisyklès pavojùsĮn. vaikìnais, vadõvais balañdžiais mokỹklomis taisỹklėmis pavõjais Vt. vaikìnuose, vadõvuose balañdžiuose mokỹklose taisỹklėse pavõjuose
Š. vaikìnai! vadõvai! balañdžiai! mokỹklos! taisỹklės! pavõjai!3-oji kirčiuotėKirtis nepastovus: kirtis gali šokti iš galūnės į antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ar dar tolesnį nuo galo skiemenį. Į kelintą skiemenį kirtis nušoka ir kokią priegaidę tas skiemuo turi, rodo prie kirčiuotės 3 laipsyje nurodyta raidė (a – skiemuo tvirtapradis, b – tvirtagalis) ir skaitmuo (skaitmuo nurodomas, jei kirtis šoka į tolimesnį nei trečią nuo galo skiemenį). Pagal 3-ios rūšies kirčiuotes kirčiuojami daiktavardžiai su šiomis priesagomis: -alas (pãmušalas), -ėlė̃ (siurbėlė̃), -esỹs (elgesỹs), -inas (pãtinas), -inỹs (mokinỹs), -ulas (bur̃bulas), -ulỹs (kosulỹs), -umà (žemumà), -urỹs (žiburỹs) ir kt. Vienaskaita 3 3a 3b 3b 34bV. Veliuonà kosulỹs kãtinas pavardė̃ pasiuntinỹsK. Veliuonõs kósulio kãtino pavardė̃s pãsiuntinioN. Veliúonai kósuliui kãtinui pãvardei pãsiuntiniuiG. Veliúoną kósulį kãtiną pãvardę pãsiuntinįĮn. Veliúona kósuliu kãtinu pãvarde pãsiuntiniuVt. Veliuonojè kosulyjè katinè pavardėjè pasiuntinyjè Š. Veliúona! kosulỹ! kãtine! pãvarde! pasiuntinỹ!Daugiskaita 3 3a 3b 3b 34bV. Anykščiaĩ kosuliaĩ katinaĩ pãvardės pasiuntiniaĩ K. Anykščių̃ kosulių̃ katinų̃ pavardžių̃ pasiuntinių̃N. Anykščiáms kosuliáms katináms pavardė́ms pasiuntiniáms G. Anýkščius kósulius kãtinus pãvardes pãsiuntinius Įn. Anykščiaĩs kosuliaĩs katinaĩs pavardėmìs pasiuntiniaĩs Vt. Anykščiuosè kosuliuosè katinuosè pavardėsè pasiuntiniuosè Š. Anykščiaĩ! kosuliaĩ! katinaĩ! pãvardės! pasiuntiniaĩ!4-oji kirčiuotė Kirtis šokinėja iš galūnės į priešpaskutinį tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį. Vienaskaita DaugiskaitaV. Garliavà Giruliaĩ K. Garliavõs Girulių̃N. Garliãvai Giruliáms
G. Garliãvą Giruliùs Įn. Garliavà Giruliaĩs Vt. Garliavojè Giruliuosè Š. Garliãva! Girùliai!