Anatanas Strazdas “Giesmė prieš mišią”

Antanas Strazdas aštuoniolikto amžiaus poetas. Gimęs 1760 metais. Strazdas buvo baudžiauninkas, tačiau pabėgo nuo savo šeimininko ir pasivadinęs Antanu Drazdausku sukurė knygelę “Giesmės”.Ši giesmė paraštyta aštuoniolikto amžiaus kalba, joje daug slavizmo. Tekste kalbama daugiskaitos trečiuoju asmeniu “mes”.Žodis “pulkim”giesmės pradžioje reiškia ne veiksmą, o dvasios būseną. Žmonės raginami garbinti Dievą. Šio žodžio forma giesmės pabaigoje pasikeičia: “Puolam po kojom…” Mano manymu tai reiškia, kad reikia dėkoti Kurėjui už sveikatą, santarvę, meilę, taiką…Šventų mišių auka giesmėje vadinama “afiera”. Tekste šis žodis turi dvi prasmes. Pirmoji: “Su ašaromis, pulkim su viera prieš tą strošniausią Jėzaus afierą.” Čia kalbama apie jėzaus auką žmonėms. Kai jis pasiryžo atsakyti už visas žmonijos nuodėmes ir buvo nukryžiuotas. Antroji prasmė: “Gyviems sveikatą, duok čėsą gerą per tą švenčiausią mišios afierą.” Ši auka yra žmonių, kurie susirinkę mišiose.Trečioje ir ketvirtoje giesmės strofoje giedantysis kalba apie savęs garbinimą. Jis jėzaus malonėje girdi save patį. KŪrinio pradžioje giesmininkai dėkoja Dievui už jo auką.Kūrinio pabaigoje Jėzaus prašoma globoti žmones, niekada jų neapleisti:”Laikyk mus visus apiekoj savo, turėk visados po sparnu savo.”Nors kurinys “Giesmė prieš mišią parašytas senovine kalba, bet išsilaikė iki šių dienų. Tai rodo, kad ši giemė įdomi daugeliui kartų ir jaunam, ir senam.