S/T ir U sasajos

S/T ir U sąsajos

ISDN standartų patvirtinimas siejamas su ryšių linijų naujais

aspektais, lėmusiais abonentinių linijų skaitmenizavimą. ITU I.430 (Basic

user-network interface) rekomendacijos apibrėžia bazinės spartos sąsajas.

Svarbiausios bazinėje prieigoje S/T ir U sąsajos (žr. 1pav.). Jos

realizuojamos dviem B ryšio kanalais (po 64 kbit/s) ir vienu D kanalu

skirtu signalizacijai (16 kbit/s), taigi suminė naudingos vartotojo

informacijos sparta S/T ir U sąsajose 144 kbit/s.

[pic]

1 pav. S/T ir U sąsajos

➢ S/T sąsaja

Sąsaja tarp TE (galinio įrenginio) ir NT (tinklo baigties) bloko –
vadinama S/T, arba S0. T sąsaja tarp NT1 ir NT2. T są ąsaja palaiko point-to-
point jungimą (tarp NT1 ir NT2). T sąsają NT2 blokas konvertuoja į S0 ,
kuri palaiko taškas-daug taškų (point-to-multipoint) jungimą leidžiantį
prijungti iki 8 galinių įrenginių. S ir T sąsajos beveik identiškos ir
šiuolaikiniai NT1 blokai atlieka ir NT2 funkcijas. Kai į NT1ateina PRA
(Pirminės Spartos) linija tai NT2 blokas yra PBX, MUX ar panašiai.
S/T sąsaja – perduoda informaciją keturlaide linija. Naudojamas kodavimo
metodas vadinamas pseudo-trejetainiu (pseudo-ternary) kintamų bitų
inversijos (AMI – alternate mark inversion) kodu.

Pseudo-trejetainio kodo taisyklės:
Dvejetainį “vienetą” atitinka įtampos 0.
Dvejetainį “nulį” atitinka įtampa -1 arba +1.
AMI taisyklės:
Įtampa -1 ir 1 yra siunčiamos pakaitomis.

To pasekoje nėra nuolatinės įtampos dedamųjų (žr. pav. 2).

[pic]

2 pav. Pseudo-trejetainis AMI kodas

Suminė informacinių bitų sparta S/T sąsajoje – 192 kbit/s. Informacija
perduodama 48 bitų kadrais. Naudingos vartotojo informacijos sparta 144
kbit/s, nes 12 iš 48 bitų panaudojami kadro sinchronizacijai ir kitoms
funkcijoms. 3 pav. pavaizduota kaip panaudojami 48

8 kadro bitai.

[pic]

3 pav. Kadro struktūra S/T sąsajoje

Iki 8 terminalų gali naudotis B kanalu tuo pačiu metu, todėl specialus
būdas (collision detection) paskirsto informaciją šiame kanale. Šis būdas
išvengia informacijos siuntimo tuo pačiu metu.

➢ U sąsaja

U sąsaja yra tarp LT (Line Termination) ir NT (Network Termination).
Informacija U sąsajoje perduodama dvilaide linija. Naudojama keletas metodu
informacijai perduoti U sąsaja. Du iš jų tai aido kompensacijos (UKO
sąsaja) ir laikinio multipleksavimo (TCM) (UPO sąsaja).

• UKO sąsaja.
Šios sąsajos veikimo nuotolis, priklausomai nuo laido diametro, yra apie 7
– 9 km. Ši sąsaja naudojama, kad “praktiškai”pailgintų S0. UKO sąsajoje
vyksta dvipusis (full-duplex) dviejų 64 kbit/s B kanalų, 16 kbit/s D
kanalo, taip pat sinchronizacijos ir techninės priežiūros informacijos
perdavimas. Todėl suminė informacinių bitų perdavimo sparta abonento
skaitmeninėje linijoje lygi 160 kbit/s. Kad užtikrinti kokybišką dvipusį
ryšį UPO sąsajoje, naudojamas aido kompensacijos metodas. Perduodant
duomenis į skaitmeninę ab bonento liniją, naudojamas 2B1Q kodas, kuris baudų
perdavimo spartą sumažina dvigubai (iki 80 kbaud/s).
2B1Q – keturių lygių bipoliarus kodas, kur kiekvienas signalas atitinka du
perduotus bitus (QUAT). Sutrumpinimas 2B1Q reiškia du bitai viename QUAT.
Informacijos perdavimo sparta 160 kbit/s (4 pav.).

[pic]

4 pav. Linijinis kodas 2B1Q

2B1Q kadro struktūra pavaizduota 5 pav. Kadras – 240 bitų: sudarytas iš 12
žodžių po 18 bitų ir 18 bitų panaudoti sinchronizacijai bei 6 valdymui ir
palaikymui. Žodis sudarytas iš 8 bitų dviejų B kanalų ir 2 bitų D kanalo.

[pic]

5 pav. 2B1Q kodo kadro struktūra

• UPO sąsaja.

Ši sąsaja paprasčiau ir pigiau realizuojama negu UKO sąsaja ir tu

uri

maždaug 2 – 4 km veikimo nuotolį. Informacijos perdavimas šia sąsaja

vyksta pusiau dupleksiniu (“Ping – Pong”) metodu. Šis metodas remiasi

laikiniu siunčiamų ir priimamų signalų atskyrimu ir jų perdavimu 125µs

ilgio blokais. Kad garantuotų ir dviejų B kanalų (atitinkamai 64kbit/s

spartos kiekvieną), ir vieną D 16 kbit/s spartos kanalą, ir papildomą

sinchronizaciją bei laiko intervalus informacijos apsaugai, dvejetainio

signalo trukmė sudaro apie 2µs. Tai labai riboja šios sąsajos veikimo

nuotolį.

• Galimos ir kitokios U sąsajų realizacijos. Tuo atveju realizuojama ir

2B+D ir B+D kanalų konfigūracijos.

Leave a Comment