Marketingo, reklamos ir ryšių su visuomene palyginimas

Marketingo, reklamos ir ryšių su visuomene palyginimas
Ryšiai su visuomene
Ryšiai su visuomene – tai planuota, ilgalaikė, nuolatinė veikla, kuria organizacija, teikdama informaciją visuomenei ir sąveikaudama, siekia sukurti ir palaikyti tarpusavio supratimo ryšius tarp organizacijos ir jos auditorijų.
Funkcijos:
1. Informavimo; Ryšiai su visuomene siekia perduoti informaciją į išorę (visuomenei) ir į vidų (organizacijos darbuotojams). Nuolatinis pasikeitimas informacija (faktais, nuomonėmis ir t.t.) yra būtinas įmonei
2. Bendravimo; RV užmezga ir palaiko ryšius su įmonei svarbiomis visuomenės grupėmis. Ypač svarbūs yra ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis: laikraščiais, žurnalais, radiju, televizija, o taaip pat su visuomenėje pripažintais autoritetais, kompetentingais specialistais, politinėmis institucijomis, jaunimu ir pan.
3. Valdymo; RV veiksmai yra skirti spręsti tam tikriems valdymo uždaviniams, sudarant galimybes lengviau įgyvendinti įmonės ketinimus bei planus ir pašalinant nepageidaujamus požiūrius bei nuomones. Labai svarbu iš anksto numatyti nepalankią visuomenės reakciją ir jos išvengti. Iš anksto informuota ir parengta tam tikriems veiksmams visuomenė reaguoja visiškai kitaip, nei užklupta netikėtai.
4. Įvaizdžio kūrimo; RV taip pat padeda formuoti įvaizdį apie įmonę, jos prekes ir paslaugas. Ryšiai su visuomene irr įvaizdžio formavimas yra labai glaudžiai susiję. Palankus įmonės įvaizdis visuomenėje yra sėkmės garantas. Todėl be teisingumo ir pasitikėjimo RV veikla yra neįmanoma.

5. Derinimo; RV padeda derinti santykius su visuomene ir santykius įmonės viduje. Šie veiksniai yra labai susiję. RV ga

ali būti sėkmingai formuojami tik tuomet, jei įmonės viduje vyrauja geri santykiai. Darbuotojai turi didelės įtakos formuojantis nuomonei apie įmonę.
6. Pardavimo skatinimo; RV skatina pardavimą. Visuomeninis pripažinimas, įmonės žinomumas yra esminiai pardavimą didinantys veiksniai. RV pagalba galima sukelti visuomenės susidomėjimą naujomis prekėmis, norą jas įsigyti. Reklama, pardavimo skatinimas ir RV turi būti konceptualiai ir laike vienas su kitu suderinti.
7. Stabilizavimo; RV padeda įmonei išlikti kritinėse situacijose, užtikrina jos stabilumą. Tai daugiausia priklauso nuo darbuotojų, kreditorių ir pirkėjų pasitikėjimo. Tad vienas iš svarbiausių RV uždavinių – įgyti ir išsaugoti pasitikėjimą.
8. Vieningumo. RV padeda išlaikyti vienodą įmonės stilių tiek įmonės viduje, tiek ir jos išorėje.
.Marketingas

Marketingas (angl. marketing – market/Rinka galėtų būti verčiamas kaip Rinkaveika) – yra žinių ir metodų visuma (ekonomikos mokslo sritis) apie įmonės ar inndivido tikslų siekimą rinkos sąlygomis. Platesne prasme suprantamas kaip procesas, kurio metu įmonės ištekliai derinami su esamais arba formuojamais klientų ar vartotojų poreikiais tokiu būdu, kad tai atitiktų visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius.

Filipas Kotleris (Phillip Cotler)
Marketingas – tai socialinis ir valdymo procesas, kuomet asmenys ar jų grupės įgyja tai, ko reikia jų norams ir poreikiams tenkinti, kurdami, siūlydami ir laisvanoriškai mainydami turinčias vertę prekes bei paslaugas su kitais.
J.W.Stanton, J.M.Etzel, J.B. Walker
Marketingas – tai verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių ga

aminių kurimą, kainų nustatymą, remimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, norint pasiekti organizacijos tikslų.
T.Cannon
Marketingas – tai vadybos procesas, kuriuo išsiaiškinamos, numatomos ir efektyviai bei pelningai patenkinamos pirkėjų reikmės.
Funkcijos:
1. Maksimizuoti pelną ilgam laikui.

Reklama
Reklama (pranc. reclame < lot. reclamo – rėkiu) – kaip objektas yra intormacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus (vartotojus, tikslinę grupę) atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu.
Kaip procesas reklama yra žinių, duomenų apie ką nors skleidimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti paklausą.
Reklama – tai veiklos rušis arba kaip tos veiklos rezultatas pagaminta produkcija , kurios tikslas yra pramonės įmonių , paslaugų firmų , visuomeninių organizacijų produkcijos pardavimas arba kitokių imonės uždavinių sprendimas (realizavimas),platinant apie imones pačių įmonių pateiktą ir apmokėtą informaciją .Informacija apie imonę turi buti suformuota taip, kad stipriai paveiktų masinę ar individualią sąmonę, pasiektų pasirinktą vartotojų auditoriją”
Reklamos funkcijos

Reklamos kaip komunikacjos reikšmę ir svarbą rodo atliekamos funkcijos, kurios yra socialinės ir ekonomines.

Socialinės reklamos funkcijos.
• Reklama plečia gyventojų akiratį, turtina jų žinias, supažindina su mokslo ir technikos pasiekimais, informuoja, auklėja, šviečia pirkėjus.
• Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas ir dailias prekes, naudodama meniškai apipavidalintas priemones.
• Reklama turi įtakos šiuolaikinio, sveiko, kultūringo gyvenimo būdo propagavimui, padeda įtvirtinti racionalius poreikius, atsikratyti pasenusių ir žalingų vartojimo įpročių.
• Reklama padeda saugoti aplinką, ko

ovoti su netinkamais reiškiniais, skatina gyventojus užsiimti visuomenei naudinga veikla.

Ekonominės reklamos funkcijos.
• Reklama padeda racionalizuoti prekių cirkuliaciją, spartina cirkuliaciją ir mažina prekių atsargas, padeda išvengti jų susikaupimo rinkos kanaluose.
• Reklama palengvina gyventojams geriau apžvelgti rinką ir orientuotis joje, greičiau apsispręsti, kuri prekė gali patenkinti jų poreikius.
• Reklama padeda subalansuoti rinkoje prekių pasiūlą ir paklausą.
• Susiedama pasiūlą su paklausa, reklama padeda tobulinti gamybą, padeda pramonei prisiderinti prie rinkos, gerinti savo gaminių kokybę bei asortimentą, atsisakyti gaminti nepaklausias prekes.
• Reklama padeda formuoti gyventojų nuomonę apie prekybos įmonę bei atsitiktinius pirkėjus padaryti nuolatiniais savo klientais.
• Padeda formuoti ir keisti prekių paklausą norima kryptimi, nuo vienų prekių į kitas.
• Reklama veikia prekių realizavimo kanalus, turi įtaką gaminamų prekių rinkos paruošimui, nes iš anksto supažindina su prekių charakteristikomis.
• Padeda formuoti ir skatinti naujus gyventojų poreikius, modifikuoti senus. Dažnai vienas poreikis skatina kitus ir taip didėja vartojimas.
• Reklama susijusi su rinkos tyrimu, ir turi nemažą reikšmę rinkos reguliavimui. Reklama veikia, formuoja rinką, padeda aiškintis potencialius pirkėjus.
• Reklama padeda mažinti sezoniškumo įtaką, ragindama gyventojus įsigyti prekes gerokai prieš atitinkamo sezono pradzią.
• Reklama padeda kelti prekybos, aptarnavinao kultūrą, taupyti laiką prekėms įsigyti, propaguoja pažangius prekių pardavimo metodus.
Išvados
Iš pateikto RV funkcijų apibūdinimo matyti, kad jos glaudžiai siejasi su ma

arketingo bei rėmimo tikslais. Tačiau priešingai reklamai ir pardavimo skatinimui, kurių tikslai tiesiogiai susiję su pardavimais, RV tikslas – sukurti įmonės veiklai palankią ir geranorišką atmosferą. Informuodama visuomenę apie įmonės ekonominę ir technologinę padėtį, verslo principus, indėlį į visuotinę gėrovę, darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, rūpinimąsi aplinkosauga, indėlį į miesto, rajono ar krašto ekonomiką (darbo vietų sukūrimas, indėlis į biudžeto pajamas), RV pristato įmonę visuomenei ir formuoja jai palankų įvaizdį.
Ir socialinės, ir ekonominės reklamos funkcijos veikia kartu. Jei reklama yra kryptinga ir įtikinanti, visapusiškai atskleidžia prekių vartojamąsias savybes, praneša gyventojams reikalingą ir naudingą informaciją, reiškia tuo pat metu ji daro įtaką pirkėjui.

Leave a Comment