elektroninis paštas

Pagrindinës elektroninio paðto savybës

Elektroninis paðtas (e-mail) – tai viena populiariausiø ryðio priemonë Internete. El. paðtas kai kuo panaðus á paprastà paðtà: Jûs siunèiate laiðkus (þinutes) adresatams ir gaunate jø paraðytus laiðkus. Pranaðumas – tai, visø pirma, greitis. Èia laiðkai pasiekia adresatà valandø, minuèiø ar net sekundþiø bëgyje, priklausomai, tarp kokiø paðto serveriø siunèiamas laiðkas. Paðto serveris – specialus kompiuteris, skirtas priimti, siøsti ir saugoti elektronines þinutes. El. paðtu galite pasiekti duomenø bazes ir failø bibliotekas. Be to, visi didieji komerciniai tinklai, pavyzdþiui, CompuServe, SprintNet, keièiasi laiðkais su Interneto vartotojais. Ir dar. Jei iðkilo problemø, dirbant Internete, galite pasiøsti laiðkà sistemos administratoriui ar kolegai ir per kelias minutes gauti atsakymà á klausimus. Yra daug ávairiø elektroninio paðto kliento programø, skirtø ávairiø tipø kompiuteriams. Kad galëtumëte tinkamai pasirinkti vienà ið jø, aptarsime pagrindines el. paðto galimybes, adresø sudarymo principus, paaiðkinsime, kaip el. paðtas veikia. Kai kuriomis savybëmis el. paðtas yra panaðus á telefonà, kai kuriomis – á paprastà paðtà. Aptarsime pagrindines el. paðto savybes. Greitis ir sinchroniðkumas. Pagalvokime, kokiu greièiu kiekviena ryðio priemonë perduoda þinià. Telefonu þinia perduodama nedelsiant. El. paðtu – per kelias sekundes ar minutes, paprastu paðtu – per kelias dienas ar savaites. Perduodant þinià telefonu, þinios perdavëjas ir priëmëjas turi veikti sinchroniðkai, t.y. jie abu turi bûti prie telefono tuo paèiu metu. El. paðtas ir paprastas paðtas veikia asinchroniðkai. Siuntëjas siunèia laiðkà, kai jis yra tam pasiruoðæs, o gavëjas perskaito tada, kai turi laiko ar noro. Naudojant el. paðtà, laiðko pristatymo laikas susideda ið dviejø daliø: laiko, per kurá laiðkas pasiekia jûsø paðto serverá, ir laiko, per kurá jis yra perskaitomas. Pirmasis priklauso nuo to, kaip jûsø paðto serveris yra ájungtas á tinklà. Antrojo laiko tarpo jûs praktiðkai negalite kontroliuoti. Jei jûs reguliariai netikrinate savo el. paðto, pristatymo greitis tampa bereikðmis. El. paðtas bus tuo populiaresnis, kuo trumpesnis kelias nuo laiðko patekimo á paðto serverá iki laiðko perskaitymo momento.

Formalumas. Telefonu su þmonëmis jûs galite bendrauti labai ávairiai. Su kai kuriais bûnate labai formalûs, su kai kuriais – draugiðki. Taip pat yra ir raðant áprastà laiðkà. Jûs turite nemaþai laiko pagalvoti, galite pasirinkti – raðyti laiðkà ranka ar spausdinti. Þinutë, siunèiama el. paðtu, visada yra spausdinama, ir jokiame vadovëlyje nëra apraðyta, kaip “elektroninis” laiðkas turi atrodyti. Be to, el. laiðke visada iðnyksta asmenybë – ástaigos vadovo el. paðto adresas atrodo lygiai taip pat, kaip ir bet kurio kito þmogaus. Atsakomybë. Daugelis þmoniø raðydami el. laiðkus pradeda nesilaikyti formalumo. Tai gali tapti problema, todël primename, jog raðantysis turi jausti atsakomybæ uþ savo el. laiðkus. Raðtu paraðytas laiðkas – tai didesnë atsakomybë, negu þodþiu perteikta þinia. Jei pasakëte kaþkà, ko vëliau gailitës, jûs galite mëginti viskà paneigti. El. paðtu paraðytø minèiø sunku atsisakyti – kaþkas gali bûti iðsaugojæs tà laiðkà kompiuterio atmintyje. Taèiau siunèiant laiðkà el. paðtu, yra vienas dalykas, kuris gali sumaþinti atsakomybæ – jûs paprasèiausiai galite nusiøsti laiðkà su atgaliniu adresu prezidentas@seimas.lt. Didelës þmoniø grupës bendravimas. Telefonas yra puiki ryðio priemonë, taèiau bendrauti vienu metu gali tik maþa þmoniø grupë. Raðant þinià didelei þmoniø grupei, reikia tà þinià daug kartu perraðyti ir iðsiøsti visiems skirtingais adresais. El. paðtu laiðkas gali lengvai pasiekti dideles bendraujanèiøjø grupes, ir bet kuris ið grupës nariø gali bendrauti su kitais nariais bet kuriuo metu. Tai labai patogus bûdas informacijai platinti ar uþduoti klausimà ið karto daugeliui þmoniø. Slaptumas. Siunèiant áprastiná laiðkà, jis yra saugomas paðto tarnybose, kol patenka adresatui. Be to, kiekvienas laiðkas yra uþklijuotame voke. Á pokalbá telefonu sunku ásiterpti be telefoninës kompanijos pagalbos.
El. paðtas keliauja ið vieno serverio á kità, kol pasiekia adresatà, taèiau kaþkurio kompiuterio sistemos apsauga gali bûti nepakankama. Be to, jei jûs neteisingai nurodëte gavëjo adresà, laiðkas nepasieks adresato ir pateks sistemos administratoriui. Gal bût jis nëra smalsus þmogus ir neplatins jûsø laiðko, taèiau, jei paðto serveris turi slaptumo problemø, jûsø laiðkas gali pakliûti ir kitiems þmonëms. Jei negalite pasitikëti paðto serverio saugumu, negalite naudotis ir el. paðtu. Trumpai aptarëme pagrindiniø bendravimui skirtø ryðio priemoniø skirtumus. Jei jûs nusprendëte bendrauti elektroniniu paðtu, siûlome susipaþinti su sekanèiu skyreliu. Trumpi patarimai, kaip raðyti elektroniná laiðkà

1. Niekada neraðykite el. laiðke tokiø dalykø, kuriø nenorite vieðai skelbti. Jûs niekada negalite þinoti, kam paklius el. laiðkas. Jis gali nepasiekti adresato, jei þmogus, kuriam siunèiate laiðkà, atostogauja ir papraðë draugo ar kolegos patikrinti jo paðto dëþutæ, arba ávyko kokia nors klaida. Viskas nesibaigia tuo, kad laiðkas “iðimamas” ið asmeninës paðto dëþutës. El. paðto serveriø administratoriai el. laiðkus kopijuoja ir saugo gal net keletà mënesiø, senas el. laiðkas gali bûti rastas be dideliø pastangø. 2. Nesiøskite áþeidþianèiø, nepakanèiø, grasinanèiø el.laiðkø. Laikykitës geros taisyklës – jei jauèiate, kad laiðko gavëjas bus nepatenkintas, nesiøskite tokio laiðko. Galima nesunkiai nustatyti, ið kokio paðto serverio yra iðsiøstas laiðkas, todël, jei nenorite, kad paðto administratorius turëtø nusiskundimø dël per didelio jûsø aktyvumo, prieð siøsdami toká laiðkà, gerai pagalvokite. 3. Raðantys laiðkà daþnai el. paðtà naudoja kaip draugiðkà “pasikalbëjimà”, bet skaitantys laiðkus daþnai juose ieðko dalykinës informacijos. Jûs galite raðyti laiðkà su ðypsena veide, bet jûs negalite þinoti, kokios nuotaikos bus laiðko gavëjas, kada tà laiðkà skaitys. Todël, norëdami pajuokauti el. laiðke, visada pagalvokite, ar teisingai tas juokas bus suprastas.

4. Nebûkite per daug sarkastiðkas. Jûs galite bûti neteisingai suprastas ir ilgam sugadinti draugiðkus tarpusavio santykius. Ðiek tiek aptaræ pagrindines el. paðto etiketo taisykles, pateiksime ir keletà patarimø dël el. laiðkø stiliaus. Ðie patarimai padës lengviau perskaityti ir suprasti el. laiðkà: 1. Nenaudokite ilgø eiluèiø (patartina ne daugiau 60 simboliø eilutëje). Tai leis jûsø laiðkà lengviau perskaityti ið bet kokio tipo terminalo. Kartais el. laiðke gali bûti panaudota tabuliacija. 2. Naudokite miðrias raides – maþàsias ir didþiàsias. Vien didþiøjø raidþiø tekstas gali bûti naudojamas svarbiai minèiai akcentuoti. 3. Nenaudokite el. laiðkuose ávairiø ðrifto stiliø, tokiø kaip bold, italic. 4. Prieð iðsiøsdami laiðkà, já dar kartà perskaitykite ir ásitikinkite, ar kità dienà nesigailësite já iðsiuntæ. Elektroninio paðto veikimo principai

Kaip ir paprastas laiðkas, kuris keliauja ið vieno paðto skyriaus á kità, kol pasiekia adresatà, taip ir e-laiðkas yra persiunèiamas ið vieno kompiuterio á kità, kol pakliûna á nurodytà adrese paðto serverá. Tas procesas trunka kelias minutes. Siuntëjo ir gavëjo kompiuteriai neturi bûti sujungti vienas su kitu tiesiogiai, kad el. laiðkai galëtø keliauti ið vieno kompiuterio á kità. Jei jûs teisingai nurodëte el. paðto adresà, jums nereikia þinoti tarpiniø kompiuteriø, per kuriuos jûsø el. laiðkas keliauja, adresø. Jums visai nesvarbu, per kokius paðto serverius jûsø laiðkas pasieks adresatà. Jei el. laiðko siuntëjo ir gavëjo paðto serveriai nëra sujungti á tà patá tinklà, turi bûti vieta, kurioje laiðkai ið vieno tinklo persiunèiami á kità. Dviejø skirtingø el. paðto tinklø susijungimo taðkas yra vadinamas “perëjimo vartais” (application gateways). Tai tarsi stebuklingi vartai tarp dviejø pasauliø. Prieð iðsiøsdami paprastà laiðkà, jûs turite já ádëti á vokà. Panaðiai yra ir siunèiant el. laiðkà, èia vokà atstoja laiðko antraðtë. Laiðko antraðtëje jûs bûtinai turite nurodyti gavëjo el. paðto adresà.

Elektroninio paðto adresas

Kiekvienas, kuris nori siøsti ir gauti elektronines þinutes, turi turëti savo el. paðto adresà. Nepainiokite el. paðto adreso su prisijungimo vardu ar slaptaþodþiu! El. paðto adresas yra vieðas dalykas, kiekvienas, kuris nori raðyti jums laiðkà, turi tà adresà þinoti. El. paðto adresas susideda ið trijø daliø: vartotojo_vardas@paðto_serverio_vardas.srities_vardas 1. vartotojo_vardas nurodo konkretø þmogø, kuriam yra skirtas el. laiðkas. 2. @ -specialus þenklas, kuris skiria vartotojo vardà nuo paðto serverio adreso. 3. Paðto_serverio_vardas nurodo konkretaus kompiuterio vardà, srities_vardas nurodo konkreèios organizacijos vardà ir ðalies kodà. Pateiksime el. paðto adreso pavyzdá: jonas.radvila@santaka.ktu.lt– jonas.radvila – vartotojo, kuriam siunèiate laiðkà, vardas ir pavardë, – santaka – paðto serverio vardas, – ktu – organizacijos vardas, – lt – Lietuvos kodas. Jums tuojau pat gali kilti klausimas – kurgi tà el. paðto adresà gauti? Ðá adresà gali suteikti tik paðto serverio administratorius. Ávedant gavëjo elektroninio paðto adresà, reikia stengtis nepadaryti klaidø. Adreso dalys skiriamos “.”, ne “,”, ir adrese nëra tarpø. Jûsø laiðkai niekada nepasiklys tinkle. Jei nurodysite klaidingà adresà, tai, arba laiðkas pasieks ne tà adresatà, arba sugráð atgal. Gràþintame laiðke rasite praneðimà apie prieþastis, dël kuriø jis nepasiekë adresato. Jei nesupratote prieþasèiø, klauskite el.paðto serverio administratoriaus. Jei jûs norite surasti reikalingo þmogaus el. paðto adresà, mëginkite ieðkoti kataloge “Four11” adresu http://www.four11.com. Tai visiems prieinama duomenø bazë, kurioje saugoma daugiau kaip 3 milijonai e-paðto adresø. Taèiau geriausias ir patikimiausias bûdas – paklausti paties þmogaus. Failø prijungimas

Kurá laikà el. paðtu buvo galima siøsti tik trumpas þinutes. Vëliau atsirado poreikis persiøsti MS Windows aplinkos, grafinius, garso ir vaizdo failus, programø paketus. Tam buvo sukurtas specialus Interneto protokolas MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) bei speciali kodavimo programa UUencode. Naudojant ðá protokolà, failai siunèiami kaip prijungti dokumentai. Ðie specialûs protokolai naudoja sudëtingà matematinæ formulæ, kuri tokius failus perveda á teksto formatà ir, atvirkðèiai, tekstiná formatà – á pirminæ failo formà. Ðis procesas vadinamas kodavimu ir dekodavimu.

Geriausia, kai þmogus, kuriam jûs norite pasiøsti prijungtà failà, naudoja paðto programas, suprantanèias MIME ar UUencode kodavimo bûdus. Tada programa automatiðkai nustato, kad laiðkas atsiøstas kartu su prijungtu failu, tà failà dekoduoja ir daþnai pasiûlo saugoti já atminties diske. Ðis procesas yra vartotojui nepastebimas. Kita vertus, jei jûs norite pasiøsti kaþkoká failà kaip prijungtà, pirmiausia ásitikinkite, ar tas þmogus, kuriam siøsite, turës galimybæ dekoduoti gautà failà. Failø prijungimo procedûra priklauso nuo to, kokià paðto programà jûs naudojate. Rekomenduojamos elektroninio paðto kliento aplinkos:

Sisteminë aplinka Kliento aplinkaUNIX PineMS-DOS POP mail, PC-pineWindows Eudora, Netscape, MS Internet Explorer, MS Exchanger, Internet Mail Novell Pegasus mail