viduramziu svariasiai ivykiai

Viduramžiai, feodalizmas

Metai
• 476 m. – Vakarų Romos imperijos žlugimas.Bizantijos įkūrimas. Viduriniųjų amžių pradžia
• 496 m. – Krikštą priima Frankų karalius Chlodvigas
• 500 m. – Frankų vadas Chlodvigas vainikuotas Frankų karaliumi
• 528 m. – Salijų teisynas
• 529 m. – Justiniano kodeksas
• 622 m. – Hidžra (Machometo pasitraukimas iš Mekos į Mediną) Islamiškojo metų skaičiavimo pradžia
• 732 m. – Rekonkista – frankai prie Puatjė sutriuškino arabus
• 768 m. – Frankų imperiją ėmė valdyti Karolis Didysis
• 787 m. – Normanų laivai pasirodė prie Didžiosios Britanijos krantų
• 800 m. – Frankų imperijos susikūrimas. Karolis Didysis tapo imperatoriumi
• 882 m. – Karvedys Olegas užėmė Kijevą ir pradėjo jį valdyti. Jis tampa pirmuoju Kijevo Rusios valdovu
• 843 m. – Verdeno sutartimi Frankų imperija padalijama į 3 dalis
• 853 m. – Vikingai užpuolė Apuolę
• 870 m. – Vikingai atrado Islandiją
• 910 m. – Kliuni vienuolyno įkūrimas
• 962 m. – Vokietijos karalius Otonas I buvo paskelbtas Šventosios Romos imperatoriumi
• 966 m. – Lenkijos krikštas
• 972 m. – Kunigaikštis Sviatoslavas kovojo su Bizantija
• 977 m. – Prancūzijos karalius su normanų vadu sudarė sytartį, kuria jam leista pasilikti užimtose žemėse (Normanadijoje)
• 982 m. – Vikingai atrado Grenlandiją
• 988 m. – Kijevo kunigaikštis Vladimiras Sviatoslavovičius priėmė krikščionybę stačiatikybės forma
• 1000 m. – Erikas Rudasis išsilaipino Amerikoje
• 1040 m. – Jaroslovas žygiavo prieš Lietuvą (lietuvius)
• 1054 m. – Krikščionių bažnyčia suskyla į rytų (stačiatikių) ir vakarų (katalikų) bažnyčias
• 1066 m. – Normandijos hercogas Vilhelmas užkariavo Angliją ir tapo jos karaliumi
• 1071 m. – Turkai seeldžiukai sumušė bizantiečių kariuomenę
• 1073 m. – Katalikų bažnyčią pradėjo valdyti popiežius Grinius VII, kuris ėmė vykdyti Krikščionių bažnyčios reformas
• 1077 m. – Vokietijos imperatorius Henrikas IV buvo priverstas eiti į Kanosą maldauti popiežiaus atleidimo
• 1095 m. – Popiežius Urbonas II pakvietė tikinčiuosius išvaduoti Kristaus karstą iš musulmonų
• 1096 m. – Pirmasis Kryžiaus žy

ygis
• 1099 m. – Vakarų Europos riteriai užėmė Jeruzalę
• 1113 m. – Lietuvos, Žiemgalos, Kuršos, Neromos (Žemaitijos) žemės mokėjo Kijevo Rusiai duoklę
• 1122 m. – Tarp popiežiaus ir Vokietijos imperatoriaus pasirašyta sutartis – konkordas
• 1132 m. – Prasidėjo Kijevo Rusios susiskaldymas
• 1201 m. – Livonijoje buvo įkurtas Kalavijuočių ordinas
• 1204 m. – Ketvirtojo Kryžiaus žygio metu buvo užimtas Konstantinopolis
• 1230 m. – Į Prūsiją atsikraustė Vokiečių ordinas
• 1236 m. – Žemaičiai prie Šiaulių sutriuškino Kalavijuočių ordiną (Saulės mūšis)
• 1291 m. – Krikščionys neteko paskutinio miesto Šventojoje žemėje
• 1410 m. – Žalgirio mūšis
• 1453 m. – Žlugo Bizantijos imperija

Sąvokos
• abatas – vienuolyno vadovas (vyskupas)
• abitas – Vienuolio drabužis (ilgas, drobinis, su kapišonu, perrištas birve, juodos ar rudos spalvos)
• Alachas – dievas islamo religijoje
• alodas – privati žemės valda, kurią valdė valstietis
• anatema – popiežiaus ir patriacho prakeikimas vienas kitam
• arabeska – sudėtiniai ornamentai iš stilizuotų augalų ir geometrinių figurų
• baudžiauninkas – valstietis, netekęs asmeninės laisvės ir žemės nuosavybės
• bažnytinė dešimtinė – pelno dešimtadalis, atiduodamas bažnyčiai
• beduinai – stepių klajokliai
• beneficija – žemė ar kitas turtas, suteikiamas užž karinę tarnybą (nepaveldima)
• celibatas – dvasininkų, daugiausia vienuolių, privaloma viengungystė
• Didysis Tautų kraustymasis – barbarų genčių veržimąsis į Romos imperiją ir su tuo susiję politiniai, socialiniai ir etniniai pokyčiai.
• dinaras – sidabrinė moneta
• domenas – stambaus feodalo žemės valda, teikianti jam daug pajamų, įdirbama lažinių valstiečių.
• duoklė – prievolė, kurią valstietis turi atiduoti savo senjorui už naudojimąsi žeme.
• džihadas – ,,šventasis karas’’ prieš titakičius
• emyras – valdovo ar jo sūnaus titulas; jie valdė provincijas
• feodalas – feodo valdytojas, senjoras, dvarininkas
• feodas – žemės sklypas
• hadžas – juodasis akmuo, įmūrytas kaabos mečetės sienoje
• herbas
• hidžra – Mahometo persikėlimas iš Mekos į Mediną
• ikona – religinės tematikos molbertinės kū

ūrybos kūrinys
• imuninetas – stambiųjų žemvaldžių privilegijos
• indulgencija – nuodėmių atleidimo raštų perdavimas
• investitūra – vasalo įvedimo į feodą ceremonija
• islamas – viena iš pasaulio religijų, labiausiai paplitusi Azijos ir Afrikos žemynuose.
• Kaaba – šventykla, kuriame yra šventasis juodasis akmuo
• kalifai – Mahometo ipėdiniai, arabų valstybės vadovai
• kalifatas – arabų valstybė
• kirilica – rusų abėcėlė
• komedacija
• Koranas – islamo šventoji knyga
• kryžiaus žygiai – 11-13 a. karai su musulmonais siekant išvaduoti Jeruzalę; juos skatino religingumas, demografinis spaudimas, grobio troškimasl iš viso buvo 8 pagrindiniai žygiai
• kronika
• lažas – valstiečių darbai senjoro ūkyje
• luomas – socialinė grupė, turinti įstatymais ar papročiais nustatytas paveldimas teises, privilegijas ir pareigas.
• majordomas – po karaliaus Chlodvigo mirties buvęs rūmų valdytojas, įsigijęs daugiau žemės ir vadovavęs žemvaldžių aristokratijai
• manuskriptas – rankraštinė knyga
• metraštis
• mečetė – islamo religijos, maldos namai
• minaretas – bpkštas prie mečetės
• misija – diplomatinė atstovybė, vadovaujama pasiuntinio; religijos skleidimas, platinimas ir stiprinimas.
• misionierius – dvasininkas, propaguojantis savo religiją kitų religinių įsitikinimų žmonėms
• mozaika – tai piešinys ar paveikslas, kai vaizdas kuriamas iš įvairių medžiagų (keramikos, akmens, metalo, medžio) panašios formos ir tekstūros gabaliukų
• muedzinas – islamo religijos dvasoninkas
• musulmonas – islamo išpažinėjas
• natūrinis ūkis – ūkininkavimo forma, kai gamybos rezultatus suvartoja patys gamintojai
• normanai – senieji Jutlandijos ir Skandinavijos gyventojai; vertėsi jureivyste, piratavimu ir prekyba.
• ordinas – valstybės apdovanojimas už ypatingus nuopelnus ARBA katalikų vienuolių organizacija, turinti įstatus patvirtinus popiežiaus.
• ortodoksas
• patriarchas – aukščiausio rango stačiatikių dvasininkas
• piligrimas
• prekariumas – alodo savininko specialus raštas – pagalbos prašymas iš turtingesnio kaimyno ar žemvaldžio; pasirašęs prekariumą, alodo savinikas netekdavo žemės kaip privačios nuosavybės.
• ramadanas – šventasis musulmonų pasninko mė
ėnuo
• reglamenas – taisyklių rinkinys, kurio griežtai laikomasi
• regula – taisyklė, nuostata
• rekonkista – kovos dėl Ispanijos tarp Arabų ir Prancūzijos (baigėsi XV a. pab. Arabų pralaimėjimu)
• riteris – kariniam bajorų luomui priklausantys asmenys; pagrindinis užsiėmimas buvo karas, nes jie nešė naudą ir šlovę
• romaninis stilius –
• schizma – krikščionių bažnyčių skilimas 1054 m. į katalikų ir stačiatikių
• sekuliacija – bažnyčiai priklausančio turto perdavimas valstybei arba pasauliečiams.
• senjoras – žemės savininkas, suteikiantis feodalams už tarnybą feodą.
• simonija – bažnytinių pareigų pirkimas
• siuzerenas – stambus feodalas, senjoras
• skriptoriumas – 6-12 a. vienuolyno dirbtuvė, kurioje buvo perašinėjamos knygos (dažniausiai religinio turinio)
• skriptorius – vienuolis, rankraštinių knygų perrašinėtojas
• sunitai, šiitai – islamo religijos srovės
• sura – korano skyrius (iš viso jų yra 114)
• teocentrizmas
• vasalai – kariniai tarnai, gaunantys žemės
• vienuolis – krikščionybės, budizmo, islamo religinių bendruomenių nariai, davę skaistybės, neturto įžadus; vilki skiriamąjį drabužį – abitą
• vienuolynas – pastatas, kuriame gyvena ir meldžiasi vienuoliai; pirmasis vienuolynas atidarytas Egipte 4 a.
• vikingas – Skandinavijos šalių karys, pirklys, jūrų plėšikas.
• vilanai – nuo feodalo nepriklausantys valstiečiai

Svarbiausi šaltiniai
• Koranas
• Justiniano kodeksas
• “Rusų tiesa”
• Salijų teisynas
• “Būtųjų metų pasakojimai”
• “Lapės romanas”
• “Nibelungų giesmė”
• “Rolando giesmė”
• “Tūkstantis ir viena naktis”
• “Istorijos enciklopedija”
• “Žodynas”
• “Al Andaluzis”

Asmenybės
• Avicena – persų gydytojas ir filosofas
• Benediktas – įkūrė pirmąjį vienuolyną
• Boleslovas Narsusis – Lenkijos karalius
• Chlodvigas – Frankų valstybės įkūrėjas.
• Grigalius 7-asis – popiežius, 1077 m. paskelbtas šventuoju
• Jaroslavas Išmintingasis – didysis Kijevo Rusios kunigaikštis; jam valdant ypač suklestėjo šalis
• Justinianas – paskutinis Bizantijos imperatorius, vėl suvienijęs beveik visas Romos imperijai priklausančias teritorijas.
• Kanutas Didysis – Danų karalius, be Danijos dar valdė Norvegiją, Švediją, Angliją bei Škotiją
• Karolingai – valdovų dinastija
• Karolis Didysis – Frankų valstybės karalius
• Karolis Ma

artelis – dalyvavo mūšyje prie Puartjė 732 m.; sutriuškino arabus, įvykdė karinę reformą
• Kirilas ir Metodijus – sukūrė abecėlę – rusų kirilicą
• Mahometas – arabų valstybės įkūrėjas, islamo religijos pranašas
• Merovingai – valdovų dinastija
• Nestoras – vienuolis, parašęs metraštį
• Olegas – Kijevo Rusios valstybės įkūrėjas 822 m., didysis kunigaikštis
• Otonas I – Vokietijos karalius, pirmasis šventosios Romos imperatorius
• Urbonas II – Romos popiežius, 1095 m. paskelbęs I kryžiaus žygį.
• Vilhelmas iš Akvitanijos – kunigas reformatorius
• Vilhelmas Užkariautojas – Normandijos hercogas
• Vladimiras Sviatoslovičius – didysis Kijevo Rusios kunigaikštis, užkariavo ir prijungė keletą slavų genčių , gana sėkmingai kariavo su pečenegais, 988 m. priemė krikščionybę iš Bizantijos; už nuopelnus stačiatikių bažnyčios buvo kanonizuotas.
• Abu Bakras – pirmasis islamo kalifas.
• Leonas
• Inocentas III
• Igoris

Įvykiai
• Didysis tautų kraustymasis
• Frankų karalystės susikūrimas
• Ordinų kūrimosi pradžia
• Islamo atsiradimas ir išplitimas
• Arabų kalifato susikūrimas ir skilimas
• Rekonkista Ispanijoje
• Frankų imperijos susikūrimas
• Verdeno sutartis
• Vikingų žygiai
• Vengrų antplūdis
• Normandijos įkūrimas
• Valstybių susikūrimas Rytų, Šiaurės ir Vidurio Europoje
• Šventosios Romos imperijos susikūrimas
• Kliuni sąjūdis
• Kijevo Rusios krikštas
• Bažnycios schizma
• Anglijos užkariavimas
• Grigaliaus VII reformos
• Investitūros karas
• Ejimas i Kanosą
• Vormso konkordatas
• Klermono sinodas
• I ir IV kryžiaus žygis
• Albigiečių, katarų, valdensų erezijos.

Objektai žemėlapyje
• Didžiojo tautų kraustymosi kryptys ir genčių įsikūrimas
• Bizantijos imperija VI a. pabaigoje
• Konstantinopolis
• Arabų kalifatas VII a.
• Meka
• Medina
• Hidhos kelias
• Frankų piskit nachui visi nesamone cia karalystė VI a.
• Frankų imperija ir jos skilimas
• Achenas
• Vikingų gimtinė ir jų žygių kryptys
• Variagų kelias į graikus
• Normandija
• Anglija
• Sicilijos karalystė
• Vengrų veržimosi kryptys
• Rekonkistos teritorija
• IX-X a. susikūrusios Vidurio, Rytų ir Šiaures Europos valstybės
• Kijevas
• Novgorodas
• Katalikų, musulmonų, stačiatikių, pagonių teritorijos Europoje iki XIII a.
• Klermonas
• I, IV kryžiaus žygiai
• Jeruzalė
• Venecija
• Lotynų imperija
• Kryžiuočių valstybės Rytuose.

Leave a Comment