Tarpukaris

Tarpukaris

1.Kada susikūrė SSRS?

a)1924m.sausio mėn.

b)1923m.gruodžio mėn.

c)1922m.gruodžio mėn.

d)1922m.spalio mėn.

2.Kada sukurta Italijos fašistinė valstybė?

a)1928m.

b)1929m.

c)1927m.

d)1930m.

3.Kurie valdovai valdė šias valstybes?(sujunkite)

a)Vokietija a)Musolinis

b)Italija b)Stalinas

c)SSRS c)Hitleris

d)JAV d)Ruzveltas

4.Kada susikūrė NEP’as?

a)1921m.

b)1920m.

c)1922m.

d)1919m.

5.Kur vyko Taikos konferencija?

a)Londone

b)Didžiojoj Britanijoje

c)Paryžiuje

d)Vokietijos

6.Kokia valstybė labiausiai nukentėjo per Pirmą Pasaulinį karą?

a)Vokietija

b)Anglija

c)Rusija

d)Prancūzija

7.Kas buvo pirmasis Lietuvos prezidentas?

a)Smetona

b)Grinius

c)Stulginskis

d)Sleževičius

8.Tarpukario Lietuvos užsienio ministras?

a)Brazauskas

b)Urbšys

c)Galvanauskas

d)Smetona

9.Kada susikūrė Steigiamasis Seimas?

a)1919-1920m.

b)1918-1922m.

c)1920-1921m.

d)1920-1922m.

10.Kas yra Litbelas?

a)Slapta Lenkų organizacija

b)Lietuvių draugija kovojusi už Nepriklausomybę

c)Bolševikų įkurta Sovietinė respublika

11.Kas yra Bermontininkai?

a)Rusijos vakarų armija

b)Lenkojos armija

c)Vokietijos armija

d)Prancūzijos armija

12.Sudėliokite įvykius chronologine tvarka.

a)SSRS įkūrimas

b)Pilietinis karas Rusijoje

c)Molotovo-Ribentropo paktas

d)NEP’as

13.Kada Leninas mirė?

a)1924m.sausio mėn.

b)1926m.vasario mėn.

c)1930m.gruodžio mėn.

d)1924m.spalio mėn.

14.Kas buvo Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininkas?

a)Voldemaras

b)Sleževičius

c)Smetona

d)Pilsudskis

15.Kuriais metais baigėsi I pasaulinis karas?

a)1918m.lapkričio mėn.

b)1920m.sausio 2d.

c)1990m.kovo 11d.

d)1990m.lieps 18d.

16.Kokia valstybė susikūrė buvusioje Austrijos –vengrijos teritorijoje ?

a)Danija

b)Vokietija

c)Čekoslovakija

d)Lietuva

17.Su kuo lietuviai kariavo Lietuvos nepriklausomybės kovose?

a)Bolševikais

b)Bermontininkais

c)Lenkais

d)Visi atsakymai teisingi

18.Kada įvyko Pasaulinė ekonominė krizė?

a)1928-1930m.

b)1930-1933m.

c)1931-1935m.

d)1929-1933m.

19.Kaip vadinama Vokietijos nacionalistų darbininkų partija?

a)NKVD

b)KGB

c)MGP

d)VNSDP

20.Kas yra NEP’as?

a) socialinių ir politinių priešininkų slopinimo politika

b)Sovietų Rusijos ekonominė politika

c)sovietinės valdžios ir tvarkos įvedimo procesas

d)politika ir valdžios sitema,kurią Rusijoje įvedė Stalinas

21.Kam priklausė Klaipėdos kraštas nuo 1919-1923m.?

a)Vokietijai

b)Lenkijai

c)Tautų sąjungai

d)Prancūzijai

22.Kaip vadinosi Vokietija 1919-1932m.?

a)Veimaro Respublika

b)Vokietijos Respublika

c)Vokietijos Federacinė Respublika

d)Vokietijos Demokratinė Respublika

23.Kada Lietuvoje buvo įvestas litas?

a)1923m.sausio mėn.

b)1919m.gruodžio mėn.

c)1922m.spalio mėn.

d)1920m.vasario mėn.

24.Kada veikė Kominternas?

a)1920-1925m.

b)1930-1935m.

c)1921-1935m.

d)1931-1940m.

25.Kada Lietuva atgavo Kllaipėdos kraštą?

a)1920m.

b)1921m.

c)1925m.

d)1923m.

26.Kada Kaune atidarytas universitetas?

a)1930m.

b)1919m.

c)1922m.

d)1924m.

27.Kas yra Anliušas?

a)rasinės diskriminacijos ir segregacijos politika Pietų Afrikos Respublikoje

b)vietovė,kurioje priverstinai apgyvendinami mirti pasmerkti žmonės

c)Vokietijos politika,siekusi prijungti Austriją prie Vokietijos

d)bet kokių karų smerkimas,taikos siekimas

28.Ką vadiname Dučė?

a)Vadą,diktatrių

b)Nusikaltėlių organizacijos vadą

c)Prezidentą

d)Saugumo vadovą

29.Kokie bruožai būdingi totalitarizmui?

a)partijų draudimas,represijos ir susidorojimas su ne

epritariančiais režimui asmenimis

b)valstiečių klasės išnykimas

c)Rasizmas,nacionalizmas,šovinizmas

d)Galingų imperijų griovimas

30.Kada pasirašyta Versalio sutartis?

a)1920m.

b)1919m.

c)1925m.

d)1923m.

Leave a Comment